mjakubec-wug-2011-01-25-design

Report
Použití návrhových
vzorů v prostředí
jazyka C# .NET
Bc. Michal Jakubec
MCSE, MCSD, MCDBA, MCTS
http://www.jakubec.cz/
1
Agenda
17:00 až 17:10 – Představení WUGu
 17:10 až 18:30 – Návrhové vzory GoF
 18:30 až 18:45 – Přestávka a občerstvení
 18:45 až 20:00 – Návrhové vzory EAA
 20:00 – Diskuse: postřehy z praxe

2
1. část
Návrhové vzory GoF
3
Co je návrhový vzor?
Definice
„Obecně použitelné řešení
určitého problému v určitém kontextu“
 Specifikace

 Název
vzoru
 Popis problému
 Popis řešení
 Důsledky použití vzoru, příp. alternativy
4
Trochu historie…



Christopher Alexander:
A Pattern Language, 1977
Kent Beck, Ward Cunningham: Using Pattern
Languages for Object-Oriented Programs,
OOPSLA, 1987
GoF: Design Patterns, OOPSLA, 1994
5
GoF: Gang of Four
Ralph Johnson, Erich Gamma,
Richard Helm, John Vlissides 
6
Klasifikace vzorů GoF
Účel 
Přístup 
Tvorba instancí
(Creational)
Struktura
(Structural)
Chování
(Behavioral)
Třída
Factory Method
Adapter (C)
Interpreter
Template Method
Instance
Abstract Factory
Builder
Prototype
Singleton
Adapter (I)
Bridge
Composite
Decorator
Façade
Flyweight
Proxy
Chain of
Responsibility
Command
Iterator
Mediator
Memento
Observer
State
Strategy
Visitor
7
Vzájemné vztahy vzorů GoF
8
Zadání ukázkové aplikace

Vytvořte aplikaci, která umožní
 zadání
jednoduchého algebraického výrazu s
konstantami a proměnnými v textové formě
 zadání hodnot jednotlivých proměnných ve
výrazu
 vyhodnocení výrazu a zobrazení výsledku
9
Vzory GoF v praktické ukázce
Composite (Skladba)
 Builder (Stavitel)
 Interpreter (Interpret)
 Command (Příkaz)

…možná naleznete nějaké další :-)
10
Podoba uživatelského rozhraní
Kalkulátor algebraických výrazů
X
Výraz:
a - (b + c)
Proměnné:
a = 12, b = 3, c = 5
Výsledek:
4
Vypočítat
Smazat
Zavřít
http://www.infoq.com/presentations/Modeling-the-User-Interface
11
Gramatika platných výrazů
Zápis v Backusově-Naurově formě (BNF):
<expr> ::= <number> | <var> | <expr> <oper> <expr> |
"(" <expr> ")"
<oper> ::= '+' | '-' | '*' | '/'
<number> ::= <digit> | <digit> <number>
<digit> ::= "0" | "1" | "2" | … | "9"
<var> ::= <letter> | <letter> <var>
<letter> ::= "a" | "b" | "c" | ... | "z"
Možný výskyt bílých znaků (mezery, tabulátory, apod.) v definici
pro přehlednost neuvádím.
12
Příklady vyhovující gramatice
36
a+b
 12 + c
5+a*9+b–c
 5 + (a * 9) + b – c
 (abc + xyz) / opq
 (24 + (b * 3)) / (a – 2)

13
Zachycení hodnot proměnných

Kolekce typu klíč-hodnota
Název proměnné (klíč kolekce)
Hodnota proměnné
a
26
b
38
…
…
14
Zachycení výrazu v paměti
(24 + (b * 3)) / (a – 2)
Binární strom
Kořen
/
+
24
Proměnná
-
*
b
Binární výraz
a
Konstanta
2
3
15
Zachycení výrazu – Composite
Left
Right
BinaryExpression
Symbol : string
«interface»
IExpression
VariableExpression
Name : string
ConstantExpression
Value : double
16
Praktická ukázka (1/5)

Implementace zachycení výrazu
 rozhraní
IExpression
 třída ConstantExpression
 třída VariableExpression
 třída BinaryExpression

Doplnění překrytí metody ToString()
 umožní
zobrazení textové podoby výrazu –
užitečné pro ladění
17
Tvorba stromu výrazu – Builder
«interface»
IExpressionBuilder
ExpressionParser
ExpressionParser(builder : IExpressionBuilder)
Parse(text : string) : IExpression
PrefixExpressionBuilder
+12
builder BuildConstant(value : double)
BuildVariable(name : string)
BuildOperation(symbol : string)
BuildLeftBracket()
BuildRightBracket()
GetProduct() : IExpression
InfixExpressionBuilder
1+2
PostfixExpressionBuilder
12+
18
Praktická ukázka (2/5)

Implementace tvorby stromu výrazu
 rozhraní
IExpressionBuilder
 třída ExpressionParser
 třída InfixExpressionBuilder
19
Výpočet výrazu – Interpreter
«interface»
IExpression
Evaluate(context : IContext) : double
// pro ConstantExpression
return value;
// pro VariableExpression
return context.GetValue(name);
// pro BinaryExpression sčítání
return left.Evaluate(context)
+ right.Evaluate(context);
«interface»
IContext
GetValue(string name) : double
DictionaryContext
items : Dictionary<string, double>
Context(Dictionary<string, double>)
GetValue(string name) : double
20
Praktická ukázka (3/5)

