Vyvrcholení revoluce - Jakobínská diktatura

Report
Vyvrcholení revoluce - Jakobínská diktatura
• girondisté nebyli populární, čehož využili jejich protivníci v
Konventu, tzv. Hora (levicoví poslanci v čele s Robespierrem)
• 2. června 1793 na 80 tisíc lidí oblehlo Konvent a předáci
girondistů byli zatčeni
• do čela revoluce se dostali jakobíni
• zemi řídil především Výbor pro veřejné blaho - organizoval
zásobování, obranu, zahraniční politiku a válečnou výrobu
• ve Výboru dominovala osobnost Maximiliena Robespierra
• dalším revolučním orgánem byl Výbor pro veřejnou
bezpečnost - boj s vnitřním nepřítelem a dohlížel na policii
• jakobíni zrušili veškeré feudální dávky, stanovili
minimální mzdu a maximální cenu obilí
• zabavovali přebytky a přerozdělovali je
• byla vyhlášena všeobecná branná povinnost pro muže
mezi 16 a 25 lety
• armáda byla zreformována
• do konce roku 1793 byl vpád nepřátel odražen
• krvavě bylo potlačeno i povstání v kraji Vendé
• dne 24. října 1793 schválil Konvent zavedení nového,
revolučního kalendáře
• (za začátek letopočtu bylo zvoleno datum 22. 9. 1792, tedy první den Francouzské
republiky, podle tohoto kalendáře se rok dělil na dvanáct měsíců, každý měsíc měl
třicet dní a dělil se na tři desetidenní týdny)
• odpůrci režimu se dělili na radikály (Hébertisty a
takzvané "zběsilé") a umírněné (Dantonisty)
– umírnění, vedení Dantonem, chtěli smír s
nepřáteli, především s Anglií, a zmírnění
revolučních opatření
– radikálové prosazovali rozšíření revoluce do
zahraničí a vytvoření světové revoluční
republiky, chtěli také zestátnění veškeré půdy
• nový lidový režim
všechny své
odpůrce tvrdě stíhal
a tisíce lidí skončily
svůj život pod
gilotinou.
• na jaře 1794 byli
popraveni jak vůdci
Hébertistů, tak i
Dantonistů
•
zdálo se, že Výboru pro veřejné blaho již
nikdo nestojí v cestě
•
v Konventu i v samotném Výboru však
existovaly významné rozpory ve věcech
jako náboženská politika, teror, způsob
vedení války, otázky vlastnictví a
fungování ekonomiky v krizové situaci
•
dne 27. července 1794 (9. thermidoru)
byli „neúplatný“ Robespierre a další
přední představitelé režimu zatčeni a
poté, co neuspělo povstání pařížské
Komuny na jejich podporu, byli druhého
dne popraveni
Sestup revoluce a nástup Napoleona
• do čela Francie se roku 1795 podle nové
ústavy postavilo pětičlenné Direktorium
• omilostněni byli všichni pronásledovaní
revolucionáři
• počátek vlády Direktoria se chápe jako konec
Velké francouzské revoluce
• v situaci všeobecné nestability se pak v roce
1799 chopil moci Napoleon Bonaparte
zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cruikshank__The_Radical%27s_Arms.png
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
1/12/Robespierre.jpg
odkazy:
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A9_r
evolu%C4%8Dn%C3%AD_a_napoleonsk%C3%A9_v
%C3%A1lky
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte

similar documents