คำตอบ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Report
• โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน
(จปฐ.) และข ้อมูลพืน
้ ฐาน ปี 2558
• โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข ้อมูลพืน
้ ฐานระดับหมูบ
่ ้าน
(กชช. 2ค) ปี 2558
คณะผู ้พัฒนาโปรแกรม
ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์ บุญสง่ วัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ รุง่ เรืองศรี
ี งใหม่
มหาวิทยาลัยเชย
ั ดิช
ั ปรีชาวีรกุล
ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศก
์ ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ วั ง รี รี ส อ ร์ ท จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก
9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 7 1 5 . 0 0 – 1 7 . 0 0 น .
1
หัวข ้อวิชา
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูล จปฐ. และข ้อมูลพืน
้ ฐาน
ปี 2558
2
ประเด็นความรูใ้ นห ัวข้อวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
โปรแกรม BMN58 รุน
่ 3.1.0 Build 091114
ความต ้องการของระบบ
การติดตัง้ โปรแกรม
โครงสร ้างของโปรแกรม
การรวมข ้อมูลจากหลายแหล่ง
การสารองข ้อมูล
ประสบการณ์การแก ้ไข จปฐ. ปี 2557
คาถามทีพ
่ บบ่อย
1. โปรแกรม BMN58 รุน
่ 3.1.0 Build 091114
1
ความเดิม
• 1 แผนชาติ - 1 แบบจัดเก็บ -1 โปรแกรม
• ปั จจุบน
ั แผนฉบับ 11 (2555-2559)
้ อ
• โปรแกรมเริม
่ ใชเมื
่ ปี 2555 และปรับปรุงมาตลอดแต่
ไม่มก
ี ารปรับฐานข ้อมูลเลย
• รุน
่ ทีป
่ รับมาดูได ้จาก “รุน
่ ” และ “Build”
รุน
่ 3.1.0 Build 09 1114
้
ปรับปรุงมาจากโปรแกรมทีใชไปแล
้วในปี 2555 – 57
้
• แก ้ไขรายละเอียดให ้สะดวกต่อการใชงานมากขึ
น
้
• แก ้ไขการป้ องกันการบันทึกข ้อมูลผิด
่ หัวรายงาน ชอ
่ ง
• แก ้ไขรายละเอียดของรายงาน เชน
เล็กไป ทศนิยม-ไม่ทศนิยม
1. โปรแกรม BMN58 รุน
่ 3.1.0 Build 091114
•
รุน
่ ใหม่นี้ ปรับการออกรายงานเป็ น 3 ชุด จปฐ. ข ้อมูล
พืน
้ ฐาน ภาพรวม
่ ชนบท => จปฐ.,
• ต ้องเลือกข ้อมูลเข ้าเอง เชน
เมือง => ข ้อมูลพืน
้ ฐาน
• ต ้องเลือกปี ข ้อมูล และหัวรายงาน ในหน ้า login
• ป้ องกันบันทึกผิดปี ออกรายงานผิด
คาถาม? – จะให ้ อาเภอ กับ อบต./เทศบาล ติดตัง้ โปรแกรม
รุน
่ นี้ ใหม่กน
ั อีกรึ?
• ควรอย่างยิง่ (แต่สด
ุ แล ้วแต่ กรมฯ) เพราะ
• ยังมีบางแห่งยังคงเป็ นรุน
่ เก่ามาก เงือ
่ นไขการบันทึกได ้เปลีย
่ นไป
่ ข ้อสุดท ้ายทีผ
เชน
่ ู ้บันทึกมักไม่กาเพราะเห็นกาสเี ทาไว ้แล ้ว
้ าเนียบพืน
้ าเนียบเก่าต ้องมาย ้ายพืน
• จะได ้ให ้ใชท
้ ทีใ่ หม่ทก
ุ ปี ใชท
้ ที่
ภายหลัง
2. ความต ้องการของระบบ
2
• ระบบปฏิบัตก
ิ าร
– Windows XP (SP3), 7 (SP1), 8, 8.1 (32/64 Bits)
– MS Office 2010 - Access 2010 32 bits
• พืน
้ ทีฮ
่ าร์ดดิสก์ ใน C:\
– XP SP2 - พืน
้ ที่ 32 MB + 250 MB
– ถ ้า Windows สูงกว่า XP - พืน
้ ที่ 32 MB + 570 MB
• ซอฟต์แวร์อน
ื่
– ต ้องมี pdf reader (แน่นอนต ้องมีแอ๊พของ Office ตัว
่ Excel,Word เพือ
อืน
่ เชน
่ การสง่ ออกรายงาน)
6
2. ความต ้องการของระบบ
ดูวา่ Windows/Office รุน
่ ใดบ ้าง ดูได ้ยังไง?
