nauja ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Paskelbtos

Report
Horizon 2020
Darbo programos 2014-2015
Viktoras Mongirdas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
www.mita.lt
HORIZON 2020 – strateginė orientacija
Maksimalus poveikis konkurencingumui, augimui ir
darbo vietoms
 Sujungtos trys buvusios programos :
Horizon2020
FP7
EIT
CIP
CIP – Competetivness and Innovation Programme
EIT – European Innovation and Technology Institute
 Mokslo ir inovacijų susiejimas – įvairūs finansavimo
instrumentai - nuo tyrimų iki pardavimų; visų rūšių inovacijoms
 Dėmesio centre – iššūkiai visuomenei, pvz., sveikata, švari
energija ir transportas
 Supaprastintos dalyvavimo taisyklės visoms organizacijoms –
įmonėms, universitetams, institutams, tiek iš ES tiek ir iš trečiųjų
šalių
HORIZON 2020 – biudžetas (1 prioritetas)
HORIZON 2020
Kokybiškas mokslas
Biudžetas,
mln. eur
24.441
Europos mokslinių tyrimų
taryba
Ateities ir kuriamos
technolologijos (FET)
Marie Sklodowska Curie
programa
Mokslinių tyrimų
infrastruktūros
7BP
13.095
Idėjos (ir fundamentiniai tyrimai –
“blue research“)
2.696
Visos technologinės teminės sritys
6.162
Žmonės
2.488
Mokslinių tyrimų infrastruktūros
HORIZONTALIOS VEIKLOS
Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT)
1360 +1440
Jungtinis tyrimų centras (JRC)
1961
HORIZON 2020 – biudžetas (2 prioritetas)
HORIZON 2020
Biudžetas,
mln. eur
Pirmaujančių pramonės
pozicijų įtvirtinimas
17.015
Pirmavimas didelio poveikio
technologijų ir pramoninių
technologijų srityse
Prieiga prie rizikos kapitalo
MVĮ inovatyvumo skatinimas
7BP
13.557
IRT
Naujos medžiagos
Nanotechnologijos
Pažangi gamyba
Biotechnologijos
Kosmosas
2.842
1/3 biudžeto skirta MVĮ,
CIP EIP – Verslumo ir inovacijų
programa
616
DPT
(KET)
MVĮ (JAV SBIR modelis) + prieiga
prie rizikos kapitalo
HORIZON 2020 – biudžetas (3 prioritetas)
HORIZON 2020
Iššūkiai visuomenei
Biudžetas,
mln. eur
7BP
30.956
Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė
7.472
Sveikata
Apsirūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis ir
bioekonomika
3.851
Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei
biotechnologijos
Saugi, švari ir veiksminga energetika
5.931
Energetika
CIP – IEE Pažangi energetika
Išmanios, netaršios ir integruotos
transporto sistemos
6.339
Transportas
Klimato kaita, išteklių naudojimo
efektyvumas ir apsirūpinimas žaliavomis
3.081
Aplinka(įskaitant klimato kaitą)
CIP eko-inovacijos
Inovacijas diegianti, pažangi visuomenė
1.309
Socialiniai ir humanitariniai mokslai
Saugi visuomenė
1.695
Saugumas
Mokslas visuomenei, dalyvavimo plėtra,
geriausios patirties sklaida
462 + 816
Mokslas visuomenėje, INCO
Kam skirtas Horizon2020 ?
Gauti EK finansavimą savo tyrimams
Padėti ES išspręsti jos suformuluotas
problemas
 Teikiamo projekto rezultatas tai priemonė problemai
spręsti su numatomu dideliu poveikiu, o ne konkretaus
rezultato pasiekimas
 Problema aktuali EK požiūriu, turėsianti didelį būsimą
poveikį, jau suformuluota ES strateginėje politikoje
 Adresuotos rinkos aktualios Europai arba kuriose
Europa užima arba gali užimti pirmaujančias pozicijas
Horizon 2020 – tyrimų sritys
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/find-your-area
Bioekonomika
Energetika, Aplinka
Aplinka
Bioekonomika
Socialiniai
mokslai,
IRT
Saugumas
Energetika, Bioekonomika, Aplinka
Aplinka
Energetika, Aplinka
HORIZON 2020 – darbo programos
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference
_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15
Tematikos platesnės, tarpdisciplininės, orientuotos į iššūkių
sprendimą, mažiau reguliavimo, svarbiausia - poveikis
Darbo programos struktūra:
 Įvadas – politinis visos programos kontekstas
 Konkretus iššūkis (Specific Challenge)
Suformuoja kontekstą, adresuoja problemą ir paaiškina, kodėl reikia ją
spręsti
 Apimtis it tikslas (Scope)
Detalizuoja problemą, apibrėžia tikslą bei veiklų apimtis, tačiau neriboja
priemonių ir metodų
 Laukiamas poveikis (Expected Impact)
Apibūdinama, ko siekiama sprendžiant iššūkį
Europos Transportas
Problemos:

