Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Report
II Forum Społeczno-Naukowe o Zdrowym Starzeniu się –
29 września 2014 r.
Społeczny
Prawny
Ekonomiczny
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
2
» Każdy z nurtów czerpał z osiągnięć myśli i wyników
badań rozwijanych w ramach pozostałych nurtów
społeczny
prawny
ekonomiczny
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
3
Badania krajowe,
lokalne, na
zamówienie instytucji
rządowych
Badania
międzynarodowe
• Ogólnopolskie
• Głównie dla woj. łódzkiego
• Dla miasta Łodzi
• W ramach projektów i we współpracy między
ośrodkami: Francja, W. Brytania itd..
• W organizacjach międzynarodowych np. AGE
Platform Europe (konsultacje dla potrzeb Komisji
Europejskiej)
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
4
» Wydział Nauk o Wychowaniu,
» Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,
» Wydział Prawa i Administracji.
Przykładowe tematy:




Ubezpieczenia emerytalne,
Praca,
Czas wolny,
Pomoc społeczna,
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
5
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
6
Edward Rosset
gimnr24.w.interia.pl
Zbiory NAC –onlineprototyp
Aleksander Kamiński
Uni.wroc.pl
Wacław Szubert
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
7
Wydział EkonomicznoSocjologiczny
Uniwersytetu
Łódzkiego
Nurt demograficzny :
Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej
Edward
Rosset
Uniwersytetu Łódzkiego zajmuje się badaniami
ludnościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki starości i ludzi starszych
Wywodzi się z Katedry Statystyki, którą założył prof.
Edward Rosset w 1946 r.
członek rzeczywisty PAN, nestor i współzałożyciel polskiej
demografii i gerontologii społecznej.
Pod koniec lat 50. XX w. zwrócił uwagę na demograficzne
starzenie się polskiego społeczeństwa i podjęcie kwestii przez
politykę społeczną.
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
8
Edward Rosset
Wydział EkonomicznoSocjologiczny
Uniwersytetu
Łódzkiego
zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół
starzenia się społeczeństw i w tym obszarze powstały dzieła:
• Proces starzenia się ludności (1959),
• Perspektywy demograficzne Polski (1962),
• Ludzie starzy. Studium demograficzne (1967),
• Demografia Polski (1975),
• Trwanie życia ludzkiego (1979).
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
9
Wydział Prawa
i Administracji
Uniwersytetu
Łódzkiego
zajmował się w ramach swoich zainteresowań polityką
społeczną badaniami nad ubezpieczeniami społecznymi;
•
zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa socjalnego w drodze ubezpieczeń
społecznych;
•
rozwiązywanie problemów społecznych w oparciu o ideę solidaryzmu
grupowego; opowiadał się za repartycją w finansowaniu emerytur i rent;
•
był przeciwnikiem kapitałowej metody finansowania świadczeń;
Kierownik pionierskich badań w 1948 r., przeprowadzonych m.in. na Chojnach
w Łodzi na temat warunków bytu rencistów, które miały wpływ na kierunek
reformy systemu emerytur i rent w Polsce
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
10
Wydział Nauk o
Wychowaniu
Uniwersytetu
Łódzkiego
Helena Radlińska
(1879-1954)
Twórczyni pedagogiki
społecznej w Polsce
Aleksander Kamiński
(1903-1978)
Wkład w rozwój
andragogiki
Olga Czerniawska
(1930-……..)
Kontynuatorka myśli A.Kamińskigo
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
11
Ujęcie koncepcyjne rozważań nad aktywnym podejściem do
starzenia się
Helena Radlińska – dążenie do rozbudzenia samodzielności w każdej fazie życia,
chodzi o wsparcie do usamodzielnienia się życiowego , rozbudzenie twórczej
aktywności społecznej w różnych formach;
Aleksander Kamiński – twórca koncepcji przygotowania (wychowania) do starości,
rozumianą jako działalność profilaktyczną
Młodość i wiek dojrzały to czas, w którym trzeba podjąć
przygotowania , aby przedłużyć i podtrzymać
aktywność życiową w wieku starszym; chodzi także o
to, by łatwiej zaakceptować własną starość
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
12
Autor frazy
„Trzymać się do
końca w formie”
Wydział Nauk o
Wychowaniu
Uniwersytetu
Łódzkiego
koncepcja przygotowania(wychowania ) do starości obejmuje ujęcie:
• Personalistyczne
JA I MOJA STAROŚĆ
• Otoczenia
LUDZIE STARSI W MOIM ŚRODOWISKU
Kamiński zwracał uwagę na działalność wychowawczą mającą na celu:
• od najwcześniejszego dzieciństwa kształtowanie stosunku do ludzi
starszych ,
• nauczenie ludzi starszych właściwego (czynnego) sposobu wypełniania
zadań, które stają przed nami we współczesnym świecie
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
13
Wydział Nauk o
Wychowaniu
Uniwersytetu
Łódzkiego
koncepcja instytucjonalna – tworzenie i rozwój sieci różnorodnych
placówek i instytucji pomocy społecznej, wynika z Jego ogólniejszej
koncepcji WYCHOWUJĄCEGO SPOŁECZEŃŚTWA
TWÓRCA SZERSZEGO
POJĘCIA AGONIKI – NAUKI
O WYCHOWANIU OSÓB
WSZELKICH GENERACJI
WIEKU; pedagogika
spotkała się z gerontologią
społeczną
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
14
Wydział EkonomicznoSocjologiczny
Uniwersytetu
Łódzkiego
Nurt Finansów
Instytut Finansów, w tym Katedra Ubezpieczeń, Zakład
Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Zapoczątkowała Lila Mackiewicz-Golnik, która w l. 60. i 80.