กดปุ่ ม Windows แล ้วพิมพ์ winver ตามด ้วย enter
3. การติดตัง้ โปรแกรม
3
ชุดติดตัง้ จะพิจารณาว่าเครือ
่ งนัน
้ ๆ ควรติดตัง้ อย่างไร
1. ติดตัง้ โปรแกรมพร ้อมระบบ
• เครือ
่ งทีย
่ ังไม่เคยติดตัง้ มาก่อน
• ทาตามคาอธิบายในหน ้าต่างของแต่ละขัน
้ ตอน
• อาจมีการปิ ด-เปิ ดเครือ
่ งใหม่ 2-3 ครัง้ (เลิกงาน
อืน
่ ทัง้ หมดในขณะติดตัง้ )
• ไม่ทับรุน
่ ก่อน เพราะตัง้ โฟลเดอร์ใหม่ (BMN58)
2. ติดตัง้ เฉพาะโปรแกรม
• เครือ
่ งทีเ่ คยติดตัง้ จปฐ. หรือ กชช. 2ค มาก่อน
• ขนาดเล็ก (20MB)
8
3. การติดตัง้ โปรแกรม
3. หาโปรแกรมได ้ทีใ่ ด?
• ลิงค์ท ี่ กรมฯ /ศูนย์สารสนเทศฯ กาหนดไว ้ให ้
ดาวน์โหลด
• สามารถนาลิงค์นไ
ี้ ปใสไ่ ว ้ในเว็บของจังหวัด
เพือ
่ ให ้อาเภอ/ตาบล/อปท. สามารถดาวน์โหลด
ได ้สะดวก
9
3. การติดตัง้ โปรแกรม
• เมนูระหว่างการติดตัง้ ไม่แสดงเป็ นภาษาไทย
หรือเปิ ดโปรแกรมแล ้วไม่ทางาน
– แก ้ไขที่ Region ใน Control Panel เปลีย
่ นให ้เป็ น
Thailand ทัง้ 3 ที่ (Format, Location, Administrative)
10
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
รุน
่ นีต
้ ้อง
เลือกเพิม
่
4
“ปี ข ้อมูล” คือปี การจัดเก็บ - ไม่ใชว่ น
ั /เดือน/ปี ปั จจุบัน
ผู ้ทีบ
่ ันทึกในเดือน พย.-ธค. 57 ต ้องระวัง
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
ปี บน
ั ทึกทีเ่ ลือก
มาอยูท
่ น
ี่ ี่
หน ้าแรก
อ่านรุน
่ ทีน
่ ี่
12
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
เรือ
่ งเก่า
....นามาเล่ากันใหม่
ี้ จงโปรแกรมทีจ
เผือ
่ จะได ้เอาไปปรับชแ
่ ังหวัด
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
• การบันทึกทาได ้ทัง้ Mouse และ Keyboard (Tab และ
แป้ นพิมพ์)
้ าเนียบพืน
• ใชท
้ ทีท
่ จ
ี่ ังหวัดสง่ ให ้ล่าสุด (จังหวัดตรวจสอบ
ว่ามีการเปลีย
่ นแปลงพืน
้ ทีห
่ รือไม่ สง่ ให ้ ศูนย์สารสนเทศฯ
กรมฯ ปรับปรุงให ้เพือ
่ ความเป็ นเอกภาพ) – วันประชุม
ี้ จงทีจ
ชแ
่ ังหวัด ต ้องเน ้นเรือ
่ งนี้
• หน ้าต่างสาหรับบันทึก รายครัวเรือน เรียงข ้อตามข ้อใน
แบบสอบถาม
1)
2)
3)
4)
หัวหน ้าครัวเรือน
ิ ในครัวเรือน
สมาชก
คาถามข ้อ 1 – 30
ระดับความสุขของคนในครัวเรือน (หน ้ารองปกหลัง)
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
• ก่อนสง่ แบบให ้ผู ้บันทึก ควรตรวจสอบแบบสอบถามว่าตอบ
ทุกข ้อหรือไม่ หากไม่สมบูรณ์ให ้สง่ ไปแก ้ไข
• เมือ
่ เลิกบันทึก ให ้สารองข ้อมูลโดยการสง่ ออกไปเก็บไว ้ทุก
ครัง้
้
• ใชเมนู
“นาเข ้า/สง่ ออก”
• แฟ้ มทีส
่ ง่ ออก (สารอง)
