Slide 1

Report
‫‪‬بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫‪ ‬آشنایی با ‪:‬‬
‫‪ .1 ‬مفهوم بیوپس ی‬
‫‪ .2 ‬انواع بیوپس ی‬
‫‪ .3 ‬مفهوم زخم فشاری‬
‫‪ .4 ‬مفهوم دبریدمان‬
‫‪ .5 ‬انواع دبریدمان‬
‫‪ .6 ‬نحوه پانسمان سوختگی‬
‫‪ ‬بیوسپی عبارت است از برداشتن مقدار کمی از بافت ‪،‬به‬
‫منظوربررس ی در زیر میکرسکوپ‪.‬‬
‫‪ ‬سایر آزمایشات نیز می تواند به تشخیص سرطان کمک کند‪،‬ولی‬
‫فقط در بیوسپی تشخیص قطعی سرطان داده می شود‪.‬‬
‫‪:(fnab(Fine needle aspiration biopsy ‬در این روش از‬
‫یک سوزن ظریف برای برداشتن نمونه کوچک ازسلول استفاده می شود‬
‫‪:A core needle biopsy ‬دراین روش برای بر داشتن نمونه بزرگتر‬
‫بافت‪،‬از سوزن بزرگتراستفاده می شود‪.‬ترجیحا از این روش بیوسپی‪ ،‬پس ازنتایج‬
‫حاصل ازمعاینه فیزیکی و تصویر برداری استفاده شده وبا کمک وکیوم چندین بافت‬
‫بزرگ اصلی برداشته شود‪.‬‬
‫‪:Surgical biopasy ‬در این روش قسمت بیشتر بافت برداشته می‬
‫شود‪.‬این بیوسپی به دو صورت ‪(i ncisional‬برداشتن یک بخش از‬
‫توده)‪(excisional‬برداشتن کل توده)انجام می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬بیوسپی همراه با تصویر برداری‪:‬زمانی که توده مشخص قابل ملس نیست ولی در‬
‫تصویر رادیولوژی مانند مامو گرام‪ .‬یک وضعیت غیر طبیعی مشاهده می شود‪،‬از این‬
‫روش استفاده می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬راهنمایی سونوگرافی برای یاری کردن پژشگان در به دست اوردن نمونه های بافتی از‬
‫پستان در سه روش مختلف بیوسپی کاربرد دارد‪.‬‬
‫‪ ‬آسپیراسیون کسیت‪،‬بیوسپی آسپیراسیون سوزن نازک )‪(fna‬بیوپس ی چنبره ای‬
‫(‪.)cn‬‬
‫‪ Fna ‬اغلب برای ارز یابی کردنه لنفوندها آگزیالری در بیماران مشکوک به سرطان‬
‫پستان انجام می شود‪.‬بیشتربیوپس ی های پستانی که بر اساس سونوگرافی انجام می‬
‫شوند‪،‬با استفاده از تکنیک های بیوپس ی سوزنی چنبره ای با کمک خال اجرا می‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪ ‬سونوگرافی داپلر‪:‬‬
‫‪ ‬سونوگرافی از‪ brest‬تصویرساختمان های داخلی برست را فراهم می کند‪،‬در حالی‬
‫که سونوگرافی داپلر یک تکنیک اولتراسوند مخصوص است که جریان خون را در‬
‫میان عروق خونی از قبیل شریانها ووریدهای اصلی بدن ازجمله شکم‪،‬بازوها‪،‬ساق‬
‫پاها وگردن را ارزیابی می کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد کاربرد بیوپس ی‬
‫‪)1 ‬بیوپس ی از غدد لنفاوی‪:‬برای خارج کردن بخش ی از بافت این غده ومشاهده ان زیر‬
‫میکروسکوپ انجام می شود‪ .‬که در این مورد بیوپس ی به روش ‪fna‬انجام می گیرد‬
‫‪)2 ‬بیوپس ی از کلیه‪:‬یکی از مهم ترین روش های تشخیص در بیماری های کلیه است‪ .‬در‬
‫این مورد معموال بیوپس ی به روش )‪(ct scan bLind‬وتحت هدایت روش‬
‫سونوگرافی همزمان ‪-SAME time ultrasound‬انجام می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬کارسینوم سلولهای کبدی ‪ ،hepatocellular‬هپاتوم بدخیم ‪malignant‬‬
