PowerPoint ประกอบการบรรยาย

Report
ลักษณะงานควบคุม และขอบเขตของการ
ทางานตามกฎกระทรวงและข้ อบังคับ
โดย ผ.ศ.ประสิ ทธิ์ พิทยพัฒน์
กรรมการสภาวิศวกรและประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ ความ
ชานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒวิ ศิ วกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Part I
งานวิศวกรรมควบคุม
Part II
ขอบเขตความสามารถ
ของผู้ได้ รับใบอนุญาต
Part I
งานวิศวกรรมควบคุม
• การให้ คาแนะนา
• การตรวจวินิจฉัย
• การตรวจรับรองงาน
• การศึกษา
• การวิเคราะห์ ทางเลือกที่
เหมาะสม
• การวางแผนของโครงการ
• การใช้ หลัก วิชาเพื่อ ให้ ได้ มาซึ่ งรายละเอียดในการ
ก่ อสร้ าง การสร้ าง การผลิต หรื อการวางผังโรงงาน
และเครื่ อ งจั ก ร โดยมี ร ายการค านวณ แสดงเป็ น
รู ปแบบ ข้ อกาหนด หรือประมาณการ
• การอานวยการควบคุ ม หรื อการควบคุ ม เกี่ย วกับ การ
ก่ อสร้ าง การสร้ า ง การผลิต การติด ตั้ง การซ่ อม การ
ดัดแปลง การรื้ อถอนงาน หรื อการเคลื่อนย้ า ยงานให้
เป็ นไปโดยถูกต้ องตามรู ป แบบ และข้ อกาหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม
งานพิจารณาตรวจสอบ
• การค้ นคว้ า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้ อมู ล
แ ล ะ ส ถิ ติ ต่ า ง ๆ ห รื อ ใ ช้ เ ป็ น ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ห รื อ
ประกอบการตรวจสอบวิ นิ จ ฉั ย งาน หรื อ ในการ
สอบทาน
งานพิจารณา
ตรวจสอบ
งานอานวยการใช้
• การอานวยการดูแลการใช้ การบารุงรักษางาน ทั้งที่
เป็ นชิ้นงานหรือระบบ ให้ เป็ นไปโดยถูกต้ องตามรู ป
แบบ และข้ อกาหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
Part II
ขอบเขตความสามารถ
ของผู้ได้ รับใบอนุญาต
ประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
สาหรับใบอนุญาตระดับภาคีวศิ วกรและระดับสามัญวิศวกร
ภาคีวศิ วกรรมไฟฟ้า
งานไฟฟ้ากาลัง
งานไฟฟ้าสื่ อสาร
งานไฟฟ้ากาลัง
ทาไม่ ได้
งานให้ คาปรึกษา
ทาไม่ ได้
งานวางโครงการ
งานออกแบบและคานวณ
ระบบหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าทีม่ ีขนาด ตั้งแต่ 300 - 1,000 kVA
หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่ างสายในระบบ ตั้งแต่ 3,300 V
–12 kV
ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารสาธารณะทีม่ ีขนาดการใช้ ไฟฟ้า
กาลังรวมกันตั้งแต่ 200 kVA- 1,000 kVA
ระบบสั ญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่ าสาหรับ
อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ หรืออาคารชุ ด ทุกขนาด
งานไฟฟ้ากาลัง
งานควบคุมการสร้ างหรือการผลิต
ระบบหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มขี นาด ตั้งแต่ 1,000 –
10,000 kVA หรือที่มขี นาดแรงดันระหว่ างสายในระบบ
ตั้งแต่ 12 kV – 36 kV
ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารสาธารณะที่มขี นาดการใช้
ไฟฟ้ากาลังรวมกันตั้งแต่ 200 kVA- 10,000 kVA
ระบบสั ญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่ าสาหรับ
อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ หรืออาคารชุด ทุก
ขนาด
งานไฟฟ้ากาลัง
งานพิจารณาตรวจสอบ
ทาได้ ทุกประเภททุกขนาด
ยกเว้ นการวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้า
ระบบหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มขี นาด ตั้งแต่ 1,000 kVA
ขึน้ ไป หรือ
ที่มขี นาดแรงดันระหว่ างสายในระบบ ตั้งแต่ 12 kV
ขึน้ ไป
ระบบสั ญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่ าสาหรับ
อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ หรืออาคารชุด ทุก
