introduction to edpex สำหรับหน่วยงาน

Report
เกณฑคุ
่ การดาเนินการที่
์ ณภาพการศึ กษาเพือ
เป็ นเลิศ
บทนา : โครงรางองค
การ
่
์
หมวด 1.
การนาองคการ
์
หมวด 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
หมวด 3.
การมุงเน
่ ้ นลูกคา้
หมวด 4.
การวัด วิเคราะห ์
และการ
จัดการความรู้
หมวด 5. การมุงเน
ั งิ าน
่ ้ นผูปฏิ
้ บต
หมวด 6. การจัดการกระบวนการ (การมุงเน
่ ้น
การปฏิบต
ั ก
ิ าร)
หมวด 7. ผลลัพธ ์
โครงรางองค
การ
่
์
(Organizational
profile)
1.ลักษณะ
ก.สภาพแวดล
อม
องคการ
้
์
1.
หลั
ก
สู
ต
ร
บริ
ก
ารที
ส
่
งเสริ
ม
การเรี
ย
นรู
และบริ
ก
ารทาง
องค
กร
่
้
์
การศึ กษาอืน
่ ๆ
ทีส
่ าคัญ ความสาคัญเชิง
เปรียบเทียบของแตละหลั
กสูตรฯตอความส
าเร็จของ
่
่
สถาบัน และกลไกในการจัดหลักสูตรฯ
2. ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองคการ
จุดประสงค ์
์
วิสัยทัศน์ คานิ
่ ยม
และพันธกิจของสถาบัน
สมรรถะหลักของสถาบัน
คืออะไร
และมีความเกีย
่ วของอย
างไรกั
บพันธกิจ
้
่
ของสถาบัน
3. ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบต
ั งิ านหรือพนักงาน
องคประกอบหลั
กทีจ
่ งู ใจให้ผู้ปฏิบต
ั งิ านมุงมั
่ ตอการ
่ น
่
์
บรรลุพน
ั ธกิจและวิสัยทัศนของสถาบั
น สวัสดิการที่
์
สาคัญ และขอก
ขภาพและความ
้ าหนดพิเศษดานสุ
้
ปลอดภัยของผู้ปฏิบต
ั งิ านภายในสถาบัน
4. มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ ์ และสิ่ ง
1.ลั
ก
ษณะองค์
ก
าร
ข. ความสั มพันธระดับ
์
1.
องค
การ
์
โครงสรางและระบบธรรมาภิ
บาลของสถาบันมี
้
ลักษณะอยางไร
ความสั มพันธเชิ
่
์ งการรายงาน
ระหวางคณะกรรมการบริ
หารสถาบันและผู้นา
่
ระดับสูง การรายงานระหวางผู
น
่
้ าระดับสูงของ
สถาบันกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
สภาสถาบัน
(*)
2. ส่วนตลาด ประเภทผูเรี
้ ยน และกลุมผู
่ ้มีส่วนได้
ส่วนเสี ย ทีส
่ าคัญของสถาบัน
กลุมเหล
านี
่
่ ้ม ี
ความตองการและความคาดหวั
งทีส
่ าคัญอะไร
้
มีความแตกตางกั
นอยางไร
่
่
3. ผูส
วมมื
อทีเ่ ป็ นทางการและไม่
้ ่ งมอบและคูความร
่
่
เป็ นทางการทีส
่ าคัญคือใครบาง
มีบทบาทอะไร
้
ในการจัดหลักสูตร และ บริการทีส
่ ่ งเสริมการ
เรียนรูและสนั
บสนุ นผูเรี
้
้ ยนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
2. สภาวะการณ์ขององค์การ
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
1. สถาบันอยูในล
าดับใดในการแขงขั
่
่
่ น เมือ
เปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึ กษาหรือตลาด
การศึ กษา
2. การเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญ ซึง่ มีผลตอสถานะการ
่
แขงขั
งโอกาสสาหรับการสราง
่ นขององคการรวมถึ
้
์
นวัตกรรมและความรวมมื
อคืออะไร
่
3. แหลงข
