SIMLÄRARE

Report
SIMLÄRARE
Simlärare
handledning
SIMLÄRARE
Svenska Simförbundets
Simtränar- och Simlärarutbildning
Juniortränarutbildning
90 x 45 min
Ungdomsträning 13-16 år
54 x 45 min
Minisiminstruktör
20 x 45 min
Simlärare
30x 45 min
Ungdomsträning 9-13 år
18 x 45 min
Babysiminstruktör
40 x 45 min
Simlärarkandidat
40 x 45 min
Teknikskoleinstruktör
36 x 45 min
SIMLÄRARE
Simlärarutbildning
Förkunskaper
•Fylla lägst 16 år det år man går utbildningen
•HLR-utbildning max 24 mån
•Hemuppgift
Simlärarkandidat, 40 x 45 min
•Simundervisning
•Ledarskap
•Vattenvana – metodik och övningar
•Simma på olika sätt
•Pedagogik – inlärning
•Kommunikation
•Barns utveckling
•Landövningar
•Fyra simidrotter
•Livräddning
•Säkerhet och ansvar
•Simmärken och märkestagning
•Planering
•Organisation
•Föräldrakontakter
•Vattnets påverkan på kroppen
•Mekanik
•Examination
Förkunskaper
•Vara lägst fyllda 18 år
•HLR-utbildning max 24 mån
• praktik 50 tim i simundervisning
• Barn-HLR
•Brons magistern
Simlärare, 30 x 45 min
•Simma på olika sätt
•Vuxna och andra kulturer
•Simma med funktionshinder
•Badanläggningar
•Ledarskap och kommunikation,
•föräldrakontakter
•Medicinsk information
•Planering, marknadsföring,
•Materialkunskap
•Livräddning
•Simidrottsskolan
•Fysiologi
•Examination
SIMLÄRARE
Svenska Simförbundets
Simtränar- och simlärarutbildning
• Handledningen ska vara ett stöd för kursledaren i arbetet att
lägga upp utbildningen.
• Handledningen kan vara en stomme men kursledaren ska
själv forma sin egen utbildning utifrån deltagarnas
erfarenheter och andra förutsättningar (lokaler, praktiktid etc).
• Handledningen ger en del tips till fördjupning men sök gärna
själv efter ytterligare material.
SIMLÄRARE
Ämnesdelarnas innehåll
Beräknat antal studietimmar
Observera att det är ungefärligt antal timmar. Beroende på olika faktorer som
deltagarnas ålder, simerfarenhet, erfarenhet av barn mm kan tiden behövas
förlängas eller förkortas. Vilken tid man behöver påverkas också av hur man
lägger upp utbildningen med t.ex. praktikpassen koncentrerat eller mer utspritt,
integrering av olika ämnesdelar m.m.
Mål med ämnet
Oavsett hur utbildningen läggs upp ska deltagarna uppnå de mål som finns
angivet för varje enskilt ämne
Material
Här anges de material som obligatoriskt ska finnas med i utbildningen
SIMLÄRARE
Ämnesdelarnas innehåll (forts.)
Diskutera
Här ges förslag till diskussionsfrågor som du kan använda dig av. Det är just
förslag och inga krav på att genomföra alla. Du har säkert egna förslag också
till vad man kan diskutera. Diskussionspassen är viktiga för att få nya intryck
och vidga sin syn på olika företeelser. Det finns inga krav på att man ska
prestera ett slutresultat men följ gärna upp diskussionen med några nedslag i
hur och vad grupperna diskuterat och vad de anser vara det viktigaste.
Lyft fram
Här anges de viktigaste punkterna som behövs lyftas. Vissa av dessa finns det
ytterligare bilder på. Hur du väljer att lyfta fram punkterna avgör du själv t.ex.
• föreläsningsform
• du gör en kort inledning, gruppdiskussion, redovisning
• gruppövning/rollspel
SIMLÄRARE
Ämnesdelarnas innehåll (forts.)
