งานทะเบียน

Report








งานทะเบียน
งานหลักสูตร
งานวัดผล
งานปกครอง
งานแนะแนว
งานอาจารย์ท่ปี รึกษา
งานสวัสดิการพยาบาล
งานการเงิน








บันทึกประวัตินักเรียน/นักศึกษา
จัดกลุ่มอาจารย์ท่ปี รึกษา
ลงทะเบียนเรียน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่จบจากสถานศึกษาเดิม
รายงานข้ อมูลรายบุคคลตามงวดที่กาหนด
พิมพ์รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
พิมพ์บัตรนักศึกษา
พิมพ์ใบรับรองสภาพ/ใบรับรองความประพฤติ









พิมพ์รายงานผลการเรียนส่งผู้ปกครอง
พิมพ์รายงานเกรดเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคเรียน
พิมพ์ใบระเบียนการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา(ปพ.1/รบ.1)
พิมพ์ใบรายงานการจบการศึกษา(ปพ.3/รบ.2)
พิมพ์ใบประกาศนียบัตร
พิมพ์ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
พิมพ์ใบ Transcript
รายงานข้ อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(Gpax)
ฯลฯ









กาหนดสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
บันทึกข้ อมูลรายวิชา
บันทึกข้ อมูลแผนการเรียน
บันทึกข้ อมูลครูผ้ ูสอน
บันทึกข้ อมูลตารางเวลาเรียน
บันทึกข้ อมูลตารางสอนของครูผ้ ูสอน
สร้ างตารางสอนนักเรียน
สร้ างตารางการใช้ ห้องเรียน
พิมพ์ใบเบิกภาคนอกเวลา






กาหนดช่วงคะแนนดิบ
คัดลอกแผนการเรียนลงแฟ้ มตัดเกรด
ตัดเกรดรายวิชาที่สอน
โอนผลการเรียนที่ผ่านการอนุมัติ
แก้ ไขผลการเรียน
พิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้ อง
EIS.MOE.GO.TH
GPAX & GPA
JOB.VEC.GO.TH BMS.VEC.GO.TH
ศธ.02
RMS2007
BOC.VEC.GO.TH
V-COP.NET

similar documents