การวัดความสึกหรอของแบริ่งและเพลาข้อเหวี่ยง

Report
การวัดความสึ กหรอของแบริ่งและเพลาข้ อเหวีย่ ง
สามารถกระทาได้ 2 วิธี คือ
 การวัดด้วยการใช้พลาสติกเกจ
 การวัดโดยการใช้ไมโครมิเตอร์
พลาสติกเกจ (plastigage)
ซองและสเกลวัด
เส้ นพลาสติกเกจ
ไมโครมิเตอร์ (Micromiter)
ถอดฝาครอบแบริ่ งก้านสูบออก
ลาดับการถอดน๊ อตเพลาข้ อเหวีย่ ง
การสึ กหรอ หรื อการเสี ยหาย
แบริ่งชาร์ ป
รอยขีดข่ วน
ดี
เสี ย
ความแตกต่างระหว่างแบริ่ งที่
เสี ยหายกับแบริ่ งที่ดี
เช็ดน้ ามันจากแบริ่ งเพลาข้อเหวี่ยงให้หมด
ตัดพลาสติกเกจ ให้มีความยาวเท่าๆกับ
ความกว้างของแบริ่ ง
ถอดฝาครอบก้านสูบออกตรวจสอบ ดูพลาสติกเกจที่ถูกบีบ
ตรวจสอบด้ วยพลาสติกเกจ
พลาสติกเกจ
พลาสติกเกจ
สเกลวัด
สเกลวัด
พลาสติกเกจ แบนไม่สม่าเสมอ อาจเนื่องจากการเรี ยวของ
ข้อเหวีย่ งหรื อแบริ่ ง
ก่ อนขันเข้ ากับ
เพลาข้ อเหวีย่ ง
หลังขันเข้ ากับ
เพลาข้ อเหวีย่ ง
การใช้ ไมโครมิเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ
 การตรวจสอบด้ วยสายตาดูรอยขีดข่ วน
และรอยแหว่ ง
•รอยขีดข่ วนและรอยแหว่ ง
ที่เพลาข้ อเหวีย่ ง
จุดทีท่ าการวัด
การวัดโดยใช้ ไมโครมิเตอร์
ทาการวัด 4 จุด
การเจียร์ ข้อเหวีย่ ง
สรุป
การวัดความสึ กหรอของแบริ่ งก้านสู บและเพลาข้อเหวีย่ งก็สามารถกระทา
ได้ 2 วิธี คือ
1. การวัดด้วยการใช้พลาสติกเกจ
2. การวัดโดยการใช้ไมโครมิเตอร์
แต่ก่อนอื่นการตรวจเราสามารถตรวจดูดว้ ยสายตาโดยดูรอยการขีดข่วนและการ
สึ กหรอจากภายนอกเสี ยก่อนและเมื่อพบการสึ กหรอมากกว่าค่าที่กาหนดก็
ต้องทาการเจียร์ เพลาข้อเหวีย่ งใหม่


similar documents