Implementace výpočtu výrazu
 rozhraní
IContext
 metoda IExpression.Evaluate(IContext)
 třída DictionaryContext
21
Tvorba kontextu – Builder
«interface»
IContextBuilder
ContextParser
ContextParser(builder : IContextBuilder)
Parse(text : string) : IContext
ArrayContextBuilder
builder BuildName(name : string)
BuildValue(value : double)
BuildAssignment()
BuildDelimiter()
GetProduct() : IContext
DictionaryContextBuilder
LinkedListContextBuilder
22
Praktická ukázka (4/5)

Implementace tvorby kontextu
 rozhraní
IContextBuilder
 třída ContextParser
 třída DictionaryContextBuilder
23
Napojení na UI - Command
MainForm
command
ButtonCalculate_Click()
ToolbarCalculate_Click()
command.Execute();
«interface»
ICommand
Execute()
CalculationCommand
CalculationCommand(
entryExpression : Control,
entryVariables : Control,
entryResult : Control)
Execute()
24
Praktická ukázka (5/5)

Implementace napojení na UI
 rozhraní
ICommand
 třída CalculationCommand
 deklarace atributu typu ICommand
 vytvoření instance CalculationCommand
25
Shrnutí

Implementace vzoru Composite (Skladba)
 zachycení

struktury algebraického výrazu
Implementace vzoru Builder (Stavitel)
 tvorba
stromu výrazu z jeho textové podoby
 tvorba kontextu z jeho textové podoby

Implementace vzoru Interpreter (Interpret)
 výpočet

hodnoty výrazu dle kontextu
Implementace vzoru Command (Příkaz)
 napojení

na UI
… nějaké další vzory? 
26
Rok 2005: 10. výročí vzorů GoF
Zdroj: http://laputan.org/
27
Občerstvení, názory, připomínky, otázky, odpovědi…
Přestávka
28
2. část
Návrhové vzory EAA
29
O vzorech EAA

hlavním autorem Martin Fowler
 http://www.martinfowler.com

převážně architektonické a návrhové vzory
„na míru“ podnikovým aplikacím a jejim
potřebám
30
Přehled vzorů EAA

Domain Logic Patterns



Unit of Work (184), Identity Map (195), Lazy Load
(200)



Identity Field (216), Foreign Key Mapping (236),
Association Table Mapping (248), Dependent
Mapping (262), Embedded Value (268), Serialized
LOB (272), Single Table Inheritance (278), Class
Table Inheritance (285), Concrete Table
Inheritance (293), Inheritance Mappers (302).
Object-Relational Metadata Mapping
Patterns:

Metadata Mapping (306), Query Object (316),
Repository (322).
Optimistic Offline Lock (416), Pessimistic Offline
Lock (426), Coarse Grained Lock (438), Implicit
Lock (449).
Session State Patterns:


Remote Facade (388), Data Transfer Object (401)
Offline Concurrency Patterns:


Model View Controller (330), Page Controller
(333), Front Controller (344), Template View
(350), Transform View (361), Two-Step View
(365), Application Controller (379).
Distribution Patterns:
Object-Relational Structural Patterns:


Table Data Gateway (144), Row Data Gateway
(152), Active Record (160), Data Mapper (165).
Object-Relational Behavioral Patterns:


Transaction Script (110), Domain Model (116),
Table Module (125), Service Layer (133).
Web Presentation Patterns:
Data Source Architectural Patterns



Client Session State (456), Server Session State
(458), Database Session State (462).
Base Patterns:

Gateway (466), Mapper (473), Layer Supertype
(475), Separated Interface (476), Registry (480),
Value Object (486), Money (488), Special Case
(496), Plugin (499), Service Stub (504), Record
Set (508)
Zdroj: http://martinfowler.com/eaaCatalog/
31
Rozšíření ukázkové aplikace

Máme aplikaci, která umožňuje
 zadání
jednoduchého algebraického výrazu s
konstantami a proměnnými v textové formě
 zadání hodnot jednotlivých proměnných ve
výrazu
 vyhodnocení výrazu a zobrazení výsledku

Rozšiřme aplikaci tak, aby umožňovala
 uložení
zadaného algebraického výrazu a hodnot
proměnných pro další spuštění aplikace
 snadnou změnu konkrétní implementace
funkčnosti aplikace z jednoho místa v kódu
32
Vzory EAA v praktické ukázce
Repository – hlavní přístupový bod k
mechanismu persistence výrazů a hodnot
proměnných
 Dependency Injection – výměna
implementace mechanismu persistence
 Domain Model – třídy reprezentující prvky
výrazu a hodnoty proměnných
 Adapter (GoF) – doplňková funkčnost k
mechanismu persistence výrazů

33
Dependency Injection

Tři základní metody „kontejnerové“ injekce
 pomocí
konstruktorů
 pomocí setterů
 pomocí „injekčních“ rozhraní

Alternativa pomocí EAA vzoru Registry
 statické
rozhraní – „pevné“ metody vrací
produkt
 dynamické rozhraní – produkt získáván z
kolekce či pomocí reflexe
34
Praktická ukázka (1/1)

Uložení zadaného algebraického výrazu a
hodnot proměnných pro další spuštění
aplikace
 třída
Repository
 rozhraní IRepositoryProvider
 třída SimpleRepositoryProvider

Změna konkrétní implementace funkčnosti
z jednoho místa v kódu
 třída
ServiceLocator
35
Zdroje


http://sourcemaking.com/
http://martinfowler.com/articles/injection.html
36
Diskuse: názory, připomínky, otázky, odpovědi
Závěr
37

similar documents