tienova_sprava_o_chudobe_2012

Report
Tieňová správa o chudobe a
sociálnom vylúčení v Slovenskej
republike
Slovenská sieť proti chudobe
Sociologický ústav SAV
Friedrich Ebert Stiftung
Tlačová beseda 18. 12. 2012
• Prečo sme sa rozhodli pripraviť Tieňovú správu o
chudobe?
• Z akých prameňov čerpáme?
• Akým témam sa v Tieňovej správe venujeme?
Prečo Tieňová správa?
• Prevažuje ekonomický a „rozpočtový“ pohľad na
chudobu
• Silnejú tendencie verejnosti k obviňovaniu chudobných, k
nesolidarite a kriminalizácii chudobných
• Pretrvávajú mýty o štedrých dávkach a sociálnych
výdavkoch
• Nedostatočná verejná kontrola našich záväzkov plynúcich
z podpisu ľudsko-právnych dokumentov a tiež z
Otvorenej metódy koordinácie EÚ v oblasti boja proti
chudobe a stratégie Európa 2020, zvlášť Usmernenia č.
10 Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
Prečo Tieňová správa od nás?
K poslaniu Slovenskej siete
proti chudobe a
Európskej siete proti
chudobe patrí
• Monitorovanie politík a
záväzkov v oblasti boja proti
chudobe a sociálnemu
vylúčeniu
• Podporovať účasť bežných ľudí
pri tvorbe a vyhodnocovaní
verejných politík, ktoré sa ich
týkajú
• Obhajoba práva všetkých ľudí
na dôstojnosť a hoci skromné,
ale dôstojné podmienky života
Zdroje, o ktoré sa opierame
• Údaje Štatistického úradu SR a
Eurostatu, v tom najmä
- zisťovania príjmov a
životných podmienok EU SILC,
- štatistiky rodinných účtov,
výberové zisťovanie pracovných síl
- databázy Slovstat a
Regiostat
• údaje ÚPSVAR
• UNDP 2010 zisťovanie životných
podmienok rómskych
domácností
• Výskumné správy, dostupné
analýzy
• novinové články a ďalšie zdroje
• Vlastný pokus určiť druh a
veľkosť mesačných nákladov
na skromný ale dôstojný
život štvorčlennej a
jednočlennej domácnosti
• Zozbierané skúsenosti ľudí
so skúsenosťou chudoby
Akým témam sa venujeme
• Opis situácie v oblasti príjmovej chudoby, materiálnej
deprivácie a ekonomickej záťaže (v časovom rade a v
medzinárodnom porovnaní)
• Posudzovanie politík, ktoré by mali prispievať k
aktívnemu začleňovaniu najzraniteľnejších
– ochrana príjmov
– Podpora zamestnanosti
– Zaistenie dostupnosti služieb
rôzneho druhu (bývanie, predškolská
výchova a vzdelávanie
• Podmienky pre participáciu ľudí so skúsenosťou chudoby
na tvorbe a hodnotení verejných politík a zdôvodneniu
potreby participácie
Národná hranica chudoby pre jednočlennú domácnosť
v členských krajinách EÚ a Nórsku (ročné sumy v PPS)
EU SILC 2011
Materiálna deprivácia – SR (EU SILC)
2005
2006
2007
Zaplatiť si raz ročne týždňovú
dovolenku mimo domu
59
59,3
55,9
57,2
53,5
56,7
50,7
mali nedoplatky
