HOPS - Tampereen yliopisto

Report
Opintojen suunnittelu ja HOPS
Orientoivat opinnot - osa II
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Heli Tontti, 18.2.2014
Iltapäivän ohjelma
Opintokoordinaattori Heli Tontti
Mikä HOPS on ja mitä sen teossa tulee ottaa huomioon?
Vaihto, valinnaiset opinnot, opintosuunnan valinta…?
Yliopistonlehtori, ohjausvastaava Pekka Nykänen
Mitä on akateeminen vapaus?
Mitä opintojen suunnittelulla voi saavuttaa?
Tervehdys työelämässä olevilta boomareilta
Miksi opintoja kannattaa suunnitella?
Mitä suunnittelussa erityisesti työelämänäkökulmasta kannattaa huomioida?
HOPS – HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA
-
HOPS:n tekee Tampereen yliopistossa jokainen opiskelija, HOPS tehdään itseä varten
Johtamiskorkeakoulussa HOPS koostuu kahdesta lomakkeesta, josta toinen (avoin) käsitellään hopsopettajan kanssa ja toinen (vuosisuunnitelma) palautetaan moodleen (palaute annetaan moodlessa)
Ohjeet ja lomakkeet löytyvät täältä: http://www.uta.fi/jkk/kat/neuvonta/hops.html
1.
”AVOIN HOPS”:
Mitä haluan oppia,
miksi, mitä varten?
2.
”VUOSISUUNNITELMA”
Mitä aion opiskella
ja missä
aikataulussa?
Avoin HOPS
Mitä mahdollisuuksia
yliopisto tarjoaa?
JOO-opinnot?
Mitä vahvuuksia ja haasteita
minulla on opiskelijana?
Mistä olen kiinnostunut?
Mikä minua kiinnostaa? Mitä
minä voisin tehdä
tulevaisuudessa?
1.
”AVOIN HOPS”:
Mitä haluan oppia,
miksi, mitä varten?
Mitä kokemuksia/taitoja voin
yliopistoaikana hankkia?
Miten saan itsestäni irti
tavoittelemani tuloksen?
Vaihtoon?
 keskustellaan HOPS-ryhmässä
(Kv) harjoitteluun ?
Luottamustehtäviin?
Vuosisuunnitelma
1. Tutustu opintooppaaseen ja
opetusohjelmaan
huolella!
2. Suunnittele opintoja
kahden vaihtoehtoisen
opintosuunnan näkökulmasta
– tutustu aktiivisesti
opintosuuntiin ja ota selvää
vaadittavista opinnoista.
3. Selvitä itsellesi myös
tutkinnon muut pakolliset
opinnot ja tutustu
suositeltaviin
suoritusajankohtiin.
7. Luota ja usko itseesi. Tee
omat valintasi.
6. Kysy, keskustele, kuulostele!
2.
”VUOSISUUNNITELMA”
Mitä aion opiskella
ja missä
aikataulussa?
4. Varmista, että huomioit
suunnitelmassasi kieliopinnot.
-
vanhemmilta opiskelijoilta
hops-opettajaltasi
opintokoordinaattorilta
ystäviltä
5. Tutustu valinnaisten opintojen
vaihtoehtoihin:
- JKK:n teemakokonaisuudet
- Muiden tutkinto-ohjelmien opetus
JKK:ssa ja muissa yksiköissä
- JOO-opinnot muissa yliopistoissa
- Vaihto-opinnot
- Ylimääräiset kieliopinnot (KK tai LTL)
4. Huomioi suunnitelmassasi
kv-vaihto ja mahd. harjoittelu.
Kieliopinnot (15 op + 10 op = 25 op)
-
KTK-tutkinnossa suoritetaan 15 op kieliopintoja
-
1. vieras kieli (Englanti/Saksa) suositellaan suoritettavaksi 1. vuonna (syksy/kevät)
Toinen kotimainen kieli (Ruotsi) suositellaan suoritettavaksi 2. vuonna (syksy/kevät)
Suomen kieli (Yrityksen kirjallinen viestintä ja tieteellinen kirjoittaminen)
Toinen vieras kieli (Saksa, Venäjä, Espanja…)
-
-
KTK-tutkinnossa suoritetaan 10 op kieliopintoja
-
-
suositellaan aloitettavaksi 2. vuonna, etenkin jos aloittaa kielen alkeista, sillä alkeiskurssit eivät käy tutkinnon
kielikursseiksi
1. vieras kieli syventävä kurssi /Liike-elämän ruotsia II
2. vieras kieli
Puheviestinnän perusteet
KTM-tutkinnon kieliopinnot voi hyvin aloittaa jo kandivaiheessa jos vaan ryhmiin mahtuu
HUOM! Kauppatietelijät suorittavat heille suunnatut opintojaksot (Englanti, Ruotsi, Saksa)!:
http://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=6862&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2013
Esa Esimerkki
KTK
English Business Communication, 4 op
Liike-elämän ruotsia I, 4 op
Saksa IV kauppatieteilijöille, 4 op
Suomen kieli (Tieteellinen kirjoittaminen, Yrityksen kirjallinen
viestintä), 3 op
KTM
Advanced English Business Communication, 4 op
Taloussaksa I ja II, 4 op
Puheviestintä, 2 op
Elli Esimerkki
KTK
Taloussaksa I ja II, 4 op
Liike-elämän ruotsia I, 4 op
Venäjä III (suorittaa ensin venäjän alkeiskurssit I + II), 4 op
Suomen kieli 3 op
KTM
Liike-elämän ruotsia II, 4 op
Venäjä IV, 4 op
Puheviestintä, 2o p
Opintosuuntiin suuntautuminen (kevät 2015)
-
ilmoitetaan 2 opintosuuntavaihtoehtoa ensisijaisuusjärjestyksessä
Yrityksen laskentatoimi
Vastuullinen liiketoiminta
Markkinointi
Taloustiede
Kv vakuutustoiminta ja riskienhallinta
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Yrityksen johtaminen
-
ilmoittautuminen tapahtuu laskennallisen 2. vuoden keväällä
-
-
-
kun koossa on vähintään 80 opintopistettä, joiden tulee sisältää vähintään ensisijaiseksi
opintosuunnakseen ilmoittamansa opintosuunnan kriteeriopinnot kokonaisuudessaan (20 op) sekä
tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op)
jos johonkin opintosuuntaan on ylikysyntää, ratkaisevat kriteeriopinnot
Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/siirtyminen.html
Essi Esimerkki
Taloustiede
Laskentatoimi
Perusopinnot: (Taloustieteen perusteet) ja 5 muuta
peruskurssia, 25 op
Aineopinnot: Taloustieteen teoriaopinnot, 25 op +
Johdatus empiiriseen taloustieteeseen, 20 op +
1 opintojakso Taloustieteen erikoisaloja -moduulista,
yhteensä väh. 45 op
Menetelmäopinnot: Laskennalliset valmiudet -moduuli,
15 op
Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op
+ Valinnaisia opintoja 75 op
Perusopinnot: (Yksi laskentatoimen peruskurssi) ja 5
muuta peruskurssia, 25 op
Aineopinnot: Johdon laskentatoimi ja
Tilinpäätösraportointi -moduulit (Rahoituksen moduuli
valinnainen), 50 op
Menetelmäopinnot: Laskennalliset valmiudet -moduuli,
10 op
Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op
+ Valinnaisia opintoja 75 op
*kriteeriopinnot: Johdon laskentatoimen jatkokurssi
*kriteeriopinnot: Laskennalliset valmiudet 10 op ja Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin
kokonaisuudesta kaksi opintojaksoa (parhaat arvosanat) jatkokurssi 10 op (yhteensä 20 op)
10 op sekä Mikrotalousteoria 10 op (yhteensä 20 op)