Uppgift
I några ämnesområden finns kopplat en eller flera uppgifter. Dessa är tänkt
att göras enskilt eller i grupp under utbildningen. Uppgift skiljer sig från
Diskussion på så sätt att man ska prestera ett resultat eller en produkt.
Tips till fördjupning
Det finns en mängd litteratur, filmer, artiklar mm som kan användas för att ge
dig själv eller deltagarna fördjupade insikter i ett specifikt ämnesområde. Se
dessa tips som exempel och leta gärna själv efter ytterligare material.
Ytterligare material kan du t.ex. hitta i Simlärarbokens referenslista.
SIMLÄRARE
Fundera över
•
Hur kan du som kursledare bidra till att
deltagarna utvecklas till ledare?
•
Vilka faktorer kan du påverka?
SIMLÄRARE
Upplägg
•
•
•
•
Simlärare ska genomföras med deltagare från minst två föreningar.
Varje utbildningsarrangör avgör i vilken form utbildningen ska genomföras.
De olika ämnena kan genomföras i valfri ordning.
Vissa ämnen har av naturlig orsak behov av större närhet till varandra i
utbildningen bl.a. för att teori och praktik ska kunna vävas samman på bästa
sätt.
• Vilket upplägg man har på kursen varierar utifrån förutsättningar och önskemål
• Samarbeta gärna med SISU Idrottsutbildarna oavsett vilken utbildningsform ni
väljer.
SIMLÄRARE
Mål med utbildningen
Ledare ska efter utbildningen:
•Självständigt kunna ansvara för simundervisning för barn och vuxna, såväl i
bassäng som i öppet vatten.
•Ha fördjupad kunskap om planering , teknikinlärning och teknikförbättring i
de fyra simsätten.
•Kunskap om kriterierna för certifiering inom Simlinjen
Simidrott för barn utmärks av allsidighet och variation, samt att den innehåller
stora inslag
av lek och kännetecknas av att färdigheter är viktigare än resultat
SIMLÄRARE
Timplan simlärare
30 x 45 min
Ämne
Lektioner
À 45 min
Ämne
Lektioner
À 45 min
Simma på olika sätt
8
Livräddning och säkerhet
2
Planering och marknadsföring
7
Simma med
funktionshinder
2
Simundervisning för vuxna
2
Badanläggningar
1
Simidrottsskolan
2
Vattnets påverkan på
kroppen
1
Ledarskap
1
Medicinsk information
1
Examination
2
Kommunikation
1
SIMLÄRARE
Simma på olika sätt
Simma på olika sätt
8 x 45 min
Mål
• Att fördjupa kunskaperna om vattenvana och de olika simsätten.
• Identifiera och korrigera felaktigheter i simtekniken
• Förståelse för hur simsätten utvecklas från det elementära till effektiva
tävlingssimsätt
• Fördjupad kunskap om användning av olika simmaterial och hjälpmedel
samt dess positiva och negativa effekter.
• Orientering om babysim, minisim
Material
• Simlärarboken sid. 19-39, 91-93, 163-165
SIMLÄRARE
Simma på olika sätt
Lyft fram
• Vikten av att träna vattenvana i alla stadier
• Kroppspositionens betydelse för simutvecklingen
• Kroppspositionens betydelse för effektiv simning.
• Se Simlärarboken sid 154 Framåtdrift och balans…
SIMLÄRARE
Simma på olika sätt
Uppgift
1. Ge exempel på övningar för inlärning av
A. Bröstsimsbentag
B. Ryggsimsbenspark
c. Fjärilsimsarmtag
2. Ge exempel för korrigering av
A. Bröstsimsbentag
B. Ryggsimsbenspark
c. Fjärilsimsarmtag
SIMLÄRARE
Simma på olika sätt
Diskutera!
• Simlinjens tillämpning i olika utvecklingsfaser och
åldrar (t.ex. en 10 årig nybörjare)
• Flythjälpmedel och deras betydelse för kroppens
position i vattnet.
• Vilka faktorer som påverkar vilket eller vilka simsätt
du väljer som ”första-simsätt”.
