Feminismus a emancipace *en

Report
vyproštění ze závislosti na někom nebo
na něčem
 získání svobody
 společenská nezávislost
 rovná práva






Přesná definice feminismu je díky obsáhlosti
problematická
Pojem je relativně mladý (sahá do poloviny 20. století
Dříve se označovalo jako ženské hnutí
Hnutí se štěpí do několika směrů- od boje za základní
lidská práva pro ženy v muslimských zemích, až k
vyloženě nepřátelským přístupům k mužům
(především v oblastech Západního světa)
Ženám se říká buď feministky nebo sufražetky (spíše
označení pro bojovnice za politická práva žen a
převážně za rozšíření všeobecného hlasovacího
práva i na ženy)

Na akademické půdě
› Zkoumání nerovnosti pohlaví a změny v sociálním postavení žen
› Studie vztahu uvnitř společnosti (snaha dojít k odpovědím
vedoucím k zrovnoprávnění)

Politické vystupování
› Zaměřeno na kampaně:
 O právo na děti
 Násilí na ženách (v partnerském svazku)
 Mateřství
 Rovné platové podmínky
 Sexuální obtěžování
 Diskriminace pohlaví
 Sexuální násilí

Dále se zaměřuje na patriarchát, rodové stereotypy, rovný
přístup a útlak
Počátky v 60. letech 20. století, ale i na přelomu 17. a 18. století v
Anglii a Francii
 Úsilí o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského
života
 Dělí se na tři vlny:

›
První vlna feminismu (zhruba 19.stol. – počátek 20. stol.)
›
Druhá vlna (zhruba 60.- 80. léta 20. stol.)
›
Třetí vlna feminismu (od 90. let 20. stol.)
 Kritika nerovností de iure (boj za základní lidská práva pro ženy a jejich
zakotvení v legislativě)
 Postfeminismus- tvrzení, že cílů feministického hnutí již bylo dosaženo a další
aktivity dále nejsou potřebné
 Boj s nerovnostmi, které i přes oficiální rovnost mužů a žen dále přetrvávaly
 Kritika předchozí definice feminity
 Rozbíjí jednotlivý feminismus na mnoho dalších směrů (zohledňující různost
žen podle věku, barvy pleti, sexuální orientace, původu apod.)




Rozvíjelo se v souvislosti s hnutím proti otrokářství
Ženy se účastnili formálních politických aktivit
Významnou roli sehrály černošky, přestože musely
čelit rasovému nepřátelství
Osobnost:
› Mary Wollstonecraftová
 První feministka
 Zabývala se výchovou dětí a vzděláním děvčat
 Byla ovlivněna anarchismem a stala se inspirací pro
anarchofeministické myšlení 20. století
 Vydání knihy „Obrana ženských práv“ (1792)
 Ženy jsou do své role tlačeny prostřednictvím společenských tradic
a výchovy
 K problému přistupuje jako k otázce morálky a kulturní úrovně
společnosti
Začal se vyvíjet souběžně s osvícenstvím v 18. stol.
 na konci 18.stol.- myšlenka individuální svobody a
vymanění se z těsného sepětí s náboženstvím
 Nejvíce během Francouzské revoluce (1789)

› Oslovení mnoho žen a vzbuzení zájmu o rovnoprávnost

Osobnost:
› Olympe de Gougesová
 deklarace práv ženy a občanky (1791)
 Hlásala, že ženy se rodí svobodné a jsou si rovné s muži
 Dožadovala se rovných práv ve všech oblastech života
 Žádala rovnoprávnost jak na řečnické tribuně, tak na popravišti
 Dráždila revolucionáře různých směrů (politická angažovanost žen
byla považována za zhoubnou pro „dobré mravy“ nové
společnosti)
 Na podzim 1793 popravena gilotinou (obviněna z touhy po
státnické moci a z opomenutí ctností přináležejících jejímu pohlaví

Během revoluce rozpoutána zuřivá protiženská kampaň
› Vydán dekret, který zakazoval ženám účast na jakémkoliv
politickém hnutí
› Pod hrozbou rozehnání vojskem se na ulici nesměli shromáždit
větší skupina žen, než pěti.