ื่ ไม่ซ้ากันด ้วยวันที่
แสดงชอ
-เวลา โดยอัตโนมัต ิ
• จัดเก็บแฟ้ มในโฟลเดอร์อน
ื่
ทีไ่ ม่ใชใ่ น My document หรือใน drive C:
• ดูขนาดแฟ้ มว่าต ้องไม่ใช ่ 0
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
เลือ
่ น ขยาย
่ งได ้
ชอ
• แสดงข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกแล ้วรายครัวเรือน คล ้ายกับ Excel
• ตรวจสอบการบันทึกของแต่ละครัวเรือนไว ้ ว่ามีอะไรผิด
สงั เกตหรือไม่ อย่างไร
• หากพบทีผ
่ ด
ิ จะแก ้ไขทันทีไม่ได ้ ต ้องจดไว ้แล ้วไปแก ้
ด ้วยเมนู “บันทึก/แก ้ไข”
• เรียงข ้อมูลได ้
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
ตรวจข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกแล ้ว ถูกต ้องหรือไม่
หากผิด บันทึกไว ้ แล ้วไปแก ้ด ้วยเมนูบน
ั ทึก/แก ้ไข
้
เลือ
่ นซายขวา-ขึ
น
้ ลงได ้, เรียงได ้, ค ้นหาได ้ คล ้าย Excel
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
• การนับคาตอบในแต่ละเรือ
่ ง จาก
ระดับครัวเรือน หมูบ
่ ้าน ตาบล
อาเภอ จังหวัด แล ้วจัดเก็บไว ้
เพือ
่ เตรียมสาหรับออกรายงาน
• ประมวล จปฐ.2 คือ การนับคาตอบในแต่ละเรือ
่ งในครัวเรือนในแต่
ละหมูบ
่ ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ขึน
้ ไปจนถึงระดับประเทศ
• หากประมวล จปฐ.1 แล ้ว ไม่จาเป็ นต ้องทาซ้า หากรวมข ้อมูลจาก
หลายพืน
้ ที่ ก็ให ้ประมวล จปฐ.2 เพียงอย่างเดียวก็พอ
(ประหยัดเวลาในกรณีทข
ี่ ้อมูลเยอะๆ)
• โปรแกรมจะทาการตรวจสอบความถูกต ้องและครบถ ้วนของข ้อมูล
หากไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถประมวลผลได ้ แต่มรี ายงานแจ ้งว่าไม่
ถูกต ้องทีใ่ ดให ้ทราบ ... ให ้แก ้ไขแล ้วประมวลใหม่
18
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
• ออกรายงานได ้ตัง้ แต่ระดับครัวเรือน หมูบ
่ ้าน ตาบล อาเภอ และ
จังหวัด
• เลือก (1) ปี ข ้อมูล (2) พืน
้ ที่ (3) รายงานทีต
่ ้องการ
• แสดงผลรายงานบนหน ้าจอภาพ
• สามารถสงั่ พิมพ์ หรือสง่ ไปจัดเก็บ
(Export) เป็ นแบบ Text, Excel
หรือ PDF
• รายงานทีม
่ ข
ี ้อมูลเพียง 1 ระเบียน
่ สรุป จปฐ. 2 หรือจานวน
เชน
ประชากร เมือ
่ export ไปเป็ น
excel ก็จะมีเพียง 1 row
19
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
• ข ้อมูลครัวเรือนใดทีน
่ าเข ้าแต่ซ้ากับทีม
่ อ
ี ยูใ่ นฐาน จะไม่นาเข ้าซ้าอีก
• ข ้อมูลทีน
่ าเข ้าประกอบด ้วย
• ทาเนียบพืน
้ ที่ จปฐ.1 และ จปฐ.2
• การสง่ ออกข ้อมูล คือ การเลือกเอาข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้สง่ ไปจัดเก็บ
