A Biblia keletkezése

Report
 Kőtábla
 Papirusz, papirusztekercs
 Pergamentekercsek (2Tim 4,13)
Asszír agyagtábla
Papirusztöredék
Viasztábla
Pergamentekercs
 Ószövetség nyelve nagy többségben héber,
némely helyen arám (Dániel könyvének egyes
részei)
 Újszövetség nyelve: görög
 Tehát alapvetően három nyelven íródott:
héber, arám, görög
 Miért görög nyelvű az Újszövetség, ha az
emberek többségében arámul beszéltek, a
Római Birodalom hivatalos nyelve pedig a latin
volt?
 Dániel 5,25: „mené mené tekél ú-parszin”
 Máté 27,46: „éli, éli, lamá sabaktáni”
 Márk 5,41: „Talitha kúmi!”
 Márk 7,34: „Effata”
 Kánon = mérce
 Kanonikus könyv az lett, ami az isteni
tekintély mércéjének megfelelt.
 Az egyház felismerte az isteni tekintélyt (nem
adományozta neki).
 Felismerés módjai: az író személye, az írót
hitelesítette-e Isten, igazat mondott-e
Istenről, milyen hatással van az ember életére,
korabeli hívők hogyan tekintettek az könyvre
(2Pét 3,16)
 Elsőnek az Ószövetséget fordították le Kr. e. 250-
ben (héberről görögre). Ez az un. Septuaginta.
 A következő jelentős fordítás a teljes Szentírás
latinra való fordítása volt, melyet Kr. u. 400-ban
Jeromos készített el. Ennek neve a Vulgata
(jelentése: hétköznapi, egyszerű).
 Magyar nyelven - Károli Gáspár munkája nyomán
- 1590-ben jelent meg a Biblia.
 Ma már sokféle magyar bibliafordítás létezik
(Káldi, Csia, Békés-Dallos, Vida, újfordítás,
egyszerű fordítás, stb.).
Bibliai könyv megnevezése Fejezetszám Vers (szakasz)
 2Tim 3,16
 4Mózes 6,24-26.
 Milyen nyelven íródott az Ószövetség?
 Milyen nyelven íródott az Újszövetség?
 Mit
jelent a kánon szó?
 Miért fordították le a Szentírás könyveit?
 Ki fordított le elsőnek magyarra a Bibliát?
 Mikor fordította le?

similar documents