دانلود

Report
‫مراقبت های پره ناتال‬
‫‪prenatal cares‬‬
‫اصطالحات رایج دربارداری وزایمان‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دوره پری ناتال ‪ :‬از هفته‪ 20‬بارداری تا ‪ 28‬روزپس از تولد‬
‫‪ :Birth‬خروج کامل جنین ازکانال زایمانی بدون درنظرگرفتن‬
‫بندناف پس ازهفته ‪20‬بارداری به صورت مرده یا زنده‬
‫‪ :Abortion‬دفع جنینی که سن بارداری کمتراز ‪20‬هفته یاوزن‬
‫جنین کمتراز‪ 500‬گرم‬
‫‪ :Live Birth‬تولدزنده ‪،‬درصورتی که پس ازتولدنوزادبه‬
‫طورخودبخودی نفس بکشد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ Still Birth‬مرده زایی‬
‫)‪:Low birth Weight(LBW‬وزن کم هنگام تولد ‪ ،‬کمتراز‬
‫‪ 2500‬گرم‬
‫‪ :V.L.B.W‬وزن کمتر از ‪ 1500‬گرم‬
‫‪ :E.V.L.B.W‬وزن موقع تولد کمتراز‪ 1000‬گرم‬
‫‪ :Term infant‬نوزادی که پس از ‪ 37‬هفته کامل بدنیا امده‬
‫(بین ‪ 37‬تا ‪ 42‬هفتگی )‬
‫‪ :Preterm infant‬نوزادی که قبل از ‪ 37‬هفته کامل بدنیابیاید‪.‬‬
‫• ‪ :Postterm‬تولدنوزادپس از‪42‬هفته کامل بارداری به‬
‫صورت مرده یازنده‬
‫• ‪GTPAL‬‬
‫• ‪Live ،Abortion، pariaty،Gravida،Term birth‬‬
‫‪child‬‬
‫‪ :Dead child‬مرگ نوزادتازه متولدشده اززمان تولدتا‪28‬‬
‫روز اول بعدازتولد‬
‫مراقبت های دوران بارداری‬
‫شروع ‪:‬قبل ازبارداری‬
‫اولین ویزیت پره ناتال‬
‫‪)1‬بررسی سالمت مادروجنین‬
‫‪)2‬تعیین سن حاملگی‬
‫‪ )3‬برنامه ای جهت مراقبت مداوم مامایی‬
‫سه ماهه های بارداری (‪)trimesters‬‬
‫• تریمستراول‬
‫• تریمستردوم‬
‫• تریمسترسوم‬
‫ازابتدای بارداری تا پایان ‪ 14‬هفتگی‬
‫‪ 15‬تا ‪ 28‬هفتگی‬
‫‪ 29‬تا ‪ 42‬هفتگی‬
‫زمان اولین ویزیت پره ناتال‬
‫‪ 6- 7 ‬هفتگی‬
‫‪ ‬خانمی که قبل ازبارداری تحت مراقبت نبوده ‪ ،‬درصورت‬
‫تاخیرقاعدگی به مراکزبهداشتی درمانی برود وتست‬
‫بارداری بدهد‪.‬‬
‫تعدادویزیت های مراقبت های پره ناتال‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعدادمالقات های معمول بارداری ‪ 8‬بار است‬
‫دوویزیت در نیمه اول بارداری (هفته ‪)6-20‬‬
‫شش ویزیت درنیمه دوم بارداری(هفته ‪ 21‬تا‪)40‬‬
‫مراقبت ‪( 1‬هفته ‪)6-10‬‬
‫مراقبت ‪(2‬هفته ‪)16-20‬‬
‫مراقبت ‪(3‬هفته ‪)26-30‬‬
‫مراقبت ‪4‬و‪(5‬هفته ‪ 31‬تا‪ ) 34‬و (هفته ‪ 35‬تا ‪)37‬‬
‫مراقبت ‪ 6‬تا ‪(8‬هفته ‪ 38‬تا ‪ ) 40‬هرهفته یک ویزیت‬
‫اقدامات مربوط مراقبت های پره ناتال‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫گرفتن شرح حال دقیق وتشکیل پرونده‬
‫معاینه بالینی (ارجاع درصورت نیاز)‬
‫آزمایش ها‬
‫آموزش ومشاوره‬
‫مکمل های دارویی‬
‫ایمن سازی‬
‫اقدامات مربوط به اولین ویزیت پره ناتال‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حداکثرتاهفته ‪ 10‬حاملگی‬
