Ke stažení zde

Report
STRUKTURÁLNÍ FONDY
2014 - 2020
Veronika Svobodová Ullmannová
ÚVOD
Evropské strukturální a investiční fondy
 slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, zejména ke
zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů.
 zaměřují se na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a
zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí.
 Finanční podpora z fondů je rozdělována prostřednictvím tzv. operačních
programů, které určují zaměření podpory pro daný region nebo sektor.

Příprava programového období 2014-2020 je v souladu s nadcházejícím
rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Konečná
podoba finanční alokace pro Českou republiku není v současné době ještě
definitivně stanovena. Indikativně se bude jednat o ca. 20,5 mld. € v
běžných cenách. Přesná suma však bude ještě mírně upřesňována.
EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ
FONDY“ (ESIF):

EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) - podpora produktivních investic převážně pro
malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a
podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a
pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností;

ESF (Evropský sociální fond) - podpora zaměstnanosti, vyšší úroveň vzdělávání, rovnost
pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpora sociálního začleňování a boj
s chudobou;

FS (Fond soudržnosti) - investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí,
dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie;

EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) - podpora konkurenceschopnosti
zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských
území;

ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) - v ČR zaměřena na podporu akvakultury
ESIF
ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

Záměrem Evropské unie je, aby výše zmíněné fondy
maximálním možným způsobem přispěly k naplňování
strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a
udržitelný růst podporující začlenění. Pro lepší využití
těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracuje
každý stát Dohodu o partnerství, kterou schvaluje
Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí
jednotlivé programy.
CÍLE EU 2020





Dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let,
3 % HDP by měly tvořit prostředky směřující do vědy a výzkumu,
Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení
podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a
posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %,
Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného
ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let
s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %
Snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20
milionů.
ČR V MAKROEKONOMICKÝCH ČÍSLECH
POROVNÁNÍ LET 2008 A 2012








Pokles HDP o 1,2 %;
klesající výdaje domácností meziročně nižší o 3,6 %,
hodnota stavebních prací o 23 % nižší,
meziroční pokles průmyslové výroby již 6 %,
zaměstnanost v české ekonomice snížila o 112 tisíc osob,
energetická náročnost české ekonomiky je v porovnání s
ostatními členskými zeměmi EU vysoká,
potřeba dobudování a modernizace kvalitních páteřních
infrastruktur,
nízká kvalita institucí - velmi špatné fungování veřejné
správy.
NÁRODNÍ CÍLE ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI
STRATEGIE EVROPA 2020


Stávající podoba národních cílů ČR stanovených na základě strategie Evropa 2020 je tak
následující:
Zaměstnanost




Investice do výzkumu a vývoje


cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů.
Vzdělání



cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP.
Zvyšování energetické účinnosti


cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %.
cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %,
cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %.
cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 %.
cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %.
Sociální začleňování a snižování chudoby

cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech
bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008
PROGRAMY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 –
2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;


ENRF: ?
Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;


EFRR: 223 mil. EUR
Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;


EFRR: 153 mil. EUR; ESF: 48 mil. EUR
Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;


EFRR: 4,9 mld. EUR
Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;


EFRR: 374 mil. EUR, FS: 2,2 mld. EUR
Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;


EFRR: 627 mil. EUR, FS: 4,1 mld. EUR
Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;


ESF: 2,12 mld. EUR, IZM: 13,6 mil. EUR
Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;


EFRR: 1,55 mld. EUR, ESF: 1,23 mld. EUR
Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;


EFRR: 4,17 mld. EUR
EZFRV 2,17 mld. EUR
OP Evropská územní spolupráce
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST

Možní žadatelé:



obchodní společnosti všech velikostí - preferovány však budou malé a střední podniky (do 249
zaměstnanců) působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru a pro vybrané aktivity také v
energetice a v dalších podnikatelských odvětvích
Čtyři tematické prioritní osy a ty rozděleny na programy podpory:
PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace







Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center (navazuje na program Potenciál)
Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zavádění procesních a
marketingových inovací, zvýšení efektivity výrobních procesů, ochrana duševního vlastnictví v podnicích
(navazuje na program Inovace)
Průmyslový výzkum a vývoj (navazuje na národní programy TIP a ALFA)
Vznik a rozšiřování vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských
inkubátorů (navazuje na program Prosperita)
Vznik a rozvoj klastrů, podpora spolupráce podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumné sféry
(navazuje na program Spolupráce)
Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum, spolupráce podniků a univerzit
Komercializace výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti projekty Proof of Concept
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých
a středních podniků







