VY_32_INOVACE_DEJ_288

Report
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_DEJ288
Jméno autora:
Mgr. Karel Šonka
Třída/ročník
1. ročník
Datum vytvoření:
23. února 2013
Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost
Tematická oblast:
Novověk - osvícenství
Předmět:
Dějepis
Způsob využití:
Formou prezentace seznámit studenty s
myšlenkami a významnými představiteli
osvícenského hnutí.
Klíčová slova:
osvícenství; John Locke; Charles Louis de
Secondat Montesquieu; encyklopedisté;
Voltaire; Jean Jacques Rousseau; osvícenský
absolutismus
Druh učebního materiálu:
Prezentace
http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/8%20otto%20von%20guericke,%20dukaz%20existence%20vakua,1650.jpg
OSVÍCENSTVÍ
Myšlenkové hnutí 18. století
Stoupenci tohoto hnutí byli
přesvědčeni, že světlo rozumového
poznání a uvažování zaplaší tmu
pověr, předsudků a nevědomosti.
CHARAKTERISTIKA
Odmítá baroko a jeho
náboženskost
Staví na racionalismu,
logice a humanismu
Objevují se pojmy jako
občanská svoboda,
demokracie, lidská práva
Antikou
Renesancí
Věda 17. století
ovlivněno
Osvícenství
ovlivnilo
Velkou Francouzskou
revoluci
Boj amerických kolonií za
nezávislost
Věda 17. století
Francouzský filosof,
matematik a fyzik. Jeho
Cogito ergo sum –
myslím, tedy jsem se
stalo základem
racionalismu
http://www.utm.edu/research/iep-wp/wpcontent/media//descarte.jpg
René Descartes
1596 - 1650
http://2.bp.blogspot.com/-aSUkEmmqDM/TWMsG8ypPfI/AAAAAAAAAA0/SZollJSFqU/s320/Galileo-Galilei.jpg
Galileo Galilei
1564- 1642
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/thumb/3/39/GodfreyKnellerIsaacNewton-1689.jpg/225pxGodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg
Isaac Newton
1643 - 1727
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/1/11/Francis_Bacon,_Viscoun
t_St_Alban_from_NPG_(2).jpg/220pxFrancis_Bacon,_Viscount_St_Alban_from_NP
G_(2).jpg
Francis Bacon
1561 - 1626
Anglický fyzik, matematik, astronom a teolog. Bývá často
považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.
Newtonovo pojetí světa, přesto že byl hluboce věřící, se stalo
základem racionalismu a osvícenství
OSVÍCENSTVÍ A SPOLEČNOST
Anglický filosof, který první vyslovil
myšlenku, že veškerá veřejná moc pochází z
lidu, nikoli od Boha. Stal se vzorem
osvícenců
http://upload.wikimedia.org/wi
kipedia/commons/thumb/b/b8
/John_Locke.jpg/220pxJohn_Locke.jpg
John Locke
1632 - 1704
Inspiroval se Johnem Lockem v názoru,
že ve státě by neměl být absolutní
panovník s veškerou mocí, ale jeho moc
má být rozdělena na dvě navzájem
oddělené: výkonnou moc a
zákonodárnou moc. K těmto dvěma
přidává Montesquieu třetí: moc soudní
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/f/fc/Montesquieu_1.png/22
0px-Montesquieu_1.png
Charles Louis de
Secondat
Montesquieu
/šarl lui de sekonda
monteskje/
1689 - 1755
Občanská
společnost
ENCYKLOPEDISTÉ
Encyklopedie aneb Racionální slovník
věd, umění a řemesel – vyšla ve Francii v
letech 1751 – 1766. Jejím cílem bylo
shrnout veškeré lidské poznání.
http://www.phil.muni.cz/fil/ontologie/deji
ny/obr/encyclopedie.jpg
Ústřední myšlenkou bylo, že vědění
přispívá ke štěstí lidí a že lidstvo a jeho
poznání světa se neustále vyvíjí a
směřuje k naplnění osvícenského ideálu
lidských práv
http://i.lidovky.cz/11/012/lngal/SPA387028_DiderotVanLoo.jpg
Denis Diderot
/deny dyderó/
FRANÇOIS MARIE AROUET /VOLTAIRE/
FRANSOA MARI ARUE /VOLTÉR/
1694 - 1778
Osvícenský francouzský
básník, spisovatel a filosof.
Ve své době získal díky svým
knihám velký ohlas. Vyjádřil
názor, že základním
zákonem všech národů je
svoboda
http://www.deism.com/images1/Voltaire.jpg
• Nesouhlasím s vámi, co říkáte, ale navždy budu bránit, abyste to říkat mohl.
• Nekonečná malost bývá provázena nekonečně velkou pýchou.
• Ze všech náboženství, křesťanství by mělo být nejvíce nabádat k
toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíce netolerantní.
JEAN – JACQUES ROUSSEAU
/žán- žak rusó/
1712 - 1778
Nejvlivnější
myslitel
epochy
francouzského osvícenství a jeho
dílo Společenská smlouva a
pedagogický román Emil čili O
výchově působí na politickou
filosofii a společenskou ideologii
dodnes.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/b/b7/JeanJacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg/225px-JeanJacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg
OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS
Ve středověku se
panovníci považovali za
služebníky Boží - v
novověku se stali
služebníky státu.
Zabezpečení chodu státních
institucí postupně přebírala z
rukou církve právě školená
byrokracie
http://www.dejepis.com/pict/katerina_
II_.jpg
http://mojebrno.wz.cz/inka--brno-dalsizajimavosti-pandur-trenck-02.jpg
Kateřina II.
/1729 – 1796/
ruská carevna
Fridrich II.
/1712 – 1786/
pruský král
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/a/aa/Joseph_II.jpg/200pxJoseph_II.jpg
Josef II.
/1741 – 1790/
císař Svaté
říše římské
Byli služebníky státu. Mezi nejdůležitější vladařské povinnosti
patřila především starost o zlepšení hmotných podmínek
života poddaných
VZNIK NÁRODNÍCH KULTUR
Ve druhé polovině 18. století byly ve střední a severní
Evropy položeny základy národních kultur
Romány, dramata i básně se už většinou píší v
národním jazyku, protože byly určeny pro početnější
měšťanskou společnost.
/Dánsko, Polsko, Rusko, Nizozemí a v německy
mluvících zemích střední Evropy/
Německá jazyková oblast
„ epocha klasického Výmaru“
„Utrpení
mladého Werthera“ /1774/
– první evropský bestseller
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/thumb/0/0e/Goethe_(Stieler_1828).jpg/
250px-Goethe_(Stieler_1828).jpg
Johann Wolfgang
Goethe
/1749 – 1832/
„Faust“ – vrcholné dílo a zároveň
jedno z největších děl světové
literatury
Německý romantický básník a překladatel.
Přátelil se s Goethem. V roce 1799
přichází do Výmaru.
Óda na radost –báseň oslavující
přátelství mezi lidmi. Zhudebněna byla
Ludwigem van Beethovenem.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/9/90/Friedrich_schiller.jpg
Friedrich Schiller
1759 - 1805
Immanuel Kant
1724 - 1804
http://neatnik2009.files.wordpress.com/2009/1
2/immanuel-kant.jpg
Jedna z největších osobností evropské filosofie.
Nejznámější je kniha Kritika praktického rozumu.

similar documents