IProBI

Report
1
2
3
• KERAJAAN MELALUI SURAT RUJUKAN JPA.SARAAN(S) 63/51/7 JLD.2(31)
BERTARIKH 17 JUN 2014 TELAH MELULUSKAN PEMBERIAN IProBI
KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) YANG MENGAJAR BAHASA INGGERIS DI
SEKOLAH-SEKOLAH
• KEPUTUSAN INI ADALAH SELARAS DENGAN ASPIRASI PENDIDIKAN
YANG DIGUBAL DALAM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(PPPM 2013 – 2025) UNTUK MENINGKATKAN KEBERHASILAN MURID YANG
MENGUASAI KEMAHIRAN BAHASA INGGERIS
• KPM TELAH MENGELUARKAN PEKELILING PERKHIDMATAN KPM
BILANGAN 3 TAHUN 2014 BERKUATKUASA 5 OGOS 2014. PEKELILING INI
TELAH DIEDARKAN KEPADA SEMUA TERLIBAT MELALUI SURAT
RUJUKAN KP (PP)SULIT 0053/17(40) BERTARIKH 8 OGOS 2014
4
BIL
NEGERI
C1
C2
JUMLAH
1
Johor
1629
394
2023
2
Kedah
1010
215
1225
3
Kelantan
590
96
686
4
Melaka
534
90
624
5
Negeri Sembilan
692
166
858
6
Pahang
824
174
998
7
Pulau Pinang
940
270
1210
8
Perak
1579
427
2006
9
Perlis
154
20
174
10
Sabah
1351
277
1628
11
Sarawak
1696
380
2076
12
Selangor
2546
647
3193
13
Terengganu
658
111
769
14
WP Kuala Lumpur
883
238
1121
15
WP Putrajaya
70
13
83
JUMLAH KESELURUHAN
5
18674
PEKELILING PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BILANGAN 3 TAHUN 2014
6
• IProBI MERUPAKAN INSENTIF KEWANGAN SECARA ONEOFF KEPADA PPP YANG MENGAJAR SUBJEK BAHASA
INGGERIS DI SEKOLAH-SEKOLAH DAN MENCAPAI BAND C1
ATAU C2 DALAM CAMBRIDGE PLACEMENT TEST (CPT) /
UJIAN APTIS.
• INSENTIF INI DIBERI BERTUJUAN
SUPAYA PPP YANG
TERLIBAT MEMPUNYAI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS
YANG BAIK DAN KEKAL MENGAJAR BAHASA TERSEBUT
DENGAN CEMERLANG
• TEMPOH
PELAKSANAAN
HINGGA 31 DISEMBER 2016
7
BERMULA 1 JANUARI 2014
1. PPP BERTARAF TETAP YANG DILANTIK KE
DALAM PERKHIDMATAN SEBELUM 1 JANUARI
2015;
2. PPP YANG MENGAJAR SUBJEK
INGGERIS DI SEKOLAH-SEKOLAH;
BAHASA
3. MENCAPAI BAND C1 / C2 DALAM CPT / UJIAN
APTIS MULAI TAHUN 2012 SEHINGGA 2016; DAN
4. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
8
1. PPP YANG MENGAJAR SUBJEK BAHASA INGGERIS DI
KOLEJ MATRIKULASI, IPG, ELTC, ILP, IPTA
2. PPP BERKHIDMAT DI BAHAGIAN / JPN / PPD
3. PENGETUA / GURU BESAR
4. PPP BERTARAF KONTRAK / SEMENTARA / SAMBILAN /
INTERIM / GURU GANTI
5. PPP YANG DILANTIK PADA DAN SELEPAS 1 JANUARI
2015
6. PPP YANG MENGEMUKAKAN PERMOHONAN SELEPAS 31
DISEMBER 2016
7. PPP
YANG
TIDAK
LAGI
BERADA DI
DALAM
PERKHIDMATAN AWAM SEBELUM TARIKH KUATKUASA
PEKELILING : CONTOHNYA LETAK JAWATAN / BERSARA /
DIBUANG KERJA / MENINGGAL DUNIA
9
10
BAND
KADAR (RM)
C2
5,000.00
C1
3,000.00
C1 KE C2
2,000.00
(AMAUN PERBEZAAN)
KAEDAH PERMOHONAN ADALAH SEPERTI BERIKUT :
•
PPP
HENDAKLAH
MENGEMUKAKAN
MENGGUNAKAN BORANG IProBI;
•
PERMOHONAN HENDAKLAH DISERTAKAN DENGAN DOKUMEN YANG
TELAH DISAHKAN SEPERTI BERIKUT :
PERMOHONAN
DENGAN
 SALINAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN CPT / UJIAN APTIS; DAN
 JADUAL WAKTU MENGAJAR SUBJEK BAHASA INGGERIS TAHUN
SEMASA
•
11
PERMOHONAN HENDAKLAH DIKEMUKAKAN MELALUI KETUA JABATAN
MASING-MASING DAN DILULUSKAN OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB
(PTJ) (SEKOLAH / PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH)
• PERMOHONAN OLEH PPP HENDAKLAH DISAH DAN DILULUSKAN
OLEH PEGAWAI BERIKUT :
SEKOLAH
PEMOHON
PENGESAH
PELULUS
PTJ
PPP (PdP)
PENOLONG KANAN
PENGETUA / GURU
BESAR
PENOLONG
KANAN
*PENOLONG KANAN
PENGETUA / GURU
BESAR
PPP (PdP)
PENGETUA / GURU
BESAR
PEGAWAI
PENDIDIKAN DAERAH
PENOLONG
KANAN
PENGETUA / GURU
BESAR
PEGAWAI
PENDIDIKAN DAERAH
BUKAN
PTJ
* PENGESAH ADALAH PENOLONG KANAN SELAIN DARIPADA PEMOHON
12
TERDAPAT DUA KAEDAH PEMBAYARAN YANG
AKAN DILAKSANAKAN BAGI TAHUN 2014 :
1. PEMBAYARAN MELALUI SISTEM GAJI
BERKOMPUTER (PAYROLL)
2. PEMBAYARAN SECARA BAUCAR BERASINGAN
13
13
• PEMBAYARAN PERTAMA IProBI AKAN DITERIMA MELALUI GAJI
BULAN OKTOBER 2014 / BAUCAR BERASINGAN
• KETUA JABATAN PERLU MEMASTIKAN PENYEDIAAN BORANG
KEW 8 BAGI TUJUAN PEMBAYARAN
• SEMUA PEMBAYARAN HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM BUKU
PERKHIDMATAN KERAJAAN
14
TERDAPAT 3 JENIS CONTOH KEW8 :
• BAGI PPP YANG MENDAPAT C2 (RM5000)
• BAGI PPP YANG MENDAPAT C1 (RM3000)
• BAGI PPP YANG MENDAPAT PERBEZAAN C1 KE
C2 (RM2000)
15
15
• MEMASTIKAN PPP YANG MENERIMA IProBI TERUS KEKAL
MENGAJAR SUBJEK BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH
• BAGI KES PERTUKARAN,
KETUA JABATAN HENDAKLAH
MEMASTIKAN BAHAWA PPP YANG MENERIMA IProBI TERUS
MENGAJAR SUBJEK YANG SAMA
16
• MEMASTIKAN SEMUA PPP YANG LAYAK MENERIMA INSENTIF
MENGISI BORANG PERMOHONAN IProBI
• MEMASTIKAN SEMUA BORANG PERMOHONAN DIKEMUKAKAN
KEPADA PTJ SEBELUM ATAU PADA 25 SEPTEMBER 2014.
• PTJ HENDAKLAH MENGEMUKAKAN SENARAI PENUH PPP YANG
TELAH DISAHKAN KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGERI
SEBELUM ATAU PADA 1 OKTOBER 2014.
17
• MEMASTIKAN PERUNTUKAN DIAGIHKAN KEPADA
PUSAT TANGGUNGJAWAB BERDASARKAN SENARAI
YANG DISAHKAN OLEH PTJ
• MENGHANTAR LAPORAN PRESTASI PEMBAYARAN
KEPADA BPSM KPM
18
• MEMULANGKAN BAKI PERUNTUKAN YANG TIDAK
DIGUNAKAN PADA 14 NOVEMBER 2014.
• MEMANTAU PPP YANG MENERIMA INSENTIF TERUS
MENGAJAR SUBJEK BAHASA INGGERIS
19
BIL
TARIKH
PERKARA
1
2-11 September 2014
2
Sebelum / pada 25
September 2014
3
Sebelum / pada
1 Oktober 2014
4
10 November 2014
PELARASAN JURNAL
5
14 November 2014
PEMULANGAN BAKI PERUNTUKAN
SIRI TAKLIMAT IProBI KE SELURUH MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN PERLU DIKEMUKAKAN
KEPADA PTJ
PENGESAHAN SENARAI PENERIMA
KEMUKAKAN LAPORAN PRESTASI (LAMPIRAN
A) DAN SENARAI PENERIMA (LAMPIRAN B)
20
SEBARANG
KEMUSYKILAN
MENGENAI
HENDAKLAH DIRUJUK KEPADA :
i.
ii.
PERKARA
BAYARAN INSENTIF DAN PEKELILING PERKHIDMATAN IProBI
PUAN WAN NORMAH BT WAN ABD HAYAT (03-88847033)
ENCIK AHMAD KAMAL ARIFFIN BIN MOHD NOOR (03-88847039)
CAWANGAN DASAR DAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA BPSM
CAMBRIDGE PLACEMENT TEST (CPT)
ENCIK MOHD SUKRI BIN ZAINOL (03-88841053)
CIK TERESA ROSE ANAK GILBERT NYAOD (03-88841250)
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG)
iii. UJIAN APTIS
DR. JAYANTI S.SOTHINATHAN (06-7979157) / (019-3804383)
PUSAT PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS (ELTC)
21
BERIKUT
SESI SOAL JAWAB
22

similar documents