ppt - Naturstyrelsen

Report
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
P-ÅDALEN OG P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
P-ÅDALE
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
Principskitse over deponeringen og fjernelse/frigivelse af fosfor i forbindelse med oversvømmelse fra vandløb i en ureguleret
ådal.
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
SEDIMENTATION
Oversvøm Oversvøm
areal
varighed
Sediment
deposition
g tørvægt m−2
Storage
Fosfor
Storage
efficiency deposition
efficiency
Sediment
phosphorus
−2
%
gPm
%
ha
dage
Gjern Å
0.85
76
3,600
28
7.3
4.1
Brede Å
47
35
6,570
47
3.6
7.0
Odense Å
22.6
20
3,170
Ingen data
2.4
5.1
Skjern Å
450
60
3,000
48–85
1.2
4.0
Kronvang, B., Andersen, I. K., Hoffmann, C. C., Pedersen, M. L., Ovesen, N. B. and Andersen, H. E. 2007. Water Exchange and
Deposition of Sediment and Phosphorus during Inundation of Natural and Restored Lowland Floodplains.
Water, Air, & Soil Pollution, (DOI 10.1007/s11270-006-9283-y)
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
Areal
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
Dage
ha
Brede
Å
47
Sediment
deposition
g tørvægt m−2
Fosfor
deposit
g P m−2
6,570
(47 %)
3.6
(7.0 %)
35
Brede Å
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
Samlet og overordnet arbejdsgang
- fra start til slut - i forbindelse med anlæg af P-ådale
1. Identifikation af søer med P-reduktionsmål (fremgår af vand-planerne).
2. Lokalisering af ådale opstrøms disse søer, hvor der evt. kan anlægges
områder til oversvømmelse (vurderes via kort/GIS).
3. Analyse af eksisterende data (screening) til identifikation af potentielle Pområder:
• Identifikation af vandløb med hyppige oversvømmelser og stor
transport af partikulært fosfor,
• Beregning af potentiel P-tilbageholdelse,
• Vurdering af beliggenhed.
4. Indsamling af nye data fra potentielle P-ådalsområder (detailundersøgelser). Vurdering af risiko for P-frigivelse fra de oversvømmede
arealer. Forslag til metodevalg (for at skabe oversvømmelse) udarbejdes.
Detailundersøgelser af vandløb.
5. Prioriteringen blandt potentielle områder revideres evt. på baggrund af
detailundersøgelsen.
6. Projektet gennemføres.
A: Princip bag inddeling af vandløb i vandløbsordener.
B: Ådalsbredden som funktion af vandløbsordenen. Jo højere orden, jo bredere ådal.
(Figuren er baseret på data fra Brede Å)
C: En lille bæk med en smal ådal eller kløft og stejl hældning er ikke egnet til oversvømmelse.
Metoder til lokalisering af potentielle
P-ådale
1. GIS-analyser. Hvor findes der områder opstrøms søer, som kan oversvømmes?
Hvor mange hektar kan der oversvømmes og har de en tilstrækkelig bredde i
forhold til vandløbet (mindst 25 m jf. virkemiddelkataloget)?
2. Lokalisering af vandløb med oversvømmelser. Hvor mange dage om året kan
det pågældende område forventes oversvømmet (antallet af peak-dage)?
3. Lokalisering af vandløb med stor stoftransport. Hvor store mængder
suspenderet stof er der i vandløbet, som kan deponeres. Vurderes evt. via
regionskort over suspenderet stof.
4. Forventet fosfortilbageholdelse. Hvor stort er det samlede potentiale til at
deponere fosfor i det pågældende område (afhænger af oversvømmet areal,
varighed af oversvømmelse og koncentration af suspenderet stof).
5. Prioritering blandt potentielle P-ådalsområder samt hensyntagen til øvrige
forhold (± omdrift, ± størrelse, ± afstand til sø, påvirkning af eksisterende
områder langs vandløbet ( §3 arealer ,Natura 2000 m.m. ), botaniske værdier på
oversvømmelsesarealet, tekniske anlæg friluftsinteresser, landskabelige
hensyn.
Ad 1 Eksempel
på, hvordan lavtliggende områder omkring et vandløbssystem
kan beskrives via GIS. Blå nuancer er niveauer under vandløbsniveauet, og røde
nuancer er mellem 0 og 3 m over vandløbsniveauet. De mest mørkerøde farver er dér,
hvor der er mindst højdeforskel i forhold til vandløbsbunden, og som dermed sammen
med blå områder er de mest sandsynlige oversvømmelsesområder.
