Prezentace Globalizace

Report
Globalizace
Mezinárodní organizace
• Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující
různé změny společnosti, které vedly k větší
propojenosti politických, sociokulturních a
ekonomických událostí na globální (mondiální)
úrovni.
Globalizace ve světové ekonomice
• Globalizací se zkráceně nazývá teorie globálního
ekonomického růstu, podle níž extenzivní rozvoj vyspělých
zemí ve svém důsledku způsobuje i zvýšení životní úrovně a
zmírnění chudoby v rozvojových zemích.
• Oponenti a odpůrci globalizace v tomto významu
upozorňují na to, že sociální rozdíly se naopak prohlubují a
že proti chudobě ve třetím světě musí vyspělé země bránit
aktivní podporou místního drobného podnikání a
zmenšením ekologických dopadů průmyslu v rozvinutých
zemích, které jejich situaci zhoršují.
• http://www.novinky.cz/koktejl/213749-serialu-simpsonovise-chopil-poulicni-umelec-banksy.html
Globalizace v obchodu
• Základním impulsem pro zahájení globalizace byla
revoluce v dopravě, která proběhla v polovině 20.
století.
• Průkopníkem globalizace byly Spojené státy americké,
kde místní společnosti expandovaly v 60. letech na
evropské trhy.
• Američané se museli částečně přizpůsobit vkusu
evropského zákazníka; zároveň ten se ale stykem s
jinou kulturou a způsobem výroby či prodeje také
změnil. Tuto výměnu někteří lidé označili jako přínos,
někteří, převážně nacionalisté se s tím ale nikdy
nesmířili.
Globalizace v kultuře
• Hlavními centry globalizace jsou vždy velká
města, kde se za posledních 40 let kulturní rozdíly
začaly postupně stírat. Těmto městům (např.
Berlín, Londýn, New York) se říká tavicí kotel (z
angl. melting pot).
• Součástí globalizace je i přistěhovalectví
• Globalizace se projevuje u těch nejvíce vyspělých
oblastí světa, tedy tam, kde je vysoká kupní síla a
rozvinutá a intenzivní doprava.
Zápory globalizace
• Přílišná odlišnost některých kultur, která vede k
nestabilitě v některých zemích. Typickým
příkladem mohou být země v západní Evropě, kde
dochází občas k nepokojům mezi většinou a
přistěhovalci.
• Tento problém ale může mít i opačný charakter,
příkladem mohou být arabské země, kam proniká
západní globalizovaná kultura a mění tak
konzervativní islámskou společnost.
Globální problémy lidstva
· hrozby válek ozbrojení jednotlivých států
· skleníkový efekt
· AIDS
· kácení deštných pralesů
· chudoba, hlad, povodně, zemětřesení,
vulkanická činnost, sucha,
· rasismus
· odlišné náboženství
Organizace spojených národů
• Organizace spojených národů (zkráceně OSN,
anglicky: United Nations Organization,
zkráceně UNO), někdy též Spojené národy
(anglicky: United Nations, zkráceně UN), je
mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou
téměř všechny státy světa (od července 2011
má 193 členských států z 201 států celkem).
• Založeno 26. června 1945 v San Franciscu (USA) na základě
přijetí Charty OSN 50 státy včetně tehdejší ČSR a významné
podpory Rockefellerova fondu. Nahradila Společnost
národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového
řešení konfliktů neobstála. První Valné shromáždění OSN se
konalo 10. ledna 1947 v Londýně.
• Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je
založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá
zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN
New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý
členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a
disponuje jedním stejně platným hlasem.
• Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž
přísluší základní odpovědnost za udržení
mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce
jsou právně závazné. Dalšími hlavními orgány OSN
jsou
• Ekonomická a sociální rada OSN - ECOSOC,
• Poručenská rada OSN,
• Mezinárodní soudní dvůr
• Sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník
OSN – Pan Ki-mun
• Rada bezpečnosti (RB) má 15 členů. Charta
OSN určuje 5 z nich jako stálé, Valné
shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé
na dvouleté období. Údaj v závorce za jmény
států znamená rok, ve kterém ke dni 31.
prosince vyprší mandát té které země. Stálými
členy Rady bezpečnosti jsou: Čína, Francie,
Rusko, Spojené státy americké a Velká
Británie.
Cíle OSN do roku 2015
• snížit chudobu a sociální vyloučení
• dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání
• prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat
ženám více možností prosadit se ve společnosti
• snížit dětskou úmrtnost
• zlepšit zdraví matek
• boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
• zajistit environmentální udržitelnost
• vybudovat globální partnerství pro rozvoj
• udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

similar documents