MRPI - AGH

Report
Systemy ERP
dr inż. Andrzej Macioł
http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/
Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN
Inventory Control
• Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory
Control) - systemy zarządzania gospodarką
magazynową
• Opracowane zostały one na początku lat
sześćdziesiątych i były historycznie pierwszymi
systemami wspomagającymi zarządzanie
przedsiębiorstwem
MRPI
• MRPI - Material Requirements Planning –
systemy planowania potrzeb materiałowych
• MRPI pozwalały na wspomaganie decyzji w
zakresie zaopatrzenia i przepływów strumienia
materiałowego w stałych cyklach planowania
MRPI
• Systemy oparte na standardzie MRP zajmowały
się przetwarzaniem harmonogramu produkcji
wyrobów gotowych w plan zapotrzebowania i
zaopatrzenia w niezbędne do produkcji materiały,
komponenty i podzespoły
• Ogólne równanie produkcji:
–
–
–
–
1. Co mamy zamiar wyprodukować?
2. Co jest nam potrzebne do produkcji?
3. Co posiadamy?
4. Co musimy zamówić?
MRPI
MRP umożliwia:
• redukcję stanu zapasów
• dokładne określanie terminu dostaw surowców i
półproduktów
• dokładne wyznaczanie kosztów produkcji
• lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury
(magazynów, możliwości wytwórczych)
• dokładniejszą kontrolę poszczególnych etapów produkcji,
a w efekcie szybszą reakcję na zmiany zachodzące w
otoczeniu
MRP II
• MRP II - W roku 1989 APICS (American
Production and Inventory Control Society)
ogłosiło standard Manufacturing Resource
Planning - MRP II poszerzony w stosunku do
MRP I o przygotowanie produkcji, planowanie i
kontrolę produkcji oraz sprzedaż i dystrybucję
wyprodukowanych dóbr, którego naczelną zasadą
działania jest sprzężenie zwrotne (Closed Loop)
MRP II
• Rozszerzenie zakresu MRP polegało na
połączeniu modułów fazy planowania z modułami
sterującymi fazy realizacji:
– szczegółowa kontrola zdolności produkcyjnych
(wykorzystującą wyniki harmonogramowania w fazie
sterowania produkcją);
– uwzględnienie wyników rzeczywistej realizacji zleceń,
(produkcyjnych i zakupu).
1. Stany magazynowe wyrobów gotowych
2. Główny harmonogram produkcji
3. Stany magazynów materiałów i
prefabrykatów
4. Zapotrzebowanie materiałowe
5. Zlecenie produkcyjne
6. Plan wykonawczy zdolności
produkcyjnych
7. Polecenie zaopatrzenia
8. Zapotrzebowanie brutto na wyrób
gotowy
Closed-Loop MRP
Closed-Loop MRP umożliwia
– generowanie głównego harmonogramu produkcji
– planowanie i kontrolę wykorzystania zdolności
produkcyjnych
– kontrolę stopnia realizacji zleceń produkcyjnych
– definiowanie i modyfikację marszrut produkcyjnych
wraz z optymalizacją zarządzania przebiegiem
sekwencji operacji produkcyjnych
– zarządzanie zaopatrzeniem/zakupami oraz obserwację
wywiązywania się dostawców z przyjętych przez nich
zamówień
– zarządzanie gospodarką magazynową
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plan finansowy
Plan działalności gospodarczej
Plan marketingowy
Informacje o dostępnych zasobach
Przewidywany popyt
Plan produkcji
7.
8.
9.
10.
Przewidywany popyt
Zamówienia klienta
Potwierdzanie zamówień klienta
Ogólna informacja o dostępnych
zasobach
11. Koszty produkcji
ERP
• Pakiet oprogramowania służącego do planowania
zasobów przedsiębiorstwa (ERP — Enterprise
Resources Planning) jest gotowym do
implementacji, zintegrowanym zbiorem modułów
(aplikacji) obsługującym wszystkie biznesowe
funkcje przedsiębiorstwa i posiadającym
możliwość dynamicznej konfiguracji
ERP
• Standard MRP II został wzbogacony o procedury
finansowe (w tym rachunek kosztów,
rachunkowość zarządczą, kontrolling),
zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie
wyrobów oraz zarządzanie projektami
• Wprowadzenie modułów finansowych pozwoliło
planować i sterować produkcją nie tylko na
podstawie wskaźników ilościowych, lecz również
wartościowych
Dynamiczne Modelowanie
Przedsiębiorstwa
• Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa,
rozwiązanie wprowadzone na rynek przez firmę
BaaN w 1996 r. - zestaw zintegrowanych narzędzi
do dynamicznego modelowania struktury
przedsiębiorstwa umożliwiający bezpośrednie
przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji
aplikacji i menu dla poszczególnych
użytkowników
ERP
• jest zestawem narzędzi służących do:
– prognozowania i równoważenia podaży i popytu w
ramach przedsiębiorstwa
– łączenia klientów i dostawców w ramach łańcucha
dostaw
– wdrażania i wykorzystywania sprawdzonych procesów
biznesowych
– koordynacji działań jednostek przedsiębiorstwa w celu:
• poprawy poziomu obsługi i szybkiej reakcji na potrzeby
klientów
• wzrostu produktywności i efektywności procesów
biznesowych
• obniżenia kosztów działalności
Budowa systemu ERP
Budowa systemu ERP
Podsystemy funkcjonalne systemu
ERP
• Funkcjonujący system ERP jest systemem dość
skomplikowanym
• W skład rozbudowanego systemu klasy ERP
wchodzi szereg podsystemów odpowiedzialnych
za sprawną realizację pełnej jego funkcjonalności,
tj. komunikacji z użytkownikiem, prezentacji
wyników i plików pomocy, rozwoju i
dostosowania systemu do specyficznych potrzeb
użytkowników, aktualizacji oprogramowania czy
nadzorowania projektu wdrożeniowego.