‫گرفتن شرح حال دقیق ‪ ،‬بررسی از لحاظ حاملگی پرخطر‬
‫اندازه گیری قدو وزن ‪،‬فشارخون‪ ،‬تعیین ‪ BMI‬و ترسیم‬
‫منحنی وزن گیری ‪.‬‬
‫آزمایشات‬
‫آموزش بهداشت فردی دربارداری‬
‫مکمل دارویی (اسیدفولیک ازسه ماه قبل ازبارداری تا پایان بارداری)‬
‫تاریخ مراجعه بعدی‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‫شرح حال پره ناتال‬
Demographic .history
Obestetrics & Gynecologic .Hx
Post.medical.Hx
Drug .history
Familial.Hx
Social-psychological .Hx
Surgical.HX
Vaccination.Hx
Transfusion.HX
Labratoary.Hx
‫معاینه فیزیکی ویزیت اولیه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫معاینه کل اندام ها‬
‫معاینه پوست‬
‫معاینه چشم‬
‫معاینه دهان ودندان (جرم ‪،‬پوسیدگی‪،‬التهاب ‪ ،‬عفونت‬
‫دندانی وآبسه)‬
‫معاینه فیزیکی‬
‫• معایناتی که درهربارویزیت مادرباردارانجام می شود‪:‬‬
‫• کنترل عالئم حیاتی ‪،‬اندازه گیری وزن ‪ ،‬اندازه گیری‬
‫ارتفاع رحم(‪،)FH‬تعیین سن بارداری ‪ ،‬شنیدن صدای قلب‬
‫جنین ‪ ،‬بررسی آنمی وادم دراندام ها ‪ ،‬لمس حرکات جنین‬
‫• ارتفاع رحم ازهفته ‪ 20‬تا ‪ 34‬بارداری بااستفاده از‬
‫نوارمتری (فاصله برجستگی عانه تا قله رحم) برحسب‬
‫سانتی متر تقریبا باسن بارداری برحسب هفته مطابقت‬
‫دارد‪.‬‬
‫نحوه انجام مانورلئوپولد‬
‫• مانوراول‪ :‬کف دست هارادرناحیه ی فوندوس قراردهید‬
‫وانگشتان رادرکنارهم بسته نگه میداریم و ناحیه فوندوس‬
‫رحم رالمس کنید‪ ،‬قوام نرم ونامشخص ونامنظم نشاندهنده‬
‫نمایش بریچ و قوام سخت وصاف و محدوده مشخص‬
‫نمایش سفالیک ‪.‬‬
‫• مانوردوم ‪ :‬دست هارادرسطح ناف درطرفین رحم قرارداده‬
‫وبهطورمتناوب باهردست فشاری راواردمی کنیم‪.‬‬
‫مانورلئوپولد‬
‫• مانوراول‪ :‬بامالیمت فوندوس رحم رابا نوک انگشتان‬
‫هردودست لمس کنید‪،‬ته جنین به صورت یک جسم بزرگ‬
‫که اجزای کوچکی دارد وسربه صورت جسم گردوسفت‬
‫وقابل حرکت لمس می شود‪.‬‬
‫• مانوردوم‪ :‬دست هارادرسطح ناف در طرفین رحم قراردهید‬
‫و به طورمتناوب باهردست فشاری راایجادکنید‪ .‬پشت جنین‬
‫به صورت یک توده صاف ‪ ،‬منظم لمس می شود واندام‬
‫هابه صورت توده نامنظم لمس می شود‪.‬‬
‫• مانورسوم‪:‬انگشت شست وچهارانگشت دیگررادرقسمت‬
‫تحتانی شکم مادردرست درباالی سمفیزپوبیس قراردهید‪.‬‬
‫مانورچهارم‪ :‬معاینه کننده روبه پای مادر‪،‬سپس با نوک سه‬
‫انگشت اول هردست فشارعمیقی درجهت محورقسمت‬
‫فوقانی لگن ‪،‬اگرسرجنین درپایین قرارداشته باشدانگشتان‬
‫یک دست زودتراز دست دیگربه برجستگی برخورد می‬
‫کنددرحالی که دست مقابل کامالواردلگن می شود‪ ،‬بااین‬
‫مانورمیزان ورود سربه داخل لگن مشخص می شود‪.‬‬
