Správa bezpe*nosti státu

Report
SPRÁVA BEZPEČNOSTI
STÁTU
Veřejná správa
Základní složky správy bezpečnosti
státu




Správa policie
Správa obrany státu
Zpravodajské služby
Další složky bezpečnostní správy (justiční, ochrana
přírody, ochrana bezpečnosti práce, atp.)
Správa policie – úvod



V současné době se pojem správa policie zužuje na
státní správu na úseku veřejného pořádku a
bezpečnosti, tedy zejména na ochranu státu před
nejrůznějšími poruchami a ohrožením.
Policie ČR
Městská(é) policie
Správa obrany státu – úvod



Armáda České republiky
Vojenská policie
Účast v mezinárodních vojenských paktech
Zpravodajské služby

Civilní:
 Bezpečnostní
informační služba,
 Úřad pro zahraniční styky a informace,

Vojenské
 Vojenské
zpravodajství
Správa soudnictví - úvod

Zajišťování ochrany pořádku a bezpečnosti při
výkonu a správě soudnictví

Vězeňská stráž

Justiční stráž
Další správy bezpečnosti státu




ochrana přírody – stráž přírody, myslivecká stráž,
lesní stráž, rybářská stráž,
ochrana bezpečnosti práce – Státní úřad inspekce
práce, oblastní inspektoráty práce,
požární ochrana – Hasičský záchranný sbor, sbory
dobrovolných hasičů, požární hlídky aj.,
ochrana utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilost
Policejní správa



Policejní správa jako její užší součást představuje činnost policejních
orgánů, jimž zákon ukládá především úkoly ochrany ve věcech
bezpečnosti a veřejného pořádku, ale i plnění úkolů v jiných
specializovaných oblastech.
Charakteristické pro policejní správu je kvantitativní podíl a intenzita
donucovací činnosti, která je pro realizaci stanovených úkolů běžně
používána, za předpokladu dodržení požadavku subsidiarity.
Rozhodující slovo na poli bezpečnostní – policejní správy má vláda
Českérepubliky, která je vrcholným orgánem výkonné moci, jakož i
nejvyšším a ústředním subjektem bezpečnostní správy. Vláda je
odpovědná za zajišťování bezpečnosti ČR a za řízení a funkčnost
celého bezpečnostního systému. Ze své činnosti se odpovídá
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Systém řízení policejní správy principy




Systém policejní správy a organizační vztahy v jsou přísně
hierarchické.
Blíží se, ne-li přímo vychází z vojenského uspořádání vnitřní
organizace, uspořádání a vztahů uvnitř systému.
Jedná se o ozbrojeným bezpečnostní sbore, který má hlavní slovo na
poli vnitřní bezpečnosti a pořádku,
Specifických organizačních principy







vertikální vztahy nadřízenosti a podřízenosti
principy centralizace,
dekoncentrace (Policie ČR) i koncentrace (Ministerstvo vnitra),
systém územní (Policie ČR) i resortní (Ministerstvo vnitra),
systém jmenovací
monokratického rozhodování
správně právní odpovědnost disciplinární.
Úkoly Policie ČR










Ochránit bezpečnost osob a majetku
Spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku
Vést boj proti terorismu
Odhalovat trestné činy, zjišťovat pachatele a realizovat opatření
Zajišťovat ochranu státních hranic
Zajišťovat ochranu ústavních činitelů a zastupitelských úřadů
Dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu (včetně
kontroly vozidel a dokladů)
Vyhlašovat celostátní pátrání
Zadržovat děti a mladistvé na útěku ze zařízení ústavní nebo
ochranné výchovy
Plnit úkoly státní správy
Organizační struktura








Policejní prezidium (policejní prezident)
Útvary s celostátní působností
Útvary se regionální působností
Cizinecká policie
Letecká služby ČR
Služba pořádkové policie
Služba kriminální policie
Mezinárodní složky (Interpol, Europol, policejní mise)
Policista ČR


Je ve služebním poměru a realizuje úkoly prováděním
služebních zákroků a úkonů.
V souladu se zákonem:
Dbá cti, vážnosti a důstojnosti osob, i své vlastní
 Dbá, aby v důsledku jeho činnosti nevznikla bezdůvodná
újma
 Provádí služební zákroky a jako jediný smí použít výzvu:
„Jménem zákona“
 Prokazuje se služebním stejnokrojem s identifikačním číslem,
služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie

Oprávnění policisty









Vyžadovat vysvětlení a požadovat prokázání totožnosti
Zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin, v případě cizinců na
48 hodin
Agresivní osobu omezit v pohybu připoutáním k vhodnému předmětu
Odebrat zbraň
Provést prohlídku dopravního prostředku
Zakázat vstup na určité místo
V odůvodněných případech otevřít byt nebo jiné prostory
Použít donucovací prostředky
Užít v souladu se zákonem zbraň
Povolání policisty

Policista musí splňovat následující kritéria:
Občanství ČR
 Starší 18 let
 Bezúhonnost
 Střední vzdělání s maturitou
 Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost
 Nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí
 Nevykonává živnostenskou činnost (nepodniká)
 Není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických
osob

Ukončení služebního poměru








Ze závažných důvodů, které nedovolují další setrvání ve
služebním poměru
Ze zdravotních důvodů
Uplynutím doby (úvodní zkušební doby)
Dovršením věku 65 let
Propuštěním na vlastní žádost
Z důvodu spáchání úmyslného nebo nedbalostního
trestného činu
Uložením kázeňského trestu odnětí služební hodnosti
Úmrtním policisty nebo prohlášením za mrtvého
Hodnosti Policie ČR
Služební hodnost
Hodnostní označení
Referent
Rotný
Vrchní referent
Strážmistr
Asistent
Nadstrážmistr
Vrchní asistent
Podpraporčík
Inspektor
Praporčík, nadpraporčík
Komisař
Poručík, nadporučík
Vrchní komisař
Kapitán, major
Rada
Podplukovník, plukovník
Vrchní státní rada
Plukovník
Vedoucí organizační struktury
Brigádní generál
Ředitel, náměstek
Generálmajor
Policejní prezident
Generálporučík

similar documents