Das Berliner Suchthilfesystem

Report
Protidrogová politika a politika
boje se závislostmi v Berlíně
Christine Köhler-Azara
Protidrogová pověřenkyně
Země Berlín
https://www.pressestelle.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Fotos/TU_intern/2008/Dezember/02_brandenburgertor_01.jpg
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
1960
1970
Antiautoritářské hnutí
Hippies („květinové děti“)
nejdříve experimentují s
hašišem, později s LSD a
heroinem.
.
Některé části
obyvatelstva se cítí
ohroženy.
Problémy s drogami
jsou zpočátku vnímány
z bezpečnostního a
správního hlediska.
http://www.heise.de/tp/artikel/37/37238/37238_3.jpg
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
2
Vývoj protidrogové politiky
Stát zasahuje!
Úmrtí v souvislosti s užíváním
drog v Berlíně
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
84
Postižené osoby a jejich
blízcí hledají pomoc!
54
31
1975
1976
1977
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
3
http://d1.stern.de/bilder/stern_5/panorama/2013/KW39/cover_christiane_f/cover_
ne_f_01_maxsize_823_549.jpg
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
1972
1971
První poradna sdružení
Caritas
• Spojují se rodiče
(vzájemná podpora)
• Založení
„Synanonu“,
společenství pro
drogově závislé a
jiných svépomocných
projektů
1978
Je vytvořena funkce
protidrogového
pověřence
http://web29.s146.weserver.net/Synanon/images/logo.jpg
1977
1979
Abgeordnetenhaus
erhält den ersten
Drogenbericht.
Vznikají první
nabídky
stacionární léčby,
např. „Tannenhof“
http://web29.s146.weserver.net/Synanon/images/startbild.jpg
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
4
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
1980
1981
Změna Zákona o
omamných látkách
(BtmG)
§ 35 „Léčba místo
trestu“
•§ 35 Odklad výkonu trestu (BtmG)
•(1) […] odsouzen k trestu odnětí svobody v maximální výši dvou let a
[…] trestného činu se dopustil na základě závislosti na omamných
látkách, může příslušný orgán se souhlasem soudu […] výkon trestu,
zbytek trestu nebo umístění do detoxikačního zařízení odložit o
nejvýše dva roky, pakliže se odsouzený z důvodu své závislosti
nachází v léčebné péči nebo s touto souhlasí, a její započetí je přitom
zaručeno. […]
Narůstá problematika HIV a AIDS!
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
Koncepty „harm
reduction“ a
minimalizace škod
nabývají na významu.
5
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
1982
1985
1987
Systém protidrogové pomoci se
diferencuje:
Speciální
nabídky
pro ženy
Poradenství a
ambulantní
léčba pro
uživatele
konopí
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
Ambulantní
léčba pro
uživatele
kokainu
6
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
1980
•
•
•
Debata o substituci a nízkoprahové pomoci
prodlužuje závislost
nahrazuje jednu
závislost závislostí
druhou
neléčí příčiny
•
•
šance na delší přežití
omezení majetkové
trestné kriminality a
chudoby
„Booster-Programm“ spolkové vlády!
Velký modelový program, s jehož pomocí mohla
být zřízena nízkoprahová kontaktní místa –
„Kontaktläden“ („Strass“ a projekt „OLGA“).
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
1987
•
po schválení
berlínskou lékařskou
komorou zahájena
metadonová, resp.
polamidonová
substituce
1990
•
pro účastníky
substitučního
programu zavedena
psychosociální péče
(PSB)
7
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
1990 Znovusjednocení – zvláštní výzva pro Berlín!
Protidrogový
referát
•
•
Kabinet pro zdravotní
osvětu při magistrátu
Východního Berlína
Východ se obává přílivu drog
ze Západu
Nutnost informovat a šířit
osvětu
Hudební styl „techno“ –
nové drogy!
Extáze, „párty drogy“ staví
protidrogovou prevenci a
pomoc před zcela nové
výzvy.
K problematice závislosti se
používají speciální
informační materiály.
Nedostatek finančních prostředků
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
8
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
Rozšíření systému protidrogové
pomoci
1999
Zřízení
elektronické zdravotní
dokumentace
Značná vlna odporu!
• Zájmy klientů
• Ochrana osobních
údajů
• Obavy ze sledování
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
9
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
2002
1999
V roce 1999 přešla za působení protidrogové pověřenkyně
spolkové vlády Christy Nickels (Zelení) protidrogová agenda
z ministerstva vnitra pod resort zdravotnictví.
V roce 2002 přešel protidrogový referát v Berlíně ze správy
problematiky mládeže pod správu zdravotnictví.
Výzvy protidrogové politiky a politiky boje se závislostmi v Berlíně:
• Problémy ve východní a západní části města se lišily
• Nutnost propojit a integrovat protidrogovou a protialkoholní pomoc
• Protidrogové poradny byly po městě roztroušeny náhodně a nebyla jim
předem určena konkrétní působnost
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
10
Vývoj protidrogové politiky v Berlíně
2000
2013
2002/03
•
•
2005
Analýza potřeb (FOGS)
•
Restrukturalizace místní
základní pomoci při
závislosti
Přerozdělení odborných sil
Restrukturalizace
prevence vzniku
závislostí
•
Otevření ústředního
specializovaného
orgánu prevence
vzniku závislostí
Síť programu včasné
intervence při užívání
2003
konopí
V Berlíně jsou zřízeny
aplikační místnosti.
Další rozvoj kvality
• Ochrana dětí
• Komorbidita
• Interkulturalita
• Kvalifikace (ESF)
• Práce a zaměstnání
(ESF)
•
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
2013
Diamorfinová léčba
11
Síť protidrogové pomoci v Berlíně
Nízkoprahové nabídky
Terénní sociální
práce
např. kontaktní místa, aplikační
místnosti
Místní služby pomoci od
závislostí Protidrogové poradny a
poradny pro léčbu závislostí
Detoxikace
Substituční léčba
(poskytována praktickými lékaři)
Ambulantní léčba
Psychosociální péče
Stacionární léčba
Chráněné bydlení
včetně adaptace
Práce a zaměstnání pro
Chráněné bydlení
účastníky substitučního programu
Práce a zaměstnání
pro bývalé drogově závislé
Svépomoc
Krizové ubytování
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
12
Plánovací a operační oblasti protidrogové pomoci v
Berlíně
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
13
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi dnes spadá jak na
spolkové, tak zemské úrovni pod resort zdravotnictví!
Čtyři pilíře protidrogové politiky a politiky boje se závislostmi
Prevence a
včasná
detekce
Poradenství
a léčba
Minimalizace škod
Boj proti
drogové
trestné
činnosti
represí a
dohledem
začleněné do národního a evropského plánu boje proti drogám a závislostem
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
14
Vývoj protidrogové politiky
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara
15
Pro další informace odkazuji na Pražskou deklaraci z roku 2010
Děkuji Vám za pozornost!
Protidrogová politika a politika boje se závislostmi | Ch. Köhler-Azara

similar documents