Snímek 1 - Centers

Report
14.00 – 15.30
Marketingové case study
Právní poradna
Závěrečná Bitva o Děvín
Wilson & Partners
Robert Daniš
www. wilsonscee.com
Ako sa vyrovnať s odchodom a
krachom nadnárodných a lokálnych
nájomcov – Prípadové štúdie
Dôvody na ukončenie nájmu zo strany
Nájomcu (zákon 116/1990 Zb.)
• Nájom uzavretý na dobu určitú (§9 ods. 3):
– Nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na
ktorú si nebytový priestor prenajal
– Nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu
nespôsobilý na dohovorené užívanie
– Prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti
• Nájom uzavretý na dobu neurčitú (§10):
– Aj bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak
– Výpovedná lehota 3 mesiace, ak nie je dohodnuté inak
Prípad 1:
• Nájomca je lokálny nájomca – franchizista,
stratí právo používať značku, ktorej tovar
predáva v priestoroch – môže vypovedať
nájom ?
– účel nájmu – je výlučne predaj značky (napr.
predaj tovaru značky Wilson ) alebo určený
všeobecne – predaj obuvi, nábytku atď. ?
– Je podstatný dôvod ukončenia franchizu ?
– Je daný výpovedný dôvod, ak nájomca vráti
živnostenský list ?
Prípad 2
• Nájomca je insolventný a je na jeho majetok
vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia. Je
možné z tohto dôvodu ukončiť nájom ?
– NZ nie je možné ukončiť NZ z dôvodu konkurzu/reštrukturalizácie, a to ani v prípade, ak
to bolo dohodnuté v NZ.
– Avšak: § 45 ZKR: V konkurze NZ môže ukončiť správca (nie nájomca) v 2-mesačnej
výpovednej lehote, prenajímateľ/nájomca tiež môžu ukončiť NZ podľa ustanovení
zmluvy alebo zákona.
– NZ nie je možné ukončiť z dôvodu nezaplatenia nájomného pred vyhlásením
reštrukturalizácie. Ak však nájomca neplatí nájomné počas reštrukturalizačného
konania, v tom prípade prenajímateľ môže NZ vypovedať.
– Dôležité podať prihlášku do konkurzu / reštrukturalizácie. Inak problém so zábezpekou.
– Potrebné uviesť nielen splatné pohľadávky ale aj budúce a podmienené
Odchod nadnárodných reťazcov
• Odchod cez zrušenie slovenskej dcérskej spoločnosti,
postúpenie práv z NZ na inú spoločnosť alebo prevodom
podielov na úrovni spoločníkov/akcionárov/holdingovej
spoločnosti
• Problémom zábezpeka – ak záruka materskej spoločnosti
• Ak slovenská pobočka organizačnou zložkou – konkurzné
konanie v zahraničí
• Problém, ak výrobca/obchodník prevádzkuje viacero značiek –
zatvorenie niekoľkých prevádzok v obchodnom centre
• Niekedy riešením prevod na lokálneho franchizistu
Stavebné úpravy pri skončení nájmu
• Podľa § 667 OZ, ak prenajímateľ dal súhlas so
stavebnými úpravami a nezaviazal sa na úhradu
nákladov, môže nájomca požadovať protihodnotu
toho, o čo sa zvýšila hodnota veci
– Je možné túto povinnosť v zmluve vylúčiť ?
– Môže sa nájomca tohto práva vzdať ?
• Podľa § 13 zák. 116/1990 je v prípade skončenia
nájmu nájomca povinný vrátiť priestor v stave, v
akom ho prevzal, ak nie je dohodnuté inak.
Prípad 3
• Nájomca ukončil nájom nebytových priestorov a žiada
prenajímateľa o úhradu nákladov na technické
zhodnotenie. Podľa NZ nájomca musí uviesť NP do
stavu holopriestoru a nemá nárok na úhradu týchto
nákladov.
– Rozsudok NS ČR: § 13 zák. 116/1990 (povinnosť uviesť
priestory do pôvodného stavu) sa nevzťahuje na tie
stavebné úpravy, ktoré sa stali trvalou súčasťou budovy a
ich odstránenie by viedlo k nezanedbateľnému poškodeniu
predmetu nájmu, a to za neúmerne zvýšených nákladov
nájomcu.
– Vzťahuje sa aj na zmluvný záväzok uvedenia do stavu
holopriestoru ?
(pokr. Prípad 3)
– Trvalé stavebné úpravy – je možné aplikovať § 667
OZ. Podľa súdu však možno zmluvou vylúčiť
aplikáciu § 667
– Potrebné rozlišovať medzi tým čo nájomca
vynaložil na stavebné úpravy - a protihodnotou
toho, o čo sa zvýšila hodnota veci (budovy)
– Môže sa nájomca v NZ vzdať práva na náhradu
protihodnoty zhodnotenia budovy ? Nejde o
vzdanie sa budúcich práv ? NS ČR tvrdí, že vzdanie
sa je možné, pretože pri § 667 zákon umožňuje
odchylnú úpravu.