่ อ
ี ยูส
่ อมู
้ ลสาคัญทีม
่ าหรับขอมู
้ ลเชิงเปรียบเทียบ
และเชิงแขงขั
่ นภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบาง
้
แหลงข
่ อมู
้ ลเชิงเปรียบเทียบสาหรับกระบวนการที่
คลายคลึ
งกันภายนอกชุมชนวิชาการคืออะไร
้
2. สภาวะการณ์ขององค์การ
ข. ความทาทายเชิ
งกลยุทธ ์
้
ความทาทายและความได
เปรี
่ าคัญ
้
้ ยบเชิงกลยุทธที
์ ส
1. ดานการศึ
กษา
และการเรียนรู้
้
2. ดานการปฏิ
บต
ั ก
ิ าร
้
3. ดานความรั
บผิดชอบตอสั
้
่ งคมในวงกวาง
้
4. ดานทรั
พยากรบุคคลคืออะไร
้
ความทาทายเชิ
งกลยุทธ ์
และความไดเปรี
้
้ ยบที่
สาคัญทีเ่ กีย
่ วของกั
บความยัง่ ยืนของสถาบันคืออะไร
้
2.ค.สภาวะการณ์
ข
ององค์
ก
าร
ระบบการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
• ส่วนประกอบทีส
่ าคัญของระบบการปรับปรุงผล
การดาเนินการ
ซึง่ รวมถึงการประเมินผล
การเรียนรูระดั
บองคการ
และกระบวนการ
้
์
สร้างนวัตกรรมของสถาบันมีอะไรบาง
้
หมวด
1 การนา
องคการ
์
ประเด็นสาคัญของหมวด 1
• รู้ไหมผูบริ
้ าอยางไร
(ผานการก
าหนด
้ หารชีน
่
่
วิสัยทัศน์ และคานิ
่ ยมของสถาบัน และ
ถายทอดสู
่
่ ทุกกลุม
่ รวมทัง้ การสรางบรรยากาศ)
้
• รู้ไหม ผู้นาสรางให
ง่ ยืนอยางไร
้
้องคการยั
์
่
• ทบทวนตัววัดอะไรบางเป็
นประจา
้
• สั่ งการและสื่ อสารให้เกิดการปรับปรุง
เปลีย
่ นแปลงอยางไร
่
• ระบบการกากับดูแลให้ถูกตองตามกฏหมายและ
้
จริยธรรม
ข. การสื่ อสารและผลการดาเนินการของ
องคการ
์
หมวด 2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ ์
ประเด็นสาคัญของหมวด 2
• รู้ไหมวา..ข
อมู
่ วของทั
ง้ ปัจจัยภายในและ
่
้ ลทีเ่ กีย
้
ภายนอกทีต
่ องใช
้
้
• ตอบสนองความทาทายและการเปลี
ย
่ นแปลง
้
• สถาบันไดใช
้ ้ความเกงของตนให
่
้เป็ นประโยชน์
ในเชิงยุทธศาสตรอย
์ างไร
่
• การกาหนดทิศทางและเป้าหมายทัง้ ระยะสั้ นและ
ระยะยาว
• การแปลงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตรไปสู
่ การ
์
ปฏิบต
ั ิ
• ตัวชีว้ ด
ั ทีใ่ ช้ในการติดตาม
การจัดทากลยุทธที
่ ี
์ ด
•
•
•
•
•
•
•
มีขน
้ั ตอนชัดเจน
มีผู้รับผิดชอบทีช
่ ด
ั เจน
มีวงรอบทีช
่ ด
ั เจน เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของธุรกิจ
มีการวิเคราะหข
์ อมู
้ ลประกอบการวางแผน
กลยุทธ ์
มีการค้นหาความทาทายเชิ
งกลยุทธ ์
้
มีการค้นหาความสามารถพิเศษขององคกร
์
และความไดเปรี
้ ยบเชิงกลยุทธ ์
มีการทวนสอบเพือ
่ คนหาจุ
ดบอดทีอ
่ าจ
้
กลยุทธที
่ ี
์ ด
ควรตอบสนองความทาทายขององค
กร
้
์
ควรใช้ประโยชนจากความสามารถพิ
เศษและ
์
ความไดเปรี
้ ยบเชิงกลยุทธ ์
•
ควรตอบสนองผูมี
ล
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยอยางสมดุ
่
•
ควรตอบสนองทัง้ ความทาทายระยะสั
้ นและ
้
ระยะยาว
•
