مجتمع غیردولتی پژوهش

Report
‫اضافه وزن و چاقی‬
‫مجتمع غیردولتی پژوهش‬
‫تعریف‬
‫• چاقی یک بیماری مولتی فاکتولایر مزمن وپیچیده است که‬
‫باهمکاری عوامل ژنتیک‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬رفتاری ‪ ،‬فرهنگی ‪،‬‬
‫فیزیولوژیک و متابولیک ایجاد میشود‪.‬‬
‫• اضافه وزن ‪BMI :‬بیشتر از ‪ 25‬وکمتر از ‪30‬‬
‫• چاقی ‪BMI :‬بیشتر از ‪30‬‬
‫• ‪BMI‬نرمال ‪18/5 -25 :‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اضافه وزن وچاقی هر دو باعث افزایش ریسک بیماریهای‬
‫مزمن همراه میشوند‪.‬‬
‫مثال فشارخون باال در چاقی نوع مرکزی شایع است‪.‬‬
‫چاقی محیطی بیشتر باعث استئوآرتریت میشود‪.‬‬
‫زنانی که ‪BMI‬باالی ‪ 30‬دارند‪،‬ممکن است دچار نازایی شوند‬
‫چاقی باالی ‪ 40‬پیشگوی قوی ای برای مرگ زودرس است‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -10‬از شاخصهای آنتروپومتری(تن سنجی) ‪:‬‬
‫‪BMI‬ودورکمر پیش گوی بیماریهای مزمن و مرگ ومیر‬
‫ناشی از آنهاست‪.‬‬
‫‪18/5 -25‬‬
‫‪BMI‬نرمال ‪:‬‬
‫دور کمر نرمال ‪:‬‬
‫خانم ها ‪ 88 :‬سانتی متر‬
‫آقایان ‪ 102 :‬سانتی متر‬
‫درمان چاقی واضافه وزن‬
‫برای درمان چاقی و اضافه وزن آپشن های مختلفی وجود دارد‬
‫‪ -1‬رویکرد تغذیه ( رژیم غذایی)‬
‫‪ -2‬فیزیکال اکتیویتی ( جایگزین های مختلف)‬
‫‪ -3‬تکنیک های رفتار درمانی‬
‫‪ -4‬دارودرمانی‬
‫‪ -5‬جراحی‬
‫‪ -6‬ترکیبی از روشهای فوق‬
‫• تحقیقات نشان داده اند که حتی تغییرات کوچک در وزن‬
‫(کاهش) همراه با افزایش فیزیکال اکتیویتی منجر به‬
‫پیشرفت معنی دار در سالمتی افراد میشود‪.‬‬
‫• رژیم های گرسنگی چاره ساز وموثر نیستند‪.‬‬
‫• در رژیم های ‪200 -800 (VLCD‬کیلو کالری روزانه)‬
‫یکی از عوارض هیپو تانسیون وضعیتی است که به علت‬
‫کاهش سدیم وکاهش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک است‪.‬‬
‫• بهتر است که نیازهای انرژی پایه فرد را محاسبه کنیم‬
‫وانرژی دریافتی فرد بر اساس یک روش مستدل باشد‪.‬‬
‫رژیم غذایی پیشنهاد شده برای کاهش وزن ‪:‬‬
‫• ‪ -1‬کربوهیدرات به میزان متوسط ( ‪ 35-50‬درصد‬
‫انرژی)‬
‫• ‪ -2‬چربی به میزان متوسط ( ‪25 -35‬درصد انرژی)‬
‫• ‪ -3‬پروتئین به میزان ( ‪ 25 -35‬درصد انرژی)‬
‫ازمصرف این موارد اجتناب گردد‪:‬‬
‫• ‪ -1‬غذاها ومیان وعده هایی که دانسیته انرژی باالیی‬
‫دارنددر پورشن سایز بزرگ ‪.‬‬
‫• ‪ -2‬نوشابه های دارای کالری باال‬
‫• رژیم های با کربوهیدرات خیلی کم وچربی باال (‪)VLCHF‬‬
‫ویا رژیم با کربوهیدرات زیاد وچربی کم (‪ )HCLF‬کاهش‬
‫وزن مشابهی ایجاد می کنند ولی برای محافظت از سالمتی‬
‫قلب می بایست از رژیم های دارای چربی مناسب استفاده‬
‫کرد‪.‬‬
‫• افراد دارای اضافه وزن معموال دارای استرس بوده و‬
‫کورتیزول باعث افزایش اضافه وزن آنها می شود‪.‬‬
‫• یک برنامه تنظیم وزن موفق برای ارتقاء‬
‫سالمتی کل بدن نیاز به داشتن تعهد مادام‬
‫العمر برای رفتار بر اساس روش زندگی سالم‬
‫با تاکید بر استفاده از روشهای قابل تحمل‬
‫ونیز لذت بردن ازغذا خوردن وفعالیت‬
‫جسمی روزانه می باشد‪.‬‬
‫اهداف تنظیم وزن‬
‫• ‪ -1‬کاهش وزن بدن وحفظ آن برای دراز مدت وجلوگیری‬
‫از اضافه وزن مجدد‪.‬‬
‫• یک کاهش وزن متوسط ولی برای مدت طوالنی از کاهش‬
‫وزن کامل ولی همراه با شکست بهتر است‪.‬‬
‫اهداف تنظیم وزن‬
‫• ‪ -2‬هدف اولیه ما می بایست کاهش فقط ‪ 10‬درصد اضافه‬
‫وزن باشدوبعد درصورت نیاز ادامه یابد‪.‬‬
‫اهداف تنظیم وزن‬
‫• ‪ -3‬کاهش وزن حدود ‪ 0/5‬تا یک کیلوگرم در هفته باشد و‬
‫برای یک دوره ‪ 6‬ماهه باشد‪.‬‬
‫• بعد در صورت نیاز به کاهش مجدد وزن ‪ 6‬ماه استراحت‬
‫میدهیم وبعد دوباره طبق روش فوق برنامه را ادامه می‬
‫دهیم‪.‬‬
‫اهداف تنظیم وزن‬
‫• ‪ -4‬برای استفاده از رژیم کم کالزی یا ‪ LCD‬که مقدار‬
‫کالری آن ‪ 1200 -1800‬کیلو کالری است ‪:‬‬