ขนาด
งานไฟฟ้ากาลัง
งานอานวยการใช้
ระบบหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มขี นาด ตั้งแต่ 1,000 kVA -10,000
kVA หรือที่มขี นาดแรงดันสู งสุ ดระหว่ างสายในระบบ ตั้งแต่
12 kV - 36 kV
งานไฟฟ้าสื่ อสาร
ทาไม่ ได้
งานให้ คาปรึกษา
ทาไม่ ได้
งานวางโครงการ
งานออกแบบและคานวณและงานควบคุม
การสร้ างหรือการผลิต
ระบบรับ ส่ ง แยก หรือรวมสั ญญาณส่ งโดยใช้ คลื่น
แม่ เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องการสื่ อสาร ตั้งแต่ 60 -240 วงจร
เสี ยงหรือเทียบเท่ า
งานไฟฟ้าสื่ อสาร
งานพิจารณาตรวจสอบ
งานอานวยการใช้
ทาได้ ทุกประเภททุกขนาด
ระบบกระจายคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าที่มกี าลังส่ งแต่ ละ
สถานีต้งั แต่ 1 kW – 2 kW
สามัญวิศวกรรมไฟฟ้า
งานไฟฟ้ากาลัง
งานไฟฟ้าสื่ อสาร
งานไฟฟ้ากาลัง
งานให้ คาปรึกษา
งานวางโครงการ
ทาไม่ ได้
ระบบการผลิตไฟฟ้ าทีม่ ีขนาดรวมกัน
ไม่ เกิน 50,000 kVA หรือที่มี
ขนาดแรงดันสู งสุ ดระหว่ างสายในระบบ
ไม่ เกิน 36 kV
งานไฟฟ้ากาลัง
งานออกแบบและคานวณ
ระบบหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าทีม่ ีขนาด ไม่ เกิน 50,000 kVA หรือ
ที่มีขนาดแรงดันระหว่ างสายในระบบ ไม่ เกิน 36 kV
ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารสาธารณะทีม่ ีขนาดการใช้ ไฟฟ้า
กาลังรวมกัน ไม่ เกิน 10,000 kVA
ระบบสั ญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่ าสาหรับ
อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ หรืออาคารชุ ด ทุกขนาด
งานไฟฟ้ากาลัง
งานควบคุมการสร้ างหรือการผลิต
ระบบไฟฟ้าที่มขี นาดแรงดันระหว่ างสายในระบบไม่ เกิน
115 kV
อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มขี นาด ไม่ เกิน100,000 kVA หรือที่มี
ขนาดแรงดันระหว่ างสายในระบบ ไม่ เกิน 115 kV
ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารสาธารณะที่มขี นาดการใช้ ไฟฟ้า
กาลังรวมกัน ไม่ เกิน 20,000 kVA
ระบบสั ญญาณเตือนภัย & ระบบป้ องกันฟ้าผ่ าสาหรับ
อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด
งานไฟฟ้ากาลัง
งานพิจารณาตรวจสอบ
ทาได้ ทุกประเภททุกขนาด
ระบบหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มขี นาด ตั้งแต่ 1,000 kVA
ขึน้ ไป หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่ างสายในระบบ ตั้งแต่
12 kV ขึน้ ไป
ระบบสั ญญาณเตือนภัย & ระบบป้ องกันฟ้าผ่ าสาหรับ
อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ หรืออาคารชุด ทุก
ขนาด
งานไฟฟ้ากาลัง
งานอานวยการใช้
 ระบบไฟฟ้าที่มขี นาดแรงดันสู งสุ ดระหว่ างสายในระบบไม่
เกิน 115 kV
 อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มขี นาดไม่ เกิน 100,000 kVA หรือที่มขี นาด
แรงดันสู งสุ ดระหว่ างสายในระบบ ไม่ เกิน 115 kV
งานไฟฟ้าสื่ อสาร
งานให้ คาปรึกษา
งานวางโครงการ
ทาไม่ ได้
ระบบเครือข่ ายที่มสี ถานีรับ ส่ ง และถ่ ายทอดเพื่อ
กระจายคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าที่มกี าลังส่ งแต่ ละสถานีไม่
เกิน 5 kW
งานไฟฟ้าสื่ อสาร
งานออกแบบและคานวณและงานควบคุม
การสร้ างหรือการผลิต
ระบบกระจายคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าที่มกี าลังส่ งแต่ ละ
สถานีไม่ เกิน 5 kW
ระบบรับ ส่ ง แยก หรือรวมสั ญญาณส่ งโดยใช้ คลื่น
แม่ เหล็กไฟฟ้าทุกขนาด
งานไฟฟ้าสื่ อสาร
งานพิจารณาตรวจสอบ
งานอานวยการใช้
ทาได้ ทุกประเภททุกขนาด
ระบบกระจายคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าที่มกี าลังส่ งแต่ ละ
สถานีไม่ เกิน 5 kW

similar documents