Grūstys

Regionų
atskirtis

Saugumas

Pramonės
pirmavimas

Socialiniai
aspektai
Išmanus, ekologiškas ir integruotas Transportas
2014-2015 m. biudžetas – 866,8 mln.eurų
Transportas – 2014-2015 m. prioritetai ir kvietimai
MOBILUMAS EKONOMIKOS AUGIMUI
„ŽALIEJI“ AUTOMOBILIAI
PARAMA MVĮ IR INOVACIJOMS
KVIETIMAI:
MOBILUMAS EKONOMIKOS AUGIMUI
iki 2014-03-18, 2014-03-27, 2014-08-20, 2015-03-31, 2015-03-31 (dvipakopis)
ir 2015-08-27
– VISO 721,0 mln. EUR
„ŽALIEJI“ AUTOMOBILIAI
iki 2014-08-28 ir 2015-08-27
– VISO 157,0 mln. EUR
2014-2015 m. kvietimų temos (1)
MOBILUMAS EKONOMIKOS AUGIMUI
Aviacija
Geležinkelių
Kelių
Vandens
Miesto mobilumas
Logistika
ITS
Infrastruktūra
- 8 tematikos
- 3 tematikos
- 6 tematikos
- 4 tematikos
- 5 tematikos
- 3 tematikos
- 2 tematikos
- 4 tematikos
Socioekonominiai aspektai, politikos formavimas, elgsenos tyrimai
- 7 tematikos
„ŽALIEJI“ AUTOMOBILIAI
8 tematikos
PARAMA MVĮ IR INOVACIJOMS
2 tematikos
Partnerių paieška – TRANSPORTAS
http://www.transport-ncps.net/services/partner-search.html
Europos bioekonomika
Antras iššūkis visuomenei (Societal Challenge 2) finansuoja projektus, skirtus:
•
•
•
Maisto gamybos tvarumas ir maisto sauga
Tausojantis vystymąsis
Inovatyvi, tvari ir atsakinga bioekonomika
ir
Pramoninė biotechnologija kaip viena iš didelio poveikio pramonės šakų (LEIT Biotechnology)
Bioekonomika – 2014-2015 m. prioritetai ir kvietimai
TVARAUS MAISTO SAUGA
JŪRŲ IR VANDENYNŲ POTENCIALO PANAUDOJIMAS
INOVATYVI, TVARI IR TARPDISCIPLININĖ BIOEKONOMIKA
KVIETIMAI:
TVARAUS MAISTO SAUGA
iki 2014-03-12, 2014-06-11 ir 2015-02-24
– VISO 721 mln. EUR
JŪRŲ IR VANDENYNŲ POTENCIALO PANAUDOJIMAS
iki 2014-03-12, 2014-06-26, 2015-02-24 ir 2015-06-11
– VISO 157,0 mln. EUR
INOVATYVI, TVARI IR TARPDISCIPLININĖ BIOEKONOMIKA
iki 2014-01-26, 2015-02-24 ir 2015-06-10
– VISO 66,5 mln. EUR
2014-2015 m. kvietimų temos (1)
Tvaraus maisto sauga
Tvarios maisto gamybos sistemos
11 tematikų: augalininkystė, gyvulininkystė, genetiniai resursai, ekoinovacinė gamyba,
dirvožėmis, ekosistemos akvakultūroje
Saugus ir sveikas maistas, tvarus vartojimas
6 tematikos: toksinai, biologinis užterštumas, ateities proteinai, senėjančios
visuomenės maistas, inovatyvi ir tvari gamyba, produktų autentiškumo patvirtinimas
Globalūs įrankiai maisto saugai užtikrinti
3 tematikos: mažos fermos globalioje rinkoje, tvarių maisto grandinių politika, ES
maisto politika tvaraus ir saugaus maisto užtikriniomui
2014-2015 m. kvietimų temos (2)
Jūrų ir vandenynų potencialo panaudojimas
Tvarius vandenynų resursų naudojimas
4 tematikos: tvarus ekosistemų naudojimas, klimato kaitos vertinimas, naujos
biomedžiagos ir enzimai
Nauji iššūkiai jūrinėje aplinkoje
3 tematikos: ateities jūrinė ir povandeninė ekonomika, technologijos ir paslaugos,
atsakas į jūros teršimus
Vandenynų stebėjimo technologijos ir sistemos
2 tematikos: vandenynų stebėjimo ir resursų valdymo technologijos, akustinės
technologijos
2014-2015 m. kvietimų temos (3)
Horizontalūs aspektai, inovacijos, socioekonominiai
aspektai, visuomenės įtraukimas, vandenynų teritorijų