Vypratanie prenajatých priestorov
• Po ukončení nájmu prenajímateľ chce prevziať prenajatý
priestor od nájomcu. Nájomca nie je ochotný priestory
dobrovoľne odovzdať. Môže prenajímateľ vypratať priestory
bez súdneho rozhodnutia ?
– Rozsudok NS SR: Ak je sporné, či došlo k právne účinnému odstúpeniu od
zmluvy alebo je platnosť zmluvy medzi účastníkmi sporná, alebo medzi nimi
nedôjde k dohode o vzájomnom majetkovom vyrovnaní po platnom odstúpení
od zmluvy, vznikne spor o právo, ktorý môže vyriešiť len súd a nie jedna zo
strán zmluvy.
– Rozsudok NS ČR: Ak aj prenajímateľ nepodal po skončení nájmu žalobu na
vypratanie nebytového priestoru, jeho postup pri vyprataní – nesúci prvky
svojpomoci, ale zachytený formou notárskej zápisnice a realizovaný uložením
vyprataných vecí - nemožno označiť za zásadne protiprávny ani v rozpore s
dobrými mravmi.
– Minimálne podmienky: 1/ nie je spor o platnosť zmluvy alebo právo, 2/
notárska zápisnica, 3/ uloženie vyprataných vecí.
• Môže prenajímateľ veci vypratané z
prenajatého priestoru užívať alebo predať ?
– § 520 OZ: Opatrovateľ nesmie bez súhlasu uložiteľa užívať vec alebo
umožniť jej užívanie tretej osobe.
– § 525 OZ: Ak uložiteľ neprevezme vec včas, môže mu opatrovateľ na to
určiť primeranú lehotu. Po jej márnom uplynutí môže opatrovateľ, ak
na to upozorní pri uložení dodatočnej lehoty, na účet uložiteľa vec
vhodným spôsobom predať alebo na náklady uložiteľa uskladniť u
tretej osoby.
Wilson & Partners
• Robert Daniš
– Telefón: +421 2 2051 0231
– Mobil: +421 905 797 489
– E-mail: [email protected]
Pro ELSYCO s.r.o.
Jan Štěpánek
Počítáme vám zákazníky
více než 10 let
Stále něco nového:
• design
Windows 8
Stále něco nového:
• získat informace
nebylo nikdy snažší
PeopleCounter++
• je
mocný marketingový nástroj
Není ten správný čas
• na pořízení ?
• na upgrade ?
ANO !
Děkuji za pozornost.
Pro ELSYCO s.r.o.
www.proelsyco.cz
21
Heineken
22
piju s kamarády
piju s přáteli
hospoda
restaurace
?
štamgast
pivař
sládek
23
(Zdroj: ColourMind pro Heineken)
piju s kamarády
piju s přáteli
hospoda
restaurace
štamgast
pivař
sládek
24
(Zdroj: ColourMind pro Heineken)
25
Focus Groups
Tested on
26
Thousands
Klient
Konkurenti
Úleva
Dlouho trvající
Přírodní
Bez chemie
Lék
Lékárník
Úleva
Rychlý
Silný
Chutná
Bonbon
Supermarket
chtěné
akce,
dárek
zdarma
levné jídlo
skladem
výhodn
é, sleva
přehledný
na splátky
nižší hodnota pro
zákazníka
vyšší hodnota pro
záakazníka
kvalitní
montáž
můžeme obětovat
příjemné
čekám
na
personál
musíme vydržet
nepříjemné
nechtěné
Děkujeme za pozornost
[email protected]
WWW.COLOURMIND.COM
Dobročinnost a sociální korektnost
Kavárny na půl cesty
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
BITVA MIDWAY
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
Co nabízíme
Silný a prověřený marketingový nástroj,
který je schopen přilákat na jedno místo tisíce návštěvníků
Naše služby nabízíme v provedení:
1) Tankovo – letecká Bitva Midway
2) Námořní a letecká Bitva Midway
3) Putovní výstava HČSVL a Bitvy Midway
(Historie ČeskoSlovenského Válečného Letectví)
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
Tankovo – letecká Bitva Midway
Tanky a obrněná vozidla v měřítku 1:16 (velikost od 70 cm)
Letadla v měřítku 1:13 (rozměr křídel až 2,5 metrů)
Modely T34, TIGER, B-17, B-25, SPITFIRE a jiné
Akce je vhodná pro řadu venkovních povrchů
Bohaté pyrotechnické efekty jak na zemi, tak ve vzduchu
Konec bitvy je zakončen ATOMOVÝM VÝBUCHEM
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
Námořní a letecká Bitva Midway
Skutečný souboj, obřích funkčních modelů lodí, ponorek a letadel
