CP-Nippin-VI (My)CareNet Roadmap Ziekenhuizen - CIN-NIC

Report
Carenet End of Life
=>
Migratie Ziekenhuizen
(My)CareNet evolutie
Principes & Roadmap
Coördinatiecel NIC
1
03/2012
(My)CareNet evolutie
Principes en Roadmap

As is (My)CareNet

Alternatieve oplossing voor de Gateway CareNet Sync

Alternatieve oplossing voor de CareNet Async

Milestones
2
03/2012
As Is - context
Oplossing Carenet



=> Merkbare verhoging van de kosten
=> Noodzakelijk om te migreren naar Java 1.6 vanaf 01/01/2014 (momenteel 1.3)
Einde contract CareNet in 11/2014


=> Alle gateways (client, server) dienen te verdwijnen op deze datum
Beschikbaarheid van het nieuwe platform NIPPIN in maart 2012


=> Het nieuwe platform NIPPIN streeft naar een standaardisatie van de uitwisselingen
tussen verstrekkers/instellingen & de VI en het beschikbaar maken van nieuwe diensten
Beschikbaar maken van de standaarden en basisdiensten van het Ehealth
platform


=> Noodzakelijk in lijn brengen van MyCareNet (SSO, …)
Project voor een nieuw KB betreffende de bewijskracht (Nota CSS 2011/231)


3
=> Bewerkstelligd het gebruik van een aantal basisdiensten van het platform eHealth
03/2012
CareNet
2000-2014
2000-2014
Container : “CareNet valies”
Header + segment 1 +
segment 2 + data
Container : “CareNet valies”
Header + segment 1 +
segment 2 + data
Async
Verzending getekend en geëncrypteerd
TCP/IP
Java
Polling
RM
TCP/IP
Java
Polling
Back end
Sync
I
TCP/IP
Java
RM
RM
Ziekenhuis
I
GW server
I
INTERNET
R MI
GW client
RM
R
M
Async
TCP/IP
Java
Polling
Async
I
I
Sync
TCP/IP
Java
Sync :
Async :
4
VI x
Back end
ADM = Verzekerbaarheid
ADM = Verzekerbaarheid + Opname
FAC = Facturatie
VWR = Facturatie weigering VI
AFD = Facturatie afrekening VI
GW server
03/2012
VI y
Back end
5
03/2012
6
03/2012
7
03/2012
(My)CareNet evolutie
Principes en Roadmap

As is (My)CareNet

Alternatieve oplossing voor de Gateway CareNet Sync

Alternatieve oplossing voor de CareNet Async

Milestones
8
03/2012
Alternatieve oplossing voor CareNet Sync
Principes (verzekerbaarheid)
Creëren van een webservice generieke verzekerbaarheid



Generiek = toepasbaar op verschillende sectoren
Met uitzondering van de apothekers
Van eindpunt tot eindpunt ( CP- eH - Nippin – IM – VI)
Geen noodzaak aan bewijskracht voor deze uitwisseling


De bewijskracht wordt desgevallend gegeven door de betalingsverbintenis
Integratie van eHealth



Single Sign On en Authenticatie Certificaten
Via ESB
Gemaakt voor de nieuwe Nippin sync architectuur


9
Gebruik van een integratie module
03/2012
Alternatieve oplossing voor CareNet Sync – nieuwe generieke web service - “end2end”
10
03/2012
Impact als gevolg van het verdwijnen van de
GW Carenet Sync
Impact (buiten het platform NIPPIN)

Ziekenhuizen



VI


Toevoegen van de webservice getinsurability
Bewijskracht

11
Ontwikkelen van de webservice getinsurability
Integratie - Module


SSO
Gebruik van de webservice getinsurability
Geen enkele impact
03/2012
(My)CareNet evolutie
Principes en Roadmap

As is (My)CareNet

Alternatieve oplossing voor de Gateway CareNet Sync

Alternatieve oplossing voor de CareNet Async

Milestones
12
03/2012
Alternatieve oplossing voor CareNet Async
Principes (ADM + FAC)
Behoud van de “valies” CareNet als “business container”



Limiteren van de impact van de wijziging op business niveau
Rekening houden met de verschillende inplanting bij de ziekenhuizen (siteId)
Bewijskracht nodig bij de uitwisseling




Signature per ziekenhuis
Toepassing van het nieuwe KB  dubbele Timestamping
End-to-end ontvangstbewijs
Partiele integratie van eHealth




Xades
XML Advanced Electronic Signatures
Directive 1999/93/EC/ - Fedict
WS Reliable messaging
Single Sign On en authenticatie certificaten
Timestamp
Niet via de ESB omdat MTOM (streaming) momenteel niet ondersteund wordt (maar wel conform met eHealth
standaarden)
Gemaakt voor de nieuwe Nippin async architectuur


Gebruik van de integratiemodule voor oa. de signature en de timestamp
Geen end-to end encryptie


13
SSL (Https) volstaat
03/2012
Alternatieve oplossing voor CareNet Async - Ziekenhuizen
14
03/2012
Impact als gevolg van het verdwijnen van de
GW Carenet Async
Impact (buiten het platform NIPPIN)
Ziekenhuizen





SSO
Webservices (std eHealth)
XADES-bes = electronic signature
XADES-T
= timestamping
VI



Ontwikkelen van de webservice “Async post” voor ADM & FAC
Oproepen van de au webservice “storelegacy”
Integratie - Module




XADES-bes = electronic signature
XADES-T
= timestamping
Technische ontvangstbewijzen
Bewijskracht


15
Revisie van het protocol ?
03/2012
(My)CareNet evolutie
Principes en Roadmap

As is (My)CareNet

Alternatieve oplossing voor de Gateway CareNet Sync

Alternatieve oplossing voor de CareNet Async

Milestones
16
03/2012
Milestones
3-2012


Contact met de ziekenhuizen - High level
4-2012


Contact met de ziekenhuizen – detail => communicatie spec ws sync & async
05->12 / 2012



Pilot eerste ziekenhuizen zonder CareNet – luik synchroon
Pilot eerste ziekenhuizen zonder CareNet – luik asynchroon
Zomer 2012


Carenet – Security maatregelen te nemen
01-2013



Eerste ziekenhuizen & Alle VI in productie zonder CareNet – luik sync voor de communicatie met NIPPIN
(ziekenhuizen)
Eerste ziekenhuizen & Alle VI in productie zonder CareNet – luik async voor de communicatie met NIPPIN
(ziekenhuizen)
01/01/2014



CareNet – kostprijs verdubbelt
Carenet – Java 1.6 verplicht
11/2014




17
Einde rollout Ziekenhuizen (verbonden aan het einde van het CareNet contract)
Opgeven van de CareNet gateways in alle ziekenhuizen
Opgeven van de CareNet gateways in alle VI
03/2012
Milestones
2012
2013
2014
Carenet Sync AsIs
ZKHVI
ZKHNIPPIN
VI
New NIPPIN Insurability Sync
Pilot
052012
012013
SYNC
11/2014
Carenet Async AsIs
ZKHVI
ZKHNIPPIN
VI
New NIPPIN Async ZKH
Pilot
052012
11/2014
012013
ASYNC
18
03/2012
Vragen ?
19
03/2012

similar documents