Az Újszövetség könyvei

Report
AZ ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEI
ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK
Mit jelent a „biblia” szó?
 Hány részre osztható a Szentírás?
 Hány könyv található a Bibliában?
 Ki fordította le elsőnek magyarra a Bibliát?
 Mikor fordította le?
 Az Ószövetség könyveit hány csoportra
oszthatjuk?
 Melyek ezek a csoportok?
 Hová sorolnád az Énekek énekét?

ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEINEK
CSOPORTOSÍTÁSA
Történeti könyvek
Apostolok levelei
Prófétai könyv
Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok
cselekedetei
Pál levelei (13)
János levelei (3)
Péter levelei (2)
Jakab leve (1)
Júdás levele (1)
Zsidókhoz írt levél
Jelenések könyve
TÖRTÉNETI KÖNYVEK
A négy evangéliumot és az Apostolok
cselekedeteit tartalmazza.
 Az evangéliumok Jézus életéről, tanításáról
írnak. A négy evangélium nem négy féle
evangéliumot jelent, egy evangélium (Jézus élete)
van négy szemszögből (a szerzőik belátása
szerint) leírva. Az Apostolok cselekedetei Jézus
Krisztus mennybemenetele utáni időszakról
számol be, az apostolok szolgálatairól,
gyülekezetek létrejöttéről kapunk beszámolót.

APOSTOLI LEVELEK

Az apostoli levelek legnagyobb részét Pál apostol
levelei teszik ki. Összesen 13 páli levelet találunk
az újszövetségben. Ezek között van konkrét helyi
gyülekezetnek (pl. rómabeliekhez írt levél),
illetve nagyobb földrajzi területen élő több
gyülekezeteknek írt levél (pl. galáciabeliekhez írt
levél, Galácia egy tartomány, több gyülekezet
tartozott ehhez a területhez).
PRÓFÉTAI KÖNYV

Az Újszövetségben csak egy prófétai könyv van, a
Jelenések könyve. János apostol Pátmosz
szigetén írta a könyvet, mely tartalmaz hét
gyülekezetnek adott üzenetet, illetve jövőbeli
események isteni kinyilatkoztatásét foglalja
magában.
IDEGEN SZAVAK
Evangélium (görög): örömhír
 Apokaliptika (görög): leleplezés, kinyilatkoztatás
 Apostol (görög): küldött


similar documents