SIMLÄRARE
Planering och marknadsföring
Planering och marknadsföring
7 x 45 min
Mål
• Kunna göra långsiktig planering, utvärdering och uppföljning av
verksamheten.
• Känna till olika verksamhetsformer och dess för- och nackdelar.
• Känna till den egna och andra föreningars sätt att marknadsföra
verksamheten.
Material
• Simlärarboken sid 129-135
SIMLÄRARE
Planering och marknadsföring
Lyft fram
Planeringshjulet
SIMLÄRARE
Planering och marknadsföring
Lyft fram
Olika verksamhetsformer
• Året runtverksamhet i förening
• Sommarsimskola
• Intensivsimskola
• Privatundervisning
• Lovverksamhet
SIMLÄRARE
Planering och marknadsföring
Lyft fram
• Olika sätt att marknadsföra verksamheten
• Ge exempel från olika föreningar
• Vilka kanaler kan användas för marknadsföring?
SIMLÄRARE
Planering och marknadsföring
Uppgift
Diskutera skillnader och likheter med de båda uppläggen.
Gör en planering för en
sommarsimskola
(info, lektionslängd, material, grupper,
antal barn, utvärdering,
lektionsinnehåll, avslutning)
• Förutsättningar
– 3 veckor, måndag-fredag
– Bassängtid kl. 9-12
– Undervisningsbassäng 10 x 12,5
m samt en bana 25m
– Nivåer Baddaren-Hajen
– Två simlärare
– Sommaren är kall och det åskar
vid två tillfällen
Gör en planering för en simskola
(info, lektionslängd, material,
grupper, antal barn, utvärdering,
lektionsinnehåll, avslutning)
• Förutsättningar
– 15 veckor, varje lördag
– Bassängtid kl. 9-12
– Undervisningsbassäng 10 x
12,5 m samt en bana 25m
– Nivåer Baddaren-Hajen
– Två simlärare
SIMLÄRARE
Planering och marknadsföring
Diskutera
• Hur tar du tillvara på kunskapen som kommer fram
efter en utvärdering?
• För- och nackdelar med olika verksamhetsformer
SIMLÄRARE
Simundervisning för vuxna
Simundervisning för vuxna
2 x 45 min
Mål
• Deltagarna ska få kunskaper om skillnader mellan att undervisa barn och
vuxna.
• Kunskap och förståelse för olika anledningar till att alla inte är simkunniga.
Material:
• Simlärarboken sid 85-88
SIMLÄRARE
Simundervisning för vuxna
Lyft fram
• För många deltagare kan det ha inneburit stor vånda att anmäla sig
till simundervisningen.
• Betona trygghetens betydelse.
• Orsaker till vattenrädsla
• Verksamheten ska bedrivas med hänsyn tagen till individens egna
förutsättningar och mål.
• Vikten av att kommunicera vad ni ska göra, varför och vad de ska
fokusera på.
SIMLÄRARE
Simundervisning för vuxna
Uppgift
• Ta fram en plan för det första tillfället i en simundervisning
för vuxna.
SIMLÄRARE
Simundervisning för vuxna
Diskutera
• Finns det tider, dagar, platser som är bättre respektive sämre för
genomförande av simundervisning för vuxna?
• Vilka andra faktorer behöver du ta särskild hänsyn till?
SIMLÄRARE
Simidrottsskolan
Simidrottsskolan
2 x 45 min
Mål
• Deltagarna ska få kunskaper om hur man kan organisera, planera och
genomföra simidrottsskola.
