BNM - Common Stress Test Scenario

Report
การประชุมแนวทางการ
พัฒนากรอบการทดสอบ
ภาวะวิกฤต
ครัง้ ที่ 4/2555
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
AGENDA
เพือ
่ ทราบ
 นาเสนอสรุปผลการสารวจความเห็ นจากการประชุมครัง
้ กอน
่
 เพือ
่ พิจารณา
 แนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต

วาระเพือ
่ ทราบ
นาเสนอสรุปผลการสารวจความเห็น
จากการประชุมครัง้ กอน
่
แลว
้
• Before Fellow
Actuaries regulation in 2016
1. OIC PROPOSED
METHODOLOGIES
1st phase
2nd phase
• Simplified stress test
• 1 year prospective projection.
• Choices of factors with magnitude will be
provided.
• Additional sensitivity or scenarios may be
prescribed by OIC (such as pandemic
events).
• Require 1 additional reverse stress test.
• 2016 onward
• More complex stress test
• To be further discussed later.
สรุปความเห็ นของคณะทางาน
ทุกบริษท
ั เห็ นดวยการแนวทางการทดสอบ
ทัง้ นี้ บริษท
ั อยาก
้
ไดข
่ เติม 2 ประเด็นคือ
้ อมู
้ ลเพิม
 คปภ. จะจัดทา template เพือ
่ ใช้ในการทดสอบให้กับแตละ
่
บริษท
ั หรือไม่
 “1-year projection” คือ 1 ปี ไปขางหน
้
้ านับจาก valuation
date หรือ เป็ น projection ไปจนถึงสิ้ นปี น้น
ั ๆ
 มีขอเสนอเพิ
ม
่ เติมวา่ ควรมีการทดสอบปี ละ 1 ครัง้ โดยให้
้
นาส่งรายงานการทดสอบภายใน 6 เดือนนับจากสิ้ นปี ปฏิทน
ิ

แลว
้
2. OIC PROPOSED FACTORS
1. Interest rate, the following variations can be
selected
• 1.1 parallel yield curve shift
• 1.2 change of yield curve slope
• 1.3 shift of curve and changing slope
2. Stock price, shock to levels only
3. Credit downgrading
4. Commodity price, shock to levels only
5. Exchange rate, shock to levels only
สรุปความเห็ นของคณะทางาน
เห็นดวยกั
บปัจจัยทีใ่ ช้ในการทดสอบ ทัง้ นี้ บริษท
ั ส่วนใหญ่
้
เห็นวายั
าการทดสอบปัจจัยเรือ
่ งอัตราแลกเปลีย
่ นและ
่ งไมควรท
่
สิ นค้าโภคภัณฑ ์ โดยควรเป็ นการทดสอบในระยะที่ 2
 บางบริษท
ั มีความเห็นวาไม
ก
่
่ าหนดให้เป็ น shock to levels
only ควรเปิ ดให้เป็ นทางเลือกของบริษท
ั มากกวา่ และควรเพิม
่
การทดสอบเรือ
่ ง credit spread และปัจจัยทีเ่ กีย
่ วกับการ
ประกันภัย เช่น mortality, morbidity, lapse, longevity เป็ น
ตน
้

แลว
้
3. PRESCRIBED SCENARIO FOR STANDARD
TEST

Additional prescribed Scenario a:
(a) + 5.0 deaths per 1000 to mortality rates across all ages;
(b) +100 hospitalisation claims incidence per 1000 to rates across all ages;
(c) 0% increase in termination rates for health, term life, whole life and other
predominantly protection policies, and 50% increase for investment linked,
endowment and other pre-dominantly savings or investment policies;
(d) 25% decrease in reinsurance recoverables;
(e) 20% decrease in new business premiums;
(f) 50% decrease for Singapore and overseas equities, 30% decrease for
Singapore and overseas properties;
แลว
้
3. PRESCRIBED SCENARIO FOR STANDARD
TEST (ตอ)
่
(g) +250 bps for Singapore corporate spreads, +200 bps for US corporate
spreads, +140 bps for EU corporate spreads and +1680 bps for emerging
market corporate spreads (where not stated, please use best estimate based on
these parameters and provide justification);
(h) -140 bps parallel yield curve shift for SGS yields.
สรุปความเห็ นของคณะทางาน