‫یافته های موردانتظار درمانورلئوپولد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مانورفوندال‪ :‬تشخیص قرارونمایش جنین‬
‫مانورلترال‪ :‬تشخیص ‪back‬جنین به منظورتعیین پوزیشن‬
‫ومحل مناسب برای بررسی ضربان قلب جنین ‪ ،‬سنجش‬
‫بالوتمان‬
‫مانورپائولیک ‪ :‬بررسی آنگاژمان جنین ‪ ،‬قضاوت‬
‫دررابطه با اندازه و تحرک سر‬
‫مانورلگنی‪ :‬تشخیص فلکسیون یا اکستانسیون سرجنین‬
‫مانورلگنی بهتراست از هفته ‪ 36‬به بعدانجام شود‪.‬‬
‫الگوی وزن گیری دربارداری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اضافه وزن دربارداری جزوروندفیزیولوژیک‬
‫مربوط به رشدجنین‪،‬جفت ‪،‬افزایش حجم خون‬
‫مادر‪،‬ذخائرچربی واندازه پستان هاست‪.‬‬
‫تریمستراول‪ 1-2:‬کیلوگرم‬
‫تریمستردوم‪ 3-4:‬کیلوگرم‬
‫تریمسترسوم‪ 4-5:‬کیلوگرم‬
‫• افزایش وزن مطلوب دربارداری برای همه زنان‬
‫بارداریکسان نیست وبراساس شاخص توده بدنی مربوط به‬
‫قبل ازبارداری محاسبه می شود‪.‬‬
‫• اندازه گیری نمایه توده بدنی تاپایان هفته ‪ 12‬معتبراست ‪.‬‬
‫)‪BMI(body mass index‬‬
‫• نمایه توده بدنی به دوروش تعیین می شود‪:‬‬
‫• الف)فرمول ‪(= BMI‬وزن برحسب کیلوگرم ) تقسیم بر (قد‬
‫برحسب متربه توان ‪)2‬‬
‫ب) محاسبه ‪ BMI‬ازطریق نموگرام‬
‫وزن گیری در بارداری تک قلو‬
‫گروه ‪BMI‬‬
‫‪BMI‬‬
‫افزایش وزن‬
‫پیشنهادی‬
‫کم وزن‬
‫کمتراز‪18.5‬‬
‫‪12.5-18‬‬
‫افزایش وزن‬
‫ازابتدای هفته‬
‫‪ 13‬به‬
‫بعد(کیلوگرم‬
‫‪/‬هفته)‬
‫‪0/5‬‬
‫طبیعی‬
‫‪18.5-24.9‬‬
‫‪11.5-16‬‬
‫‪0/4‬‬
‫اضافه وزن‬
‫‪25-29.9‬‬
‫‪7-11.5‬‬
‫‪0/3‬‬
‫چاق‬
‫باالی ‪30‬‬
‫‪5-9‬‬
‫‪0/2‬‬
‫روش سنجش ‪ BMI‬با استفاده از نموگرام‬
‫• نوموگرام از سه خط مدرج عمودی تشکیل شده است‪ .‬خط اول‬
‫از سمت راست مربوط به وزن‪ ،‬برحسب کیلوگرم‪ ،‬خط وسط‬
‫مربوط به ‪،BMI‬خط سوم مربوط به قد برحسب سانتی مترمی‬
‫باشد‪.‬‬
‫• ابتدا وزن و قد مادر را انداز ه گیری کرده و اعداد مربوطه را‬
‫• روی خط وزن و قد نموگرام تعیین کرده و عالمت بزنید‪ .‬حال‬
‫اگر دو نقطه ی عالمت خورده ی وزن و قد را با یک خط کش‬
‫به هم وصل کنید‪ ،‬نقطه ی تقاطع این خطوط با خط وسط‪ ،‬تعیین‬
‫کننده ی ‪BMI‬مادر است‪.‬‬
‫توصیه هایی برای افزایش وزن دربارداری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برای زنان با ‪ BMI‬طبیعی پیش ازبارداری ‪،‬افزایش وزن‬
‫به میزان ‪ 11.5‬تا ‪ 16‬کیلوگرم توصیه می شود‪.‬‬
‫چاقی‪ :‬افزایش خطر فشارخون باالی بارداری‪،‬دیابت‬
‫بارداری ‪ ،‬ماکروزومی وزایمان سزارین‬
‫ارتباط مثبت بین وزن گیری مادر ووزن هنگام تولد‬
‫وجوددارد‪.‬‬
‫سوتغذیه مادردراوایل بارداری افزایش ابتال به‬
‫ناهنجاریهای سیستم عصبی مرکزی درنوزاد‬