valdymas
7 tematikos.
Inovatyvi, tvari ir tarpdisciplininė bioekonomika
Tvarus žemės ūkis ir miškininkystė
4 tematikos: inovacijų skatinimas, kaimiškų vietovių valdymo gerinimas, apsirūpinimas
žemės ūkio ir miškininkystės produktais
Tvari ir konkurencinga biopramonė
3 tematikos: aliejingi augalai kuro pramonei, CO2 perdirbimas į chemikalus, inovatyvių
viešųjų pirkimų rėmimas
Horizontalios veiklos
5 tematikos: koordinavimas, parama, nacionalinių programų palaikymas, ERA-NET
schemos, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas (PPP – Public-Private
Partnership)
Europos energetika
Tyrimai skirti SET plano tikslams įgyvendinti
SET planas
STRATEGINIS ENERGETINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLANAS
Skirtas neorganinių energetinių technologijų diegimui ir iki 2020 m. 20% - sumažinti
CO2 išmetimą; 20% - energijos gauti iš neorganinių šaltinių; 20% - padidinti
efektyvumą, t.y. sumažinti pirminės energijos naudojimą.
INICIATYVOS:
 Vėjo (The European Wind Initiative)
 Saulės (The Solar Europe Initiative - photovoltaic and concentrated solar power)
 Elektros tinklai (The European Electricity Grid Initiative)
 Anglies (The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative)
 Branduolinio skilimo (The Sustainable Nuclear Initiative)
 Bio-energetikos (The European Industrial Bioenergy Initiative)
 Išmanūs miestai (Energy Efficiency - The Smart Cities Initiative)
o
Fuel Cells and Hydrogen (Joint Technology Initiative)
o
Nuclear Fusion (International + Community Programme – ITER)
Energetika – 2014-2015 m. prioritetai ir kvietimai
ENERGETINIS EFEKTYVUMAS
KONKURENCINGA „Low Carbon“ ENERGETIKA
IŠMANŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
KVIETIMAI:
ENERGETIŠKAI EFEKTYVŪS STATINIAI 2014-03-20
– 49,5 mln. EUR
KONKURENCINGA „Low Carbon“ ENERGETIKA 2014-04-01 – 113,0 mln. EUR
IŠMANŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS 2014-05-07
– 92,3 mln. EUR
ENERGETINIS EFEKTYVUMAS - RINKOS POREIKIAI 2014-06-05
– 42,5 mln. EUR
IŠMANŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS 2015-03-03
– 108,2 mln. EUR
ENERGETINIS EFEKTYVUMAS - RINKOS POREIKIAI 2015-06-10
– 40,8 mln. EUR
Energetinis efektyvumas
A. STATINIAI IR NAUDOTOJAI
12 tematikų, tame tarpe po vieną IRT technologijų taikymui ir
Socioekonominiams klausimams spręsti
B. ŠILDYMAS IR ŠALDYMAS
2 tematikos: rajono masto sprendimai ir rinkos analizė bei kliūčių
rinkoje šalinimas
C. PRAMONĖ IR PRODUKTAI
4 tematikos: inovacijų skatinimas, teisėkūros ir naujų
technologijų kūrimo palaikymas
D. TVARIOS ENERGETIKOS FINANSAVIMAS
3 tematikos: investavimo skatinimas, investicinių schemų
kūrimas, paslaugų rinkos plėtojimas
Konkurencinga „low carbon“ Energetika

Naujų esamų technologijų vystymas – technologinio paruošimo
lygio pakelimas - 1 tematika

Atsinaujinanti elektros energetika ir šildymas/šaldymas -3 tematikos

Europinio elektros tinklo modernizavimas - 3 tematikos

Energetinio tinklo lankstumo didinimas kuriant tobulesnes
enegijos saugojimo technologijas – 3 tematikos