บริษท
ั ส่วนใหญเห็
(มีบางบริษท
ั ไมได
น) แต่
่ นดวย
้
่ แสดงความเห็
้
เสนอให้มีการหารือคาการเปลี
ย
่ นแปลงของแตละปั
จจัยให้มี
่
่
ความเหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย เนื่องจากคาการ
่
เปลีย
่ นแปลงทีน
่ าเสนอในทีป
่ ระชุมเป็ นคาที
่ าจากสภาวะ
่ ม
แวดลอมของประเทศสิ
งคโปร ์
้
ประเด็นเพือ
่ พิจารณาเพิม
่ เติม
ประเด็นทีย
่ งั มีความเห็ นไมเป็
่ นเอกฉันท ์
 การทดสอบปัจจัยเรือ
่ งสิ นค้าโภคภัณฑและอั
ตราแลกเปลีย
่ น
์

แนวทางการทดสอบราคาตราสารทุนดวยวิ
ธ ี shock to levels
้
only

ปัจจัยทีใ่ ช้ในการทดสอบ prescribed scenario รวมถึงคาการ
่
เปลีย
่ นแปลงของแตละปั
จจัย
่
ประเด็นเพือ
่ พิจารณาเพิม
่ เติม (ตอ)
่
ประเด็นทีม
่ ก
ี ารเสนอเพิม
่ เติมโดยบริษท
ั
 ระยะเวลาการนาส่งผลการทดสอบ (เสนอเป็ นภายใน 6
เดือนนับจากสิ้ นปี ปฏิทน
ิ )

เพิม
่ ปัจจัยการทดสอบทีเ่ กีย
่ วกับการประกันภัย เช่น mortality,
morbidity, lapse, longevity เป็ นตน
้

เพิม
่ ปัจจัยการทดสอบเรือ
่ ง credit spread
วาระเพือ
่ ทราบ
แนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต
สรุปสาระสาคัญของกรอบ
STRESS TEST
ประเด็น
สิ งคโปร ์
มาเลเซีย
Prescribed Prescribed Self
or Self
+ Self
Select +
Select
Select+
(prescribe
Stress-to- d test)
Failure
Projection Base (3
At least 1
horizon
yrs)
year
Short (1
yr)
Medium (3
yrs)
คปภ.
Prescribed
+ Self
Select+
Stress-toFailure
Base (3
yrs)
Short (1
yr)
สรุปสาระสาคัญของกรอบ
STRESS TEST
ประเด็น
สิ งคโปร ์
มาเลเซีย
ผู้รับผิดชอบ Appointed SM และ
จัดทา
Actuary
BD
รายงาน
จานวน test 3
1 scenario
Prescribe รอบ 6
+ at least 1 เดือน และ
Self select อีก 3
+ 1 Stress scenario
to failure
รอบสิ้ นปี
ลักษณะการ Scenario
ทัง้
ทดสอบ
test เป็ น
Sensitivity
คปภ.
SM และ
BD
3
Prescribe
+ at least 1
Self select
+ 1 Stress
to failure
Scenario
test เป็ น
สรุปสาระสาคัญของกรอบ
STRESS TEST
ประเด็น
สิ งคโปร ์
มาเลเซีย
ระยะเวลาการ รายงาน 5
3 เดือนหลัง
นาส่ง
เดือน
สิ้ นงวด
BD minute 4
เดือน หลัง
รายงาน
คปภ.
6 เดือน นับ
จากสิ้ นปี
ปฏิทน
ิ
วิธก
ี าร SHOCK และการรายงานผล
End of Year T-1 /
Beginning of Year T+1
End of Year T+1
Insurance Shocks
Business Plan
Investment
Shocks
End of Year T+1
Report
Immediate
Impact
End of Year T+3
สถานการณที
์ ใ่ ช้ในการทดสอบ
Scenarios
Base Scenario
Short
Term
Scenari
os
Medium
Term
Scenari
os
Projection
Period
3-Years
Point of
Reporting
N/A
1-Year
Immediate,
Year 1
Year 1
Prescribed*
Self Select
Stress to
For
Stress
Failure
Test phase 2
Immediate,
Year 3
Prescribed*
Self Select
Stress to
Failure
Year 1
3-Years
Year 3
Year 3
รายละเอียดสถานการณ ์
Medium Term
(3-Yr)
Short Term
(1-Yr Projection)
Scenarios
Prescribed: Macroeconomic Scenario
Prescribed: Financial Crisis
Prescribed: Flu Pandemic
At least one additional ST scenario
Stress-to-Failure
Prescribed: Medium Term (with Low
Interest)
At least one additional MT scenario
Stress-to-Failure
รายละเอียดสถานการณ ์
Prescribed#1: Macroeconomic Scenario
 Purpose: To test relevant scenario applicable to financial sector
 Remarks: Same scenario used in the industry wide banking stress
test. Scenario is revised each year, depending on
perceived risks to the financial sector
 Shocks:
Factors
Sources
Equity Prices
SET
Property Prices
REIC*, กรมธนารักษ์
Sovereign Yield Curve
BOT, ThaiBMA
Credit Spreads
BOT, ThaiBMA
Exchange Rates
BOT
Change in NB Premiums
Insurance Industry
Termination Rate
Insurance Industry
•Real Estate Information Center ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
•จะมีการหารือกับ BOT เพิม
่ เติมเรือ
่ ง investment shock
รายละเอียดสถานการณ ์
Prescribed#2: Financial Crisis Scenario
 Purpose: To test the effects of a financial crisis
 Remarks: Parameters calibrated largely to 2008-2009 financial
crisis. Consists of mainly investment shocks.
 Shocks:
Factors
Sources
Equity Prices
SET
Property Prices
REIC, กรมธนารักษ์
Sovereign Yield Curve
BOT, ThaiBMA
Credit Spreads
BOT, ThaiBMA
Exchange Rates
BOT
Change in NB Premiums
Insurance Industry
Termination Rate
Insurance Industry
ยังไมก
น Asian Financial Crisis หรือ Hamburger Crisis
่ าหนดวาจะเป็
่
รายละเอียดสถานการณ ์
Prescribed#3: Pandemic Scenario