‫• محرومیت غذایی دراواسط واواخربارداری ‪ :‬وزن موقع‬
‫تولدکمتر‪ ،‬نوزاد ضعیف تر‪،‬کوتاه تروالغرتر‬
‫وزن گيري نامناسب در مادر ان باردار‬
‫آموزش تغذیه و ارائه ی توصیه های تغذیه اي با تاکید بر‬
‫رعایت تنوع و تعادل در برنامه ی غذایی روزانه و استفاده از‬
‫‪ 5‬گروه غذایی اصلی شامل گروه نان وغالت‪ ،‬گروه میو هها‪،‬‬
‫گروه سبزی ها‪ ،‬گروه شیر و لبنیات و گروه گوشت‪ ،‬حبوبات‪،‬‬
‫تخم مرغ و مغزها و به مقادیر توصیه شده‪ ،‬تاکید بر مصرف‬
‫منظم و به موقع مکمل های ویتامین‪ ،‬آهن و اسید فولیک و‬
‫استراحت کافی‬
‫در صورتی که بعد از آموزش و پیگیری‪ ،‬روند وزن گیري‬
‫اصالح نشد‪ ،‬مادر باردار باید به کارشناس تغذیه ارجاع داده‬
‫شود‪.‬‬
‫علل وعوامل وزن گیری نامناسب دربارداری‬
‫• دسترسی ناکافی به برخی از گروه های غذایی‬
‫• عادات غذایی نامناسب و پیروی از رژیم های غذایی خاص‬
‫(رژیم درمانی و یا خرافات غذایی)‬
‫• تهوع و استفراغ دوران بارداری؛‬
‫• ابتال به بیمار یهای زمینه ای یا سابقه ی ابتال به آنها (مانند‬
‫بیمار یهای قلبی عروقی‪ ،‬دیابت و‪)...‬‬
‫• اختالالت فشارخون دربارداری (مثل پره اکالمپسی‬
‫‪،‬اکالمپسی و‪)...‬‬
‫• ابتال به اختالالت روانی و افسردگی؛‬
‫• مشکالت خانوادگی و نارضایتی از بارداری؛‬
‫• اعتیاد به مواد مخدر‪ ،‬داروهای مخدر و دخانیات؛‬
‫• مصرف زیاد و غیر عادی مواد خوراکی و غیر خوراکی‬
‫(پیکا)‬
‫• مشکالت اقتصادی و درآمد ناکافی خانواده؛‬
‫•حجم زیاد کار روزانه و استراحت ناکافی؛‬
‫• تحرک ناکافی و نداشتن فعالیت بدنی روزانه؛‬
‫• سن کمتر از ‪ 18‬یا باالتر از ‪ 35‬سال؛‬
‫• چند قلویی؛سابقه ی زایمان زودرس یاسقط‬
‫• سابقه ی تولد نوزاد کم وزن(‪ )LBW‬یا ‪(IUGR‬تاخیر‬
‫رشدداخل رحمی)‬
‫• عفونت هاي ادراری؛‬
‫مواردی که مادر باردار باید به کارشناس تغذیه ارجاع‬
‫داده شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مادران زیر ‪ 19‬سال‬
‫‪)BMI‬قبل از بارداری )یا سه ماهه ی اول بارداری‬
‫( زیر ‪ 18 /5‬یا بیشتر از ‪(25‬‬
‫داشتن رژیم غذایی درمانی برای یک بیماری‬
‫بیماریهای مادر باردار شامل دیابت‪ ،‬آنمی‪ ،‬بیماری کلیوی‪،‬‬
‫فشار خون و‪....‬‬
‫روندازدست دادن وزن بعداززایمان‬
‫• بالفاصله بعداززایمان‬
‫‪5.5-6 kg‬‬
‫• دوهفته بعداززایمان‬
‫‪4 Kg‬‬
‫• بین ‪ 2-6‬ماه بعداززایمان‬
‫‪2.5 Kg‬‬
‫مقادیرمجازپیشنهادی موادغذایی دربارداری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کالری‬
‫پروتئین‬
‫موادمعدنی (آهن‪،‬روی‪ ،‬منیزیم ‪ ،‬کلسیم ‪،‬ید‪،‬پتاسیم ‪،‬فلورایدو‪)....‬‬
‫ویتامین ها(‪)A,B12,B6,C‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫میزان کالری روزانه بایستی ‪100-300 Kcal‬افزایش یابد‪.‬‬