Získání volebního práva
›
›


Hnutí žen vedeno pojmy práva a rovnosti
Souvislost s rozvojem průmyslu a kapitálu
›
›



Nový Zéland (1893)
Švýcarsko (1971
Hluboké změny ve společnosti a politice
Nutnost placené práce žen
 Možnost ekonomické nezávislosti na muži a rodině
Prosazování feminismu na přelomu 50.-60. let po 2. sv. válce
›
›
›
Vzdělané ženy v Evropě a Americe (dosažené vysoké vzdělání)
Heslo: „osvobození z útlaku“
otevřeně vstupují do veřejného společenského života
›
Hodnoty domova a domácnosti
Pozdní 70. léta- hospodářská a kulturní situace
Druhá polovina 80. let
„ženské studie“ na univerzitách (tzv. akademický feminismus)
Feministky už nenutí ženu, aby se prosazovala v mužském světě tím, že
bude vypadat jako chlap a stane se nekompromisní, racionální a
bezohlednou
› Opovrhované ženské slabiny nabírají vážných hodnot (citový a citlivý
přístup ke světu)
›
›

Judith Lorberová
› Rozlišení do tří typů feministické teorie (1998)
 Genderové feministické teorie
 Podobnost mezi mužem a ženou (úsilí o poskytnutí stejných
možností účastí na společenském dění)
 Liberální feminismus
 Marxistický (socialistický) feminismus
 Rozvojový feminismus
 Feministické teorie genderově motivovaného odporu
 výzva žen aby se vymanily z nadvlády zakládáním
samostatných, výhradně ženských organizací a komunit
 Radikální feminismus
 Feministické teorie genderově motivované vzpoury
 Věnování pozornosti vzájemným vztahům mezi nerovnostmi
(rasa, etnická příslušnost, společenská třída, sexuální orientace)






Multirasový feminismus
Ekofeminismus
Náboženský feminismus
Poststrukturní feminismus
Anarchofeminismus
Kyberfeminismus

Úsilí o zlepšení postavení žen ve všech
oblastech společenského života






http://cs.wikipedia.org/wiki/Feminismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emancipace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sufra%C5%BEetka
http://www.google.cz/imgres?q=olympe+de+gouges&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=561
&tbm=isch&tbnid=g6WfCGfGZYcf7M:&imgrefurl=http://www.onthisdeity.com/3rdnovember-1793-%25E2%2580%2593-the-death-of-olympe-degouges/&docid=bugQvllRPgkYDM&imgurl=http://www.onthisdeity.com/wpcontent/uploads/2010/11/gouges.jpg&w=300&h=379&ei=KOTGT5bUC4zY4QTM2qzWCg
&zoom=1&iact=hc&vpx=358&vpy=2&dur=967&hovh=252&hovw=200&tx=122&ty=91&sig
=114625765510561669128&page=1&tbnh=154&tbnw=120&start=0&ndsp=16&ved=1t:429
,r:2,s:0,i:75
http://www.google.cz/imgres?q=mary+wollstonecraft&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=561
&tbm=isch&tbnid=iBDpJaq12swQTM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Wolls
tonecraft&docid=oKirp9fCFuXSM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/O
tto_Scholderer_Lesendes_M%2525C3%2525A4dchen.jpg/220pxOtto_Scholderer_Lesendes_M%2525C3%2525A4dchen.jpg&w=220&h=266&ei=veTGT4mY
Gon74QS56L3ECg&zoom=1&iact=hc&vpx=198&vpy=130&dur=5616&hovh=212&hovw=1
76&tx=106&ty=122&sig=114625765510561669128&page=1&tbnh=117&tbnw=93&start=0&
ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70
V Českých Budějovicích dne 31.5.2012 od 3:20 do 5:43

similar documents