เป็ นแฟ้ มข ้อมูล เพือ
่ การสารอง การสง่ ต่อ
• การสง่ ออกหรือการ
สารองข ้อมูล ควรทา
ให ้บ่อยทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะ
ทาได ้
• เมือ
่ สง่ ออกแฟ้ ม
ข ้อมูลจะมี วัน เวลา
ื่ แฟ้ ม
กากับไว ้ในชอ
20
้
• ใชลบข
้อมูลได ้
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
• บอกกล่าวเรือ
่ งราวเกีย
่ วกับ จปฐ. ข ้อมูลพืน
้ ฐาน โปรแกรม
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ
21
4. โครงสร ้างของโปรแกรม
•
้
ใชในกรณี
เมือ
่ ต ้องการเลิกทางาน
22
5.ประสบการณ์การแก ้ไข จปฐ. ปี 2557
5
แฟ้ มฐานข ้อมูลติด password
กรมฯ ไม่ม ี password จึงแก ้ข ้อมูลให ้
ไม่ได ้ ต ้องสง่ ให ้ผู ้พัฒนาโปรแกรมแก ้ให ้
ประสบการณ์ตรงทีผ
่ ู ้พัฒนาโปรแกรม
ได ้รับจากทีจ
่ ังหวัด/อาเภอสง่ ไปให ้แก ้ไข
รวบรวมได ้ดังต่อไปนี้
23
เข ้า login แล ้ว โปรแกรมหาข ้อมูลไม่เจอ
ต ้องไปแก ้ใน Windows ตัง้ Location
เป็ น Thailand
Control Panel => Region
สง่ ออกแฟ้ มข ้อมูลไม่ได ้ ไม่บน
ั ทึกให ้
• ผู ้ทีใ่ ช ้ Windows รุน
่ เก่า เจอปั ญหา
ื่ แฟ้ มทีม
เครือ
่ งมักไม่ยอมให ้บันทึกชอ
่ ี
่ งว่าง
ความยาว อักษรพิเศษ ชอ
• ฮาร์ดดิสต์เต็ม
• Windows บางตัว ไม่ยอมให ้จัดเก็บแฟ้ ม
ไว ้ในไดรฟ์ C:
บันทึกปี ข ้อมูล ผิด
• ต ้องเตือนผู ้บันทึกให ้ระวังปี ข ้อมูล
โดยเฉพาะผู ้ทีบ
่ น
ั ทึกข ้อมูลปี 2558 ใน
เดือนธันวาคม 2557
• โปรแกรมรุน
่ 3.1.0 Build 091114 ได ้
ป้ องกันโดยให ้เลือกปี จาก drop down
menu (รุน
่ ก่อนๆ ขึน
้ ปี ปัจจุบน
ั ให ้ ถ ้าไม่
เปลีย
่ นก็จะบันทึกปี ข ้อมูลผิด)
บันทึกพืน
้ ทีผ
่ ด
ิ
• จังหวัดต ้องตรวจสอบพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี าร
เปลีย
่ นแปลงในปี บน
ั ทึก และแจ ้งให ้
ขพฐ.-ศสท. แก ้ไขให ้เพือ
่ ความเป็ น
เอกภาพ (กรุณาอย่าแก ้ไขเอง)
• แจ ้งผู ้บันทึกให ้นาเข ้าพืน
้ ทีใ่ หม่ ทุกปี
้ น
ห ้ามใชพื
้ ทีใ่ นปี ทแ
ี่ ล ้ว
• ถ ้าผิด--แจ ้งให ้ผู ้พัฒนาโปรแกรมเพือ
่
แก ้ไขให ้
มีโปรแกรมอยูใ่ นเครือ
่ งตัง้ แต่ปีทแ
ี่ ล ้ว ยัง
้ ้อีกไหม?
ใชได
• ไม่ได ้ ให ้ถอดถอนแล ้วติดตัง้ รุน
่ ใหม่
• โปรแกรมรุน
่ ใหม่มก
ี ารปรับปรุงสงิ่ ทีเ่ ป็ น
ความผิดพลาดทีส
่ าคัญทีพ
่ บในปี กอ
่ นๆ
• ดาวน์โหลดได ้ง่าย
• ถ ้าเคยติดตัง้ มาก่อนแล ้ว ติดตัง้ ใหม่โดย
ี เวลา
ไม่เสย
คาถามทีถ
่ ามกันบ่อย
29
ทาไม โปรแกรมรุน
่ ปั จจุบน
ั ไม่มก
ี ารแยกฐานข ้อมูลตามเขต
การจัดเก็บข ้อมูลเพือ
่ ความสะดวกในการแยกออกรายงาน?