‫‪ hepatom‬و کارسینوم هپاتوسلوالر دوران کودکی ‪ hepato blastoma‬هم‬
‫از جمله سرطانهای شایع میباشند‪.‬‬
‫‪ ‬از جمله روشهای تشخیص آنها بیوپس ی میباشد که در این نوع بیوپس ی جهت‬
‫جلوگیری از آسیب به بافت نرم کبد از نیدلهای مخصوص کبدی استفاده میشود‪.‬‬
‫‪ )3 ‬بیوپستی از سلول پوستی‬
‫‪ ‬بطور کلی درمان تمام سرطان های پوستی از جمله ‪scc،bcc‬ومالنوم با بیوپس ی‬
‫انجام میگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬یکی از شایع ترین ضایعات اپی تلیال پیش سرطانی در افراد سفید پوست کر اتوز‬
‫آکتینیک است‪ ،‬که علت اولیه ان قرار گرفتن در معرض نور افتاب است‪ .‬که در مان‬
‫ان بیوپس ی به روش جراحی یا پانچ وهمچنین الکترودیسکاشن وکورت کشیدن انجام‬
‫میگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬زخم فشاری جراحت موضعی در پوست ‪،‬بافت ودر زیر ان است ومعموال در باالی‬
‫برجستگی های استخوانی به علت فشار‪،‬یافشار وکشش یا اصطکاک ایجاد می شود‪.‬‬
‫‪ ‬زخم های فشاری در ‪4‬مرحله بیان می شود‬
‫‪ ‬مرحله ای اول‪ :‬با قرمزی غیر قابل سفید شدن بر روی پوست سالم که معموال‬
‫منطقه ای بر روی بر جستگی های استخونی است مشخص می گردد که در پوست‬
‫های تیره ممکن است مشخص نباشد‪.‬این ناحیه ممکن است مقایسه با بافت های‬
‫اطراف ‪ ،‬درد ناک‪،‬سفت یا نرم‪ ،‬گرم تر یا سرد تر با شد‪.‬‬
‫‪ ‬مر حله دوم زخم فشاری‪ :‬از بین رفتن قسمتی از ضخامت درم مشخص می گردد و به‬
‫صورت زخمی باز وسطحی با بستر صورتی قرمز رنگ می باشد‪ .‬زخم ممکن است به‬
‫صورت تاول پر شده از سرم یا تاول باز شده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در مرحله سوم زخم فشاری‪ ،‬تمام ضخامت پوست از بین می رود و چربی زیر جلد‬
‫مشخص می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله چهارم زخم فشاری‪ :‬تمام ضخامت بافت پوست از بین می رود واستخوان‬
‫‪،‬تاندون یا عضالت در معرض دید هستند واسکار ممکن است در بعض ی از نواحی‬
‫زخم موجود باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اصطالح دبریدمان ‪:debridement‬به معنی بر داشتن مواد خارجی و بافت‬
‫های الوده و یا فاقد حیات از زخم های ترو ماتیک و یا عفونی است‪ ،‬تا حدی که‬
‫بافت زنده سالم ودر معرض دید قرار گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬انواع دبریدمان‬
‫‪surgical sharp‬‬
‫‪ ‬دبریدمان تیز‪:‬در کنار تخت به وسیله چاقوی کوچک جراحی یا قیچی ‪ ،‬پنس یاکورت‬
‫برای برداشتن بافت های نکروتیک استفاده می شود‪ .‬در این روش بیمار باید هم‬
‫زمان انتی بیوتیک سیستیمیک در یافت کند‪.‬‬
‫‪ ‬دبریدمان مکانیکی‪:‬‬
‫‪mechanicai‬‬
‫‪ ‬در این روش از پانسمان های مرطوب به خشک ‪،‬هیدرو تراپی و شستشوی زخم با‬
‫فشار زیاد برای نرم کردن و برداشتن بافت های مرده استفاده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬دبریرمان انزیمی‪:‬‬
