Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 II

Report
Mezi Vídeňským
kongresem a
revolucí 1848
Dějiny významných států v
Evropě
Anotace:






Materiál tvoří 18 slidů, v nichž je zachycen stav společnosti od
Vídeňského kongresu dále s přihlédnutím k sjednocujícím snahám v
Evropě
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák se seznámí s postavením jednotlivých
národů v různých částech Evropy a s jejich emancipačními
snahami
použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme
zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek
následuje možnost zápisu do sešitu
Západní Evropa
Volání po sjednocení Německa
 po zaniklé Svaté říši římské vznikl Německý spolek
 od roku 1815 vznikají studentské spolky na univerzitách, které sdružují
inteligencí, jejímž cílem je sjednocené Německo
 tyto spolky budí podezření a jsou zakazovány, jejich členové jsou vylučování i
se svými stejně smýšlejícími vyučujícími vylučováni z univerzit
 je zavedena cenzura
 nepokoje v Německu jsou vyvolány revolucí ve Francii roku 1830
 lidé nepřestávají volat po sjednocení Německa v jednom státě
 snaha je neúspěšná díky vojenským zásahům
 podařilo se jedině ustavit celní spolek (1834, což znamenalo zrušení vnitřních
cel při pohybu zboží mezi jednotlivými německými státy)
 celní spolek významně přispěl k rozvoji obchodu
Západní Evropa
Volání po sjednocení Itálie
 dnešní území Itálie po roce 1815 netvoří jeden stát:







sever patří Habsburkům
Sicílie a jih Itálie po Neapol patří španělským Bourbonům
střed = papežský stát
jediné samostatné území tvoří Sardinské království = Piemont
sílí snahy o sjednocení v čele spolek karbonářů
1820 – karbonáři vyvolávají povstání, proti kterému zasahuje
Svatá aliance
povstání potlačeno
Západní Evropa
Červencová revoluce ve Francii
 1824 – na trůn nastupuje Karel X., který se snaží o návrat k absolutismu a
utužuje režim
 postup panovníka budí nespokojenost
 Karel podniká tažení do Alžíru, aby odvedl pozornost od dění ve Francii
samotné
 Alžír se stává novou francouzskou kolonií
 situace ve Francii se však nezklidňuje
 červenec 1830




Karel se pokusil rozpustit sněmovnu, což vyvolalo v Paříži ozbrojené povstání
Karel prchá ze země a žije pak na Pražském hradě do roku 1835
panovníkem se stává Ludvík Filip a konstituční monarchie zůstává zachována
od roku 1835 i nový král začíná pod vlivem neúspěšného atentátu utužovat
režim, což pak vedlo k revoluci v roce 1848
Karel X.
Karel X. (9. října 1757 Versailles – 6. listopadu 1836
Gorizia) byl francouzský král z rodu Bourbonů
vládnoucí v letech 1824–1830. Jeho otcem byl
dauphin Ludvík, syn krále Ludvíka XV., matkou
Marie Josefa Saská. Karel X. měl několik
sourozenců, z nichž nejvýznamnějšími byli králové
Ludvík XVI. (popravený za Velké francouzské
revoluce) a Ludvík XVIII.
Ludvík Filip
Ludvík Filip (III.) Orleánský (francouzsky LouisPhilippe d'Orléans, 6. října 1773 – 26. srpna
1850) byl poslední francouzský král. Vládl v
letech 1830 až 1848. Období jeho vlády se
označuje jako červencová monarchie.
Pocházel z rodu Bourbon-Orléans, což je
vedlejší větev dynastie Bourbonů.
Východní Evropa a Balkán
Rusko
Zájem o Balkán
 po Napoleonově porážce se Rusko konečně zařadilo mezi
evropské velmoci a vzrost jeho význam
 Rusko na rozdíl od VB a F nehledá kolonie v zámoří, ale orientuje se
na Asii a v Evropě na Balkán
 Rusko má zájem o ovládnutí Balkánu, aby mohlo ovládat úžiny
Bospor a Dardanely = přístup z Černého do Středozemního moře
 úžiny ovládá Osmanská říše po celé 19. století
 Rusko občas s Tureckem válčí pod záminkou ochrany
pravoslavných věřících
 Rusko posouvá své hranice až na Dunaj
Východní Evropa a Balkán
Rusko
Povstání děkabristů
 ruští vojáci se během napoleonských válek setkali s jinou realitou než v Rusku, což
je pochopitelně ovlivnilo
 v Rusku panuje samoděržaví = nevolnictví, fakticky se příliš nelišící od otroctví
 v ostatních zemích je už nevolnictví zrušeno
 mladí šlechtici začínají poměry v Rusku kritizovat a zakládat tajné spolky, jejich
cílem je spáchat na cara Alexandra I. atentát – ten však umírá o půl roku dříve
 povstalci využívají situace a snaží se nastolit prozatímní vládu, vypracovat ústavu a
zrušit samoděržaví
 nový car Mikuláš I. však povstání brutálně potlačil
 povstání proběhlo v prosinci = děkabr (rus.) – odtud název děkabristé
 povstalci byli popraveni nebo deportováni na Sibiř
 poměry v Rusku se nezměnily
Východní Evropa a Balkán
Rusko
Polské povstání
 část Polska, kterou po Vídeňském kongresu Rusko získalo, byla vyhlášena
královstvím a spojena s Ruskem personální unií
 v Polsku však platí ústava a šlechtický sněm, což cara limituje
 car omezování své moci odmítá, což vyvolá roku 1830 ve Varšavě povstání, při
němž je car sesazen
 Mikuláš I. reaguje vojenským tažením a krvavou porážkou povstání
 důsledky porážky:




