Alkalické kovy

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF107
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Leden 2014
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Alkalické kovy, charakterizace, reaktivita, sloučeniny
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1)
2)
3)
4)
GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80854-2738-9.
REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971.
KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava:
Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.
Přehled citací a odkazů: pokračování
5)
MIRACETI. Flame colour in alcalic metals.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Flame_colour_in_alcalic_metals.png
6) FlammenfärbungLi.png. In: SAPERAUD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2005 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Flammenf%C3%A4rbungLi.png/211pxFlammenf%C3%A4rbungLi.png
7) ORIGINAL UPLOADER WAS TOMIHAHNDORF AT DE.WIKIPEDIA. Lithium paraffin.jpg. In: POLARLYS.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Lithium_paraffin.jpg
8) FlammenfärbungNa.png. In: SAPERAUD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flammenf%C3%A4rbungNa.png/202pxFlammenf%C3%A4rbungNa.png
9) ORIGINAL UPLOADER WAS DNN87 AT EN.WIKIPEDIA. Na (Sodium).jpg. In: MANSKE, Magnus. Wikipedia:
the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg/800pxNa_%28Sodium%29.jpg
10) FlammenfärbungK.png [x]. In: SAPERAUD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Flammenf%C3%A4rbungK.png
Přehled citací a odkazů: pokračování
11) Potassium.JPG. In: DNN87. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Potassium.JPG/800px-Potassium.JPG
12) ORIGINAL UPLOADER WAS TOMIHAHNDORF AT DE.WIKIPEDIA. Caesium amp.jpg. In: POLARLYS.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-0120]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Caesium_amp.jpg
13) SodiumHydroxide.jpg. In: WALKERMA. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/SodiumHydroxide.jpg/755pxSodiumHydroxide.jpg
14) BENJAH-BMM27. Sodium-hydroxide-crystal-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Sodium-hydroxide-crystal-3D-vdW.png/798pxSodium-hydroxide-crystal-3D-vdW.png
15) NaCl-Ionengitter.png. In: H. HOFFMEISTER. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/NaCl-Ionengitter.png
16) MANGL, Ondřej. Chlorid sodný.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Chlorid_sodn%C3%BD.PNG
17) MANGL, Ondřej. Uhličitan sodný.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.JPG
Přehled citací a odkazů: pokračování
18) MANGL, Ondřej. Uhličitan sodný.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.PNG
19) MANGL, Ondřej. Uhličitan draselný.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Uhli%C4%8Ditan_draseln%C3%BD.JPG
20) Uhličitan draselný.PNG. In: MANGL, Ondřej. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Uhli%C4%8Ditan_draseln%C3%BD.PNG
Alkalické kovy
Ing. Eva Frýdová
Alkalické kovy → Skupina PSP: 1. A
→ Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
• Fyzikální vlastnosti:
- stříbrolesklé a velmi měkké
- v porovnání s ostatními kovy mají nízký bod tání
- páry alkalických kovů zabarvují charakteristicky plamen
• Chemické vlastnosti vlastnosti:
- jsou mimořádně reaktivní a reaktivita stoupá s rostoucím protonovým číslem
- z důvodů vysoké reaktivity je musíme uchovávat v nereaktivní a bezvodé kapalině PETROLEJ
- Téměř všechny reakce alkalických kovů lze označit jako redukce → vznik jejich kationtů
- Obecná konfigurace : ns1
Alkalické kovy → VÝSKYT V PŘÍRODĚ
- alkalické kovy se vyskytují v přírodě pouze ve sloučeninách
- sodík a draslík patří k nejrozšířenějším prvkům zemské kůry
- jsou součástí křemičitanů, mořské vody a nezbytnou součástí těl rostlin a živočichů
- Hlavním zdrojem sodíku: chlorid sodný nebo dusičnan sodný (čilský ledek)
- Hlavním zdrojem draslíku: chlorid draselný a chlorid draselno-hořečnatý
- Průmyslově se vyrábějí elektrolýzou tavenin alkalických chloridů a hydroxidů
Alkalické kovy → LITHIUM
- chemická značka: Li, latinsky: Lithium
- nejlehčí z alkalických kovů
- lze jej krájet příborovým nožem a velmi dobře vede
elektrický proud a teplo
→ SODÍK
-
chemická značka: Na, latinsky: Natrium
nejběžnější prvek ze skupiny 1. A
hojně zastoupený v zemské kůře a mořské vodě
v Mohsově stupnici tvrdosti má hodnotu menší
než 1 (je měkčí než lithium)
Alkalické kovy → DRASLÍK
- chemická značka: K, latinsky: Kalium
- hojně zastoupený v zemské kůře a mořské vodě
- v Mohsově stupnici tvrdosti má hodnotu okolo 0.5
a je tedy měkčí než lithium a sodík
- Má nízký bod tání a varu ve srovnání s ostatními
kovy
→ CESIUM
- chemická značka: Cs, latinsky: Caesium
- měkký, lehký a zlatožlutý kov
- opět ho můžeme krájet příborovým nožem (je měkčí než vosk)
Alkalické kovy → SLOUČENINY
- Sloučeniny alkalických kovů obsahují nereaktivní kation příslušného kovu → vlastnosti jejich
sloučenin jsou určeny chováním anionů
 HYDROXIDY ALKALICKÝCH KOVŮ
- Silně leptavé látky dobře rozpustné ve vodě
- Hydroxid sodný a draselný jsou nejdůležitější průmyslově využívané hydroxidy a
získáváme je elektrolýzou vodných roztoků chloridů těchto kovů
 HALOGENIDY ALKALICKÝCH KOVŮ
- Jsou dobře rozpustné ve vodě
- Chlorid sodný (kamenná sůl) je důležitou průmyslovou surovinou
Alkalické kovy → SLOUČENINY
- Sloučeniny alkalických kovů obsahují nereaktivní kation příslušného kovu → vlastnosti jejich
sloučenin jsou určeny chováním anionů
 UHLIČITANY A HYDROGEN UHLIČITANY ALKALICKÝCH KOVŮ
- Jsou dobře rozpustné ve vodě až na uhličitan lithný
- Nejvýznamnější zástupcem je uhličitan sodný Na2CO3 (soda) a uhličitan draselný
K2CO3 (potaž) → výroba mýdel, sklářství a textilní průmysl
Opakování:
1) Zapište elektronovou
konfiguraci cesia a
lithia
2) Zapište reakci
kovového sodíku s
vodou
3) Jakou hodnotu tvrdosti má
draslík
a) 5
b) 0.5
c) 1
4) Seřaďte následující prvky
podle reaktivity a
měkkosti: Li, K, Cs, Na, Fr
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents