PPT - ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

Report
ระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข ้อมูล จปฐ.
พฤหัสบดีท ี่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 – 17.00 น.
โรงแรมมารวยการ์เด ้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์ บุญสง่ วัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[email protected]
ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ รุง่ เรืองศรี
ี งใหม่
มหาวิทยาลัยเชย
[email protected]
ั ดิช
ั ปรีชาวีรกุล
ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศก
์ ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[email protected]
โปรแกรม จปฐ. เขตชนบท ปี 2557
2
โปรแกรม จปฐ. เขตเมือง ปี 2557
3
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
้
สาหรับการใชงานในองค์
กรการปกครอง
สว่ นท ้องถิน
่
• อบจ. เทศบาล อบต.
1. ข ้อมูลทีจ
่ ัดเก็บมาถือว่า อปท. เป็ นเจ ้าของร่วม
2. ความคุ ้มค่าของการจัดงบประมาณรองรับการจัดเก็บ
• สร ้างรายได ้ให ้แก่ราษฎรผู ้ทาหน ้าทีจ
่ ัดเก็บหรือบันทึกข ้อมูลใน
พืน
้ ที่
• มีฐานข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐานในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบ เสริมกับ
่ างราชการอืน
ฐานข ้อมูลทางราชการและไม่ใชท
่ ๆ
• สะท ้อนภาพรวมด ้านความจาเป็ นพืน
้ ฐานของครัวเรือนในพืน
้ ที่
ทีร่ ับผิดชอบ กับพืน
้ ทีใ่ นระดับอาเภอ จังหวัด และประเทศ
• ยกมาตรฐานการบริหารผ่านการใชข้ ้อมูลเป็ นเครือ
่ งมืออ ้างอิง
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
้
สาหรับผู ้ใชงานในองค์
กรการปกครองสว่ นท ้องถิน
่ (ต่อ)
• อบจ. เทศบาล อบต.
3. อปท. ใช ้ จปฐ. ได ้อย่างไรบ ้าง
• แสดงรายงานได ้ทันทีทบ
ี่ น
ั ทึกเสร็จ ไม่ต ้องรอ
• จัดพิมพ์ป้ายรายงานตัวชวี้ ัด (ประยุกต์) ติดตามอาคาร
และในห ้องประชุมทีท
่ าการ อปท.
• ป้ ายไวนิล ป้ ายข ้อความ ตัวชวี้ ัด (ประยุกต์) ติดในทีท
่ ี่
เปิ ดเผยในชุมชน
• สรุปรายงานทีส
่ าคัญๆ ไว ้ในเว็บไซท์ของ อปท.
ั มนาในชุมชนถึงประเด็นตัวชวี้ ัดทีเ่ ป็ นปั ญหาเพือ
• จัดสม
่
ระดมสมองแนวทางแก ้ไข
ั มนาประเด็นปั ญหา จปฐ. ในระดับอาเภอ จังหวัด
• จัดสม
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
้
สาหรับผู ้ใชงานในองค์
กรการปกครองสว่ นท ้องถิน
่ (ต่อ)
• อบจ. เทศบาล อบต.
้
4. การใชประโยชน์
เชงิ รูปธรรม
• ภาพรวม เป็ นสง่ เสริมกระบวนการเรียนรู ้ของ
ประชาชน
o
o
•
•
ฟั งคาถาม นึกถึงครอบครัวตนเอง โดยเฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับสุขภาพ
่ งิ่ ผิด แต่ได ้เรียนรู ้
การตอบถูก/ผิด ไม่ใชส
ให ้แนวทางการจัดทาโครงการสาหรับให ้บริการ
ประชาชน
สร ้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการแก ้ไขปั ญหา
ในชุมชน ผ่านความสานึกจากการตอบข ้อคาถามใน
แบบสอบถาม จปฐ.
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
้
สาหรับผู ้ใชงานในองค์
กรการปกครองสว่ นท ้องถิน
่
• อบจ. เทศบาล อบต.
้
5. การใชประโยชน์
เชงิ รูปธรรม (ต่อ)
ั
• ใชอ้ ้างอิงเชงิ ปริมาณในด ้านสุขภาพ ทีอ
่ ยูอ
่ าศย
ึ ษา รายได ้ และสวัสดิการสงั คม ของครัวเรือน
การศก
ในพืน
้ ที่ เพือ
่ สนับสนุนความเป็ นไปได ้ของนโยบาย
ี งไว ้
ของนายกฯ ทีไ่ ด ้หาเสย
•
•
สามารถระบุสภาพปั ญหาตามลาดับของความเข ้มข ้นของ
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ในพืน
้ ที่
สามารถระบุความจาเป็ นเร่งด่วนในปั ญหาแต่ละด ้านของ
ความจาเป็ นพืน
้ ฐานในพืน
้ ทีท
่ รี่ ับผิดชอบ
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
สาหรับผู ้ปฏิบต
ั ใิ นระดับ
ตาบล อาเภอ จังหวัด
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
การปรับโปรแกรม จปฐ. สาหรับปี 2557-59
1. เมนูหลัก การทางาน ออกรายงาน สว่ นใหญ่ยังคงเดิม
2. แยกโปรแกรมให ้ทางานเป็ น 2 โปรแกรม สาหรับ :
1) ข ้อมูลเขตพืน
้ ทีช
่ นบท BMN-Rural (อบต.)
2) ข ้อมูลเขตพืน
้ ทีเ่ มือง BMN-City (เทศบาล)
3. ทัง้ 2 โปรแกรมนีต
้ ด
ิ ตัง้ ในเครือ
่ งเดียวกันได ้ เพราะแยก
folder จัดเก็บอยูใ่ น drive C:
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
ื่ ฐานข ้อมูลใน \Data แยกกันระหว่าง ข ้อมูลพืน
3. ชอ
้ ทีเ่ ขต
ชนบท และ ข ้อมูลพืน
้ ทีเ่ ขตเมือง ระบุความแตกต่างไว ้
ดังนี้
BMN-Rural-be.accdb และ
BMN-City-be.accdb
4. ปี ทใี่ ช ้ login
เป็ นปี ปั จจุบน
ั ทีใ่ ช ้
ทางานในเมนู
ย่อยทุกเมนู แต่
สามารถเลือกปี
ในระหว่างการ
ทางานอีกได ้
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
4.
ปี ทใี่ ช ้ login
เป็ นปี ปัจจุบน
ั ทีใ่ ช ้
ทางานในเมนู
ย่อยทุกเมนู แต่
สามารถเลือกปี
ในระหว่างการ
ทางานอีกได ้
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
ื กลางจอหน ้าแรก หลังจาก login ระบุ
5. ตัวหนั งสอ
1) โปรแกรมสาหรับพืน
้ ทีเ่ ขตชนบท หรือเขตเมือง
2) ปี ทต
ี่ ้องการทางาน เพือ
่ เตือนผู ้บันทึกเป็ นการเฉพาะว่า
กาลังจะบันทึกข ้อมูลปี ใด
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
6. รุน
่ ของโปรแกรม อยูใ่ นหน ้าจอหน ้าแรก และในเมนู “เกีย
่ วกับ
โปรแกรม” เขียนว่า
รุน
่ BMN-Rural 3.0.0 Build 121213 หรือ
รุน
่ BMN-City 1.0.0 Build 121213
เพือ
่ ใชอ้ ้างในกรณีแจ ้งปั ญหาทีพ
่ บ
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
7. การ login ทาได ้ 4 ระดับ คือ ตาบล อาเภอ จังหวัด
และกรมฯ
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
ั ข ้อมูลในระดับตาบล ทาโดยอัตโนมัตเิ มือ
8. การกระชบ
่ เลิก
ั เพราะแฟ้ มขนาดใหญ่ ใช ้
ทางาน (ระดับอืน
่ – เลือกกระชบ
เวลานาน)
ื่
9. ผู ้บันทึกต ้องสารองข ้อมูลให ้บ่อย แฟ้ มสารองทุกครัง้ ใชช้ อ
่
ต่างกันตามเวลาทีส
่ ารอง เชน
จปฐ57ชนบท-บ ้าน-04ม่วงงาม-16-11-2556-17-12-51-ผู ้บันทึก.accdb
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
10. ไม่สามารถก๊อบปี้ แฟ้ มฐานข ้อมูลปี 2555, 2556 มาวาง
ทับในโฟลเดอร์ \Data เพราะโครงสร ้างฐานข ้อมูลปี
2557 ไม่เหมือนเดิม แต่สามารถทาผ่านเมนู “นาเข ้า” มา
้ างานโปรแกรมใหม่นไ
เพือ
่ ใชท
ี้ ด ้
้
• แฟ้ มทีน
่ าเข ้าจะถือว่าเป็ นพืน
้ ทีท
่ โี่ ปรแกรมกาลังใชงาน
o
o
•
•
โปรแกรมเขตชนบท แฟ้ มนาเข ้าถือว่าเป็ นชนบท
โปรแกรมเขตเมือง แฟ้ มนาเข ้าถือว่าเป็ นเมืองทัง้ หมด
ต ้องลบพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ นกันในแฟ้ มออกด ้วยมือก่อนการ
นาเข ้า
เหตุผล ก่อนหน ้านีโ้ ปรแกรมไม่มก
ี ารแยกพืน
้ ที่
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
11. เลือกทางานได ้เป็ นปี ๆ ไป ทาพร ้อมกันหลายปี ไม่ได ้
•
่ อยากออกรายงานปี 2556 ให ้แสดงร่วมกับ 2557
เชน
ไม่ได ้
o ต ้องออกรายงานปี 2556 ครัง้ หนึง่ และไปทา 2557 อีก
ครัง้ หนึง่ แล ้วนาผล 2 ปี นัน
้ มาทาเป็ นตารางรวมด ้วยมือ
เอง
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
12. ปรับปรุงการบันทึก
1) รวมรายได ้ข ้อ 23.1 ถ ้า = 0 จะทาต่อไปไม่ได ้
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
12. ปรับปรุงการบันทึก
2) ข ้อ 30 (มี
สว่ นร่วมทา
กิจกรรม
สาธารณะ) ถ ้า
ไม่บน
ั ทึกข ้อนี้
ถือว่า “ได ้เข ้า
ร่วม”
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
12. ปรับปรุงการออกรายงาน
1. เรียงร ้อยละในตัวชวี้ ัดที่ 19 (3.2 ครัวเรือนทีต
่ ก
เกณฑ์ รายตัวชวี้ ัด) เดิมไม่เรียง
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
12. ปรับปรุงการออกรายงาน
2. ประชากร ชว่ งอายุ < 1 ปี กาหนดการนับใหม่ไม่
รวม 1 ปี
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
12. ปรับปรุงการออกรายงาน
3. การรวมร ้อยละด ้วยมือพบว่าได ้ 100.01 แก ้ไขให ้
เป็ น 100.00 ไม่ได ้เพราะการปั ดเศษ และเป็ นที่
ยอมรับได ้
4. รายงาน 5.10, 5.11, 5.12, (จาแนกตาม
ึ ษา) ปรับร ้อยละจาก 1 ตาแหน่งให ้เป็ น 2
การศก
ตาแหน่ง
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
ปั ญหาทีค
่ ณะผู ้พัฒนาโปรแกรมได ้รับในปี 2555-56
• ปี 2555 ติดตัง้ โปรแกรมแล ้ว-ทางานไม่ได ้ แต่ในปี