Purpose:
To test the effects of a flu pandemic

Remarks:
Combination of Macroeconomic Scenario and insurance pandemic
shocks. Insurance shocks involved inputs from Ministry of Health.

Shocks:
Factors
Sources
Equity Prices
SET
Property Prices
REIC, กรมธนารักษ์
Sovereign Yield Curve
BOT, ThaiBMA
Credit Spreads
BOT, ThaiBMA
Exchange Rates
BOT
Mortality Rate
Ministry of Health, Insurance Industry
Hospitalisation Rate
Ministry of Health, Insurance Industry
Change in NB Premiums
Insurance Industry
Termination Rate
Insurance Industry
Reinsurance Recoverable
Insurance Industry
ยังไมได
นเหตุการณลั
่ ก
้ าหนดวาจะเป็
่
์ กษณะใด เช่น โรค SARS ระบาดหรือ ไขห
้
รายละเอียดสถานการณ ์
Stress to Failure (Reverse Stress Test) Scenario
 Purpose: To test the combination of factors that can lead to the
failure of the insurer, at the end of 1 year and 3 years
 Remarks: Actuary to consider combination of factors that would
most likely lead to insurer breaching its capital
adequacy requirements, or MAS imposed
requirement, whichever is higher.
 Shocks: To be decided by insurer
หน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของ KEY
PERSON
ตาแหน่ง
Appointed
Actuary
หน้าที+
่ ความรับผิดชอบ
สิ งคโปร ์
- ทารายงาน + assumption +
projection + recommendation
- ลงนามในรายงาน stress test
Senior
- ให้ความเห็น+เหตุผล วา่ agree
Management หรือ disagree กับ actuary
- เสนอ action ทีจ
่ ะใช้สาหรับทา
ตาม actuary’s
recommendation
- ลงนามใน senior
management review
- นาเสนอบอรด
์
Board of
- ให้ความเห็นชอบกับ ความเห็น
Directors
ของ actuary และ senior
management
- comment ความเหมาะสมของ
management action และ
มาเลเซีย
N/A
- ควบคุมการทารายงาน +
assumption + projection +
recommendation
- รายงานผลให้กับบอรด
์ พรอม
้
กับ corrective action (หรือ
รายงานให้กับ risk
management committee)
- approve methodology +
process + line of authority
- conduct regular &
independent assessment
- deliberate, endorse, monitor
TEMPLATE

