Helka Kekäläinen

Report
Ajankohtaista
korkeakoulujen
arvioinnista
Yhteistyötä laadun vuoksi –seminaari
Laurea 12.9.2012
pääsihteeri
Helka Kekäläinen, FT
Arvioinnit
1. Auditointikierros
•
1. auditointikierroksella on tehty yhteensä 49 korkeakoulun auditoinnit
(=kaikki Suomen korkeakoulut)
•
KKA:n auditoinnin läpäisseiden korkeakoulujen laatujärjestelmät ovat
riittävän kattavia, dokumentoituja ja ne tuottavat tarkoituksenmukaista
palautetietoa, jota korkeakoulut todennetusti käyttävät hyväkseen
toimintansa kehittämisessä.
•
Vaikuttavuus (impact) kaikkien huulilla, EQAF, INQAAHE, IMPALA
KKA vaikuttavuuden jäljillä
•
2 tilaustutkimusta: Ala-Vähälä: Mitä auditointi tekee? Tutkimus
korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointien vaikutuksista,
Haapakorpi: Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa
•
Yhteenvetoraportit: Moitus: Analyysi korkeakoulujen
laadunvarmistusjärjestelmien auditointien tuloksista vuosilta 2005–2008
(myös englanniksi)
•
Tulossa: Talvinen: koko 1. kierroksen yhteenveto (englanniksi), Lyytinen
& al: sidosryhmäyhteistyön laadunhallintaa käsittelevä tutkimus ja
Raaheim & Karjalainen: yliopistokoulutuksen laatuyksikkötutkimus
•
10.10.2012 klo 12.15—16.15 kansallisen seminaari
Toisen auditointikierroksen aikataulu
2012
2013
2014
2015
Vaasan amk (kv?)
Seinäjoen amk (kv)
Lappeenrannan teknillinen
yo (kv)
Turun yo (kv)
Helsingin yo (kv)
Jyväskylän yo (kv?)
Kajaanin amk
Keski-Pohjanmaan amk (kv)
Satakunnan amk (kv)
Tampereen yo
Savonia-amk (kv)
Turun amk (kv?)
Lapin yo
Rovaniemen amk
Tampereen amk (kv)
Åbo Akademi (pohjoism.)
Aalto yo (kv)
Arcada (pohjoism.)
Novia (pohjoismainen)
Kymenlaakson amk
University of Graz (kv)
Hanken (kv)
Jyväskylän amk (kv)
Mikkelin amk
Tampereen teknillinen yo
2016
2017
Vahvistamatta:
Diakonia-amk
Saimaan amk
Oulun seudun amk
Oulun yo (kv)
Itä-Suomen yo (kv)
Kemi-Tornio amk (kv?)
Lahden amk, Laurea
amk ja Hämeen amk
(FUAS)
Maanpuolustuskorkeakoulu
Taideyliopisto (Kuva, Siba
ja Teak)
Metropolia (kv) (2015)
Humanistinen ammattikorkeakoulu (2017)
Vaasan yo
5
5
Muut arvioinnit:
•
TKI-arviointi AMK-sektorilla (2011-2012)
•
Merenkulkualan koulutuksen arviointi (2010-2012)
•
Korkeakoulujen kv-ohjelmat (2011-2012)
•
Varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointi (2012-2013)
•
EUR-ACE – tekniikan koulutusohjelmien akkreditointi
•
Korkeakoulujen yritys- ja innovaatiotoiminnan arviointi (2012-2013)
varhaisempia merkkipaaluja:
•
AMK toimiluvat
•
koulutuksen laatuyksikkövalinnat
•
erikoistumisopintolautakunta
•
koulutusala-arvioinnit
Sidosryhmien merkitys
•
Jokaista KKA:n arviointia varten kootaan erillinen asiantuntijaryhmä sekä
suunnittelua että arviointia varten
•
KKA tarvitsee sidosryhmiään ja niiden asiantuntemusta
•
kiinteä yhteistyö ja keskinäinen luottamus sidosryhmien kanssa on
avainasemassa menestyksellisessä toiminnassa
•
KKA on määritellyt tärkeimmät sidosryhmänsä osana laatujärjetelmäänsä:
•
Suomessa: korkeakoulut, UNIFI, Arene, SYL, Samok, OKM, EK, Akava,
Tieteentekijöiden liitto, Professoriliitto, TEK, OAJ ja SEFE, CIMO, KAN, Opetushallitus,
SA, Tekes, Sitra, VTTV, Korkeakoulu-tutkimuksen yksiköt (KTL, HEG, RUSE, HEINE,
TASTI ja OTUS), Peda-Forum ja Suomen Arviointiyhdistys.
Eurooppalaisen
korkeakoulualueen
muotoutuminen
________________________________________________________
________________________________________________________
KKA=FINHEEC
Bolognan prosessi
• Eurooppalainen korkeakoulutusalue EHEA todettiin
syntyneeksi, kun allekirjoittaneiden maiden
opetusministerit kokoontuivat Budapestissä ja Wienissä
maaliskuussa 2010.
• Prosessin alkuperäisten, vuodelle 2010 asetettujen
tavoitteiden saavuttamisen todettiin edenneen
eriasteisesti eri puolilla eurooppalaista
korkeakoulutusaluetta.
• Prosessi jatkuu, ja uudet tavoitteet vuodelle 2020 on
asetettu. Korkeakoulutuksen laatu ja laadunvarmistus
ovat edelleen Bolognan prosessin keskeisiä teemoja.
