praha_ii - Asociace speciálních pedagogů ČR

Report
Jinakost jako výzva pro
speciálněpedagogické myšlení
(vzdělávání)
Lea Květoňová, PedF UK Praha
Jaká mohou být východiska
nazírání na jinakost?
Úcta k jinému
Vztah jako odpovědnost,
respekt a podpora
Jak může profesní uplatnění
speciálních pedagogů
přispět k naplňování výše
uvedené výzvy?
Jak může studium speciální pedagogiky
přispět k naplňování výše uvedené výzvy?
Pedagogická fakulta University Karlovy, katedra speciální
pedagogiky má akreditovány následující studijní programy:
Bakalářské studium
• Speciální pedagogika (prezenční a kombinovaná forma)
• Psychologie a speciální pedagogika (prezenční forma)
• Specializace v pedagogice: Český jazyk se zaměřením na
vzdělávání - speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
(prezenční forma)
• Specializace v pedagogice: Výtvarná výchova se zaměřením na
vzdělávání – speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
(prezenční forma)
Navazující magisterské
studium
• Speciální pedagogika (prezenční a kombinovaná forma,
v prezenční formě specializace Logopedie - Surdopedie)
• Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a
střední školy speciální pedagogika – český jazyk (dvouoborové
studium)
Doktorský studijní program
• Speciální pedagogika
Program Erasmus Mundus – MA/Mgr. in
Special and Inclusive Education
• Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu Erasmus
Mundus – MA/Mgr. in Special and Inclusive Education
stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích
zemí a zemí Evropské unie. Jedná se o integrovaný 16 měsíční
program (90 ECTS) s jednotným kurikulem.
• Program je otevřen studentům a akademickým pracovníkům
ze zemí Evropské unie a ze třetích zemí s odborným
zaměřením na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími
potřebami. Studenti absolvují dílčí moduly na jednotlivých
univerzitách dle studijního plánu. Studijní program směřuje k
získání společného diplomu - joint-degree.
Vybrané vědeckovýzkumné aktivity
pracoviště
• GA ČR Projekt Speciální pedagogika v podmínkách iluzivního
vzdělávání (2009-2011)
• Projekt byl zaměřen na problematiku vzdělávání
vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami. Výzkum reflektoval sociální model postižení,
možnosti speciálněpedagogické podpory vysokoškolským
studentům jako je asistence, technická podpora, tlumočnické
služby, individuální potřeby při výuce, examinaci a praxi
studentů.
• Cesty k inkuzi. Praha: Karolinim 2012
GA ČR Projekt Quali-TYDES (2010 –
2013)
• Společný projekt čtyř evropských partnerských univerzit. Cílem
projektu bylo zjistit a vysvětlit, jak vybrané institucionální
procesy ovlivňují život mladých lidí se zdravotním postižením.
Pomocí kombinace kvalitativních výzkumných metod
s kritickou analýzou institucionálních procesů jsme shromáždili
poznatky vycházející ze zkušeností a aspirací mladých
dospělých se zdravotním postižením žijících v České republice,
Irsku, Rakousku a Španělsku. Dílčím cílem bylo ověřit
výzkumný potenciál kvalitativních biografických výzkumných
metod pro monitoring implementace mezinárodních lidskoprávních dokumentů.
Rámcový program EU pro vědu a
výzkum, aktivita 3
• DISCIT – PODPORA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘI
NAPLŇOVÁNÍ JEJICH PLNOHODNOTNÉHO OBČANSTVÍ
• Projekt DISCIT poskytuje nové poznatky o tom, jak jsou
evropská společnost, členské státy EU a Evropská unie schopny
dosahovat plného a účinného zapojení osob se zdravotním
postižením do společnosti a evropské ekonomiky (aktivní
občanství). Uplatnění konceptu aktivní občanství se odvíjí od
pojmu "úplná a efektivní participace" v Úmluvě o právech
osob se zdravotním postižením, OSN. DISCIT zkoumá, zda je v
evropské společnosti, v jednotlivých členských státech EU a v
Evropské unii optimálně nastavena rovnováha různých typů
sociálních politik.
DISCIT bude ve vybraných zemích zkoumat šest
oblastí důležitých pro osoby se zdravotním
postižením
• úloha sociálních služeb, zejména zda jsou sociální služby schopné oslovit osoby se
zdravotním postižením, jak uspokojují jejich potřeby a nároky a jaký druh pomoci poskytují.
Zvláštní pozornost bude věnována osobám s psychosociálním postižením,
• silné a slabé stránky existujících přístupů k začleňování osob se zdravotním postižením na
trhu práce; identifikace účinnějších způsobů, jak zvýšit zaměstnanost;
• potřeba změn a strategií směřujících k podpoře úspěšného přechodu k bydlení v komunitě,
k odstraňování překážek, které brání rozvoji komunitních životních podmínek
• podmínky pro zajištění přístupnosti a dostupnosti nových technologií, aby se osoby se
zdravotním postižením těšily plnému a účinnému zapojení do společnosti a nacházely
způsoby, jak se více zapojit na trh práce
• identifikace potenciální pasti chudoby a překážek ekonomické nezávislosti osob se
zdravotním postižením a to v souvislosti se stávajícími sociálními transfery v celé Evropě a
vytváření nových znalostí pro boj s chudobou a vytváření strategií pro finanční udržitelnost,
která by zvýšila ekonomickou nezávislost těchto osob;
• rozmanitost zavedených struktur, postupů a vzorců politické participace a reprezentace pro
a osob se zdravotním postižením, včetně role organizací zdravotně postižených (DPOs)
v procesu zvažování, rozhodování a implementaci politiky zdravotního postižení na
mezinárodní, evropské, národní, regionální a lokální úrovni.
Děkuji za pozornost!

similar documents