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
P-ÅDALE KAN UDPEGES VED HJÆLP AF ANALYSER AF TOPOGRAFIEN I ÅDALENE,
DVS. UDPEGNING AF ANTAL HEKTAR AF LAVTLIGGENDE AREALER, SOM VIL BLIVE
OVERSVØMMET VED EN GIVEN VANDSTANDSKOTE – FRA UDKAST TIL VEJLEDNING
OM P-ÅDALE.
40
Akkumuleret areal (Ha)
35
Udpegning af engarealer som vil blive
oversvømmet ved hævning af vandstand i åen
Akkumileret volumen (10^4 m3)
Engareal som oversvømmes (ha)
30
25
20
15
Ved en vandstandshævning
på 0,8 m øges det
oversvømmede engareal
hurtigt
10
5
0
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Relativ
(m)(m)
Hævning af vandstandskoten
påhøjde
engen
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
Metoder til lokalisering af potentielle
P-ådale
1. GIS-analyser. Hvor findes der områder opstrøms søer, som kan oversvømmes?
Hvor mange hektar kan der oversvømmes og har de en tilstrækkelig bredde i
forhold til vandløbet (mindst 25 m jf. virkemiddelkataloget)?
2.Lokalisering af vandløb med
oversvømmelser. Hvor mange dage
om året kan det pågældende
område forventes oversvømmet
(antallet af peak-dage)?
3. Lokalisering af vandløb med stor stoftransport. Hvor store mængder
suspenderet stof er der i vandløbet, som kan deponeres. Vurderes evt. via
regionskort over suspenderet stof.
Ad 2 Det potentielle gennemsnitlige antal dage om året, hvor 95 % percentilen af
medianmaksimumvandføringen overskrides i perioden 1990-2009 inddelt efter
georegion og vandløbstype. Dette antal kan betragtes som et minimumsestimat for
antallet af oversvømmelsesdage. N er antallet af vandløb og St standardvariationen
på middelværdien
Oplandsklasse
Region
Type I vandløb
Type II vandløb
Type III vandløb
små vandløb
< 2 m bredde
mellemstore vandløb
bredde 2 m – 10 m
store vandløb
bredde > 10 m
Georegion
N
Middel
St
N
Middel
St
N
Middel
St
Vest- og Nordjylland
1,2,3,4
5
3,6
1,9
21
2,4
1,0
37
4,6
3,2
Midt- og Østjylland
5,6,7a
11
3,2
1,2
32
3,9
3,0
17
6,2
4,1
7b
7
4,4
2,8
9
6,3
3,9
7
5,4
2,9
7c,8
9
7,8
10,5
35
4,8
3,6
18
10,9
9,0
9
1
2,2
3
1,0
0,1
0
Fyn
Sjælland
Bornholm
Ad 2 Sandsynligheden for oversvømmelse langs danske vandløb gennem året
vurderet ud fra middel antal dage pr. måned med vandføring større end 95 % af
medianmaksimumsvandføringen, middel for 212 stationer for 1990 – 2009
Metoder til lokalisering af potentielle
P-ådale
1.
2.
GIS-analyser. Hvor findes der områder opstrøms søer, som kan oversvømmes? Hvor mange hektar kan der oversvømmes og har de
en tilstrækkelig bredde i forhold til vandløbet (mindst 25 m jf. virkemiddelkataloget)?
Lokalisering af vandløb med oversvømmelser. Hvor mange dage om året kan det pågældende område forventes oversvømmet
(antallet af peak-dage)?
3.Lokalisering af vandløb med stor
stoftransport. Hvor store mængder
suspenderet stof er der i vandløbet,
som kan deponeres. Vurderes evt.
via regionskort over suspenderet
stof.
4.
Forventet fosfortilbageholdelse. Hvor stort er det samlede potentiale til at deponere fosfor i det pågældende område (afhænger af
oversvømmet areal, varighed af oversvømmelse og koncentration af suspenderet stof).
Ad3 Middel SSK - suspenderet stof koncentration - på alle stationer med minimum
20 observationer (prikker). Middel SSK i hver af de ni georegioner (blå
baggrundsfarver)
Ad 3
Den partikelbundne transport af fosfor fra et opland kan også
estimeres via modeller
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
VENSTRE: TRANSPORT AF FOSFOR (PARTIKULÆRT OG OPLØST FOSFOR) I ET VANDLØB EFTER REGNVEJR OG
ØGET VANDFØRING (FRA KRONVANG ET AL., 1997).
