Główne kierunki badań prowadzonych w Centrum Radiobiologii i

Report
Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ
główne kierunki badań
Anna Lankoff
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel.: 22-504-1118, fax: 22-504-1341, www.ichtj.waw.pl/POIG/cerad
Tematyka badawcza realizowana w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
1. Pracownia Dozymetrii Biologicznej (akredytacja w 2014 roku)
 Cytologiczne i biochemiczne wskaźniki oceny narażenia ludności na promieniowanie
jonizujące.
2. Pracownia Radiobiologii Komórkowej
 Komórkowe i molekularne mechanizmy odpowiedzi na promieniowanie jonizujące.
 Czynniki modulujące działanie promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym i
molekularnym
 Poszukiwanie nowych radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii
3. Pracownia Cytogenetyki i Genotoksykologii
Sygnalizacja komórkowa w obronie przed skutkami stresu oksydacyjnego
Cytotoksyczne i genotoksyczne efekty działania nanomateriałów
Personel Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Pracownicy samodzielni:
Asystenci:
Prof. dr hab. Marcin Kruszewski– kierownik Centrum
Mgr Tomasz Stępkowski
Prof. dr hab. Irena Szumiel
Mgr Iwona Wasyk
Dr hab. Anna Lankoff, prof. ICHTJ
Mgr Katarzyna Sikorska
Adiunkci:
Pracownicy Badawczo-Techniczni:
Dr Teresa Bartłomiejczyk
Mgr Iwona Buraczewska
Dr Kamil Brzóska
Mrg Teresa Iwaneńko
Dr Iwona Grądzka
Elżbieta Przygoda
Dr Hanna Lewandowska-Siwkiewicz
Dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz
Administracja:
Dr Barbara Sochanowicz
Wiesława Łodyga
Dr Sylwester Sommer
Dr Maria Wojewódzka
Personel pomocniczy:
Dr Grzegorz Wójciuk
Barbara Kapica
Dr Karolina Wójciuk
Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Cyfrowy sorter komórkowy BD FACSAria III
Cyfrowy cytometr przepływowy BD LSRFortessa
Mikroskop konfokalny NIKON Eclipse Ti – E/A1RSi
z systemem PFS (Perfict Focusing System)
Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
2 laboratoria do pracy w warunkach sterylnych,
wyposażone w komory laminarne (Nuair), inkubatory z
regulacja CO2 i O2 (Nuair), mikroskop odwrócony,
wirówki, licznik komórek Countess
Inkubator z wytrząsaniem Excella E24 (New
Brunswick Scientific)
Fast Real Time PCR System (Applied Biosystems 7500)
Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Spektrofotometr UV-Vis 50 Bio (Varian)
Fluorescencyjny czytnik mikropłytek Infinite
F200 / M200 (Tecan)
Fluorescencyjny mikroskop odwrócony (Nikon)
Aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
System do analizy obrazu METAFER połączony z
automatycznym mikroskopem Zeiss
System analizy obrazu – Comet Assay IV
Źródło promieniowania X 250 kV (Xylon International
Smart 200-E irradiator, Xylon, USA)
Metody badawcze stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
• metody hodowli komórkowych
• metody cytogenetyki klasycznej
• metody cytogenetyki molekularnej
• metody biologii molekularnej
• metody cytometryczne
Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Hodowle komórkowe in vitro (limfocyty krwi obwodowej
człowieka, ludzkie i zwierzęce nowotworowe linie
komórkowe , mutanty defektywne w genach
odpowiedzialnych za naprawę DNA).
Test aberracji chromosomowych, pozwalający na analizę
strukturalnych i liczbowych uszkodzeń chromosomów .
Test mikrojądrowy, pozwalający na analizę
klastogennych (pęknięcia nici DNA) uszkodzeń DNA .
Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Test mikrojądrowy w wersji FISH (Fluorescence In Situ
Hybridisation), pozwalający na analizę aneugennych
(utrata chromosomu/ów na skutek wadliwego działania
wrzeciona podziałowego) uszkodzeń DNA .