คาตอบ
• ทาได ้ แต่รอปรับทีเดียวในแผนฉบับที่ 12 (2560-2564)
เนือ
่ งจากต ้องปรับการออกแบบโปรแกรมใหม่ทงั ้ หมด
• แต่โปรแกรมปั จจุบน
ั ได ้แยกการออกรายงานทีม
่ ห
ี วั
รายงานเป็ น (1) จปฐ. (2) ข ้อมูลเบือ
้ งต ้น และ (3)
ภาพรวม ไว ้ให ้แล ้ว
• ดังนัน
้ ให ้ทาด ้วยมือ (อย่างทีเ่ คยทา) ไปก่อน
้
• ผู ้ใชต้ ้องเลือกข ้อมูลสาหรับการออกรายงานมาใชใน
โปรแกรมเอาเอง – นาเข ้า/สง่ ออก เป็ นรายงานๆ ไป
้ กชช. 2ค จึงนับ
ทาไม รายงานทีส
่ ง่ ข ้อมูลออกไปใชใน
จานวนเด็กอายุน ้อยกว่า 1 ปี เต็ม ซ้ากับเด็กอายุ 1 ปี เต็ม?
คาตอบ
• แก ้ไขให ้แล ้ว ในโปรแกรมรุน
่ นี้
• และเพิม
่ ข ้อ 1.3 หมูบ
่ ้านนีม
้ ค
ี รัวเรือนทัง้ หมด จานวน ....
ครัวเรือน อีก 1 ข ้อ
• สาหรับข ้อทีไ่ ม่แสดงจานวนข ้ออืน
่ ๆ หมายความว่าไม่ม ี
่ จปฐ. ไม่ได ้แยกจานวนตามเพศชาย
ข ้อมูลใน จปฐ. เชน
และเพศหญิง เป็ นต ้น
ทาโปรแกรมให ้วิง่ บน Microsoft Office 2007 ด ้วยได ้ไหม?
คาตอบ
• ไม่ได ้
ั ความสามารถของ MS Office 2010 ซงึ่
• โปรแกรมนีอ
้ าศย
รุน
่ ก่อนหน ้านีย
้ ังไม่มใี ห ้
การออกรายงาน สง่ ออกไปเป็ น MS Word ได ้ไหม?
คาตอบ
• ได ้ แต่ต ้องคลิกที่ More เพือ
่ ให ้เห็น MS Word
โปรแกรมสามารถพ่วงเอาทัง้ จปฐ. กับ กชช. 2ค ไว ้ใน
โปรแกรมเดียวกัน ได ้ไหม?
คาตอบ
• ได ้ แต่ต ้องเป็ นอีกโปรแกรมหนึง่ เพราะต ้องเริม
่ ต ้นกัน
ใหม่ทงั ้ หมด
• ขึน
้ กับว่า กรมฯ อยากทาไหม
้
รายงานบางรายงาน ใชกระดาษพิ
มพ์รายงานเปลืองมาก
้ ้ากระดาษน ้อยหน่อยได ้ไหม?
หาทางทาให ้ใชหน
คาตอบ
• ปั จจุบน
ั ก็ทาได ้อยูแ
่ ล ้ว โดยสง่ ออกเป็ น MS Word แล ้ว
มาตัดแต่งเอาเองตามชอบใจ
หาทางแจ ้งเตือนเมือ
่ บันทึกรายได ้ครัวเรือนสูงเผือ
่ คนบันทึก
จะได ้ตัง้ ข ้อสงั เกต ได ้ไหม?
คาตอบ
• ในรุน
่ นี้ ยังไม่ได ้ทา เพราะเห็นว่าผู ้บันทึกทราบดีอยูแ
่ ล ้ว
ในขณะทีก
่ าลังบันทึกตัวเลข อาจราคาญทีม
่ ค
ี าเตือน
้
ขึน
้ มาให ้เห็นบ่อยๆ ทาให ้บันทึกได ้ชาลง
ในการบันทึกกรณี
ก) บ ้านไม่มเี ลขที่ (ใสเ่ ลขที่ 9999 และ 9999/1 เรียง
ตามลาดับ)
ต ้องการให ้โปรแกรมตรวจสอบ หากซ้าให ้ขึน
้ pop up
เตือนได ้ไหม?
คาตอบ
• ในรุน
่ นี้ ยังไม่ได ้ทา
• ต ้องตรวจสอบแบบสอบถามก่อนการบันทึก
• จัดการกันเองด ้วยมือดีทส
ี่ ด
ุ
ิ ครัวเรือน ศาสนา หรือ
ในการตรวจสอบข ้อมูล สมาชก
ึ ษา เมือ
การศก
่ โปรแกรมตรวจสอบแล ้วน่าจะให ้แก ้ไขได ้เลย
โดยทีไ่ ม่ต ้องออกไปแก ้ไขในหน ้าทีบ
่ น
ั ทึกข ้อมูล ได ้ไหม?
