Patiënt in beeld- presentatie sociale plattegrond 2014 [PPTX, 20 blz

Report
Vermaatschappelijking van de zorg:
toename van cliënteel met psychische en
psychiatrische problematiek bij 1ste lijn
PROVINCIE VLAAMS BRABANT
SOCIALE PLAT TEGROND
OK TOBER 2014
Sprekers
Filip Abts, ervaringswerker in Revalidatiecentrum vzw Walden
Een dagcentrum voor mensen met een psychiatrische/psychische kwetsbaarheid dat een
intensief, doelgericht en tijdelijk programma aanbiedt, gericht op maatschappelijke integratie
en identiteitsopbouw.
www.vzwwalden.be/revalidatiecentrum
Sylvia Hubar, projectwerker GGZ in Wijkgezondheidscentrum De
Ridderbuurt
Een eerstelijnsgezondheidscentrum met artsen, kinesisten , verpleging en sociaal werkers, voor
alle inwoners van Groot Leuven. Door de multidisciplinaire samenstelling van het team is er
zorg voor het medisch en het psychosociale luik.
www.wgcridderbuurt.be
Aanleiding opstart project patiënt in beeld
Binnen wijkgezondheidscentrum de Ridderbuurt was er een grote
patiëntengroep met psychische kwetsbaarheid aanwezig.
We slaagden er niet altijd in om goede zorg voor deze groep te kunnen
realiseren. Onvoldoende toegankelijke GGZ partners in de regio en
patiënten die niet altijd zorg wilden aannemen. We raakten vermoeid
op deze patiëntengroep.
Doelen project patiënt in beeld
We wilden een werkwijze vinden die ons goesting gaf om met samen
met deze kwetsbare groep te zoeken naar methodes waarmee we goede
en gedeelde zorg konden realiseren en die ons op eerste lijn ook
voldoende zouden ondersteunen.
Daarnaast wilden we ook groepen die nu niet bereikt werden door GGZ
partners in beeld brengen en ook hier een aangepast aanbod voor
uitwerken.
Project : Patiënt in beeld
We hebben een werkwijze gezocht en gevonden om te doseren, om te kiezen wat
we zelf doen op de 1e lijn en wat we doen in wisselwerking met de 2e en 3e lijn.
De provincie Vlaams-Brabant heeft het wijkgezondheidscentrum ondersteund
door inhoudelijk het netwerk mee uit te bouwen . De instroom van patiënten
met psychiatrische problematiek in het BOV-project is als onderdeel mee
opgenomen in dit project.
Patiënt in beeld :
Model voor gedeelde zorg
Deze werkwijze is door Sylvia Hubar, Filip Abts, dr. Sara Brankaer en
door de patiënten-participatiegroepen uitgeschreven in een model
voor gedeelde zorg. Dit zorgmodel is verder onderbouwd met hulp van
de stuurgroep van het project ‘Patiënt in beeld’ en het
coördinatorenoverleg van art. 107.
Het zorgmodel kan door elke zorgverstrekker binnen of buiten een
wijkgezondheidscentrum gebruikt worden om het hulpverleningstraject
te kiezen, op maat van de patiënt, zijn/haar situatie en de
mogelijkheden van de hulpverleners.
Model voor gedeelde zorg :
kernprincipes
4 patiëntengroepen gedefinieerd :
Regisseurs, zoekers, voorbijganger en de zorgmijders
Aanpak afhankelijk van inzicht en motivatie van patiënt
Focus op herstel en ervaringskennis
Getrapte zorg, gedeelde zorg , standby principe
Patiënt in beeld :
Herstel- en krachtgericht werken vanaf het
eerste moment
De aandoening overweldigt
De patiënt worstelt
Leert leven met de aandoening
Heeft een leven voorbij de aandoening
↓
Krachtgerichte aanpak
Gedeelde zorg
Zorg in een sociaal- en zorgnetwerk
Toekomstgerichte zorg
Handvatten voor eerste lijn
werkers
Spreek met je patiënten/cliënten over de ervaren zorg
(zelfhulpgroepen,lotgenotencontact)
Deel de zorg met andere partners
Gedrag komt voor uit ziektebeeld en is geen bewust gekozen gedrag
Omgaan met het gedrag, niet het behandelen van het ziektebeeld/ geen nood
om diagnose te kennen
Creëren van een werkkader : wat hebben wij nodig voor een goede zorg,
ondersteuning, aanbod, contact te kunnen bieden ?
Kader van verbindende , geweldloze communicatie en motiverend werken
trainen.
Het crisisplan:
het belang van goede communicatie
- Uitbouw van een netwerk rondom de patiënt
- Degelijke communicatie tussen de verschillende
zorgactoren en de patiënt en omgeving
- D.m.v. het samen opstellen van een crisisplan, dat bezorgd
wordt aan de verschillende zorgactoren, ook naasten en
familie
- Alarmbelfunctie / Violen op elkaar afstemmen
- Zorgtrajecten moeten dan niet weer van nul heropstarten:
gedeelde informatie in EMD / trajectdossier
Template voor
hervalpreventieplan(HPP)/crisisplan




