Karel Veliky

Report
franský král, bavorský vévoda,
římský císař
Denisa
Kazdová
 Doba vlády
768 – 28. ledna 814
 Úplné jméno Karel I. Veliký
 Tituly
franský král, bavorský vévoda, římský







císař
Narození
Úmrtí
Pochován
Manželky
Dynastie
Otec
Matka
2. dubna 742 (není to jisté)
28. ledna 814 Cáchy
Katedrála v Cáchách
I. Hildegarda ,II. Fastrada
Karlovci
Pipin III. Krátký
Bertrada z Laonu
 Franský král a první





středověký římský císař
Válečník a dobyvatel
Významný vládce a
zákonodárce
Založil v Cáchách
dvorskou školu
Povolával významné
učence
Největší územní rozmach
franské říše
zisk nových území -Sasko, Bavorsko
-Itálie (až ke Spoletu)
-Španělsko (až k řece Ebro)
-na zpáteční cestě napadeni Basky- umírá rytíř Roland
(Píseň o Rollandovi)
+ slovanské kmeny (Češi, Moravané, Srbové…)
-platí tribut (mírová daň)
bezpečné hranice
 rozšiřování říše si vynucuje reformu státní
správy
 země rozdělena na HRABSTVÍ-řídí je
hrabata = osoby z Karlova blízkého okolí- mají
omezenou moc
 okrajové oblasti-časté vojenské vpády +
vnitřní rozbroje -rozděleny na MARKY
(správně-vojenské jednotky)
 * byrokracie (správa státu)-musí umět psát
jsou zakládány školy
 mnich Alculin = jeden z nejvzdělanějších lidí své
doby
- vyučuje ve škole na královském dvoře
-stojí v pozadí kulturního rozkvětu říše
 Karel na svém dvoře soustředí mezinárodní
společnost (Italy, Anglosasy-hlavně mniši prchající
z Anglie před útoky Vikingů)
 x písmo, kultura-jen pro úzký okruh lidí
 Karel pořádá častá vojenská tažení
vojenská služba
(povinná pro všechny svobodné obyvatele říše)
 lidé se dobrovolně vzdávají svobody (* vazalové) vstupují do lenního poměru k větším feudálům -roste
moc vlastníků velkých pozemků a jejich nezávislost na
králi
vlivné postavení-hrabata a biskupové
uvolňování lenních vztahů (král x šlechta)
x král se stává závislým na šlechtě (potřebuje jejich
služby)
 o Vánocích r. 800 - Karel nečekaně získává titul
římského císaře
(papež Lev III. mu o bohoslužbě posadí korunu na
hlavu a jmenuje ho císařem)- za vojenský zásah
Franků ve prospěch papeže
 důsledky: 1.závislost císařské moci na papeži
2. odtržení Byzance od západní Evropy
(katolická oblast po jmenování franckého krále
císařem zpochybňuje platnost byzantských císařů)
x Byzanc neuznává platnost titulu záp. císařů
3.položeny základy Svaté říše římské
 814-umírá Karel Veliký
 císařem se stává Ludvík Pobožný-snaží se předejít
dynastickým sporům a nejednotnosti říše
rozděluje říši
mezi své syny- nejstarší Lothar- vrchní panovník + císař
 x dochází ke sporům, vnitřním bojům mezi bratry
843-VERDUNSKÁ SMLOUVA
LotharItálie + Porýní až k Severnímu moři
Karel Holýzápad od Rýna
Ludvík Němec- východ od Rýna
 rozpad francké říše na 3 samostatné státy
boj mezi nimi
(zánik Lotharova státu)
 ze zbylých dvou států se vytvořilo Německo a Francie
 768 Karel a jeho bratr Karoloman přebírají vládu ve franské říši
 771 po bratrově smrti se Karel stal jediným vládcem franské říše
 772–804 války s cílem podmanit si a christianizovat Sasy
 774 dobytí Pavie, svržení langobardského krále Desideria – Karel Veliký









langobardským králem
778 neúspěšná výprava na Pyrenejský poloostrov proti Arabům (epizoda s
Rolandem)
781 založení italského království jako dílčího království franské říše
788 svržení a odsouzení bavorského vévody Tassila III.
791–803 vyvrácení říše Avarů
795 vítězství nad Avary, dobytí „hrinku“, zřízení panonské marky
25. prosinec 800 císařská korunovace a pomazání na krále papežem Lvem III.
v Římě
801 rozšířil franské území až k řece Ebro a založil španělskou marku
805 útok na Čechy a uložení placení tributu
812 byzantské uznání Karla Velikého císařem

similar documents