9,0
6,0
5,2
11,8
13,4
7,1
7,6
Jesť každý druhý deň mäsité jedlo,
hydinu alebo rybu
41,3
38,5
33,9
29,2
23,8
23
24,7
Udržiavať v dome primerané teplo
13,6
9,7
4,6
6,0
3,6
4,4
5,5
Telefón alebo mobil
2,1
2,1
1,5
1,4
1
1
1,1
Počítač
27,1
22,3
16,2
12,4
9,9
8,5
--
Farebný televízor
0,9
0,8
0,7
0,4
0,3
0,3
0,5
Auto
28,5
27,6
23,9
20,5
18,7
18,1
19
Príliš tmavý byt
4,7
3,7
3,7
4,4
3,5
2,6
--
Vlhký byt
7,2
6,6
6,1
9,1
6,6
5,8
--
V byte nie je kúpeľňa alebo sprcha
1,3
1,3
1,4
0,1
0,3
0,3
--
V byte nie je WC
3,2
3,2
2,9
0,4
1,1
1,1
--
Si nemohli dovoliť/rok
2008
2009
2010
2011
Ktoré mali
Schopnosť platiť zvyčajné výdavky domácností v
rokoch 2005 – 2011 (EU SILC)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
S veľkými
ťažkosťami
12,4
13,0
11,2
11,5
10,6
11,1
10,9
S ťažkosťami
19,2
23,3
21,4
23,4
22,2
21,2
20,9
S určitými
ťažkosťami
47,1
45,1
44,8
42,3
42,5
43,4
44,0
Pomerne
ľahko
16,9
15,6
18,0
19,6
20,3
20,9
20,5
Ľahko
3,5
2,5
3,9
2,7
3,7
2,8
3,2
Veľmi ľahko
0,9
0,5
0,8
0,5
0,7
0,6
0,5
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Spolu
Finančná záťaž pre domácnosť s platením celkových
nákladov na bývanie (EU SILC)
Veľmi zaťažuje
Trochu zaťažuje
Vôbec
nezaťažuje
Spolu
2007
2008
2009
2010
2011
41,6
36,3
32,5
30,6
31,0
32,7
52,8
55,7
58,1
60,6
59,8
58,3
8,0
9,4
8,8
2005
2006
38,6
54,7
6,7
100,0
5,6
100,0
100,0 100,0
100,0
9,2
100,0
9,0
100,0
Výdavky na sociálnu ochranu ako % z HDP (Eurostat)
Krajina/štát
2007
2008
2009
2010
Európska únia (27 štátov)
25,03
25,71
28,45
28,23
Česká republika
17,45
17,46
19,68
19,49
Dánsko
27,99
28,63
32,31
32,41
Nemecko
26,80
26,98
30,22
29,44
Estónsko
11,96
14,76
19,08
17,88
Írsko
17,64
21,00
26,01
28,33
Grécko
24,14
25,39
27,38
28,16
Španielsko
20,17
21,59
24,73
25,19
Francúzsko
29,32
29,68
31,89
32,04
Litva
13,99
15,60
20,60
18,30
Maďarsko
22,26
22,45
23,03
22,55
Rakúsko
26,92
27,56
29,72
29,51
Poľsko
17,78
18,22
18,83
18,62
Portugalsko
22,57
23,17
25,62
25,50
Rumunsko
13,19
14,07
16,88
17,39
Slovinsko
20,74
20,87
23,64
24,27
Slovensko
15,43
15,54
18,25
18,02
Fínsko
24,58
25,36
29,54
29,74
Švédsko
28,63
28,94
31,41
29,90
Rozdiel medzi hranicou chudoby, životným minimom a
maximom dávky a príspevkov pre jednotlivé typy domácností
Rozdiel medzi životným minimom a sumou
nárokov na dávku v hmotnej núdzi pre rôzne typy
domácností
0-7,83
0 detí
-50
-100
-5,11
1 rodič 1 dieťa
1 R + 2 deti
1 R + 3 deti
1 R +4 deti
-30dieťa
2 R +1
-89,73
2 R + 2 deti
2 R +3 deti
2 R +4 deti
-114,65
-174,39
-199,3
-259
-150
-200
-250
-300
Rozdiel ŽM a max. sumy nárokov
-284,85
Ktoré tvrdenie najlepšie charakterizuje situáciu vašej