Rajat ylittävä arviointitoiminta
• yksi eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteista
• suomalainen lainsäädäntö jättää korkeakouluille
mahdollisuuden valita arvioinnin tekijäksi muunkin
toimijan kuin KKA
• Itävalta ja Romania ovat avanneet kansallisen
arviointitoiminnan kokonaisuudessaan EQAR:in toimijoille
• muutamat muut maat ratifioivat EQAR:ssa listattujen
toimijoiden akkreditointipäätökset koskien mm. joint
degree -ohjelmia
• suurimmaksi osaksi korkeakoulujen arviointi on edelleen
kansallisten arviointitoimijoiden käsissä
Laatuleimat? / Labels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AACSB, Business Schools
EQUIS, Business Schools
AMBA, MBA- ja EMBA-ohjelmat
EUR-ACE, ENAEE (Engineering)
ECTN Eurobachelor (Chemistry)
EUROInf (Informatics)
Polifonia (Conservatoires)
EFG euro-ages (Geology)
jne.
Euroopan ytimessä
•
ENQA – Eurooppalaisten arviointitoimijoiden järjestö
i.
avainasemassa eurooppalaisen arviointipolitiikan luomisessa, ESG
ii.
hallituspaikka v. 2008, vara-pj. 2010, IQA-ryhmän johtoryhmäpaikka
iii.
Helsingissä järjestetty: yleiskokous 2010, auditoivien maiden vuosikokous 2010,
arvioitsijakoulutus 2011, IQA-ryhmän seminaari 2011, hallituksen kokouksia
•
EQAR – luotettavien arviointitoimijoiden rekisteri
i.
ensimmäisten joukossa rajat ylittävää arviointitoimintaa: University of Graz
•
•
runsaasti asiantuntija- ja tiedonvaihtoa sisarorganisaatioiden kanssa
tavoitteena Twinning-hanke Bosnia-Herzegovinassa
Muu kansainvälinen yhteistyö
•
NOQA – pohjoismaiden verkosto
i.
puheenjohtajuus 2012-2013, vuosikokous Helsingissä kesällä 2013
ii.
pohjoismainen projekti: korkeakoulutuksen oppimistulokset ja ulkoinen arviointi
•
i.
•
INQAAHE – maailmanjärjestö
osallistuminen yleiskokoukseen ja konferenssiin esitelmällä joka 2. vuosi
KKA – EKKA
i.
kahdenvälinen yhteistyö Viron arviointitoimiston kanssa
ii.
yhteinen seminaari joka 2. vuosi
Nousevia teemoja maailmalla
• Riskien hallintaan perustuvat lähestymistavat:
‒ Australia, Norja, UK
• Ruotsin malli ja sen kritiikki
• ESG:n uudistustyö
Kansallinen
koulutuksen
arviointikeskus
________________________________________________________
Tavoitteet ja lähtökohdat
•
•
•
•
Arviointikeskus olisi koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittava
asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaisi tietoa koulutuspoliittista
päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten.
Arviointikeskukseen yhdistettäisiin nykyinen Opetushallituksen
alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen
arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama
koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.
Toimintojen yhdistämisen tavoitteena on koulutuksen
arviointitoiminnan vahvistaminen.
Arviointikeskuksen perustaminen korostaisi koulutuksen ulkopuolisen
arviointitoiminnan riippumatonta asemaa.
Riippumattomuus
• ESG 3.6: Arviointitoimijan tulee olla itsenäinen siten, että
sillä on autonominen vastuu toiminnoistaan ja että
kolmannet tahot, kuten korkeakoulut, ministeriöt tai muut
sidosryhmät eivät voi vaikuttaa raporttien johtopäätöksiin
tai suosituksiin.
• KKA:n toiminta todettiin täysin eurooppalaisen periaatteen
mukaiseksi.
KKA:n näkemykset
TÄRKEÄÄ:
Varmistetaan KKA:n nykyisen hyvän aseman säilyminen
sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja luodaan
edellytyksiä entistä parempaan toimintaan.
i.
ii.
iii.
iv.
yhteydet keskeisiin sidosryhmiin
kansainvälisyyden edellytysten turvaaminen
hyvät liikenneyhteydet
osaavan työvoiman saatavuus
=> Ainoa järkevä sijoituspaikka Helsinki
Työryhmän ehdotus organisaatioksi
•
11-hengen arviointineuvosto (johtokunta), jonka jäsenet edustaisivat eri koulutussektoreita,
opettajankoulutusta, tutkimusta, työelämää ja opiskelijoita, valtioneuvosto nimittää.
•
9-hengen korkeakoulujen arviointijaostolla olisi päätösvalta arvioinneissa, jotka koskevat
yksinomaan korkeakouluja, OKM nimittää, 3 jäsentä myös johtokunnassa.
•
n. 40-hengen sihteeristö.
•
Johtajalla (7 v kausi, valtioneuvosto nimittää) olisi ratkaisuvalta operatiiviseen johtamiseen
liittyvässä päätöksenteossa. Arviointineuvosto puolestaan päättäisi arviointikeskuksen
strategisista toimintalinjoista ja olisi keskeisessä asemassa arviointisuunnitelman
laadinnassa. Arviointisuunnitelman laadinnan yhteydessä olisi tärkeää kuulla keskeisiä
sidosryhmiä.
Seuraavat askelmerkit
•
Lakiehdotuksen lausuntokierros päättyy 14.9.2012
•
OKM:n tilaaman sijoittumisselvityksen raportti 31.10.2012
‒
•
selvityksen tekijä professori Markku Mattila
uuden viraston sijainnista päättäminen: opetusministerin ehdotus menee
alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn => yksimielisyys
sijainnista johtaa päätökseen, erimielisyys valtioneuvoston käsittelyyn
•
lakiehdotus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta eduskunnan
päätettäväksi => uusi virasto aloittaa aikaisintaan 2014
Kiitos!

similar documents