คาตอบ
• การออกแบบโปรแกรม แยกการตรวจสอบ (ดู) กับการ
แก ้ไข (บันทึก) ออกจากกัน ดังนัน
้ จึงยังจาเป็ นต ้องทา
2 ครัง้ ไปพลางก่อน
• หากจะทา ก็ต ้องเปลีย
่ นโครงสร ้างฐานข ้อมูลใหม่
ทัง้ หมด
จบ
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูล จปฐ. และข ้อมูลพืน
้ ฐาน
ปี 2558
39
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูล กชช. 2ค ปี 2558
รุน
่ 2.0.0 Build 091114
40
ประเด็นความรูใ้ นห ัวข้อวิชา
1.
2.
3.
4.
โปรแกรม NRD58 รุน
่ 2.0.0 Build 091114
ความต ้องการของระบบ
การติดตัง้ โปรแกรม
โครงสร ้างของโปรแกรม
4.1 การจัดการแฟ้ มข ้อมูล
4.2 การบันทึก/ แก ้ไข
4.3 การรายงาน
5. การรวมข ้อมูลและการสารองข ้อมูล
41
1. โปรแกรม NRD58 รุน
่ 2.0.0 Build 091114
 โปรแกรม กชช. 2ค จัดเก็บ 2 ปี ครัง้ ครัง้ ทีแ
่ ล ้วจัดเก็บ ปี
2556
 โปรแกรมรุน
่ นีป
้ รับปรุงจาก NRD56 รุน
่ 1.2.2 Build
300913
้
 พบว่าการจัดเก็บปี 2556 หลายพืน
้ ทีใ่ ชโปรแกรมต่
างรุน
่
หลากหลาย
้
 การปรับปรุงโปรแกรม เป็ นการปรับปรุงการใชงาน
และ
ปรับปรุงรายงาน ไม่สง่ ผลต่อข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไปเมือ
่ ปี 2556
สามารถนาเข ้าข ้อมูล ปี 2556 ได ้เลย
 การจัดเก็บ บันทึกข ้อมูล และรายงานข ้อมูล ในปี 2558 ให ้
้
ใชโปรแกรม
NRD58
42
2. ความต ้องการของระบบ
้
เหมือนกันกับการใชโปรแกรมบั
นทึกและประมวลผลข ้อมูล
จปฐ. และข ้อมูลพืน
้ ฐาน (BMN58)
3. การติดตัง้ โปรแกรม
 เหมือนกันกับการติดตัง้ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูล จปฐ. และข ้อมูลพืน
้ ฐาน (BMN58)
 โปรแกรมติดตัง้ จะตรวจสอบเครือ
่ ง หากพบว่าเครือ
่ งมีการ
้
ใชโปรแกรม
จปฐ. หรือ กชช. อยูแ
่ ล ้ว การติดตัง้ จะเสร็จ
ิ้ เร็วมาก
สน
43
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (เข ้าสูร่ ะบบ)
้ ละระดับ (ตาบล
 เมือ
่ เปิ ดโปรแกรม จะปรากฏหน ้า Login ให ้ผู ้ใชแต่
อาเภอ จังหวัด สว่ นกลาง) เข ้าสูร่ ะบบ พร ้อมรหัสผ่าน และให ้ใส่
ื่ ผู ้บันทึก
ชอ
ื่ หน่วยงานทีต
 เปลีย
่ นชอ
่ ้องการให ้ปรากฏท ้ายรายงาน (Footer)
้
และวัน-เวลาทีเ่ ข ้าใชระบบจะปรากฎอั
ตโนมัต ิ
44
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (เข ้าสูร่ ะบบ)
้
การใชโปรแกรมครั
ง้ แรก ระบบยังไม่มข
ี ้อมูลอยูเ่ ลย ดังนัน
้ จะปรากฏ
คาเตือน ให ้นาเข ้าข ้อมูลพืน
้ ที่ ซงึ่ หากต ้องการบันทึกข ้อมูล จะต ้อง
นาเข ้าแฟ้ มข ้อมูลพืน
้ ทีท
่ ก
ี่ รมจัดให ้ก่อน
45
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (เข ้าสูร่ ะบบ)
หน ้าหลักของโปรแกรมประกอบด ้วยเมนู 4 หัวข ้อ ได ้แก่ การจัดการ
แฟ้ มข ้อมูล การบันทึก/แก ้ไข การรายงาน และเกีย
่ วกับโปรแกรม ใน
กรณีทไี่ ม่มข
ี ้อมูลพืน
้ ที่ เมนูบน
ั ทึก และรายงาน จะปิ ดไม่ให ้ใช ้
46
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (นาเข ้าทาเนียบพืน
้ ที)่
การบันทึกข ้อมูล หากยังไม่มพ
ี น
ื้ ทีท
่ จ
ี่ ะบันทึกในระบบ ต ้องนาเข ้า
ทาเนียบพืน
้ ทีก
่ อ
่ น
47
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (นาเข ้าทาเนียบพืน
้ ที)่
เลือกแฟ้ มข ้อมูลพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดทีต
่ ้องการ Open เพือ
่ นาข ้อมูลพืน
้ ทีเ่ ข ้า
เสร็จแล ้วจะขึน
้ ข ้อความ “ได ้ทาการนาข ้อมูลเข ้าเรียบร ้อยแล ้ว”