Modely lodí a ponorek v měřítku 1:100 (délka až 3 m, váha až 120 kg)
YAMATO, BISMARK, MISSOURI a jiné
Akce je prováděna výhradně na vodní ploše
Letadla v měřítku 1:13 vybavena speciálními pyrotechnickými efekty
Konec bitvy je zakončen ATOMOVÝM VÝBUCHEM
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
Putovní výstava
Expozice je zaměřena na historii ČS letectva a výstavu Bitvy Midway
Vhodné pro obchodní centra pro krátkodobou výstavu
Obří modely lodí, ponorek a tanků
Letadla od bratří Wrightů až po současnost
Letecké artefakty z vysloužilých válečných strojů
Modely vojenské techniky, reálné techniky, uniformy, vlajky
Historický koutek letců RAF s osobními příběhy našich letců
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
Pyrotechnické efekty
To co se lidem nejvíce líbí
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
Foto z akcí
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
Reference
Vysoká návštěvnost
Teplice 18.000 diváků (promotion zhlédlo 280.000 lidí)
Brno 17.000 diváků (promotion zhlédlo 250.000 lidí)
Praha 14.000 diváků (promotion zhlédlo 140.000 lidí)
Karlovy Vary 8.000 diváků (promotion zhlédlo 140.000 lidí)
Žilina (SR) 20.000 diváků (promotion zhlédlo 140.000 lidí)
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
Kontakty
www.bitvamidway.cz
E-mail: [email protected]
mob: 602 710 573
E-mail: [email protected]
mob: 737 677 176
Mobilný sprievodca
VAŠÍM
shopping centrem
KDE JE PROBLÉM?
ZMĚNY spotřebitelského chování
pravidlo 1: ODLIŠTE SE!
Všichni podle jedné šablony = koho vybrat?
CO OD CENTRA CHCI?
vybral jsem si své centrum: RÁD DO NĚJ CHODÍM / BAVÍ MĚ
• být v kontaktu, vědět o novinkách
• mít pohodlí, přehled
• cítit se exkluzivně
• MÍT DŮVOD DO CENTRA ZAJÍT
KOMUNIKUJTE !
MOBIL MÁ PŘECE KAŽDÝ
UŽ DOMA ???
• upozornění na vybrané akce
• program přímo na displeji
• jen ty novinky, které mě zajímají
• navigace do centra (pěšky, auto)
•
informace o centru
• slevy / akce obchodů
V CENTRU
• mapa s navigací po centru
• katalog, kategorie obchodů
• zábava, volný čas, restaurace
• informace o centru
• pomocník (wc, parkování)
KDY APLIKACI POUŽIJI ?
• bude i pro můj telefon !
(Java 40%, Symbian 28%, Android 18%, iPhone 5%)
• rychlá odezva, nenáročná na můj mobil
• aktuální, minimum dat.přenosu = jen MÉ centrum
• DOSTUPNÁ
CO CENTRUM ZÍSKÁ?
bezplatná individuální komunikace
exkluzivita – buďte VY
první volba
cesta ke spotřebiteli = doporučit, upozornit
pohodlná správa obsahu, statistiky
stálí návštěvníci
CENA ?
•
•
•
•
Kompletní mobilní aplikace
Provoz, správa, další vývoj, online přístup
Pomoc s propagací
Zpřístupnění na mnoha distribučních místech
• 720 € bez DPH /
6 měsíců
Vizuálny merchandising v praxi
Paulína Feriancová, S.B.C. Slovensko, spol. s.r.o.
Vizuálny merchandising ako prostriedok na získanie
zákazníka
• čo je vizuálny merchandising
• cieľ vizuálneho merchandisingu
• využitie v praxi
Psychológia nákupu
•
•
•
•
impulz
zmyslové vnemy
uspokojenie potrieb
úspešný predaj – spokojný zákazník
Kľúčové miesta v predajni
•
•
•
•
•
•
•
výklad
vstup do predajne
zonácia
pokladňa
podlaha a steny
osvetlenie
focal point
Téma dňa: focal point a jeho úloha v predajni
• čo je focal point
• správna lokalizácia focal pointu/ov
• druhy focal pointov
Príklady z praxe – takto áno
kridl
Príklady z praxe – takto nie
kridl
• Úloha vizuálneho merchandisera
• Plánovanie a realizácia
S.B.C. Slovensko, Pribinova 20, 811 09, Bratislava
[email protected], www.sbc.sk
MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno, o.s. CZ
BITVA MIDWAY
10. ročník
Retail Con 2013

similar documents