‫‪ 500 -1000‬کیلو کالری از نیاز فعلی اش کم می کنیم تا به‬
‫هدفمان که ‪0/5 -1‬کیلو گرم در هفته است برسیم‪.‬‬
‫برای محاسبه نیاز اولیه به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن ‪30‬‬
‫کیلو کالری حساب کنیم‪.‬‬
‫اهداف تنظیم وزن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -5‬افزایش فعالیت فیزیکی در اکثر روزهای هفته وبا شدت‬
‫متوسط حداقل ‪ 30‬دقیقه توصیه می شود‪.‬‬
‫شدت متوسط چیست؟‬
‫ورزشی که ضربان قلب را به حدود ‪ 60-70‬درصد‬
‫ماکزیمم ضربان قلب فرد برساند‪.‬‬
‫ماکزیمم ضربان قلب فرد را چطور حساب کنیم؟‬
‫حداکثر ضربان قلب فرد = سن ‪220−‬‬
‫اهداف تنظیم وزن‬
‫• ‪ -6‬رفتار درمانی وبررسی وضعیت انگیزشی وآمادگی فرد‬
‫برای شروع برنامه توصیه می شود‪.‬‬
‫اهداف تنظیم وزن‬
‫• ‪ -8‬جراحی (باریوتریک) ‪:‬‬
‫• برای چاقی های بیمارگونه (‪ )BMI <40‬یا ‪BMI <35‬‬
‫همراه با عوارض ‪ ،‬که با روشهای معمول موفق به کاهش‬
‫وزن نشده ایم ‪.‬‬
‫• ‪ 30-40‬درصد کاهش وزن نسبت به وزن اولیه‬
‫اهداف تنظیم وزن‬
‫• ‪ -9‬حفظ کاهش وزن ایجاد شده مستلزم ادامه رژیم درمانی‬
‫وفعالیت جسمی ورفتار درمانی است‪.‬‬
‫ادامه درمان دارویی پس از یکسال توصیه نمی شود‪.‬‬
‫توزین‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در شروع برنامه رژیم درمانی هفته ای یک بار وزن خود را اندازه‬
‫بگیرید‪:‬‬
‫در زمان مشخص‬
‫با لباس مشخص (کمترین لباس )‬
‫با ترازوی مشخص‬
‫• پس از رسیدن به وزن مشخص ‪،‬هر روز توزین کنید‪.‬‬
‫توصیه اخیر سازمان جهانی بهداشت‪:‬‬
‫افزایش وزن در کل دوره بزرگسالی (بعد از ‪ 21‬سالگی)‬
‫بیشتر از ‪ 5‬کیلو گرم‬
‫نباشد‪.‬‬
‫جدول گروه میوه ها‬
‫انار ‪ ...............................................................................................‬نصف میوه‬
‫انگور‪ ،‬کوچک ‪ 17 ....................................................................‬عدد (‪90‬گرم‬
‫پرتقال‪ ،‬متوسط ‪ ............................................................‬یک عدد (‪200‬گرم)‬
‫خربزه شیرین ‪ .......................‬یک قاچ (‪300‬گرم)یا لیوان قطعه قطعه شده‬
‫خرمالو‪ ،‬متوسط ‪ 2 ................................................................................‬عدد‬
‫زردآلو‪ ،‬تازه ‪ ،‬متوسط‪ 4 ......................................................‬عدد (‪ 165‬گرم)‬
‫سیب‪ ،‬با پوست ‪،‬کوچک ‪ .............................................‬یک عدد (‪ 120‬گرم)‬
‫طالبی‪ ،‬بزرگ ‪ .......................................................‬یک سوم میوه (‪300‬گرم)‬
‫کیوی ‪ .............................................................................‬یک عدد (‪100‬گرم)‬
‫گیالس ‪،‬تازه ‪ 12 ....................................................................................‬عدد‬
‫ليمو شیرين‪..................................................................................... :‬دو عدد‬
‫موز‪ ،‬کوچک ‪ ..................................................................‬یک عدد (‪ 120‬گرم)‬
‫نارنگی‪ ،‬کوچک ‪ 2 .................................................................‬عدد (‪240‬گرم)‬
‫هلو‪ ،‬تازه‪ ،‬متوسط ‪ .........................................................‬یک عدد (‪ 180‬گرم)‬
‫هندوانه ‪ ....‬یک قاچ (‪ 400‬گرم) یا یک و یک چهارم لیون قطعه قطعه شده‬
‫خرما ‪ 3...................................................................................................‬عدد‬
‫گروه های غذایی‬
‫‪‬گروه نان و غالت (غذاهای نشاسته ای)‬
‫‪‬گروه سبزی ها‬
‫‪‬گروه میوه ها‬
‫‪‬گروه شیر و لبنیات‬
‫‪‬گروه گوشت ها و تخم مرغ‬
‫‪‬گروه روغن ها و چربی ها و قند و شکر‬
‫رژیم های غذایی در کنترل وزن و بیملری ها‬

similar documents