HØJRE: SAMMENHÆNG MELLEM OVERSVØMMELSENS VARIGHED OG DEPONERINGEN AF FOSFOR (KRONVANG
UPUBLICERET).
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
17
Metoder til lokalisering af potentielle
P-ådale
1.
2.
3.
GIS-analyser. Hvor findes der områder opstrøms søer, som kan oversvømmes? Hvor mange hektar kan der oversvømmes og har de en tilstrækkelig bredde i forhold til vandløbet (mindst 25 m jf.
virkemiddelkataloget)?
Lokalisering af vandløb med oversvømmelser. Hvor mange dage om året kan det pågældende område forventes oversvømmet (antallet af peak-dage)?
Lokalisering af vandløb med stor stoftransport. Hvor store mængder suspenderet stof er der i vandløbet, som kan deponeres. Vurderes evt. via regionskort over suspenderet stof.
4.Forventet fosfortilbageholdelse.
Hvor stort er det samlede
potentiale til at deponere fosfor i
det pågældende område (afhænger
af oversvømmet areal, varighed af
oversvømmelse og koncentration af
suspenderet stof).
Dimensionering i forbindelse med lokalisering af
P-ådalsområder
Oplandsareal
Minimum Maksimum
2 km2
-
Oversvømmelsesbredde
Minimum
25 m (på mindst én side)
Maksimum
Type I vandløb: ca. 25 m
Type II vandløb: ca. 100 m
Type III vandløb: > 100 m
Oversvømmelseslængde
Minimum
500 m
Maksimum
-
P-ådale forudsætter
at der genskabes et
samspil mellem å
og ådal.
Foto af mudder
efter at åvandet er
trukket tilbage i
april 2007 ved ådal
langs en genslynget
Odense Å.
Målt deponering af fosfor i et transekt med sedimentfælder udlagt på en
oversvømmet eng langs en genslynget del af Odense Å – resultater fra 5 vinterperioder
Deponeringen af sand og slam fra åen måles i
forskellige afstande fra åen med simple metoder
(måtter og rørfælder). Pt. aftestes og udvikles
nye metoder i MONITECH
(et forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske
Forskningsråd)
Sedimentation sker pga. stort fald i strømhastigheder på engen, som følge af
større tværsnitsareal og større ruhed (ved permanent vegetation: græs).
Derfor er opholdstid for vandet på engen af afgørende betydning for
suspenderet stof sedimenterer.
Resultater fra BUFFALO-P projektet kaster nyt lys over
fosfor tab og dynamik i vandløb og mellem vandløb og
ådale/vådområder
10-100 kg P ha-1 år-1
0-25 kg P ha-1 år-1
10-15 kg P ha-1 år-1
Brinkerosion
30 kg P km-1 år-1
Gen-udvaskning af deponeret
fosfor på engen – 5-20%
Hoffmann et al., 2009 J. Env. Qual.
Forventede deponeringsrater af partikelbundet fosfor
på potentielle projektarealer, som ligger på Fyn
1. Lokalitet
5. Forventet
4. Forventet
depositionsrate 6. Årlig antal kg P,
3.
Oplandets
gennemsnitligt
2. Muligt
som kan forventes
størrelse til
af fosfor
oversvømmel opstrøms
antal
dage med
tilbageholdt
del
af
(kg
P/
sesareal
stor vandføring pr.
området
(søjle
2 x 4 x 5)
overvømmet
år
dag/hektar)*
Xvandløb, type I
3 ha
220 ha
4 dage
1 kg P
12 kg P
Xvandløb, type II
12 ha
2000 ha
6 dage
1 kg P
72 kg P
Yvandløb, type I
2,5 ha
500 ha
4 dage
1 kg P
10 kg P
Zvandløb, type II
50 ha
2000 ha
6 dage
1 kg P
300 kg P
Vejledende deponeringsrater af partikelbundet fosfor på
oversvømmede arealer. Raten er angivet pr. oversvømmet areal
Region
Fosfordeponeringsrate
(kg P pr. oversvømmet hektar pr. oversvømmet dag)
Vestjylland og Norddjursland
0,5 kg P pr. hektar dag
Nordjylland
1,5 kg P pr. hektar dag*
Resten af Danmark
1,0 kg P pr. hektar dag
* Denne rate er skønnet ud fra kendskab til indhold af SSP koncentration. Ingen målinger fra denne region
Metoder til lokalisering af potentielle
P-ådale
1.
2.
3.
4.