‫درنیمه دوم بارداری حدود‪ 1000‬گرم پروتئین به میزان‬
‫تقریبی ‪ 5‬تا‪ 6‬گرم درروز دربدن انباشته می شود‪.‬‬
‫ازبین موادمعدنی بجزآهن رژیم غذایی مناسب می تواند‬
‫نیاز به دیگرموادمعدنی راتامین کند‪.‬‬
‫ویتامین ‪ A‬برای رشدوتمایزجنین ضروری است ‪،‬‬
‫مقادیرزیادآن تراتوژنیک است ‪.‬‬
‫• ویتامین ‪ B6‬برای زنان بارداردارای اعتیاد‪ ،‬چندقلویی و‬
‫نوجوان ‪2‬میلی گرم داده می شود‪.‬‬
‫• نیازبه ویتامین ( ‪ )C‬دربارداری ‪%20‬افزایش می یابد‪ .‬که‬
‫بارژیم معمولی این میزان تامین می شود‪.‬‬
‫نیازبه روی ‪ 12‬میلی گرم درروز ‪،‬کمبودروی سبب کاهش‬
‫اشتها کوتولگی(داورفیسم)‪ ،‬رشدکمترازحدمطلوب واختالل‬
‫دربهبودزخم می شود‪.‬‬
‫کمبودمادرزادی شدید روی منجربه بیماری اکرودرماتیت‬
‫انتروپاتیک می شود‪.‬‬
‫• یددربارداری نمک یددار می بایستی مصرف شود‪.‬‬
‫کمبودیدشدید مادر سبب استعداد ابتالی نوزاد به کرتینیسم‬
‫که نقایص عصبی شدید پیدامی کنند‪.‬‬
‫• تجویز ‪ 30 mg‬آهن المنتال سولفات ‪،‬گلوکونات و‪...‬درنیمه‬
‫بارداری (ازهفته ‪ 16‬بارداری)‬
‫توصیه هایی جهت مصرف قرص آهن‪:‬‬
‫• زمان خواب بامعده خالی ( یکساعت قبل یا دوساعت‬
‫بعدازغذا)‬
‫• نیم ساعت قبل چای ‪ ،‬موادکافئین دار ‪ ،‬ماست وشیر‬
‫نبایداستفاده شود‪.‬‬
‫• جذب ان بامصرف مواددارای ویتامین ‪ C‬بیشترمی شود‪.‬‬
‫جنین‬
‫دوقلو‬
‫ً‬
‫جثه بزرگ‬
‫مادر‬
‫نیازبه آهن بیشتر‬
‫‪ 60-100‬میلی‬
‫گرم‬
‫مصرف‬
‫نامنظم آهن‬
‫‪Hb‬پایین‬
‫دیرشروع‬
‫کردن‬
‫مصرف‬
‫مکمل ها‬
‫آزمایشات اولین ویزیت پره ناتال‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪U/A ,U/C‬‬
‫‪BG,RH‬‬
‫‪BUN/Cr ،CBC‬‬
‫‪ HIV‬درصورت نیاز‬
‫‪ VDRL‬دررفتارهای پرخطر*‬
‫‪ HBsAg‬درصورت نیاز‬
‫نوبت اول کومبس غیرمستقیم‬
‫‪FBS‬و درصورت داشتن عوامل خطر ‪GCT‬‬
‫*) رفتارهای پرخطر‪:‬سابقه زندان ‪ ،‬اعتیادتزریقی‪ ،‬رفتارپرخطرجنسی‬
‫‪،‬سابقه تزریق خون مکرر(‬
‫آزمایشات بعدی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سونوگرافی درهفته ‪ 16-18‬بارداری‬
‫آزمایشات غربالگری ‪) Triple Marker‬آلفافیتوپروتئین‪،‬‬
‫بتااچ سی جی و استریول ) درهفته ‪ 14‬تا ‪ 20‬حاملگی‬
‫جهت تشخیص سندروم داون ونقص لوله عصبی(‪)NTD‬‬
‫بین هفته ‪( 26-30‬مراقبت ‪:)3‬‬
‫تکرار‪ ،CBC ،GCT،U/A‬نوبت دوم کومبس غیرمستقیم‬
‫درمادر ‪ RH‬منفی باهمسر ‪ RH‬مثبت (ترجیحادرهفته ‪) 28‬‬
‫تزریق آمپول روگام بین هفته ‪ 28‬تا‪34‬بارداری درصورت‬
‫منفی شدن ازمایش کومبس غیرمستقیم ‪.‬‬
‫سونوگرافی درهفته ‪ 31‬تا ‪ 34‬درصورت نیاز‬
‫بارداری های پرخطر‬
‫)‪(High Risk Pregnancy‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شیردهی همزمان بابارداری‬
