Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen

Report
Decreet maatregelen voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften
Persconferentie 8/11/2013
Historiek
• 1994: The Salamanca-statement and framework for action on special
needs education
• 1998: Advies over inclusief onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR)
• 2006: VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap
• 2008: Vlaams Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet
• 2009: Vlaams Parlement ratificeert VN-Verdrag
• 2002-2009: verschillende pogingen ondernomen
‘maatwerk in samenspraak’ en ‘leerzorg’, maar geen gestemd decreet
• 2010-2011: resonantiegroepen
 geen draagvlak voor leerzorg
• 2012-2013: DAM-decreet, BNM-decreet, M-decreet
Cijfers: niets doen is geen optie (1/2)
Evolutie leerlingenaantal
buitengewoon kleuteronderwijs
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
Evolutie leerlingenaantal
buitengewoon lager onderwijs
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
Evolutie leerlingenaantal
buitengewoon secundair onderwijs
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
Cijfers: niets doen is geen optie (1/2)
Aandeel leerlingen buitengewoon
basisonderwijs per type
Aandeel leerlingen buitengewoon
secundair onderwijs per type
Type 7
Type 4 Type 6 5%
1%
10%
Type 8
33%
Type 7
5% Type 6
0% Type 4
6%
Type 1
30%
Type 2
17%
Type 3
12%
Type 1
45%
Type 2
27%
Type 3
9%
Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: 30.504
=> Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking of
leerstoornis
Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: 20.177
=> Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale beperking
(type 8 bestaat vandaag niet in BuO)
Cijfers 2012-2013
Na 15 jaar overleg evenwicht bereikt
Definitieve goedkeuring Vlaamse Regering ‘Ontwerp van decreet
betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften’
– Met VN-Verdrag als achtergrond zoeken naar de plaats van leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften in ons onderwijs.
– Logische stap… internationale regelgeving vertaald naar onderwijsregelgeving
– Broos evenwicht als belangrijke eerste stap
– Alle partners eensgezind: ‘niets doen, is geen optie!’
Wat verandert er?
•
Gedeeltelijk verlaten van medisch model – focus op onderwijsbehoeften
•
Basisaanbod vervangt type 1 en 8
•
Kwaliteitsverbetering diagnostiek - belangrijke rol voor CLB
•
Type 9 voor leerlingen met ASS
•
Opdracht van gewoon onderwijs: gemeenschappelijk curriculum en redelijke
aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
(remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren)
•
Herdefiniëring draagkrachtafweging voor leerlingen met individueel
curriculum: disproportionaliteit
Nieuwe indeling
Huidige indeling buitengewoon onderwijs: (zonder criteria)
Type 1: voor kinderen met een licht mentale beperking
Type 2: voor kinderen met een matig of ernstig mentale beperking
Type 3: voor kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
Type 4: voor kinderen met een lichamelijke beperking
Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium
Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking
Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen
Nieuwe indeling buitengewoon onderwijs: (met criteria)
Type basisaanbod (vervanging type 1 en 8): op basis van onderwijsbehoeften
Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking (IQ ≤ 60) + beperking in sociaal
aanpassingsgedrag
Type 3: voor kinderen met emotionele- of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben
Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
Type 5: voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of preventorium
Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking, of taal- of spraakstoornis
Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben
Flankerende maatregelen
• Competentieontwikkeling (109 VTE vrijgemaakt)
• Waarborgregeling: middelen blijven ingezet voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften
• Geleidelijkheid
• Monitoring i.f.v. verdere stappen (o.a. GON/ION)
Middelen
Vandaag
•
•
•
880 miljoen euro van de onderwijsbegroting (10,6 miljard euro) gaat naar buitengewoon onderwijs
34 miljoen euro: GON basis
19 miljoen euro: GON secundair
•
Kostprijs per leerling:
– gewoon basis: 5.030, 32 euro
– buitengewoon basis: 15.890,88 euro
– gewoon secundair: 8.588,75 euro
– buitengewoon secundair: 19.460,03 euro
Met het nieuwe decreet:
zelfde middelen, anders inzetten

similar documents