ppt Barnet i brottsmålsprocessen

Report
Barnet i Brottmålsprocessen
Advokat Charlotte Frisack Brodin
Advokatfirman BARNJURISTEN
Utgångpunkter
• Brottsutsatta barn och ungdomar
• Barns intresse av att utredningsåtgärder
kommer till stånd parallellt med intresset av
att barnets perspektiv beaktas (barnet inte far
ytterligare illa)
• Barns egna synpunkter
• Barnperspektivet i praktiken
Advokatfirman BARNJURISTEN
Vad säger barnen?
• Polis bemöter inte alltid med respekt och
förståelse
• Rättsprocessen tog lång tid
• Informationen inte tillräcklig
• Rättegången hård, ifrågasättande och
nedlåtande
• Socialtjänsten frånvarande
Advokatfirman BARNJURISTEN
Rättigheter
•
•
•
•
•
Barnets bästa
Rätten att komma till tals
Rätten till information
Rätten till juridiskt biträde
Rätten till skydd och stöd
Advokatfirman BARNJURISTEN
Utredningen
Advokatfirman BARNJURISTEN
Utredningens syfte
• Utreda vem som kan misstänkas för brottet
och om bevisningen räcker för att väcka åtal
• Utredningsåtgärder – förhör med barnet
• Bevisvärdering
• Beslut om åtal
Advokatfirman BARNJURISTEN
Barnets juridiska biträde
• Särskild företrädare för barn
– Utses med stöd av Lagen om särskild företrädare för barn
– Advokat eller biträdande jurist. Lämplighetskrav uppställs.
– Särskilda företrädare blir barnets ställföreträdare och juridiska biträde
under rättsprocessen
– Särskilda företrädaren ska tillvarata barnets intressen under
förundersökning och rättegång
• Målsägandebiträde
– Utses med stöd av Lagen om målsägandebiträde
– Advokat eller biträdande jurist. Uppställer inga lämplighetskrav i
förhållande till barn.
– Ska tillvarata barnets/klientens intressen under förundersökning och
rättegång.
Advokatfirman BARNJURISTEN
Särskild företrädare för barn
• Iaktta barnets intresse av att utredning kommer
till stånd utan att barnet far illa
(Advokatsamfundets uttalande)
• Den särskilda företrädaren ska godkänna
utredningsåtgärder som förhör och
läkarundersökning
• I praktiken är det den särskilda företrädaren som
ser till om, att och hur barnet kommer till förhör
• Underrätta socialtjänsten om att det är till fördel
för barnet om samma person utses i LVU-målet
om sådant blir aktuellt
Advokatfirman BARNJURISTEN
Barnets rätt att komma till tals
(förhöret)
• Barnkompetens hos förhörsledaren och
barnanpassad miljö (Barnahus)
• Skapa goda förutsättningar för förhöret genom
kontakt med
– Skola
– Socialtjänst
– Särskild företrädare
• Hur ser barnets situation ut? Särskilda behov?
• Flera förhör
Advokatfirman BARNJURISTEN
Hur kan man göra?
• Bilda sig en uppfattning om barnets situation utifrån möte med
barnet (och trygghetsperson) och annan tillgänglig information
• Lura eller muta aldrig barnet, var ärlig och förklara
• Den lekande eller frånvarande advokaten är inte bra, skapa istället
trygghet och stärk barnet
• Den överbeskyddande socialsekreteraren är inte heller bra, ge
förhörsledaren utrymme att bygga en relation
• Kafferep med flera okända vuxna är inte bra, visa barnet vilka vuxna
som finns i lokalen
• Utgå inte från att alla kommer agera i samma riktning och med
barnets bästa för ögonen, kommunicera upplägget! (Förhindrar
situationer som inte kan åtgärdas i stunden)
Advokatfirman BARNJURISTEN
Forts. Barnets rätt att komma till tals
• Förbered barnet på förhörssituationen
• Förklara hur frågor kommer ställas och i
möjligaste mån varför man frågar på ett visst sätt
(förklara efter förhöret)
• Visa förståelse för den unges situation
• Ta den unge på allvar
• Tänk på att unga inte själva vet vad som är viktigt
att berätta
Advokatfirman BARNJURISTEN
Barnets rätt till information
• Polisen ska informera om rätt till målsägandebiträde
och rätt till stöd
• Det juridiska biträdet bär ett stort ansvar för att
klienten får information (när och om biträde finns)
• Alla aktörer ska ta ansvar för barnets rätt till
information - man kan inte utgå från att informationen
ges av någon annan (kommunicera frågan)
• Klargör tydligt för barnet
– Till vem barnet kan vända sig
– När barnet kan ta kontakt
– Hur barnet kan ta kontakt
Advokatfirman BARNJURISTEN
Viktiga skeden och beslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Förhör planeras
Utredningen drar ut på tiden
Misstänkt ska höras/har hörts
Förundersökningen läggs ned