Material
• Simidrottsskolan
• Simlärarboken sid 71-77
SIMLÄRARE
Simidrottsskolan
Lyft fram
Simidrottsskolans nyckelord:
• Allsidighet
• Vattenvana
• Simkunnighet
• Idrott på barns villkor
• Glädje
SIMLÄRARE
Simidrottsskolan
Lyft fram
Olika sätt att bedriva simidrottsskola
• Simidrottsskolan som rekryteringsverksamhet till alla simidrotter
• Reguljär verksamhet för alla åldrar inriktad på variation och mångsidighet
mer än på specialisering
• Lovverksamhet
• Verksamhet i förskola och skola
SIMLÄRARE
Simidrottsskolan
Uppgift
Gör planering för simidrottsskola
A) Höstlov åk 1-3
B) Förskola 4-5 år, 12 ggr under en termin
C) Som rekryteringsgrupp i simförening, nivå Hajen, 12 ggr under
en termin
SIMLÄRARE
Simidrottsskolan
Diskutera
Simidrottsskolan i föreningen
• Målgrupp
• Simidrottsskola i förhållande till övrig verksamhet
SIMLÄRARE
Kommunikation
Kommunikation
1 x 45 min
Mål
• Vikten av kommunikation och information till berörda målgrupper t.ex. de
ledare du är ansvarig för, styrelse, föräldrar.
Material
• Simlärarboken sid 140-141
SIMLÄRARE
Kommunikation
Lyft fram
• Tydlig information
• Rätt information för rätt målgrupp
• Rätt tidpunkt för informationen
SIMLÄRARE
Kommunikation
Uppgift
•
Hur kan kommunikationen fungera mellan föräldrarna och dig som
ansvarig simlärare under terminen?
•
Gör en checklista för vilka typer av frågor som ska behandlas av:
A) respektive ledare för gruppen
B) annan ansvarig för t.ex. del av verksamhet
C) huvudansvarig för simskolan
D) Verksamhetschef eller motsvarande
E) styrelse
SIMLÄRARE
Kommunikation
Diskutera
• Vad är vikigt att informera föräldrarna om vid
terminsstart, nivå Pingvinen?
• När ska informationen göras?
• Vilka kanaler finns att tillgå?
• Vilka kanaler är de mest optimala för respektive syfte och
målgrupp?
SIMLÄRARE
Ledarskap
Ledarskap
1 x 45 min
Mål
• Utvärdera ditt ledarskap
• Reflektera över hur ditt ledarskap påverkas beroende av vilken målgrupp
du leder
Material
• Simlärarboken sid 16-17, 109-111
SIMLÄRARE
Ledarskap
Lyft fram
•
•
•
•
Olika roller – olika ledarskap
Att vara arbetsledare för andra simlärare
Simläraren som anställd
Skillnad mellan att vara anställd och ideell ledare
SIMLÄRARE
Ledarskap
Uppgift
• Diskutera och reflektera i grupp över era ledarfilosofier med
utgångspunkt från hemuppgiften (p 6 och 7).
SIMLÄRARE
Ledarskap
Diskutera
Hur påverkas ditt ledarskap utifrån vilken roll du har t.ex.
• anställd arbetsledare med ansvar för både verksamheten och för andra
simlärare
• ansvarig för en del av verksamheten men inte för andra simlärare
• en av flera simlärare utan särskilt verksamhets- eller arbetsledaransvar
• ensam simlärare i en sommarsimskola
SIMLÄRARE
Vattnets påverkan på kroppen
Vattnets påverkan på kroppen
1 x 45 min
Mål
• Hur simundervisningen påverkas av olika vattentemperaturer
• Förstå vilka fysiologiska mekanismer som reglerar andningen samt riskerna
med hyperventilering
Material
• Simlärarboken sid 149-151
SIMLÄRARE
Vattnets påverkan på kroppen
Lyft fram
• Hur färdigheten påverkas när man går mellan bassänger med olika
temperaturer t.ex. under en och samma lektion eller när barnet byter
nivå.
• Sommarsimskola där även lufttemperaturen varierar.
• Tänk även på att ledarna påverkas av temperaturen
SIMLÄRARE
Vattnets påverkan på kroppen
Lyft fram
SIMLÄRARE
Vattnets påverkan på kroppen
Uppgift
• Vad bör man tänka på vid verksamhet i kallare vatten t.ex.
en sjö?
• Gör en lektionsplanering med följande förutsättningar:
– Lektionstid 40 min (inkluderar landträning)
– Vattentemperatur 18°
– Lufttemperatur 15°
SIMLÄRARE
Vattnets påverkan på kroppen
Diskutera
• Längddykning – för och emot
• Diskutera utförandet av längddykning – t.ex. fjärilskickar
- för- och nackdelar
SIMLÄRARE
Simma med funktionsnedsättning
Simma med funktionsnedsättning
2 x 45 min
Mål
• Orientering om olika typer av funktionshinder.