Biodegalai ir alternatyvūs degalai, degalų mišiniai – 4 tematikos

Iškastinio kuro naudojimo dekarbonizavimas – Coal Capture and
Storage technologijų vystymas – 3 tematikos

Europos mokslinių tyrimų erdvės energetikos srityje vystymo
palaikymas – 2 tematikos

Socialiniai, aplinkosauginiai, ekonominiai energetinių sistemų
aspektai – 2 tematikos
Išmanūs miestai ir bendruomenės
4 tematikos:

Energetinių, transporto ir IRT sprendimų integravimas
miestuose dideliu mastu – demonstraciniai projektai

Išmaniųjų miestų ir bendruomenių vystymas skatinant
rinkas

Viešųjų pirkėjų (miestų administracijų) tinklų kūrimas ir
palaikymas siekiant suaktyvinti inovatyvių šios temos
sprendimų pirkimo skatinimą

Išmaniųjų sprendimų kūrimo skatinimas palaikant
konkursų ir prizų steigimą
Kitos veiklos
MVĮ inovatyvumo skatinimas – 2 tematikos
32 tematikos skirtos įvairių sričių

Tyrimų politikos ir strategijos palaikymui ir koordinavimui

Už energetiką atsakingų agentūrų ir nacionalinių institucijų
finansavimui

Rinkų vystymui ir palaikymui

Inovatyvių finansinių instrumentų kūrimui

Miestų veiklų koordinavimui

Vertinimui, monitoringui, ekspertizėms, auditams
Partnerių paieška – ENERGETIKA
http://www.c-energyplus.eu/
Partner
Search
Saugumas 2020 – strateginė orientacija
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/documents/index_en.htm
Oficialūs dokumentai
Ataskaitos
Studijos ir seminarai
Kasmetiniai kvietimai
HORIZON 2020 – Saugios visuomenės
Saugios visuomenės – įvadas į darbo programą.
Strateginiai dokumentai
 Security Industrial Policy 2012-07-26, COM(2012) 417 final






Rinkų fragmentacija
Standartizavimas ir sertifikavimas
Sinergija su karine pramone
Viešieji ikiprekybiniai pirkimai
Trečiųjų šalių rinkos
Socialinė įtaka ir privatumo užtikrinimas
 Internal Security Strategy 2010-11-22, COM(2010) 673 final





Kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu
Terorizmo ir radikalizavimosi prevencija
Skaitmeninės saugos užtikrinimas piliečiams ir verslui
Sienų apsauga
Visuomenės atsparumas krizėms ir stichinėms nelaimėms
 Cyber Security Strategy 2013-02-07, JOIN(2013)1 final





Kibernetinis atsparumas
Kibernetinio nusikalstamumo mažinimas
Kibernetinės saugos politikos sukūrimas ir gebėjimų didinimas
Pramoninių ir technologinių resursų kibersaugai kūrimas
ES suderintos kibernetinės saugos ir vertybių programos sukūrimas
Saugios visuomenės
Secure societies – Protecting freedom and security of
Europe and its citizens
Tikslas - vystyti ir taikyti naujas technologijas, sprendimus,
toliaregiškas priemones ir žinias, skatinti bendradarbiavimą tarp
tiekėjų ir naudotojų, rasti civilinės saugos sprendimus, pagerinti
Europos saugumo konkurencingumą, IRT ir paslaugų pramonę ir
užkirsti kelią bei kovoti su privatumo ir žmogaus teisių pažeidimais
internete.
Veikla sieks užtikrinti saugos tyrimų koordinavimą ir gerinimą, padės
susieti esamas tyrimų pastangas, įskaitant įžvalgas, ir pagerinti
atitinkamas koordinavimo teisines sąlygas ir procedūras, taip pat
veiklas iki teisinio reguliavimo, ir bus vykdoma pagal atitinkamai
orientuotą požiūrį ir sudarys vieną visumą su atitinkamais socialiniais
lygmenimis.
Saugios visuomenės – programos vykdymas
Saugios visuomenės – kvietimai 2014 ir 2015
nuo
2014-03-25 iki 2014-08-28, biudžetas – 72,40 mln. eurų
.
nuo 2015-03-25 iki 2015-08-27, biudžetas – 100,47 mln. eurų
1.
Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to
climate change - H2020-DRS-2014/2015
22 tematikos
2014 biudžetas – 72,40 mln. eurų
2015 biudžetas – 100,47 mln. eurų
2.
Fight against crime and Terrorism - H2020-FCT-2014/2015
17 tematikų
2014 biudžetas – 34,81 mln. eurų
2015 biudžetas – 44,26 mln. eurų
3.
Border Security and External Security - H2020-BES-2014/2015
14 tematikų
2014 biudžetas – 47,78 mln. eurų
2015 biudžetas – 20,09 mln. eurų
4.
Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust - H2020-DS-2014/2015
5 tematikos
nuo 2013-12-11 iki 2014-05-13, biudžetas – 47,04 mln. eurų
nuo 2013-12-11 iki 2015-04-21, biudžetas – 49,61 mln. eurų
5.
Kitos veiklos - 9 tematikos
Partnerių paieška – Saugios visuomenės
www.security-research-map.eu
Horizon 2020 didelio poveikio technologijos
LEIT – Leadership in Enabling Industrial Technologies
2014-2015 m. Nanotechnologijų kvietimas:
Viso – 39 tematikos
2014-2015 m. Biotechnologijų kvietimas:
Viso – 6 tematikos
2014-2015 m. Ateities gamybos (Factories of the Future) kvietimas:
Viso – 14 tematikų
2014-2015 m. Energetiškai efektyvių statinių kvietimas:
Viso – 8 tematikos
2014-2015 m. PPP „Tvarūs pramoninės gamybos procesai“ (SPIRE)
kvietimas:
Viso – 8 tematikos
Horizon 2020 –Viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimas
PPP – Public Private Partnership
EU
Industry
Dviejų rūšių:

JTI – Jungtinės technologinės iniciatyvos - ilgalaikė viešo ir privataus sektorių
partnerystė, turinti nuosavą valdymo struktūrą ir savo darbo programas
 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership - pakeis
ARTEMIS ir ENIAC
 IMI – Innovative Medicines Initiative
 Clean Sky – aeronautikos „žalinimui“
 FCH – vandenilio ir kuro elementų
Contractual PPP – veikia pagal H2020 taisykles, finansuojamos iš teminių sričių
biudžetų






Robotics
Photonics
Advanced 5G Network Infrastructures
Factories of the Future
Energy-efficient Buildings
Sustainable Process Industries (SPIRE)
Horizon 2020 kvietimų dokumentai (1)
Horizon 2020 kvietimų bendri priedai
A. Šalių sąrašas ir jų finansavimo taisyklės
B. Standartiniai reikalavimai paraiškai
C. Standartiniai tinkamumo kriterijai
D. Projektų tipai ir jų finansavimo schemos
E. Specifiniai reikalavimai viešiesiems pirkimams
finansuojamiems iš H2020 biudžeto
F. Taisyklės konkursams skatinamiesiems prizams gauti
G. Technologijų paruošimo lygiai
H. Vertinimas
I. Biudžeto lankstumas
J. Klasifikuojama informacija
K. Finansinė parama trečiosioms šalims
HORIZON 2020 – inovacijų skatinimas (1)
Inovacijų skatinimo instrumentai
 ikiprekybiniai viešieji pirkimai –kurių objektas yra mokslinių tyrimų ir plėtros
paslaugos dalijantis rizika ir nauda rinkos sąlygomis, kai naujovės kūrime
mokslinių tyrimų ir plėtros etapas atskirtas nuo galutinių produktų naudojimo
komerciniais kiekiais
 inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai –kuriuose perkančiosios organizacijos
veikia kaip masiniu būdu į prekybą dar netiekiamų inovatyvių prekių ar paslaugų
pirmieji klientai ir kurių dalis gali būti tinkamumo testavimas
 skatinamieji prizai organizuojant konkursus Horizon 2020 programos rėmuose
 naujų formų (ne technologijomis ir moksliniais tyrimais paremtų) inovacijų
rėmimas
 pramonės įtraukimas į inovacijų kūrimą per verslo ir viešojo sektoriaus
partnerystės programas – PPP (Public Private Partnership)
 MVĮ instrumentas
 Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) finansavimas
HORIZON 2020 – inovacijų skatinimas (2)
Inovacinės veiklos finansuoja
 pilotinius ir demonstracinius projektus, kurių rezultatas – bandymai realioje
aplinkoje
 rinkos vystymo projektus – jau pademonstruotos inovacijos taikymas
atitinkamai masinei rinkai, patvirtinant jos techninines ir ekonomines savybes
sisteminiame lygmenyje realiomis sąlygomis.
Inovacinės veiklos kaip kitų projektų dalis
 Tyrimų ir inovaciniai projektai – bendradarbiavimo projektai įvairiose teminėse
srityse. Ribotas demonstracinių veiklų finansavimas. Apibrėžiami atitinkamose
darbo programose
 MVĮ instrumento 2 fazės projektai, skirti demonstravimui, prototipų kūrimui,
testavimui, rinkos vystymui, mastelio didinimui, miniatiurizacijai ir t.t.
 Ikiprekybiniai viešieji pirkimai – veiklos, skirtos prototipų kūrimui, vertinimui ir
