DUM č. VY_32_INOVACE_02 - Masarykova obchodní akademie Jičín

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Občanská nauka
Tematický okruh
Občanská nauka
Téma
Stát, jeho funkce a formy
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_02
Jméno autora
Mgr. Marcela Rašková
Datum vytvoření
29. ledna 2013
Anotace
Prezentace k výkladu kapitoly stát a jeho formy, doplněná cvičením
STÁT, JEHO FUNKCE A FORMY
FUNKCE STÁTU
Vnitřní
• garantovat základní práva a svobody občanů
• zachovávat vnitřní řád a spravedlnost
• přijímat fce, které společnost nezvládne sama: ekonomika, zdravotnictví, školství,
sociální zabezpečení, kultura
Vyberte správné odpovědi:
= čím víc má stát funkcí, tím méně/více zasahuje a omezuje/rozšiřuje svobodu
člověka
Vnější
• podílet se na světovém míru, mezinárodní bezpečnosti, vzájemné spolupráci a
pomoci
• pomocí mezinárodních smluv umožňovat občanům spolupráci v oblasti ekonomiky,
kultury, vzdělání, cestovního ruchu,…
• obrana územní celistvosti
PRÁVNÍ STÁT
• Má právní řád a dá na
jeho dodržování
• právní řád omezuje státní
moc proti zneužití
• podmínkou fungování je
nezávislé soudnictví
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justice_and_law.png?uselang=c
s
STÁTNÍ SUVERENITA
•
•
•
•
•
je základní podmínkou existence státu
neomezená moc státu = samostatnost, nezávislost státu
je nezcizitelná, nedělitelná, trvalá
může však dobrovolně převzít závazky z jiných organizací (EU, NATO)
2 aspekty
– suverenita vnitřní – nezávislost státní moci na jiném pol. subjektu
– suverenita vnější – právo státu uzavírat mezinárodní dohody,
navazovat a udržovat diplomatické styky
• omezování suverenity:
– vnější: ekonomická, politická, bezpečnostní závislost na jiných zemích
– vnitřní: politické strany, nátlakové skupiny, církve,….
FORMY STÁTU
• Podle funkce hlavy státu:
– MONARCHIE x REPUBLIKA
• Podle územně-správního členění:
– UNIE x FEDERACE x KONFEDERACE
• Podle toho, kdo vládne:
– MONOKRACIE x SKUPINOVLÁDA
• Podle formy režimu:
– TOTALITNÍ FORMY VLÁDY x DEMOKRACIE
MONARCHIE
Funkce hlavy státu je
dědičná a doživotní
Typy monarchie:
1. absolutní – neomezená
moc krále
2. konstituční – moc krále je
omezena lidem – zvolí
své zástupce do
parlamentu, část moci má
panovník, část parlament
3. parlamentní – panovník
existuje spíše formálně –
hlavní moc má parlament
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Crown,_Sword_and_Globus_Cruciger_of_Hungary.jpg?uselang=cs
REPUBLIKA
• prezident + vláda jsou voleni, jejich moc se odvíjí od občanů
• parlamentní - vedoucí postavení má parlament
• tomu je odpovědná vláda
• může si vynutit demisi vlády = vyslovením nedůvěry
– prezident:
» volen parlamentem
» omezené pravomoce
• prezidentská – prezident jmenuje vládu, musí získat důvěru
parlamentu, ten má právo vyslovit vládě nedůvěru
– prezident:
» nezávislý na Parlamentu
» prezident volen přímo
» má rozsáhlé pravomoci – veta, rozpustit parlament, vypsat předčasné
volby,….
Rozdělte následující země dle funkce
hlavy státu:
USA, Kanada, Saudská Arábie, Austrálie,
Francie, Německo, Japonsko, Norsko, Velká
Británie, Polsko, Maďarsko, Lichtenštejnsko
• Vyberte 1 absolutní monarchii a 1 parlamentní
monarchii
Monarchie ve světě
Absolutní monarchie
Konstituční monarchie
Parlamentní monarchie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_monarchies.png?uselang=cs
KONFEDERACE
• sdružení nezávislých suverénních států, které bylo vytvořeno k zajištění
společných zájmů (obrana, zahraniční politika, hospodářství, finance)
• Vznik na základě mezinárodních smluv
• státní orgány jsou dvojí – jednotlivého státu + celé konfederace
– jejich rozhodnutí musí schválit orgány jednotlivých států
– př. USA 1778 – 1789, Benelux
FEDERACE
• sdružení několika členských států
• státní orgány, ústavy, zákony – dvojí, ale státní nesmí být v rozporu
s federálními
• federální orgány mají pravomoc rozhodovat na celém území federace
• př. Německo, Austrálie, Belgie, Brazílie, Spojené arabské emiráty, USA,..
UNIE – jednotný stát, 1 právní řád, neexistují státní orgány části unie
PODLE TOHO, KDO VLÁDNE
Monokracie:
• MONARCHIE (absolutní)– vláda jednoho krále
• SOFOKRACIE – vláda filosofa
• TYRANIE
Skupinovláda: když je stát ve válce, když zemře panovník, po převratu:
• ARISTOKRACIE – vláda několika urozených
• TIMOKRACIE – vláda několika nejsilnějších
• TEOKRACIE – vláda duchovenstva (Vatikán)
• OLIGHARCHIE – vláda několika nejbohatších
• TECHNOKRACIE – vláda technické inteligence
• BYROKRACIE – přemrštěná vláda úředníků
• DEMOKRACIE – vláda nevědomého lidu
PODLE FORMY REŽIMU
TOTALITNÍ FORMY VLÁDY:
• svévolná vláda, nepřipouští jiný názor (komunismus a fašismus –
kapitola ideologie
• cenzura
• vláda pro vládce, ne ovládané
• zneužívání zákonů
• porušování lidských práv
• hospodářství: neuznává tržní mechanismus, volný trh
AUTORITATIVNÍ REŽIMY– zákl.liberál.ekonomiky: uznává nerovnost
mezi lidmi, volný trh, tržní hospodářství
– Pravicové: frankismus, Pinochet, J. Amerika, Asijští tygři
– Levicové: Portugalsko – Salazar, Muamar Kadáfí – Libye, Ujamaa Tanzánie
DEMOKRACIE
• v užším slova smyslu = forma vlády, vláda lidu
• v širším smyslu = bývá chápána jako politický řád, světový názor, politické
přesvědčení
Znaky demokracie:
• VLÁDA LIDU - lid je původním držitelem moci, takž veškerá moc od něj pochází
• VLÁDA PRO LID = lid je jediným účelem státu
• VLÁDA NA ČAS – moc svěřena vládnoucím na určitou dobu, pak volby
• VLÁDA VĚTŠINY = státní vůle = vůle většiny
• OCHRANA MENŠINY = menšina má mít možnost stát se většinou
• PLURALITA = státní vůle formována na základě střetávání různých politických sil a
zájmů = více PS, organizací – vzniká politický boj. Pluralita musí být garantována
zákonem
• respektování lidských práv
• občané svobodní, právo odvolat se proti jednání státní moci k nezávislým
soudům
• decentralizace státní správy, ekonomika založena na svobodném podnikání,
právo na soukromé vlastnictví
• = všechny tyto znaky musí platit současně, jinak se o demokracii nejedná!!!

similar documents