GIS-analyser. Hvor findes der områder opstrøms søer, som kan oversvømmes? Hvor mange hektar kan der oversvømmes og har de en tilstrækkelig bredde i forhold til vandløbet (mindst 25 m jf.
virkemiddelkataloget)?
Lokalisering af vandløb med oversvømmelser. Hvor mange dage om året kan det pågældende område forventes oversvømmet (antallet af peak-dage)?
Lokalisering af vandløb med stor stoftransport. Hvor store mængder suspenderet stof er der i vandløbet, som kan deponeres. Vurderes evt. via regionskort over suspenderet stof.
Forventet fosfortilbageholdelse. Hvor stort er det samlede potentiale til at deponere fosfor i det pågældende område (afhænger af oversvømmet areal, varighed af oversvømmelse og
koncentration af suspenderet stof).
5.Prioritering blandt potentielle P-ådalsområder
samt hensyntagen til øvrige forhold (± omdrift, ±
størrelse, ± afstand til sø, påvirkning af
eksisterende områder langs vandløbet ( §3
arealer, Natura 2000 m.m. ), botaniske værdier
på oversvømmelsesarealet, tekniske anlæg,
friluftsinteresser, landskabelige hensyn.
Typer af områder langs vandløb med angivelse af høj og
lav prioritering i forhold til evt. anvendelse som P-ådal
Høj prioritet
Lav prioritet
Område ude af drift gennem længere tid
Intensivt dyrkede områder
Områder umiddelbart opstrøms søen
Områder langt væk fra søen
Store arealer
Små arealer
Vandløb med højt indhold af suspenderet stof
Områder med stor naturværdi
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
VURDERING AF RISIKO FOR FOSFORFRIGIVELSE FRA
ÅDALSJORDE - FORUNDERSØGELSE
› Opdeling af arealet i lige store delområder (grids)
› Udtagning af jordprøver
› Udtagning af volumenprøver
› Stedfæstning af delområder med GPS
› Prøvehåndtering og analyse
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
Fosforindhold i danske lavbundsjorde
100
90
Lavbundslokaliteter (%)
80
Organogene
Minerogene
70
60
50
40
30
20
10
0
14000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Total P (mg/kg)
Andel af lavbundslokaliteter med tilsvarende total P (TP) indhold i overjorden 0-30 cm. Antallet af
undersøgte lokaliteter er 1315 organogene og 2064 minerogene danske lavbundslokaliteter.
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
RISIKOVURDERING
1. Beregning af FeBD:PBD-molforhold
2. Beregning af volumenvægt (kg/m3)
3. Vurdering af potentiel risiko for Pfrigivelse i delområder
4. Vurdering af potentiel P-frigivelse for
hele projektområdet
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
Potentiel P-frigivelse
1.00
-3
100 kg m
500 kg m-3
1000 kg m-3
30
Potentiel PO4-P frigivelse (kg/ha/dag)
Potentiel PO4-P frigivelse (mmol/kg/dag)
40
20
10
0
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
40
FeBD:PBD-molforhold
60
80
0
20
40
60
FeBD:PBD-molforhold
Potentiel P-frigivelse som funktion af jordens FeBD:PBD-molforhold for tre jordtyper
defineret ved jordens volumenvægt (kg/m3) i hhv. mmol/kg/dag og kg/ha/dag.
80
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
VURDERING AF RISIKO PÅ BASIS AF JORDTYPE
(VOLUMENVÆGT) OG JORDENS FEBD:PBD-MOLFORHOLD
Volumenvægt Afskærings FeBD:PBD Høj risiko for P-tab Lav risiko for P-tab
kg/m3
molforhold FeBD:PBD-molforhold FeBD:PBD-molforhold
<199
11
<11
≥11
200-399
15
<15
≥15
400-599
19
<19
≥19
≥ 600
25
<25
≥25
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
33
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
DETAILUNDERSØGELSER AF VANDLØB FORUD
FOR ETABLERING AF P-ÅDALSOMRÅDER
Feltmålinger
Terrænopmålinger
Kortlægning af vandløbsmorfologi og vandføringsevne
Ad1: tilvejebringelse af nye data for at have beslutningsgrundlag
Ad2: selv små højdeforskelle kan påvirke oversvømmelsen
Ad3: kendskab til aktuelle forhold vigtige
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
Metoder til hævning af vandstand
• Hævning af vandløbsbund
• Ophør/reduktion af grødeskæring
• Genslyngning af vandløbet
Dimensionering af gensnoede af
vandløb
• Hvordan skal det nye åløb forløbe?