Persoonsgegevens
Huidig dagelijks leven
Lichamelijke gegevens
Actuele medicatie
 Aanleidingen van mogelijk herval
 Eerste signalen van herval
 Wat zijn helpende gedachten?




Hoe te handelen bij een crisis?
Gewenste crisismedicatie/ongewenste crisismedicatie
Afspraken rond de crisis
Wensen in geval van opname
 Gegevens sociaal netwerk en zorgnetwerk
 Praktische aandachtspunten (huisdieren, planten, sleutel, rekeningen)
Consultdesk GGZ Vlaams Brabant
De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant biedt
telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerste lijn die
kampen met vragen over psychische of psychiatrische problemen bij
hun cliënten of patiënten.
Doel is de eerstelijn te versterken zodat zij
- zelf de regie over de zorg behouden
- snel een antwoord krijgen op hun vragen
- gericht kunnen doorverwijzen
Consultdesk praktisch
=> Je kan elke dag bellen tussen 10-13u
=>Algemeen advies kan dagelijks. Advies over bijzondere problematieken
kan op de aangeduide tijdstippen. Een oproep kost 0,30€/min.
=>Buiten de aangeduide uren is de lijn niet bemand, contact kan dan via
[email protected]
Psychisch/psychiatrisch advies
Suïcidepreventie
Stemmingsstoornissen
Alcohol en drugs
Eetstoornissen
MDO PSY
Steeds meer wordt de zorg van personen met
psychiatrische problemen door verschillende zorg- en
hulpverleners gedragen. In dergelijke situaties is een
goede samenwerking met alle betrokken partijen
noodzakelijk.
Een multidisciplinair overleg in de vorm van een rond-detafelgesprek streeft naar een betere afstemming van de
zorg op de noden en verwachtingen van de patiënt of
cliënt.
Voorwaarden
De patiënt of cliënt heeft een langdurige en complexe
psychiatrische problematiek
Het overleg moet door een erkende overlegorganisator
georganiseerd worden.
Er moeten minstens 3 types zorg- of hulpverleners van
verschillende organisaties fysiek aanwezig zijn, waarvan
minstens één actor uit de geestelijke gezondheidszorg en
minstens één actor uit de eerste lijn.
Er is nood aan een begeleidingsplan, wordt opgevolgd
door zorgbemiddelaar. Aanwezigheid cliënt niet altijd
noodzakelijk.
Een MDO PSY moet minimaal twee keer per jaar
georganiseerd worden.
Waar aanvragen ?
Goal vzw
Maria Theresiastraat 63a - 3000 Leuven
T: 016 31 04 08
E: [email protected]
W: www.selgoal.be
Zorgnetwerk Zenneland
Kattestraat 6 - 1730 Asse
T: 02 306 80 44
E: [email protected]
W: www.zenneland.be
Beslisboom aanmelding MT
Toetje
Wie graag het volledige herstelverhaal van Filip wil lezen, kan dit met
een eenvoudig mailtje vragen [email protected]
Vlaamse definitie van herstel :
‘Terug met hoop en goesting bezig zijn in het leven en er uwen draai
terug in vinden’
Een gouden tip voor patiënt en netwerk:
‘Herstellen doe je zelf, maar daarom niet alleen’
Dixit Filip

similar documents