Förundersökningen färdigställd
Tidsprognos
Tid för rättegång
Rättegången
Tid för dom
Överklagande
Tid för rättegång
Hovrättens avgörande
Advokatfirman BARNJURISTEN
Rättegången
• Förståelse för och kunskap om ungas situation och upplevelser
• Att rättegången ska vara begriplig för den som deltar är ett befogat
rättssäkerhetskrav
• Lagstiftaren har i olika sammanhang betonat vikten av att
processen anpassas efter deltagarnas förutsättningar (t.ex barn och
unga)
• BO ”Förklara vad som händer”
• Målsägandebiträdet/särskilda företrädaren har en viktig funktion
som ”brobyggare” – samarbeta med stödperson
• Alla aktörer bör anpassa bemötande och språk
• Ta den unges oro på allvar – möjlighet till medhörning, pauser och
att själv få sitta i angränsande rum (god planering tillsammans med
klienten)
• Förtroende är viktigt och ska börja byggas när uppdraget som
biträde inleds (kan kräva flera möten)
Advokatfirman BARNJURISTEN
Rättens prövning
• Samma beviskrav i ”barnmål” som i andra mål
• Beviskravet att ”det ska vara ställt bortom
rimligt tvivel” innebär att konkreta friande
alternativ ska vara uteslutna (annan gm eller annat
handlande)
• Utgångspunkten är att videoförhör har lägre
bevisvärde än ett förhör inför rätten
Advokatfirman BARNJURISTEN
Utgången av den rättsliga prövningen
• En fällande dom kan upplevas som en lättnad för barnet eftersom
upplevelsen är att man har blivit trodd
• Ett ogillat åtal eller ett beslut att lägga ned förundersökningen
uppfattas ofta som att man inte blivit trodd
• Det är viktigt att få veta att ett ogillat åtal betyder att bevisningen
inte räckte för att styrka åtalet - det betyder inte att målsäganden
inte blivit trodd
– Socialtjänsten ska oavsett utgången i det polisiära ärendet uppfylla sin
utredningsskyldighet och göra sin bedömning av barnets behov av
stöd och skydd
– Vem informerar barnet som inte deltagit i rättegången? I vilken
omfattning och på vilket sätt informeras barnet? (kan väcka starka
känslor och många frågor)
– Behovet av förklarande samtal från åklagare eller polis vid
nedläggningsbeslut
Advokatfirman BARNJURISTEN
När socialtjänsten inte anmäler brott
• Socialtjänsten har ingen skyldighet att anmäla brott
• När det gäller brott mot barn och unga (3, 4 och 6 kap BrB) har
socialtjänsten möjlighet att anmäla brott och ska då göra en
bedömning som inbegriper beaktande av barnets bästa
• Om det råder osäkerhet bör frågan kommuniceras med
polis/åklagare
• Om man väljer att inte anmäla
– Dokumentera noga
– Informera barnet
• Enligt Bos undersökning Signaler (2012) upplever barn att de kände
sig svikna när brotten inte anmäldes till polisen
– Inte fått komma till tals under soc utredning?
– Fått information som de inte förstått?
Advokatfirman BARNJURISTEN
Åtal eller inte
• Forskning visar att faktorer som styr åtal bl.a. är
– Annan bevisning än barnets utsaga
– Aktiv åklagare
– Snabb handläggning
• Brister i utredningar
–
–
–
–
Barn hörs för sällan och för få gånger
De misstänkta hörs för sällan
Stödbevisning inhämtas inte
Utredningen tar för lång tid
Advokatfirman BARNJURISTEN
Rätten till stöd
• Socialnämnden bär det yttersta ansvaret för
att barn och unga växer upp under trygga och
goda förhållanden – att behovet av skydd och
stöd utreds
• Socialnämnden har ansvar för att den som
utsätts för brott och närstående till denne får
stöd och hjälp
– Stödcentrum för unga brottsoffer
– BOJ och andra ideella organisationer
Advokatfirman BARNJURISTEN
Hur gör vi skillnad för barnen?
• Korta handläggningstider
• Aktiva åklagare
• Barnkompetens hos vuxna aktörer
– Det krävs särskild kompetens om utsatta barn för att utreda och
rehabilitera barn – det räcker inte med allmän kunskap
• Bra bemötande, stöd och adekvat information betyder
mycket för
– Återhämtning
– Brottsutredningen
– Fortsatt medverkan i rättsprocessen
• Samtliga aktörer har barnperspektivet som utgångspunkt vi måste prata med varandra och ha integritet nog att
framföra konstruktiv kritik när det inte fungerar
Advokatfirman BARNJURISTEN
Att arbeta med barn och unga är en svår och
ofta krävande uppgift som förutsätter särskild
kompetens och fallenhet.
Charlotte Frisack Brodin
Advokatfirman BARNJURISTEN
[email protected]
08-350 631 08-350 403
Advokatfirman BARNJURISTEN

similar documents