Template สาหรับสถานการณฐาน
์

Template สาหรับสถานการณระยะสั
้น
์

Template ของ Malaysia
แนวทางการทา SELF SELECT SCENARIO
สานักงาน คปภ. จะจัดทา list ของปัจจัย
ั เลือก โดยบริษท
ั
และสถานการณให
์ ้บริษท
สามารถกาหนดสถานการณอื
่ เองนอกเหนือจาก
์ น
list นี้ได้ ทัง้ นี้สานักงาน คปภ. จะกาหนด
ประเภทความเสี่ ยงขัน
้ ตา่ ทีบ
่ ริษท
ั จะตองท
าการ
้
ทดสอบ เช่น ความเสี่ ยงดานการประกั
นภัย
้
ความเสี่ ยงดานตลาด
เป็ นตน
้
้
BNM - FACTORS FOR SENSITIVITY
ANALYSIS
1. Interest rate
•
•
•
•
•
Parallel yield curve shift
Change of yield curve slope
Shift of curve and changing slope
Shocks to swap spreads
Shocks to rates and volatilities
2. Equities
• Shocks to levels and volatilities
• Shocks to levels only
• Shocks to volatilities only
3. Exchange
rates
• Shock to level only
• Shocks to levels and volatilities
4. Credit
5. Commodities
• Shocks to credit spreads
• Shocks to levels and volatilities
BNM - FACTORS FOR SENSITIVITY
ANALYSIS (CONT.)
6. Emerging
markets
7. Others
8. Insurance
• Parallel yield curve shift
• Shocks to interest rates and volatilities
• Shocks to various volatilities
• Shocks to mortality/ morbidity rates
• Shocks to loss ratios
• Significant increase in new business causing
high new business strain
• Significant change in valuation/ reserving
basis
BNM - COMMON STRESS TEST
SCENARIO
Category
Historical
Equities
- Black Monday 1987
- Asian financial
crisis 1997
- Bursting of IT
bubble 2000
- Terrorist attacks
2001
- Historical equity
market decline
Hypothetical
- Hypothetical stock
market crashes
- New Economy
scenarios
- Risk arbitrage
market boom
- Equity exotics
stress
- Geopolitical unrest
- Terrorist attack
- Global economic
outlook
BNM - COMMON STRESS TEST
SCENARIO (CONT.)
Category
Historical
Interest Rate Products - Historical interest rate
increases and
decreases
- Bond market sell-off
1994, 2003
- Asian financial crisis
1997
- LTCM 1998
- Russian devaluation
1998
- Japan 1998
(termination of
Japanese MOF Bond
Purchase operation)
-
-
Hypothetical
Global tightening
(focusing on
increasing of short
term and long term
interest rate)
US tightening
Differential shocks to
short rates
Spike in repo rates
Yield curve twist
US economy outlook
Global economic
outlook
Increase in inflation
BNM - COMMON STRESS TEST
SCENARIO (CONT.)
Category
Credit
Historical
- Russian
devaluation and
default 1998
- Asian financial
crisis 1997
- Terrorist attack
2001
-
-
Hypothetical
Widening spread
Emerging market
economic outlook
Euro area
economic outlook
Global economic
outlook
Natural disaster
China change in
currency
arrangement
US government
sponsored
BNM - COMMON STRESS TEST
SCENARIO (CONT.)
Category
Others
Historical
- Gulf war 1990
- Iraq war 2003
Insurance
- 1918 Influenza
Pandemic
- Equitable Life 2000
- HIH 2001
- Terrorist attack 2001
- Tsunami 2004
- Confederation Life
1993
- Kidder, Peabody &
Co 1994
- Barings bank 1995
Operational
-
Hypothetical
Volatility disruption
Bank funding
Global economy
Pandemic (such as
Bird Flu, SARS, etc.)
Major natural disaster
Terrorist attack
- Denial of reinsurance
cover due to error in
reinsurance contract
wording
- Mis-pricing of risk
สรุปแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตที่
นาเสนอโดยสานักงาน คปภ.
กาหนดให้ทา scenario มีดงั นี้
 3 prescribed scenario
 Self selected scenario อยางน
่
้ อย 1 แบบ
 1 reverse stress test
 ทา base projection 3 ปี ตามสรุปแผน 3 ปี และทา
scenario projection 1 ปี
 สาหรับ prescribed scenario ให้รายงานผล 2 จุด คือ
immediate และ สิ้ นปี ท ี่ 1 ส่วน self-selected scenario
และ stress-to-failure ให้รายงานผล ณ สิ้ นปี ที่ 1 เทานั
่ ้น
 ทาการทดสอบภาวะวิกฤตปี ละ 1 ครัง
้ กาหนดส่งภายใน 6
เดือน ทัง้ นี้ สานักงาน คปภ. สามารถกาหนดให้บริษท
ั ทาการ
ทดสอบเพิม
่ เติมไดตลอดเวลา
โดยกาหนดเป็ นรายบริษท
ั หรือ
้
ทุกบริษท
ั ก็ได้
 ผู้รับผิดชอบหลักในการทาการทดสอบภาวะวิกฤตคือ ผู้บริหาร