omezení ústavy
zavření varšavské univerzity a všech středních škol
rusifikace
utužení režimu
Východní Evropa a Balkán
Osmanská říše
 od 17. století úpadek, který se stále prohlubuje
 území v Evropě se zmenšuje – Rakousko získává celé Uhry, Rusko posouvá
hranice až na Dunaj a snaží se ovládnout Bospor a Dardanely, na což
reagují VB a F pomocí Osmanské říši
 pokud by VB a F nepomohly Turkům, zkomplikoval by se jim přístup do
kolonií v Asii
 Osmanská říše získává nelichotivý titul „nemocný muž na Bosporu“
Obyvatelstvo Balkánského poloostrova
 různá minulost jednotlivých národů, některé měly mezi sebou nepřátelské
vztahy i před tím, než byly ovládnuty Osmanskou říší
Východní Evropa a Balkán

náboženská otázka byla také velmi složitá




zvláštní postavení mají Řekové



převažuje pravoslaví, ale ani to nebylo jednotné
některé národy vyznávají islám nebo k němu během času přestoupily
objevují se i protestanti a katolíci
ovládají obchod ve Středomoří a zastávají vysoké státní úřady i mimo
své území,
čímž si vysloužili nenávist většiny balkánských národů
složité vzájemné vztahy a rozepře bránily jednotlivým národům
spojit se v boji proti turecké nadvládě  osamocená povstání
bez pomoci zahraničních velmocí byla odsouzena k neúspěchu
Východní Evropa a Balkán
Boj Srbů za samostatnost
 Srbské knížectví bylo od poloviny 15. stol pod nadvládou
Turků
 1800 – začátek velkých povstání, s podporou Ruska
Srbové získávají částečnou samosprávu
 srbský odpor neměl jednotné vedení, což vedlo k
oslabování
 Rusko pak v roce 1829 vyjednává Srbsku autonomii
 samostatnost Srbsko získává až v roce 1878
Východní Evropa a Balkán
Řecké povstání
 privilegované povstání řeckých obchodníků
 díky obchodu byli Řekové „populárnější“ v Evropě než ostatní národy na
Balkáně
 v čele povstání v roce 1821 stáli právě řečtí obchodníci
 na podporu povstání vystoupily Rusko, Velká Británie a Francie
 VB a F zničily tureckou flotilu, Rusko bojovalo na Balkáně a také zvítězilo
 rusko-turecká válka byla ukončena v roce 1829 v Drinopoli, Srbsko získává
autonomii
 černomořskými úžinami mohou proplouvat obchodní lodi všech států
 Rusko má otevřenou cestu do Středomoří
Zápis - Západní Evropa
Snahy o sjednocení Německa
 studentské spolky s programem sjednocení
 zakázány
 nepokoje měly za výsledek pouze celní spolek (1834)
Snaha o sjednocení Itálie
 jediný samostatný stát – Sardinské království
 1820 – povstání potlačeno
Červencová revoluce ve Francii
 1824 – na trůn nastupuje Karel X. – snaha o obnovu absolutismu
 1830 – pokus o rozpuštění sněmovny vyvrcholil sesazením krále
Východní Evropa a Balkán
Rusko
 snaha o ovládnutí černomořských úžin vyvolává konflikty s Osmanskou říší
 posunutí ruských hranic na Dunaj
 povstání děkabristů proti samoděržaví tvrdě potlačeno
 polské povstání také potlačeno, režim utužen, rusifikace
Osmanská říše
 v úpadku od 17. stol., který se neustále prohluboval
 obyvatelstvo Balkánu různorodé, mnohdy s nepřátelskými vztahy, které
komplikují snahy o osamostatnění
Boj Srbů za samostatnost
 po roce 1800 částečná samospráva s podporou Ruska
 získávají autonomii po roce 1829
Východní Evropa a Balkán
Řecké povstání
 1821
 Řeky podporují VB a F i R
 1829 – drinopolský mír
 černomořskými úžinami mohou proplouvat lodě
všech států
Shrnutí:

















Co bylo cílem studentských spolků? Jak jejich hnutí dopadlo?
Jaký ohlas měla v Německu revoluce ve Francii v roce 1830?
Jak mohlo zrušení vnitřních cel napomoci obchodu?
Kdo byli karbonáři? Jak dopadlo jejich povstání?
Kdo tvořil Svatou alianci?
Proč došlo ve Francii v roce 1830 k revoluci? Jak dopadla?
Co víš o poměrech v Rusku v 18. století?
Co bylo podnětem ke kritice poměrů v Rusku?
Kdo byli děkabristé?
Co je personální unie?
Jaký byl poměr Polska a Ruska po Vídeňském kongresu?
Se kterými státy nejčastěji bojovala Osmanská říše o území?
Jaké zájmy mělo Rusko na Balkáně?
Proč F a VB podporovaly Osmanskou říši?
Kdo pomáhal Srbsku získat samosprávu?
Kdo stál v čele řeckého povstání?
Jak řecké povstání dopadlo?

similar documents