Investiční podpora začínajících podniků
Poradenské služby pro začínající podniky
Podpora vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy (navazuje
na program Marketing)
Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a
poradenské služby pro strategické řízení a management inovací
(navazuje na program Poradenství)
Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do
mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce
Rekonstrukce výrobních objektů a brownfields (navazuje na
program Nemovitosti)
Zajištění a rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání (navazuje na
program Školicí střediska)
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových
technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin
 Podpora obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti
podniků (navazuje na program Eko-energie)
 Zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách
(program Inteligentní sítě)
 Podpora nízkouhlíkových technologií (program Nízkouhlíkové
technologie)

PRIORITNÍ OSA 4:Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu
a informačních a komunikačních technologií
 Podpora vývoje software a center sdílených služeb (navazuje na
program ICT a strategické služby)
 Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu (program
Vysokorychlostní internet)
OPPIK – POROVNÁNÍ S OPPI
Programové období 2007 - 2013
Programové období 2014 - 2020
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK)
Potenciál
Prioritní osa 1 - Potenciál
Inovace
Prioritní osa 1 - Inovace
Prosperita / Spolupráce
Prioritní osa 1 - Prosperita / Spolupráce
Rozvoj
Nebude.
Poradenství / Marketing
Prioritní osa 2 - Poradenství / Marketing
Školící střediska
Prioritní osa 2 - Školící střediska
Eko-energie
Prioritní osa 3 - Eko-energie
Nemovitosti
Prioritní osa 2 - Nemovitosti
ICT a strategické služby
Prioritní osa 4 - ICT a strategické služby
ICT v podnicích
Nebude.
OPPIK – POROVNÁNÍ S OPPI
Programové období 2007 - 2013
Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Programové období 2014 - 2020
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK)
Nebyl vyhlášen.
Prioritní osa 3 - Modernizace a
rozvoj energetických přenosových a
distribučních soustav
Nebyl vyhlášen.
Prioritní osa 3 - Výzkum, vývoj a inovace v
energetice
Nebyl vyhlášen.
Prioritní osa 4 - Infrastruktura
vysokorychlostního internetu
Nebyl vyhlášen.
Prioritní osa 2 - Seed fond
TIP MPO
Prioritní osa 1 - podpora VaV
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ





Návrh je připravován ve spolupráci Ministerstva životního prostředí s
Ministerstvem pro místní rozvoj.
Vychází ze zkušeností nabytých v rámci realizace Operačního
programu Životní prostředí 2007–2013.
Kromě nevratných dotací se předpokládá také použití jiných forem
podpory.
Velký důraz je kladen na zefektivnění administrace projektů. Cílem je
vytvořit takový systém, který bude zároveň jednoduchý a efektivní.
V dotačním období 2014–2020 se předpokládá omezení programu
na 6 prioritních os - tematicky obsahují opatření podporovaná v OPŽP
2007–2013 a nově například modernizaci veřejného osvětlení.
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prioritní osa 1 "Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní„


Prioritní osa 2 "Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech„


Např.: Kanalizace, úpravny vody a zdrojů pitné vody, přivaděče a rozvodné sítě,
ČOV, které nenaplňují podmínky směrnice o čištění odpadních vod,
technologické postupy, vedoucích k zamezení znečištění vod z průmyslových
zdrojů, preventivní protipovodňová opatření, budování přírodě blízkých
protipovodňové ochrany
Např.: výměna a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečištění za
bezemisní nebo nízkoemisní, pořízení technologií ke snížení emisí a změny
technologických postupů za účelem snížení emisí, CZT, zeleň, alternativní pohon
Prioritní osa 3 "Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika„

Např.: inovace v oblasti prevenci vzniku odpadů, technologie pro recyklaci,
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, pro materiálové využití odpadů, na
energetické využívání odpadů, … rekultivace a odstraňování skládek, osvěta
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prioritní osa 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu„


Prioritní osa 5 "Energetické úspory"