Metody immunofluorescencyjne, pozwalające na analizę
struktur komórkowych (np. mikrotubul i wrzeciona
podziałowego).
Test klonogenny, pozwalający na analizę przeżywalności
komórek i ich zdolność do tworzenia kolonii.
Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Test kometowy (Comet assay), pozwalający na analizę
poziomu uszkodzeń DNA w pojedynczych komórkach
oraz na analizę kinetyki naprawy uszkodzonego DNA.
Cytometria przepływowa, pozwalająca na wieloparametrową
ocenę struktury i funkcji komórek oraz wydzielanych przez
nie substancji.
Test gamma-H2AX, pozwalający na analizę
popromiennych ognisk naprawczych w uszkodzonym
DNA.
Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Metoda PCR (Polymerase Chain Reaction) i Real Time
PCR, pozwalające na powielania łańcuchów DNA oraz
na określenie ilości matrycy użytej do reakcji, jak również
ilości powstającego produktu.
Metoda m-FISH (multiplex fluorescence in situ hybridization),
pozwalająca na analizę uszkodzeń DNA (np.translokacji)
Metoda RICA (Rapid Interphase Chromosome Assay),
pozwalająca na analizę uszkodzeń DNA w interfazalnych
jądrach poprzez malowanie terytoriów chromosomowych przy
pomocy hybrydyzacji in situ (FISH)
Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Mikroskopia konfokalna, pozwalająca na uzyskanie
wysokiej jakości obrazów , rekonstrukcji obrazów w trzech
wymiarach oraz badania dynamiki procesów komórkowych
(filmy poklatkowe)
Metoda ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay),
pozwalająca na wykrycie określonych białek w badanym
materiale z użyciem przeciwciał
Metody transfekcji (wprowadzenia obcego DNA lub RNA do
komórki eukariotycznej. Zastosowanie m. inn. białka GFP (ang.
green fluorescent protein)
Projekty badawcze realizowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
 Rozwój metod zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb
energii Jądrowej. Projekt realizowany w ramach Strategicznego projektu badawczego: Technologie wspomagające
rozwój bezpiecznej energii jądrowej. (Projekt nr SP/J/6/143 339/11. Finansowanie z NCBiR
Akredytacja procedury wyznaczania pochłoniętej dawki promieniowania gamma i w oparciu o pomiar częstości
występowania chromosomów dicentrycznych w limfocytach krwi obwodowej osoby narażonej oraz opracowanie
założeń utworzenia sieci takich laboratoriów
Określenie przydatności do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące zmian transkryptomu w komórkach krwi
obwodowej.
Określenie przydatności do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące metody przedwczesnej kondensacji
chromatyny (PCC) połączonej z metodą hybrydyzacji in situ (FISH).
 Opracowanie wieloparametrowego testu „triage” do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące.
(Projekt badawczo-rozwojowy nr UDA-POIG 01.03.01-14-054/09. Finansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
 Białko PGAM5 jako element sygnalizacji pomiędzy szlakiem odpowiedzi na stres oksydacyjny NRF2/KEAP1 a
apoptozą i autofagią związaną z aktywacją kinazy ASK1. Sprawdzenie hipotezy i implikacje w chorobie
Parkinsona. (Grant IUVENTUS PLUS ustanowiony MNiSW nr: IP2011052071
 Fizykochemiczne oraz biochemiczne badania wybranych biologicznych przenośników tlenku azotu. Zależność
między strukturą molekularną i rozkładem ładunku elektronowego a aktywnością biologiczną nitrozylowych
kompleksów żelaza. (Projekt badawczy nr 2012/07/D/ST4/02177. Finansowanie z NCN.
Analog Des-acyl Greliny jako nośnik radionuklidów i potencjalny radiofarmaceutyk (Projekt badawczy nr UMO2011/01/N/ST5/05580. Finansowanie z NCN
Plany badawcze
Badanie komórkowych i molekularnych
mechanizmów odpowiedzi komórek
macierzystych na promieniowanie jonizujące,
z uwzględnieniem różnych rodzajów
promieniowania
Dziękuję za uwagę…

similar documents