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI
Erkki Esimerkki
Markkinointi
Vastuullinen liiketoiminta
Perusopinnot: (Moniulotteinen markkinointi) ja 5 muuta
peruskurssia, 25 op
Aineopinnot: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli,
25 op
Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet –
moduuli, MTTP1-2, yhteensä 20 op
Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op
+ Valinnaisia opintoja 90 op
Perusopinnot: (Business Ethics) ja
5 muuta peruskurssia, 25 op
Aineopinnot: Vastuullinen liiketoiminta –moduuli, 15 op
+ Yritysjuridiikan perusteet + Riskienhallinta, 25 op
Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet +
MTTP1, 15 op
Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op
(Lisäksi 1 vapaavalintainen kauppatieteiden tutkintoohjelman suuntaava moduuli, 20 op)
+ Valinnaisia opintoja 95 op
*kriteeriopinnot: Markkinointiin suuntaavat opinnot kokonaisuus, pois lukien perusopintojakso
(yhteensä 20 op)

*kriteeriopinnot: Opintojaksot Corporate Responsibility
and Accounting 5 op, Vastuullisuus eri
liiketoimintamalleissa 5 op, Yritysjuridiikan perusteet 5op
sekä Riskienhallinta 5 op (yhteensä 20 op)
KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI
Hopsauksen aikataulu
•
helmikuu
YLEINEN HOPS-TILAISUUS
» käydään läpi hopsauksen aikataulu, lomakkeet ja ohjeet. Keskustellaan syksyn
aikana heränneiden kysymysten pohjalta.
•
maaliskuu
HOPS-OPETTAJIEN RYHMISSÄ KESKUSTELLAAN AVOIMEN HOPS:N POHJALTA
» tarkoituksena pohjustaa vuosisuunnitelman tekoa hops-opettajan johdolla.
•
maalis-huhtikuu
OPISKELIJAT POHTIVAT ITSENÄISESTI SUUNNITELMIAAN
» HOPS-lomakkeet löytyvät netistä. Opiskelijat pohtivat hops-lomakkeen avoimia
kysymyksiä.
•
maalis-toukokuu
OPISKELIJAT TÄYTTÄVÄT KESKUSTELUJEN JÄLKEEN VUOSISUUNNITELMAN JA
PALAUTTAVAT SEN 30.4.2014 MENNESSÄ MOODLEN KAUTTA
» palautuneiden lomakkeiden pohjalta opiskelijoille viedään merkintä orientoivista
opinnoista
•
syksy 2014
OPINTOSUUNNAT JÄRJESTÄVÄT OMAT INFOTILAISUUTENSA
» opiskelijan tulee osallistua ainakin kahteen tilaisuuteen
Iltapäivän ohjelma
Opintokoordinaattori Heli Tontti
Mikä HOPS on ja mitä sen teossa tulee ottaa huomioon?
Vaihto, valinnaiset opinnot, opintosuunnan valinta…?
Yliopistonlehtori, ohjausvastaava Pekka Nykänen
Mitä on akateeminen vapaus?
Mitä opintojen suunnittelulla voi saavuttaa?
Tervehdys työelämässä olevilta boomareilta
Miksi opintoja kannattaa suunnitella?
Mitä suunnittelussa erityisesti työelämänäkökulmasta kannattaa huomioida?

similar documents