• Orientering om hur personer med funktionshinder inkluderas i
simverksamheten
Material
• Simlärarboken sid 79-83
SIMLÄRARE
Simma med funktionsnedsättning
Lyft fram
Diskutera inkluderingens
gyllene regel
SIMLÄRARE
Simma med funktionsnedsättning
Uppgift
• Ge exempel på hur olika moment i
simmärkesbestämmelserna kan anpassas för individer
med olika funktionshinder
SIMLÄRARE
Simma med funktionsnedsättning
Diskutera!
Hur inkluderar vi barn med olika funktionshinder i verksamheten?
A.
B.
C.
D.
E.
Synskada
Hörselskada
Utvecklingsstörning
Rörelsehinder
Neuropsykiatriska funktionshinder
SIMLÄRARE
Badanläggningar
Badanläggningar
1 X 45 min
Mål
• Orientering om olika miljöer där simverksamhet bedrivs.
• Kunskap om betydelsen av vattnets rening och kvalitet.
Material
• Simlärarboken sid 157-160
SIMLÄRARE
Badanläggningar
Lyft fram
Informera om vikten av att:
•
•
•
•
•
alltid duscha utan badkläder
noga tvätta sig på hela kroppen
blöta håret och skölja ur det
ta bort smink och hårvårdsprodukter
kom ihåg att det alltid gäller både dig som simlärare och barnen
SIMLÄRARE
Badanläggningar
Uppgift
• Ta reda på hur du får reda på att vattnet där du verkar är tjänligt
och håller rätt temperatur.
SIMLÄRARE
Badanläggningar
Diskutera
• Hur kan tvätt och dusch bli en naturlig rutin för alla före varje
bassängbad.
SIMLÄRARE
Livräddning och säkerhet
Livräddning och säkerhet
2 X 45min
Mål
• Kunskap om hur man lär ut livräddning till barn.
• Kunskap om vad barnen ska lära sig om livräddning och säkerhet.
• Kunskap om de speciella säkerhetsfrågor som gäller vid sjö eller öppet
vatten
Material
• Simlärarboken sid 77, 101, 104-106
SIMLÄRARE
Livräddning och säkerhet
Lyft fram
SIMLÄRARE
Livräddning och säkerhet
Lyft fram
• Fast samlingsplats före lektionen
• Du ska vara sist upp ur vattnet
• Tydlig rutin för när ansvaret går över till ledaren när lektionen
startar och till föräldern efter avslutad lektionen
SIMLÄRARE
Livräddning och säkerhet
Uppgift
Ge förslag på övningar där du tränar
– förlängda armen
– simning och bogsering med boj
i nivåerna Pingvinen, Fisken och Hajen
SIMLÄRARE
Livräddning och säkerhet
Diskutera
• Ska klädsim finns med i vår undervisning?
Motivera för- och nackdelar
SIMLÄRARE
Medicinsk information
Medicinsk information
1 X 45min
Mål
• Kunskap om hur du som ledare ska handla i en nödsituation.
• Orientering om olika sjukdomstillstånd och deras betydelse för
deltagande i simverksamheten
Material
• Simlärarboken sid 107-108, 143-145
SIMLÄRARE
Medicinsk information
Lyft fram
SIMLÄRARE
Medicinsk information
Lyft fram
• Akuta olycks- och sjukdomssituationer som kan uppstå.
• Vikten av att få kännedom om eventuella
sjukdomar/tillstånd/mediciner som kan påverka barnet i
simverksamheten.
SIMLÄRARE
Examination
Examination
SIMLÄRARE
Tips till fördjupning
• Handikapplära, Svenska Handikappidrottsförbundet
• Vattenkvalitet på badplatser,
www.badplatsen.smittskyddsinstitutet.se
• Socialstyrelsens allmänna råd,
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2004-7/Documents/2004_7.pdf

similar documents