CB_INFLACE

Report
INFLACE
MODEL AS-AD
INFLACE V EKONOMICE
HYPERINFLACE
DEFLACE
INFLACE
Boj proti inflaci
• cíl centrálních bank
•
základní podmínka zdravého vývoje tržních ekonomik ve
střednědobém a dlouhodobém horizontu
• Komplikace pro CB - možné vládní preference krátkodobého
charakteru
INFLACE – DŮCHODOVÁ VERZE ROVNICE
SMĚNY
• Dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny, který je spojen s
nadměrnou emisí peněz a který vede k poklesu kupní síly peněz
• PŘÍČINY VZNIKU INFLACE
• Ne každý růst cenové hladiny = inflace
M.V=P.Q
M…….množství peněz v ekonomice vyjádřené pomocí měnových
agregátů
V……..průměrná důchodová rychlost oběhu příslušného měnového
agregátu
P………agregátní cenová hladina
Q……..reálný agregátní výstup (důchod)
INFLACE
M.V
nabídka peněz (skutečné množství peněz v oběhu)
P.Q
poptávka po penězích ( ekonomicky nutné množství
peněz v oběhu)
%M + %V = %P + %Q
% ……. změna v %
Dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny ( %P > 0)musí být
doprovázen jednou ze 3 možností:
INFLACE
%Q < 0
 Dlouhodobější nepřetržitý pokles reálného agregátního
výstupu – politicky „neakceptovatelné“, min výskyt
%V > 0
 Dlouhodobější nepřetržité zrychlování průměrné rychlosti
oběhu peněz – technické bariéry
%M > 0
 Dlouhodobější nepřetržité zvyšování nabídky peněz –
nejpravděpodobnější možnost – hovoříme o inflaci
POJMY SOUVISEJÍCÍ S INFLACÍ
 STAGFLACE – stagnace ekonomického růstu spojená s růstem
cenové hladiny
 HYPERINFLACE – cenová hladina roste rychleji než nadměrná emise
peněz
 SKRYTÁ INFLACE – z důvodu regulace cen se neprojevuje růstem
cenové hladiny
 OTEVŘENÁ INFLACE – projevuje se růstem cenové hladiny
 MĚNOVÁ ILUZE – iluze o růstu životní úrovně při růstu nominálních
mezd
POJMY SOUVISEJÍCÍ S INFLACÍ
 INFLAČNÍ MEZERA – kladný kvantitativní rozdíl mezi nabídkou
peněz a poptávkou po penězích
 INFLAČNÍ SPIRÁLA – růst cen – růst mezd – další růst cen –
další růst mezd
 CÍLOVANÁ INFLACE – předem stanovená míra inflace
 INFLAČNÍ JÁDRO – míra inflačního růstu cen
NEGATIVNÍ PROJEVY INFLACE
• Ne všechny subjekty chápou inflaci jako negativní jev (může
jim přinést užitek)
Inflace
 Očekávaná
 Neočekávaná
 Redistribuční efekt inflace
Část bohatství se přesunuje od některých skupin ekonomických
subjektů ve prospěch jiných skupin ekonomických subjektů
NEGATIVNÍ PROJEVY INFLACE
 Hotovostní úspory
 Úročené bezhotovostní
úspory
 Cenné papíry s konstantními  Cenné papíry s variabilními
cenami
cenami
 Variabilní platy
 Relativně fixní platy
 Zaměstnavatelé
 Zaměstnanci
 Dlužníci
 Věřitelé
 Investice do zboží a služeb
 Peněžní úspory
 Monopoly a oligopoly
 Výrobci a obchodníci
vystavení konkurenci
MODEL AS-AD
• Model agregátní nabídky a agregátní poptávky
• Popisuje proces dosahování makroekonomické rovnováhy
 Agregátní nabídka
 Celkové nabízené množství zboží a služeb finální spotřeby v
dané ekonomice za určité časové období při různých cenových
hladinách
 Agregátní poptávka
 Celkové poptávané množství zboží a služeb finální spotřeby v
dané ekonomice za určité časové období při různých cenových
hladinách
MODEL AS-AD
 Agregátní výstup
 Celkové vyrobené množství zboží a služeb konečné spotřeby v
příslušné ekonomice za určité časové období
 Reálný hrubý domácí produkt (ve stálých cenách =cenách
základního období)
 Agregátní cenová hladina
 Všeobecná úroveň cen v ekonomice
 Její vývoj je vyjadřován pomocí deflátoru HDP nebo
spotřebitelského koše
MODEL AS-AD
Přímka AS
 Množina všech kombinací reálné cenové hladiny a
agregátního výstupu
 Vyjadřuje, jaký reálný agregátní výstup jsou subjekty v dané
ekonomice ochotny nabízet při dané úrovni agregátní cenové
hladiny
 Zleva doprava roste
Přímka AD
 ……poptávat…
 Zleva doprava klesá
 PŘIROZENÝ REÁLNÝ AGREGÁTNÍ VÝSTUP
MODEL AS-AD
• Změny AS a AD, které mají inflační charakter
• Nabídková inflace
• Poptávková inflace
FAKTORY NABÍDKOVÉ INFLACE
1. Růst materiálových nákladů na výrobu
2. Růst mzdových nákladů
3. Růst ziskových přirážek k cenám produkce
4. Znehodnocení domácí měny
Centrální banka má omezené možnosti pro protiinflační politiku.
POSUNY AD SMĚREM NAHORU
 Zvýšení autonomní spotřeby
 Zvýšení autonomních investic
 Zvýšení výdajů státního rozpočtu
 Snížení daní
 Pokles úrokové míry
• Zvýšení čistého exportu
• Zvýšení peněžní nabídky
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AS
Agregátní nabídka v krátkém období
Agregátní nabídka v dlouhém období
 Dlouhé období – časový interval, kdy se promítne růst cen
výstupů do růstu cen vstupů
 Zvyšování výstupu je limitováno dostupnými disponibilními
zdroji
 Každý výstup je současně vstupem
 P nemůže mít vliv na AS
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AS
• AS v dlouhém období (LAS) ztotožňujeme s pojmem
potenciální reálný HDP – potenciální agregátní výstup
ekonomiky
• Změny ve vybavené výrobními faktory
• Faktory související s intenzitou a produktivitou práce
ZMĚNY OČEKÁVÁNÍ
2 základní vzorce chování ekonomických subjektů
ADAPTIVNÍ CHOVÁNÍ
 Ekonomický subjekt přizpůsobuje své chování trendům v
minulém vývoji a předpokládá, že potrvají i do budoucnosti
RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ
 Ekonomický subjekt se nepřizpůsobuje trendům, ale tomu, co
se v současnosti zdá být rozumné předpokládat o budoucnosti
 Na základě všech dostupných informací se rozhodne nejlepším
způsobem

similar documents