48
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (นาเข ้าทาเนียบพืน
้ ที)่
้
เมือ
่ มีทาเนียบพืน
้ ทีใ่ นระบบ เมนูทงั ้ 4 จะเปิ ดให ้ใชงานได
้หมด
49
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (บันทึก/แก ้ไข)
เลือกเมนูบน
ั ทึก/แก ้ไข ตรวจดูปีบน
ั ทึก ระบุหมูบ
่ ้านทีจ
่ ะบันทึก หาก
่ งสถานะจะว่าง แล ้วกดปุ่ มบันทึก
หมูบ
่ ้านนัน
้ ยังไม่เคยบันทึกมาก่อน ชอ
50
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (บันทึก/แก ้ไข)
เริม
่ บันทึกข ้อมูลตามแบบสอบถาม ในแต่ละสว่ นแต่ละหน ้า สามารถ
เลือกบันทึกได ้ตามเหมาะสม
51
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (บันทึก/แก ้ไข)
่ งสถานะจะมีเครือ
กรณีหมูบ
่ ้านเคยบันทึกไปแล ้ว ชอ
่ งหมายแสดงให ้
เห็นว่าบันทึกครบถ ้วนหรือยัง หากจะบันทึกต ้องใชปุ่้ ม แก ้ไข
52
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (บันทึก/แก ้ไข)
เมือ
่ จะเปลีย
่ นไปบันทึกสว่ นอืน
่ โปรแกรมจะต ้องให ้ตอบว่าได ้บันทึก
ครบถ ้วนสมบูรณ์หรือยัง เพือ
่ จะได ้ทราบสถานะของข ้อมูล
53
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (บันทึก/แก ้ไข)
เมือ
่ ปิ ด เลิกบันทึกในหมูบ
่ ้านนัน
้ โปรแกรมจะให ้ตอบว่าได ้บันทึก
เสร็จสมบูรณ์หรือยัง เพือ
่ ตรวจสอบสถานะข ้อมูลก่อนการประมวลผล
54
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (บันทึก/แก ้ไข)
กรณีต ้องการลบข ้อมูลในหมูบ
่ ้านนัน
้ ให ้ใชปุ่้ ม ลบ
55
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (บันทึก/แก ้ไข)
โปรแกรมจะถามอีกครัง้ ว่า ตกลงจะลบหรือไม่
56
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (บันทึก/แก ้ไข)
่ งสถานะจะกลับเป็ นชอ
่ งว่าง การลบในทีน
เมือ
่ ลบแล ้ว ชอ
่ จ
ี้ ะลบ
เฉพาะข ้อมูล ไม่ลบพืน
้ ที่ จึงสามารถบันทึกใหม่ได ้ทันที
57
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (ตรวจสอบการบันทึกข ้อมูล)
ตรวจสอบสถานะการบันทึกข ้อมูลแต่ละสว่ น
58
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (ตรวจสอบการบันทึกข ้อมูล)
ื่ หมูบ
ตรวจสอบรายชอ
่ ้านและสถานะข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกแล ้ว และพิมพ์
ื่ หมูบ
รายชอ
่ ้านทีบ
่ น
ั ทึกยังไม่ครบทุกสว่ น
59
ื่ หมูบ
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (แสดงรายชอ
่ ้าน)
ื่ หมูบ
แสดงรายชอ
่ ้านทีไ่ ด ้บันทึกครบทุกสว่ นแล ้ว
60
ื่ หมูบ
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (แสดงรายชอ
่ ้าน)
ื่ หมูบ
แสดงรายชอ
่ ้านทีไ่ ด ้บันทึกครบทุกสว่ นแล ้ว
61
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (ประมวลผลตัวชวี้ ด
ั )
การประมวลผลเป็ นการสรุป จานวนในแต่ละข ้อคาถาม และการ
ประมวลระดับคะแนนของแต่ละตัวชวี้ ด
ั และระดับการพัฒนาของพืน
้ ที่
62
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (ประมวลผลตัวชวี้ ด
ั )
เลือกปี ของข ้อมูลทีจ
่ ะทาการประมวลผล
63
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (ประมวลผลตัวชวี้ ด
ั )
ิ้
รอจนกว่ามีข ้อความแจ ้ง การดาเนินการเสร็จสน
64
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานระดับหมูบ
่ ้านมี 2 สว่ น คือรายงานสาเร็จรูป
และรายงานภาคผนวก
65