testavimui.
HORIZON 2020 – finansavimas (1)
 Vienas projektas – vienas finansavimo intensyvumas visiems
dalyviams
 Finansavimo intensyvumas apibrėžiamas darbo programoje
 Tyrimų veikloms – iki 100% finansavimas
 Inovacijų veikloms (skirtos naujų produktų, paslaugų ar procesų
sukūrimui) – iki 70% finansavimas (ne pelno siekiančios
organizacijoms – iki 100%)
 Pridėtinės išlaidos – fiksuotas 25% finansavimas
90% universitetų, tyrimų institutai, MVĮ
HORIZON 2020 – finansavimas (2)
Išlieka:
 finansavimas pagal dortacijos sutartį
 patirtų išlaidų kompensacija
Naujos finansavimo formos:
 inovacijas skatinantis finansavimas: ikiprekybiniai pirkimai, inovatyvių sprendimų
pirkimai
 projekto rezultatų finansavimas (fiksuotos išmokos projektui)
 platesnis fiksuotų išmokų naudojimas (lump sum, flat rate, unit costs)
Personalo išlaidos:
 platesnis vidutinių personalo kaštų taikymas (unit costs)
 papildomos išmokos projekto personalui ( iki 8 000 eurų per metus)
 MVĮ dalyvavimo supaprastinimas (fiksuotos išmokos (unit cost) savininkams ir
dirbantiems be atlyginimo)
 mažesni reikalavimai laikaraščiams (asmenys dirbantys tik projekte neturi savo
laikaraščių)
 supaprastintas vidutinio metinio darbo laiko apskaičiavimas (1720 valandų arba
įprasta praktika)
HORIZON 2020 – dotacijos sutartis
1 skyrius – Bendras
•
Sutarties dalykas
2 skyrius – Veikla
•
Veikla, trukmė ir biudžetas
3 skyrius – Dotacija
•
Suma, mokėjimai, tinkamos išlaidos
4 skyrius – Teisės ir pareigos
•
•
•
•
Veiklos vykdymas: resursai, indėlis, subranga
Administravimas: ataskaitos, mokėjimai, auditas
Turima INT ir rezultatai: nuosavybės teisės, apsauga, prieinamumas,
naudojimas, viešinimas
Kita: etika, konfidencialumas, lyčių lygybės klausimai
5 skyrius – Vaidmenų pasidalinimas
•
Vaidmenų pasidalinimas, vidiniai susitarimai
6 skyrius – Nutraukimas, pakeitimai, baudos ir t.t.
7 skyrius – Baigiamosios nuostatos
•
Įsigaliojimas, priedai, teisinis pagrindas
HORIZON 2020 – dotacijos sutarties priedai
(2)
Priedas I
Darbo aprašymas
Priedas II
Biudžetas
Priedas III
Administracinės formos
Priedas IV
Finansinės ataskaitos
Priedas V
Finansinių ataskaitų sertifikatai
Priedas VI
Metodologijų sertifikatai
HORIZON 2020 – rezultatų viešinimas
ES siekia maksimaliai išviešinti viešai finansuojamų tyrimų rezultatus siekdama
ekonominio augimo, efektyvesnio ir geresnio mokslo ir visuomenės įtraukimo
Privalomas rezultatų (tyrimų duomenų ir straipsnių) publikavimas per elektoninę
Open Access (OA) sistemą
Pateiktą autorių su galimu informacijos užlaikymu 6-12 mėn. – Green OA
Pateiktą leidėjų ir apmokėtą iš atitinkamo projekto lėšų – Gold OA
Tai įtvirtinta dotacijos sutartyje
Horizon 2020 netuės oficialaus logotipo
ES emblema + programos pavadinimas:
Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!

similar documents