• Hvordan skal det nye åløb dimensioneres?
• Hvordan skal vandføringsevnen være?
• Skal der ske sikringer af visse højt målsatte naturtyper i
ådalen?
• Skal det nye åløb frit kunne erodere sig rundt i ådalen?
Ja det er en god ide
• Skal der etableres gydeområder?
FORVALTNING AF OMRÅDET
• Håndtering af dræn og grøfter
• Drift af oversvømmelsesområdet
• omdrift
• gødskning
• pesticidforbrug mm
• Fjernelse af næringsstoffer (høslet mm.)
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
FORVALTNING AF OMRÅDET
› Drænrør og grøfter som afvander ådals området afskæres.
Drænrør som strømmer fra højbundsjord ned gennem
ådalsområdet skal IKKE afskæres – da det vil øge risiko for
gennemstrømning af ådalsmagasinet og ved P-risiko medtage
P til åen.
› Ådals området kan ikke være i omdrift, men gerne
græsning/slæt, da afhøstning er en stor fordel da P så fjernes
fra området.
› Trævækst herunder energipil i området er ikke godt da den
bare jord under træerne ikke yder samme modstand mod
vandets strømning og der derfor ikke er samme deponering og
endvidere er risiko for erosion.
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
P FRIGIVELSE FRA NYLIGT DEPONERET SEDIMENT VED
SIMULEREDE TEMPERATURER OG MÆNGDE AF REGN I
APRIL OG MAJ
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
› Fosfor frigivelse forår:
< 5% Skjern
12% < Odense <25%
› forholdet mellem reducerbart jern (FeBD) og fosfat (PO4) styrer
frigivelsen af fosfat til det nedsivende regnvand i de to områder.
› I sediment fra Skjern Å er FeBD: PO4 ratioen høj: 26-68 (N=9).
› I sediment fra Odense Å er ratioen lav: ca. 4 (N=3).
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
MODEL FOR PARTIKELBUNDET
TRANSPORT AF FOSFOR FRA OPLANDE
Qflom er Flomafstrømningen: (1-BFI)×års afstrømning (mm/år).
S: Andel sandjord i opland (%). Sum af FK 1-3 i den danske jordklassifikation
divideret med sum af FK 1-8.
A: Andel af landbrugsjord i opland (%) fra Markblok tema, brug evt. AIS
luatype 2112 selvom den i de fleste tilfælde vil være højere.
SL: Slope/hældning af vandløb (‰ eller m/km)
EM: Andel Eng/mose i opland (%). Kode 4110 + 4120 i AIS areal
anvendelses tema.
BFI er Base Flow Indekset ,som kan beregnes efter metode angivet af
Institute of Hydrology (1992).
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
40
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
Se også målinger af
suspenderet stof i vandløb
Rapporten fra p 52
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
DET NYE VANDLØBS DIMENSIONER
› Som tommelfinger regel vil et naturligt snoet vandløb
have en afstand mellem to meanderbuer på 7
gange ovenbredden af vandløbet (bredde ved
bredfyldt vandføring)
› Sinuøsitet: vandløbets længde mellem to punkter (fx
over en 200 m strækning), divideret med
fugleflugtslinien mellem de punkter
› <1,05 en lige kanal; 1,05-1,25 svagt sinuøs; 1,25-1,50
sinuøs; >1,50, meandrerende
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
OPLANDSAREAL OG DIMENSIONER
Bredfyldt bredde
Hedeslettevandløb
Morænevandløb
Bakkeøvandløb
Bredfyldt dybde
Hedeslettevandløb
Morænevandløb
Bakkeøvandløb
Brookes (1984)
Mernild (2001)
W =0,741 * A0,47
W =1,413 * A0,32
-
W =2,249 * A0,26
W =1,941 * A0,23
W =1,737 * A0,31
D =0,513 * A0,18
D =0,229 * A0,33
-
D =0,497 * A0,13
D =0,247 * A0,26
D =0,274 * A0,26
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
43
AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE
HUSK
› Det er generelt en dårlig ide at sikre brinkerne med
sten for at forhindre erosion
› Aktiv tilsåning af de nygravede brinker
› Bionedbrydelige måtter til beskyttelse af de
nygravede brinker
› Udlægning af gydegrus, større sten, dødt træ og
træplantning langs brinker (DTU AQUA kan hjælpe)
P ÅDALE
CARL CHR. HOFFMANN
26. JANUAR 2012
44

similar documents