dramaticka_literatura

Report
Základné pojmy
DRAMATICKÁ LITERATÚRA
Dráma
•širší významg literárny druh (spolu s lyrikou a epikou)
•užší g dramatický žáner (tragédia, komédia)
 vznik v starovekom Grécku z náb. osláv boha Dionýza
Základné vlastnosti:
 dialogická forma
dramatický dialóg
charaktery postáv
dramatický konflikt
dramatické napätie
 sujetovosť, dejovosť, prítomný čas, dynamické motívy,
dialogickosť (i monológy), hovorovosť, obraznosť, dianie
(akčnosť)
 absencia rozprávača
 charakteristické znaky: verš/próza
Na základe spôsobu realizácie ju delíme:
 divadlo, film, televízna hra, rozhlasová hra
Divadlo
 audiovizuálne (sluchovo-zrakové) umenie,
ktoré kladie dôraz na sluchové vnímanie
textu (pozri dramatické dielo)
Do Dionýzovho divadla v Aténach
sa zmestilo 17 tisíc divákov.
Herci boli iba traja mali na tvárach
masky, aj ženské úlohy hrávali
muži.
Obrovský
priestor
si
vyžadoval zvýšiť hercovu postavu
zvláštnou obuvou (koturny mali až
štvrť metra).
Skéné
g scéna,
drevená,
neskôr
kamenná
stavba,
kam odchádzali
herci
a kde sa
Orchestra
g javisko,
najskôr
kruhové,
neskôr
polkruhové
s oltárom
uprostred.
prezliekali. Oponu Gréci nepoznali.
Divadelná hra
 dramatické dielo
 literárny text, ktorý je prispôsobený na realizá-
ciu na divadelnej scéne
Aby sa literárne dielo premenilo na dramatické, musí
sa uskutočniť jeho inscenácia.
Na realizácii sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci,
výtvarník scény, hudobný skladateľ, zvukári,
kostyméri, osvetľovači...
 člení sa na dejstvá g tie na výstupy (divadelná
hra má zvyčajne 3 dejstvá)
Vnútorná výstavba
 expozícia
 zápletka
 kríza
 peripetia
 rozuzlenie
Žánre
V starovekom Grécku vznikli dva základné žánre
g komédie a tragédie (neskôr činohra)
Dráma vznikla v starovekom Grécku na oslavách boha Dionýza z chórových piesní,
z dialógu medzi zborom a hercom. Zbor (chór) vyjadroval posolstvo bohov, komentoval
dej, charakterizoval postavy a ich činy. K prvému hercovi (protagonistovi) pribudli ďalší
a úloha chóru sa postupne oslabovala. (Druhého herca uviedol na javisko Aischylos
a tretieho Sofokles, ktorý sa stal ozajstným tvorcom drámy, lebo to umožnilo
predstavovať aj zložité príbehy.)
Od roku 534 pr. Kr. sa konali dionýzie, boli oslavou jari. Trvali šesť dní a posledné tri sa
Sofokles
hrali tragédie.
Po 50 rokoch pribudli komédie. Bol im vyhradený jeden deň.
Tragédia
 (z gr. tragoidia = capí spev) g najstarší
základný dramatický žáner
 charakteristický znak g boj jednotlivca
alebo skupiny s nepriateľskými silami
 hlavný hrdina zahynie
Napriek tomu, že je obdarený výnimočnými vlastnosťami, nie je
schopný zvíťaziť nad nepriateľom alebo nepriazňou osudu.
 konflikt medzi výnimočnou osobnosťou
a protivníkom
Klasická tragédia má záväznú
kompozíciu:
 expozícia uvádza diváka do času a prostredia




deja, oboznamuje ho s hlavnými predstaviteľmi,
kolízia (zápletka, zauzľovanie deja) je udalosť,
ktorá má rozhodujúci vplyv na vývin a priebeh
deja,
kríza je dejová situácia, v ktorej dochádza k rozhodujúcej zrážke medzi hlavnými postavami,
peripetia g nečakaný dejový zvrat
katastrofa g riešenie konfliktu tragickým
vyvrcholením deja
Komédia
 (z gr. kómódiá = spev veselého sprievodu)
Carlo Goldoni – Vejár
 základný dramatický žáner
 konflikt, dramatický dej a postavy sa zobrazujú
s humornou nadsádzkou s cieľom vyvolať
komický účinok g komično
Komickosť môže byť charakterová (na zákl. charakteru
postáv) a situačná (zakladá sa na grotesknosti situácie).
 druhom komédie je fraška g prevláda situačná
komika a nadsádzka
Vznikla už v antike, rozvíjala sa v stredovekom Taliansku
a Francúzsku. V reči postáv sa využíva slovná hračka a vtip.
Postavy sú svojím charakterom a zmýšľaním v ostrom kontraste.
Koniec

similar documents