INTERNAL CAPITAL
ADEQUACY
ASSESSMENT
PROCESS:
ICAAP
การรวม ICAAP เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ทดสอบภาวะวิกฤต
มาเลเซียทา ICAAP เพิม
่ เติมจากการทา
Stress Test
 วัตถุประสงคหลั
์ กของการทา Stress Test ก็
เพือ
่ Identify Key Risks
 ICAAP มีวต
ั ถุประสงคเพื
่ Capital
์ อ
Management
 องคประกอบหลั
กของ ICAAP ประกอบไป
์
ดวย
ITCL และ CMP
้
 ITCL มีทม
ี่ าจากการทา Stress Test หลายๆ
ครัง้
 บริษท
ั จะตองมี
ระดับเงินกองทุนไมต
้
่ า่ กวา่

ICAAP ของ MALAYSIA
I
N
T
E
R
N
A
L
G
O
V
E
R
N
A
N
C
E
Responsibility of insurers
Dialogue
Internal Capital Adequacy
Assessment Process (ICAAP)
Comprehensive risk
assessment of insurer’s risk profile
and quality of risk management
Conduct stress testing base on
plausible adverse scenarios and
incorporating insurer’s risk profile
and business plan
Individual
target capital
level
ICAAP
&
Regular
Updates
Supervisory Review of ICAAP
Supervisory review under
the Risk-based Supervisory
Framework (RBSF)
Review of ICAAP: Offsite
reviews, onsite reviews,
discussions with board and
senior management,
discussion with external
Supervisory parties involved in ICAAP
Review
Overall assessment and
conclusion
Capital
management
plan
Board range of
supervisory
measures
Not
Satisfactory
Satisfactory
Supervisory
evaluation of
on-going
compliance
with
minimum
standards and
requirements
ทีม
่ าของ INDIVIDUAL TARGET CAPITAL
LEVEL (ITCL)
การทดสอบภาวะวิกฤตซา้ ๆหลายๆ
ครัง้ บนเงือ
่ นไขทีแ
่ ตกตางกั
น
่
โดยรวมความเสี่ ยงจากแผนธุรกิจ
และความเสี่ ยงอืน
่ ๆนอกเหนือจาก
RBC และเหตุการณด
างๆที
่
์ านลบต
้
่
อาจเกิดขึน
้ ไดอย
างน
ส
่ ุดใน 1
Test
้ Stress
่
้ อยที
Stress
Test้ไดระดั
Stress Test
ปี ทาให
บ ITCL
้
Stress Test
Stress Test
Stress Test
Stress Test
ITCL เป็ นระดับของเงินกองทุนที่
ใช้เป็ นจุดเริม
่ ตนของการน
า
้
มาตรการแกไขสถานการณ
้
์ ณ
ระดับความรุนแรงตางๆตามที
บ
่ ริษท
ั
่
ไดวางแผนไว
มาใช
้
้
้ โดยในการ
ทา Stress Test ผลทีไ่ ดอาจต
า่
้
กวา่ ITCL ได้ แตจะต
องไม
ต
่
้
่ า่
กวา่ Solvency Level
THANK YOU

similar documents