‫فاصله بارداری تااخرین‬
‫زایمان کمتراز‪ 3‬سال‬
‫ناسازگاری های خونی‬
‫بیماری های زمینه ای مادر‬
‫سابقه نازایی‬
‫سن بارداری نامشخص‬
‫شغل سنگین وسخت‬
‫چاقی (‪ BMI‬باالی ‪(30‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اعتیادبه موادمخدر‪ ،‬داروهای‬
‫مخدر‪ ،‬سیگار‪،‬دخانیات‬
‫بارداری اول‬
‫بارداری پنجم‬
‫وباالتر(گراندمولتی پار)‬
‫بارداری زیر‪ 18‬سال یا باالی‬
‫‪ 35‬سال‬
‫بارداری ناخواسته ‪…..‬‬
‫موارد آموزش ومشاوره دربارداری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫موارد آن در هرویزیت پره ناتال ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫بهداشت فردی ‪،‬روانی ‪،‬جنسی ‪،‬دهان ودندان‪ ،‬محیط کار )‬
‫اهمیت مراقبت های پره ناتال‬
‫تغذیه ومکمل های دارویی‬
‫فعالیت فیزیکی وورزش‬
‫عدم مصرف خودسرانه داروها‬
‫شکایات شایع و عالئم خطر مربوط به تریمسترهای مختلف‬
‫بارداری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫توصیه به شرکت درکالس های آمادگی زایمان‬
‫درماههای آخرآموزش دررابطه بازایمان طبیعی ومحل‬
‫مناسب زایمان‬
‫شیردهی‪/‬تنظیم خانواده ‪/‬مراقبت ازنوزاد‪ ،‬عالئم خطرنوزاد‬
‫و درنهایت تاریخ مراجعه بعدی‬
‫مکمل های دارویی دربارداری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اسیدفولیک‪:‬ازسه ماه قبل از بارداری تاپایان بارداری‬
‫روزانه یک عدد قرص اسیدفولیک با دوز ‪ 400‬میکروگرم‬
‫درافرادبا سابقه ‪ NTD‬نوزادی دربارداری قبلی ‪4‬میلی گرم‬
‫اسیدفولیک می بایستی استفاده کنند‪.‬‬
‫آهن‪ :‬از ماه چهارم تا پایان بارداری ‪ ،‬روزانه یک عدد‬
‫قرص آهن‬
‫مولتی ویتامین‪ :‬ازماه چهارم تاپایان بارداری درموارذیل‪:‬‬
‫بارداری های چندقلویی ‪ ،‬استفراغ های طوالنی مدت ‪،‬‬
‫زنان باردار نوجوان‬
‫ایمن سازی(واکسیناسیون)‬
‫واکسن دوگانه (دیفتری وکزار) درصورت نیاز‬
‫زنان با واکسیناسیون ناقص دونوبت بافاصله یکماه (اولین‬
‫تزریق درهفته ‪ 16-20‬بارداری وتزریق بعدی درهفته‬
‫‪) 20-24‬‬
‫واکسن آنفوالنزا‪ :‬درزنان بارداربابیماری های زمینه ای‬
‫عالئم خطردربارداری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫لکه بینی یاخونریزی‬
‫کاهش یانداشتن حرکت جنین‬
‫آبریزش یاخیس شدن ناگهانی‬
‫سردرد ویا تاری دید‬
‫تب ولرز‬
‫دردشکم ‪،‬پهلوها یاسوزش شدیدسردل‬
‫سوزش یادرد هنگام ادرار کردن‬
‫تنگی نفس ‪ ،‬تپش قلب‬
‫ورم دست ها‪ ،‬صورت ویاتمام بدن‬
‫ادامه عالئم خطردربارداری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استفراغ شدیدومداوم یاخونی‬
‫دردوورم یکطرفه ساق وران‬
‫عفونت ‪،‬آبسه ودردشدیددندان‬
‫افزایش وزن ناگهانی (‪ 1‬کیلویابیشتردرهفته )‬

similar documents