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานสาเร็จรูป ระดับหมูบ
่ ้าน
66
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
สรุปสภาพปั ญหาของหมูบ
่ ้าน
67
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานข ้อมูลพืน
้ ฐานระดับหมูบ
่ ้าน
68
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานภาคผนวกระดับหมูบ
่ ้าน
69
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
ข ้อมูลกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
70
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานระดับ ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ต ้องประมวลผล
้
ก่อน และดูรายงานได ้ตามระดับของผู ้ใชงานจากการ
Login
71
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานภาคผนวก ระดับตาบล
72
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานสาเร็จรูป ระดับอาเภอ ขึน
้ ไป
73
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานระดับการพัฒนาของหมูบ
่ ้านชนบทไทย ระดับอาเภอ ขึน
้ ไป
74
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (รายงาน)
รายงานภาคผนวก ระดับอาเภอขึน
้ ไป
75
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (นาเข ้าข ้อมูล)
เลือกแฟ้ มข ้อมูลทีจ
่ ะนาเข ้า
76
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (นาเข ้าข ้อมูล)
มีข ้อความแจ ้งเมือ
่ นาเข ้าเรียบร ้อย แล ้วประมวลผลตัวชวี้ ด
ั
77
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (สง่ ออกข ้อมูล)
ระบุพน
ื้ ที่ ปี ข ้อมูล ทีจ
่ ะสง่ ออก เสร็จแล ้วกดสง่ ออก
78
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (สง่ ออกข ้อมูล)
ื่ แฟ้ ม ทีเ่ ก็บแฟ้ มทีส
กาหนดชอ
่ ง่ ออก Save แล ้วรอจนข ้อความแจ ้งเสร็จ
79
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (ลบข ้อมูล)
การลบข ้อมูล สามารถเลือกลบบางพืน
้ ที่ หรือลบทัง้ หมดก็ได ้
80
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (ลบข ้อมูล)
การลบบางพืน
้ ที่ ให ้ระบุพน
ื้ ทีท
่ จ
ี่ ะลบ แล ้วดาเนินการลบข ้อมูล
81
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (ลบข ้อมูล)
การลบข ้อมูลทัง้ หมด กดลบได ้เลย ข ้อมูลและพืน
้ ทีจ
่ ะลบทัง้ หมด
82
ั ข ้อมูล)
4. โครงสร ้างของโปรแกรม (กระชบ
ั ข ้อมูล จะชว่ ยกระชบ
ั ขนาดของฐานข ้อมูล
การกระชบ
83
5. การรวมข ้อมูล และการสารองข ้อมูล
การรวมข ้อมูล
สามารถทาได ้โดยการนาเข ้าข ้อมูล หากข ้อมูลมีในระบบ
อยูแ
่ ล ้ว จะไม่มก
ี ารนาเข ้าซา้ อีก
การสารองข ้อมูล
เมือ
่ ทาการบันทึกข ้อมูลแล ้ว ต ้องสารองข ้อมูลด ้วยการ
สง่ ออกข ้อมูล การลบข ้อมูลควรดาเนินการด ้วยความระม ้ดระวัง
และควรสารองข ้อมูลด ้วยการสง่ ออกเก็บไว ้ก่อนทีจ
่ ะลบข ้อมูล
้ ้ กรณี
การสารองข ้อมูลจะชว่ ยให ้สามารถนาข ้อมูลกลับมาใชได
ี หาย
เกิดความผิดพลาดทาให ้ข ้อมูลในระบบเสย
84
85
ลิงค์สาหรับ power point
http://inforcenter.kku.ac.th/BMN-NRD2558_9_11_57.pptx
ลิงค์สาหรับ โปรแกรม จปฐ. รุน
่ 3.1.0 build 091114
http://inforcenter.kku.ac.th/BMN58/BMN58_Setup_310_091114.exe
ลิงค์สาหรับ โปรแกรม กชช. 2ค รุน
่ 2.0.0 build 091114
http://inforcenter.kku.ac.th/NRD58/NRD58_Setup_200_091114.exe
86

similar documents