Repozytorium aplikacji
• Dostarcza wszystkim modułom lub podsystemom
informacji o strukturze aplikacji oraz przechowuje
dane ze względu na ich fizyczną reprezentację
(encje, atrybuty, relacje, procedury itp.)
• Zawiera informacje o każdym programie, pliku
oraz elemencie danych wykorzystywanym w
systemie
• Zapewnia integralność i koordynację wszystkich
jego komponentów
System zarządzania bazą danych
• Moduł ten odpowiedzialny jest za
przechowywanie informacji dostarczanych przez
pozostałe elementy systemu
• W większości instalacji rolę tę spełnia
standardowy RDBMS taki jak Oracle, DB2 itp.
System zarządzania graficznym
interfejsem użytkownika
• Moduł odpowiedzialny jest za standardową
prezentację aplikacji, czyli za wygląd, możliwość
nawigacji pomiędzy kolejnymi ekranami, dostęp
do plików pomocy, obsługę błędów itp.
• System zarządzający graficznym interfejsem
użytkownika określa sposób wyświetlania oraz
przebieg dialogu z użytkownikiem - kolejność
okien dialogowych i pozostałych elementów
pojawiających się na ekranie monitora
System zarządzania menu
• System zarządzania menu prezentuje różne opcje
wyboru dostępne w różnych obszarach
funkcjonalności
• Pozwala dynamicznie definiować opcje, które
dostępne będą dla poszczególnych użytkowników
System zarządzania plikami
pomocy
• System odpowiedzialny jest za udostępnianie
specyficznej lub kontekstowej pomocy w każdym
miejscu i podczas każdej operacji systemu ERP
• W dowolna momencie służy on informacjami na
temat programów, wyświetlonych okien i ich
poszczególnych elementów
System zarządzania zapytaniami
• System oferuje zaawansowane możliwości
tworzenia zapytań odnoszących się do
szczegółowych informacji przechowywanych w
repozytorium aplikacji (i słowniku danych)
• Zapytania te mogą dotyczyć informacji o
procesach, encjach, tabelach danych, programach
oraz danych aplikacji
• Moduł umożliwia graficzne „malowanie" ekranów
zapytań
System zarządzania konfiguracją
• Umożliwia skonfigurowanie systemu ERP do
specyficznej struktury organizacyjnej danej
organizacji gospodarczej
• Może to obejmować fizyczne lokalizacje; oddziały
(sekcje) operacyjne; parametry i konta składające
się na sprawozdanie finansowe, okres fiskalny;
struktury naliczania podatków i rabatów; kategorie
klientów, dostawców oraz produktów itd.
• Wszystkie raporty i analizy opierają się na
konfiguracji zdefiniowanej podczas instalacji
System zarządzania ochroną i
autoryzacją
• Moduł umożliwia zarządzanie profilami dostępu,
kojarzenie takich profili z konkretnymi kontami
użytkowników, autoryzację użytkowników w
środowisku produkcyjnym, logowanie
użytkowników i nadawanie im praw dostępu,
śledzenie prób złamania zabezpieczeń systemu,
zmianę profili oraz haseł itp.
Pozostałe podsystemy ERP
• podsystem zarządzania raportami,
• podsystem zarządzania i
administrowania aplikacją,
• podsystem zarządzania dystrybucją
oprogramowania,
• podsystem zarządzania zmianami,
• podsystem zarządzania wersjami,
• podsystem zarządzania kontrolą
(audytem),
• podsystem zarządzania
odzyskiwaniem danych,
• podsystem zarządzania archiwum,
• podsystem zarządzania
komunikacją,
• podsystem wydruku
dokumentacji,
• podsystem zarządzania
szkoleniem, demonstracją i
instrukcjami on-line,
• podsystem automatyzacji zadań
biurowych,
• podsystem pracy grupowej,
• podsystem hurtowni danych i
analizy danych,
• podsystem zarządzania
projektem wdrożeniowym
Struktura aplikacji biznesowych przedsiębiorstwa rozszerzonego
Infrastruktura techniczna
• Najbardziej podstawowa warstwa konieczna do
realizacji pozostałych warstw aplikacyjnych
• Składają się na nią: sprzęt, sieci, bazy danych,
poczta elektroniczna, sprzęt i oprogramowanie
zapewniające dostęp do internetu.
Pulpit zarządzania (portale
menedżera)
• Dopasowane do specyficznych potrzeb
menedżerów poszczególnych szczebli portale
informacyjne
• Informacje przedstawiane są najczęściej w formie
graficznej, co pozwala na szybką identyfikację
występujących trendów i pojawiających się
problemów

similar documents