XX w. przygotowała książki na temat ubezpieczeń
emerytalnych;
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
15
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
16
Wydział Nauk o
Wychowaniu
Uniwersytetu
Łódzkiego
• Wychowanie do starości, przygotowanie do emerytury
• Gerontologia wychowawcza (edukacyjna)
• Style życia w starości, w tym edukacja w wieku starszym, np.
uniwersytety III wieku
• Człowiek starszy we współczesnym świecie uwikłany w historię
• Badania biograficzne odniesione do osób starszych: dylematy pamięci,
pamięć podróży, pamięć dzieciństwa
• Badania empiryczna na małych próbach np. moda starszych kobiet,
codzienność osób starszych
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
17
Nowe drogi w
andragogice i
gerontologii
Szkice z
andragogiki i
gerontologii
Szkice z
andragogiki i
gerontologii
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
18
Nurt demograficzny :
Wydział EkonomicznoSocjologiczny
Uniwersytetu
Łódzkiego
Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej
• Zbigniew Michałkiewicz (1927-1986), przygotował rozprawę doktorską w
1961 roku nt:” „Przydatność zawodowa robotników w starszym wieku oraz
problem ich racjonalnego zatrudnienia”. Był redaktorem serii wydawniczej
„Demografia i Gerontologia Społeczna” . Napisał szereg publikacji: „Proces
starzenia się ludności i jego ekonomiczno-społeczne skutki”, „Położenie
robotników po przejściu na emeryturę”, „Robotnicy w wieku emerytalnym w
łódzkich zakładach przemysłu”.
• Jerzy T. Kowaleski - demograf, uczestnik badań projektowych i publikacji
nt.:„Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku,”
„Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski (przyczyny, etapy,
następstwa)” .
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
19
Elżbieta Dubas
Piotr Szukalski
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział w
Łodzi działa na Uniwersytecie Łódzkim,
przewodniczący Zarządu to Marcin Muszyński
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
20
Wydział EkonomicznoSocjologiczny
Uniwersytetu
Łódzkiego
Demograf, gerontolog społeczny, kontynuator badań
zapoczątkowanych przez łódzkich demografów, jego
nurt badań wykracza poza tradycyjne aspekty
demograficzne sięgając do aspektów społecznych
(socjologia rodziny), ekonomicznych.
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
21
Wydział EkonomicznoSocjologiczny
Uniwersytetu
Łódzkiego
Nurt rynku pracy i zarządzania
zasobami ludzkimi w organizacji
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Zapoczątkowała Bogusława Urbaniak pod koniec XX w.
publikacją „ Praca zawodowa po przejściu na emeryturę.
Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów
do aktywnego życia zawodowego”
Rozwój badań poświęconych aktywizacji zawodowej
osób po 45 roku życia oraz praktyk Age Management
Katedra Polityki Ekonomicznej
Badania pod kierunkiem Elżbiety Kryńskiej
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
22
Wydział EkonomicznoSocjologiczny
Uniwersytetu
Łódzkiego
Nurt badań nad pomocą społeczną dla ludzi
starszych; pracą socjalną
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Jerzy Krzyszkowski – badania nad organizacją pomocy
społecznej dla ludzi starszych
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
23
PYTANIA, NA KTÓRE
POSZUKUJĄ
ODPOWIEDZI
KOLEJNE POKOLENIA
PRACOWNIKÓW UŁ
Co zrobić, by jak
najdłużej
zachować
sprawność?
Jak przygotować
się do starości?
Jak przeżyć
starość ?
Na czyją pomoc
liczyć w starości –
rodzina?
państwo?
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
24
Bogusława Urbaniak,
E-mail: [email protected]
Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
25

similar documents