2556 แทบไม่ได ้ยินปั ญหานีอ
้ ก
ี เพราะ
• Windows XP ไม่เถือ
่ นอีกแล ้ว Microsoft เปิ ดให ้
update เป็ นของแท ้-ฟรี แล ้ว
• มีการติดตัง้ Office 2010 มากขึน
้
• การใช ้ Office 2007 ร่วมกับรุน
่ อืน
่ น ้อยลงเนื่องจาก
Office รุน
่ ใหม่กว่ามีการรองรับรุน
่ ก่อนๆ อยูแ
่ ล ้ว จึง
ไม่จาเป็ นต ้องติดตัง้ หลายรุน
่
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
ปั ญหาทีค
่ ณะผู ้พัฒนาโปรแกรมได ้รับในปี 2555-56
• การบันทึกผิดปี เป็ นปั ญหามาก สาเหตุสว่ นใหญ่อ ้างว่า
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ไม่ใชว่ ันเดือนปี ปัจจุบน
ั (แต่เป็ นวันเดือน
ปี ทผ
ี่ ลิต Bios ของเครือ
่ งนัน
้ ๆ)
• ได ้เสนอให ้เปลีย
่ นแบตเตอรี่ CMOS บนเมนบอร์ด
(CR2032 ราคา 30-70 บาท)
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
ปั ญหาทีค
่ ณะผู ้พัฒนาโปรแกรมได ้รับในปี 2555-56
• พืน
้ ทีผ
่ ด
ิ ผิดหมู่ ผิดเขตพืน
้ ที่ อบต./เทศบาล
• สง่ ไปให ้ผู ้พัฒนาโปรแกรมเปลีย
่ นให ้
• เน ้นให ้ผู ้บันทึกตรวจสอบทาเนียบพืน
้ ทีว่ า่ เป็ น
ชนบทหรือเมือง - ทาครัง้ เดียวหลังจากติดตัง้
โปรแกรม
• ไม่บน
ั ทึกข ้อ 30 ซงึ่ เป็ นข ้อสุดท ้าย จึงทาให ้ตกเกณฑ์
ี้ จงก่อนหน ้านี)้
• แก ้ไขในรุน
่ ใหม่แล ้ว (ดังชแ
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
ปั ญหาทีค
่ ณะผู ้พัฒนาโปรแกรมได ้รับในปี 2555-56 (ต่อ)
•
•
ผู ้พัฒนาโปรแกรม ยินดีแก ้ไขปั ญหาเกีย
่ วกับโปรแกรมเสมอ โดย
จะขอ cc. คาตอบไปให ้กลุม
่ งานข ้อมูลพืน
้ ฐาน พช. ด ้วย
การโต ้ตอบอีเมลกับคณะผู ้พัฒนาโปรแกรม ควรใชวิ้ ธก
ี าร reply
หรือ Replay All เพือ
่ จะได ้ติดเอาข ้อความการติดต่อก่อนหน ้านัน
้
ไปด ้วย เพือ
่ ให ้รู ้ทีไ่ ปทีม
่ า
โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข ้อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59
ปั ญหาทีค
่ ณะผู ้พัฒนาโปรแกรมได ้รับในปี 2555-56 (ต่อ)
•
•
•
ผู ้แจ ้งปั ญหามักไม่อธิบายรายละเอียดไว ้ในอีเมล (แจ ้งเฉพาะว่า “มี
ี เวลาถามกลับไปกลับมาหลาย
ปั ญหา แก ้ไขให ้ด ้วย”) จึงต ้องเสย
ครัง้
ปี 2555 สง่ ออกแล ้ว - ไม่มข
ี ้อมูล และได ้แก ้ไขก่อนหน ้านี้แล ้ว จึง
ไม่มป
ี ั ญหานีอ
้ ก
ี ในปี 2556
ผู ้แจ ้งปั ญหาสว่ นใหญ่เป็ นระดับจังหวัด เมือ
่ สอบถามรายละเอียด
้
ของปั ญหาไปมักใชเวลานาน
เสนอให ้ cc. อีเมลของผู ้
สอบถามใน
พืน
้ ทีไ่ ปด ้วย
จะได ้แก ้ไขได ้
ทันเวลา
สุดทา้
ย
ขอบคุณ

similar documents