‫‪enzy matic‬‬
‫‪ ‬دراین روش از مواد موضعی دبرید برای حل نمودن الیاف کالژن که بافت های‬
‫نکروتیک را دربستر زخم نگهداری می کنند‪،‬استفاده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬بیودبریدمان‪:‬‬
‫‪bio debridment‬‬
‫‪ ‬در این روش از کرم های استریل که برای هضم بافت های زخم‪ ،‬انزیم ترشح می‬
‫کنند‪ ،‬استفاده می شود‪ .‬از عسل نیز می توان به عنوان یک ماده بیودبریدمان‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫‪ ‬دبریدمان اتولیتیک‪:‬‬
‫‪autelytic‬‬
‫‪ ‬دراین نوع دبریرمان روی زخم را با پانسمان سنتتیک می پوشانند که موجب می‬
‫شود‪ ،‬انزیم ها در بستر زخم‪ ،‬بافت های مرده را هضم نمایند‪.‬این روش کند ترین‬
‫فرم دبریدمان است‪.‬‬
‫‪ ‬روش های دبریدمان اسکار‪:‬‬
‫‪ ‬الف) اکسیزیون تمام ضخامت پوست‪ :‬برای سوختگی های محدود کمتراز (‪)%5‬درجه‬
‫‪ 3‬مفید است‪ .‬با این تکنیک یک بستر با بافت زنده قابل اعتماد به وجود می اید‬
‫وخونریزی ان نسبت به تکنیک البه الیه کمتر می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬ب) اکسیزیون الیه الیه برای سوختگی های درجه‪ 2‬عمیق‪،‬و درجه‪ 3‬بوده و روش ان‬
‫به این صورت است که با در ماتوم ازسطع سوخته الیه هایی به ضخامت‪/25 mm‬‬
‫بر می دارند‪ ،‬تا به محل بافت زنده برسند‪.‬‬
‫‪ ‬ج) اکسیزیون مرحله به مرحله ‪ :‬برای بیمارانی که دچار سوختگی درجه ‪ 2‬عمیق و‬
‫درجه ‪ 3‬به کار می رود که در این گونه بیماران‪ ،‬در هر جلسه اتاق عمل حدود ‪%15‬‬
‫سطح بدن از بافت مرده دبریدمان می شود وسطح دبریدمان را باگرافت بیولوژیک‬
‫می پوشانند تا فاشیای محل دبریدمان شده دچار عفونت نشود‪.‬‬
‫‪ ‬اکسیزیون با لیزر‪:‬در مراکزی با استفاده از لیزر‪ co2‬اسکار محل سوختگی دبریدمان‬
‫می شود ‪.‬‬
‫‪ ‬روش های پانسمان زخم سوخته‪:‬زخم سوخته یا با پانسمان باز یا بسته درمان می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬روش باز‪ :‬دراین روش کرم انتی باکتریال با دستکش استریل روی زخم مالیده شده‬
‫وزخم باز می ماند‪.‬‬
‫‪ ‬مزایای روش باز‪:‬مشاهده ی راحت تر زخم‪ ،‬راحتی در تحرک بدن و حرکت مفاصل‬
‫وتسهیل در مراقبت‬
‫‪ ‬معایب‪:‬از دست دادن حرارت بیشتر‪،‬ایجاد هیپوترمی و درد‪.‬‬
‫‪ ‬روش بسته‪ :‬در این روش گازها با پماد ضد میکروبی اغشته شده‪،‬روی زخم گذاشته‬
‫می شود وبرای پیش گیری از کاهش جریان خون انتهای عضو سوخته‪ ،‬باید گاز ها از‬
‫سمت دیستال به پروگزیمال پیچیده شود‪.‬‬
‫‪ ‬مزایای روش بسته‪ :‬کاهش تبخیر و دفع حرارت از سطح زخم به عالوه ممکن است‬
‫گازهای گذاشته شده به دبرید زخم نیز کمک کند‪.‬‬
‫‪ ‬معایب‪ :‬محدودیت در تحریک وحرکت مفاصل و اندام ها‬
‫‪ ‬خوشبختی از سه جمله است ‪:‬‬
‫‪ ‬تجربه دیروز * استفاده از امروز * امید به فردا‬
‫‪ ‬ولی به سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم‪:‬‬
‫‪‬حسرت دیروز * اتالف امروز * ترس از فردا‬

similar documents