Např.: posilování biodiverzity, posilování přirozených funkcí krajiny,
zlepšování kvality prostředí v aglomeracích, snižování
environmentálních rizik způsobených geofaktory
Např.: zateplování, výměnu zdrojů tepla v budovách za nízkoemisní
nebo bezemisní, další opatření ke snížení energetické náročnosti
budova – úspory v osvětlení, regulace, energetický management,
modernizaci a rekonstrukci soustav veřejného osvětlení
Prioritní osa 6 "Technická pomoc„
OP ZAMĚSTNANOST

Cíle:


snižování nezaměstnanosti,
zvyšování adaptability zaměstnanců, začleňování a snižování chudoby, modernizaci
veřejné správy a veřejných služeb a další.
Z programu jsou podporované pouze intervence nehmotného charakteru .

Možní žadatelé:




zejména MPSV a jím řízené/zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové
organizace, obce a svazky obcí
Zaměstnavatelé, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení
Na co lze dotace získat
 zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti
 realizaci specifických opatření na podporu zlepšení postavení žen na trhu práce a na slaďování
soukromého a pracovního života
 zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků
OP ZAMĚSTNANOST










modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní
politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, zvýšením spolupráce s aktéry na
trhu práce, včetně využití externě zadaných služeb
zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených
na trhu práce
rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit
zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
podporu sociálního podnikání
podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení
problémů v oblasti sociálního začleňování
sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče
a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a
aktivního začleňování (zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti)
zvýšení koncepčnosti práce veřejné správy
zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy
snížení administrativní a regulatorní zátěže
zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
OP ZAMĚSTNANOST

Příklady podporovaných projektů:









další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na
odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ
tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových
lektorů a instruktorů
podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje
lidských zdrojů v podnicích
podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou
vzdělávacích klastrů),
tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi
propouštěním poradenské a informační aktivity, vzdělávací a rekvalifikační programy pro
zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně
propouštěných zaměstnanců
podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál
pracovníků) do podniků
podpora odborné praxe a stáží v podnicích
podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační
úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce
budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními
partnery
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Možní žadatelé:
 výzkumné organizace
 orgány státní správy orgány
 soukromé podniky
 fakultní nemocnice
 vysoké školy

Na co lze získat dotace
 posílení výjimečnosti ve výzkumu zvýšení přínosů výzkumu pro společnost
 zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
 zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na
vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti
 zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé
populace
 nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
 zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a
vývoje
 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení
přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního
vzdělávání
 rozvoj inkluzívního vzdělávání ,…
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Příklady podporovaných projektů:

příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s
podniky a mezioborových partnerství využívající existující výzkumnou
infrastrukturu (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center)

realizace výzkumných projektů v předkomerční fázi, tj. vysoce rizikových, ale s
velkým potenciálem pro dosažení průlomových výsledků; projekty budou
orientované na specifické společenské potřeby a budou řešeny ve spolupráci
veřejného a soukromého sektoru
OP DOPRAVA

Podporované oblasti





infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
silniční infrastruktura na síti TEN-T
silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
technická pomoc
Na co lze získat dotace




oblasti navazující dopravy a aktivit vedoucí ke zlepšení infrastruktury městské a
příměstské dopravy
výstavbu a modernizaci železničních tratí a zavádění nových technologií (projekty
výstavby a modernizace vnitrozemských vodních cest, podpory multimodální
dopravy, zlepšování stavu drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy)
rozvoj silniční infrastruktury transevropské sítě TENT (výstavbu a modernizaci
silnic a dálnic)
zlepšení parametrů rychlostních silnic mimo síť TEN-T, za účelem zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAM

Možní žadatelé:




veřejné subjekty (obce, školy, vzdělávací zařízení, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
...
soukromé subjekty - právnické a fyzické osoby, malé a střední podniky
nestátní neziskové organizace
Na co lze získat dotace













zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoj sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T
rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy
zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
zvýšení dostupnosti kapitálu pro podniky z oblasti cestovního ruchu a kultury
rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením
rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví
vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti
zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality
systémů ICT
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAM

Příklady podporovaných projektů:





příprava a provoz sociálního podniku,
investiční aktivity vedoucí ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře
sociálního začleňování;
snižování energetické náročnosti v budovách pro bydlení a veřejných
objektů, včetně podpory alternativních systémů a podpory obnovitelných
zdrojů za určitých podmínek;
modernizace vybavení zařízení pro vzdělávání pro výuku českého jazyka
a cizích jazyků, včetně českého jazyka pro cizince a osoby vyrůstající v
odlišném jazykovém prostředí;
zajištění základní vybavenosti ICT, moderními mobilními technologiemi a
zařízeními, konektivitou a softwarem;
OP PRAHA – PÓL RŮSTU

Podporované oblasti






posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
zvýšení konkurenceschopnosti malého a středního podnikání
udržitelná mobilita a energetické úspory
podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
vzdělání a vzdělanost
Na co lze získat dotace








stimulaci využívání výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře, veřejné i komerční
snižování energetické náročnosti budov (zateplování, rekuperace, využití OZE), zvyšování
energetické účinnosti v dopravě a podpory využití veřejné dopravy firem na území Prahy
rozvoj sociálních služeb s cílem podpořit sociální začleňování a omezovat chudobu
malé a střední podnikatele na území hl. města prostřednictvím vytvoření kvalitní a
kapacitně dostatečné infrastruktury a služeb pro podnikání (např. podnikatelská centra,
inkubátory)
podporu školství na všech jeho úrovních: od předškolního, přes základní a střední až po
vysokoškolské.
propojování vysokých škol, vědecko-výzkumných zařízení a podnikatelského sektoru
podporu školství na všech jeho úrovních: od předškolního, přes základní a střední až po
vysokoškolské.
propojování vysokých škol, vědecko-výzkumných zařízení a podnikatelského sektor
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 je nástrojem k čerpání
dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. PRV přispěje
ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením
ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou
účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví.

PRV dále umožní vytvořit podmínky pro růst konkurenceschopnosti
zemědělských a potravinářských podniků, napomůže lepší organizaci
potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických
aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit
hospodářský rozvoj.

Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích
aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Nebudou podporovány mikropodniky.
OP RYBÁŘSTVÍ



Globálním cílem Operačního programu Rybářství 2014–2020 (OP Rybářství)
je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích,
konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů.
Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění
rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně
rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Je nezbytné rozvíjet tradiční a
osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a
současně zavádět moderní intenzivní chovné systémy k zajištění celoročních
dodávek ryb na trh.
Podpora z OP Rybářství je zaměřena na zachování udržitelné produkce
tržních ryb z tradiční akvakultury v České republice, investice do
recirkulačních zařízení, investice do konkurenceschopnosti tradiční
akvakultury, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagaci akvakultury a
podporu konzumace ryb, a vývoj nových nebo inovovaných produktů a
technologií a jejich zavádění do podniků, podporu forem hospodaření
přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické
rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání.
OP TECHNICKÁ POMOC

Smyslem Operačního programu Technická pomoc (OP TP) je financování administrativy,
podpory absorpční a administrativní kapacity a doplňkových činností nutných pro zdárný chod
celého systému čerpání z ESI fondů v programovém období 2014–2020. OP TP bude stěžejní
pro zajištění úspěšného působení Národního orgánu pro koordinaci i jiných orgánů.

Cílem OP TP je, aby prostředky z ESI fondů byly využity v co nejvyšší míře a co nejefektivněji.

Zaměřen bude na vytvoření podmínek pro naplňování cílů, které stanoví Dohoda o partnerství,
včetně uplatnění principu partnerství také s partnery vně veřejné správy, přípravu
programového období 2021+, zajištění publicity a absorpční kapacity především formou
poskytování informací, podpory integrovaných přístupů, zajištění fungujícího Jednotného
metodického prostředí a rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství.

Strukturován bude do těchto prioritních os:



1) Řízení a koordinace Dohody o partnerství;
2) Jednotný monitorovací systém;
3) Rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství;
DALŠÍ OP













OP Evropská územní spolupráce
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Nadnárodní a mezinárodní spolupráce
Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
(schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
ESPON 2020
Operační program INTERACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“
mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně
zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní
debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
ZDROJE
www.mmr.cz
 www.enovation.cz


similar documents