domácnosti? (Eurobarometer 2011)
Porovnanie vývoja nezamestnanosti a
aktívnej politiky zamestnanosti
450000
400000
389,000
374200
367,900
350000
300000
250000
251966
200000
150000
137114
128966
100000
50000
0
rok 2010
rok 2011
Podporených miest, uchádzačov o prácu spolu
rok 2012
priemerný počet nezamestnaných
Dlhodobá nezamestnanosť (Eurostat)
geo\čas
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
EU 27
4,2
4,3
4,1
3,7
3,1
2,6
3
3,9
4,1
Česká republika
3,8
4,2
4,2
3,9
2,8
2,2
2
3
2,7
Dánsko
1,1
1,2
1,1
0,8
0,6
0,5
0,6
1,5
1,8
Nemecko
4,9
5,9
6
5,8
4,9
4
3,5
3,4
2,8
Estónsko
4,5
5
4,1
2,8
2,2
1,7
3,8
7,7
7,1
Írsko
1,5
1,6
1,5
1,4
1,3
1,7
3,5
6,7
8,6
Maďarsko
2,4
2,7
3,2
3,4
3,4
3,6
4,2
5,5
5,2
Malta
3,2
3,4
3,5
2,8
2,7
2,5
3
3,2
3
Holandsko
1,2
1,7
2,1
1,9
1,4
1,1
0,9
1,2
1,5
Rakúsko
1,1
1,4
1,3
1,3
1,2
0,9
1
1,1
1,1
Poľsko
11
10,3
10,3
7,8
4,9
2,4
2,5
3
3,6
Portugalsko
2,5
3,3
4,1
4,3
4,2
4
4,7
6,3
6,2
Rumunsko
4,2
4,7
4
4,2
3,2
2,4
2,2
2,5
3,1
Slovinsko
3,5
3,2
3,1
2,9
2,2
1,9
1,8
3,2
3,6
Slovensko
11,5
11,9
11,8
10,3
8,3
6,7
6,5
9,3
9,2
Fínsko
2,3
2,1
2,2
1,9
1,6
1,2
1,4
2
1,7
Švédsko
1,2
1,4
1
1
0,9
0,8
1,1
1,5
1,4
Spojené kráľovstvo
1,1
1
1
1,2
1,3
1,4
1,9
2,5
2,7
Miera zamestnanosti osôb s nízkym vzdelaním v štátoch
EU 27 (Eurostat)
Bývanie
Počet bytov na
1000 obyvateľov
(r. 2008)
Sociálne nájomné
bývanie ako %
z
celkového
bytového fondu
Sociálne nájomné
bývanie ako %
z celkového počtu
nájomných bytov
Počet
sociálnych
nájomných bytov na
1000 obyvateľov
Sociálne bývanie ako %
z dokončených bytov
v rámci novej výstavby
Rakúsko
436
23
56
100
27,5
Belgicko
457
7
24
32
6
Česká republika
chýba
17
chýba
Chýba
chýba
Dánsko
500
19
51
95
22
Estónsko
485
1
25
5
na
Fínsko
531
16
53
85
13
Francúzsko
509
17
44
86,5
12
Nemecko
490
4.6
7.8
22.6
15
Taliansko
479
5.3
28
29
chýba
Lotyšsko
461
0,4
2.5
Chýba
1
Litva
390
3
43
11,7
chýba
Luxemburg
389
2
7
7,8
chýba
Malta
349
6
chýba
Chýba
chýba
Holandsko
431
32
75
138
19
Poľsko
348
10
64
34,9
5
Portugalsko
557
3.3
16
Chýba
chýba
Rumunsko
390
2.3
chýba
8,9
4
Slovakia
326
2.6
87
8,5
12
Španielsko
544
2
15
10,9
16
Švédsko
479
18
48
84
13
Spojené Kráľovstvo
443
18
54
80
chýba
Závery Tieňovej správy
• Dokumentuje nedostatočnosť verejných politík v
oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,
osobitne v oblasti
- príjmovej chudoby
- podpory zamestnanosti
- dostupnosti bývania a ďalších
kľúčových služieb
- podpory participácie ľudí so skúsenosťou
chudoby vo verejnom priestore a pri tvorbe politík,
ktoré ovplyvňujú ich život
Ďakujeme za pozornosť

similar documents