vy_32_inovace_590_husitské_války_jan_žižka_z_trocnova

Report
Název školy:c
Autor:
Název:
Téma:
Číslo projektu:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276,
OKRES LOUNY
Vladislav Michl
VY_32_INOVACE_590_HUSITSKÉ_VÁLKY_JAN_ŽIŽK
A_Z_TROCNOVA
ZOPAKOVÁNÍ SI HUSITSKÝCH MYŠLENEK, ZNAKU,
BITEV, OSOBNOSTI JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
CZ 1.07/1.4.00/21. 2975
Prezentace je určena žákům 4. ročníku v hodině Člověk a jeho svět –
vlastivěda.
Žáci si připomenou husitský symbol, myšlenky, zbraně, bitvy,
osobnost Jana Žižky z Trocnova.
Snímek č. 3 – kalich, symbol husitů
Snímek č. 4 – zbraně husitů
Snímek č. 5 – Jan Žižka z Trocnova
Snímek č. 6 – Bitva husitů s křižáky
Snímek č. 8 – bitva u Lipan







po smrti Jana Husa si jeho příznivci začali říkat husité
znakem byl kalich – přijímání pod obojí (chleba = tělo páně, víno =
krev páně) – znamená rovnost lidí
k husitům se hlásila část měšťanů, šlechty, nejvíc však chudina
neklid vzrůstal, lidé plenili kláštery, vyháněli kněze z far, ničili
vybavení kostelů
1. pražská defenestrace – lid vyházel katolické
radní z oken radnice
v jižních Čechách si vybudovali své
město – Tábor
všichni si v něm měli být rovni
-
-
-
hejtmani – velitelé husitského vojska
bojové vozy – husité z nich sestavovali vozovou hradbu – srazili je
k sobě, spojili řetězy do tvaru obdélníku – sloužily jako opevnění
ručnice – první střelné zbraně husitů
dále používali děla, cepy, sudlice nebo kopí
husité byli doprovázeni ženami i dětmi
kněží – kázali bojovníkům a vedli je do bitev







pocházel z chudého zemanského rodu
v mládí přišel o oko ve vojsku u královského dvora
stal se hejtmanem u husitů
všechny bitvy, které vedl, skončily vítězstvím husitů
husitská vojska vedl i jako úplně slepý
mezi husity byl oblíbený a uznávaný vůdce
po jeho smrti si část husitů říkala „sirotci“
Bitva u Sudoměře:
Roku 1420 bylo několik husitů v čele s Janem Žižkou přepadeno
panskou jízdou. Husité srazili vozy a opevnili se na hrázi rybníka.
Byla to první vítězná bitva.
Velkou zbraní husitů bylo jejich přesvědčení, že bojují za správnou
věc. Křižákům toto přesvědčení chybělo. Byli najímáni na boj proti
husitům. Křížové výpravy byly vyhlašovány papežem proti
nepřátelům katolické víry. Vojáci nosili na šatech kříž (křižáci).
Pomocí těchto vojsk se chtěl Zikmund zmocnit českého trůnu.
Všechny výpravy končily vítězstvím husitů.
-
-
-
-
po smrti Žižky vedl husity Prokop Holý
v bitvě u Domažlic roku 1431 pod vedením Prokopa
Holého zahnali husité křižáky na útěk – křižáci se
údajně rozprchli po tom, co uslyšeli zpěv husitských
bojovníků (Kdož sú boží bojovníci)
později přecházeli husité od obrany také k útoku –
spanilé jízdy
výpravy husitů za hranice země, kde měli šířit
myšlenky husitů a zastrašovat nepřítele, ale také plenit
a získávat kořist
začali bojovat proti hradům, klášterům i městům
vítězili, ale válka všechny vyčerpávala a země chudla
Bitva u Lipan:
-
-
-
-
-
husité již nebyli jednotní – rozdělili se na dvě skupiny
roku 1434 se obě skupiny střetly v bitvě u Lipan
jedna skupina byla tvořena husitským panstvem, pražským
měšťanstvem a katolickým panským vojskem – bylo početnější,
lépe vyzbrojené
druhá strana byla tvořena prostými husity (táborité a sirotci) –
vedl je Prokop Holý
panská jízda využila vojenské lsti – předstírala útěk, husité se
nechali vylákat z vozové hradby, panská jízda jim odřízla cestu
zpět
strhl se rychlý a krutý boj
Prokop Holý a tisíce prostých husitů padli – husitské vojsko
zaniklo
po vítězství panských vojsk byl Zikmund Lucemburský uznán
českým králem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Co bylo symbolem husitů a proč?
Jak se jmenovalo město, které si postavili?
Co bylo hlavní myšlenkou v tomto městě?
Co využívali husité při bitvách?
Co je to pražská defenestrace?
Vyjmenuj nějaké husitské zbraně.
Co víš o Janu Žižkovi z Trocnova?
S kým husité bojovali?
Co bylo cílem spanilých jízd?
Kdo to byli sirotci?
Na jaké dva tábory se husité rozdělili?
STŘÍBRNÁ, PaedDr. Iva. Vlastivěda 4: HLAVNÍ
UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN. První. Brno:
NOVÁ ŠKOLA, 2005. ISBN 80-7289-061-1.

similar documents