ควรคานึงถึงโอกาสในการสรางนวั
ตกรรม
้
ใหมๆ่
•
•
ตัวอยางเครื
อ
่ งมือทีน
่ ิยมใช้ในการ
่
วางกลยุทธ ์
• SWOT & TOWS MATRIX
•
•
•
•
•
•
•
5 FORCES ANALYSIS
CAPABILITY ANALYSIS
PEST ANALYSIS
RESOURCE BASE VIEW
POSITIONING
BLUE OCEAN
STRATEGY MAP
การถายทอดกลยุ
ทธที
่ ี
่
์ ม
ประสิ ทธิภาพ
•
•
•
•
•
ถายทอดครอบคลุ
มทุกหน่วยงาน ทุก
่
ระดับชัน
้ จนกระทัง่ ถึงรายบุคคล
ถายทอดครอบคลุ
มผูส
่
้ ่ งมอบหรือคูความ
่
รวมมื
อทีส
่ าคัญดวย
่
้
มีการเตรียมทรัพยากรสนับสนุ นอยาง
่
เพียงพอและสมดุล
มีตวั วัดทีใ่ ช้ในการติดตามความสาเร็จ
มีการติดตามความคืบหน้าของแผนอยาง
่
สมา่ เสมอ
การคาดการณผลการด
าเนินการทีด
่ ี
์
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงคเชิ
์ งกลยุทธ ์
กาหนดคาคาดการณ
ล
่
์ วงหน
่
้ าตามกรอบเวลา
ทีก
่ าหนดไว้
• ควรมีคาเที
ยบเทียบกับคูแข
่ ยบเคียง/คาเปรี
่
่ ง่
ดวย
้
• ควรติดตามผลลัพธเที
และ
์ ยบกับคาคาดการณ
่
์
คาเปรี
ยบเทียบอยางสม
า่ เสมอ
่
่
•
•
หมวด 3 การมุ่งเน้ นลูกค้ า
ประเด็นสาคัญของหมวด 3
•
•
•
•
•
•
•
รู้ไหมวาลู
่ กค้าคือใคร และตองการอะไร
้
กระบวนของเราให้สิ่ งทีล
่ ก
ู ค้าตองการหรื
อไม่
้
ทุกส่วนงานไดมุ
่ แ
ี กลู
้ งเน
่ ้ นประสบการณที
์ ด
่ กคา้
หรือไม่
การรับฟังเสี ยงลูกค้า
อมู
การใช้ประโยชนจากข
้ ลลูกค้า
์
การสรางความผู
กพัน
้
การวัดผลความพึงพอใจ ความผูกพันและ
ความไมพึ
่ งพอใจ
การจัดการขอร
ยนทีด
่ ี
้ องเรี
้
สามารถแกไขปั
ญหาให้ลูกค้าดวยความ
้
้
รวดเร็ว
•
ยังคงรักษาระดับความเชือ
่ มัน
่ ของลูกค้า
•
ยังคงทาให้ลูกคามี
้ ความประทับใจและ
ผูกพันมากขึน
้
•
มีการรวบรวมเพือ
่ วิเคราะหหาทางป
์
้ องกัน
เชิงระบบ
•
หมวด
4 การวัด การ
วิเคราะห ์
และการจัดการความรู้
ประเด็นสาคัญของหมวด 4
• การกาหนดตัวชีว้ ด
ั ทัง้ หมดใน
ระบบ
• รูไหมว
าเก็
้
่ บขอมู
้ ลอะไร อยางไร
่
โดยใคร ใช้ทาอะไร
• การวิเคราะหข
้ ลและการใช้
์ อมู
ประโยชน์
• ระบบ IT
หมวด 5 การมุ่งเน้ นผ้ ูปฏิบัตงิ าน
ประเด็นสาคัญของหมวด 5
• รูไหมว
าคนของเรามี
ความผูกพันกับเรา
้
่
เพราะอะไร
• ไดใช
้ ้ปัจจัยเหลานั
่ ้นในการสรางความ
้
ผูกพันอยางไร
่
• จูงใจ สื่ อสาร พัฒนาพวกเขาอยางไร
่
• สวัสดิการและสรางสภาพแวดล
อมให
้
้
้
้เอือ
ตอการท
างานอยางไร
่
่
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
(การมุ่งเน้ นการปฏิบัตกิ าร)
ประเด็นสาคัญของหมวด 6
• รู้ไหมวาระบบงานของสถาบั
นมีกรี่ ะบบ ออกแบบมา
่
อยางไร
่
• รู้ไหมวาระบบงานไหนจะด
าเนินการเอง หรือจะจ้าง
่
คนนอก
• รู้ไหมวากระบวนการท
างานทีส
่ าคัญในสถาบันมี
่
อะไรบาง
ส่งผลตอการสร
างคุ
ณคาแก
ผู
้
่
้
่
่ เรี
้ ยนและผู้มี
ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยอยางไร
่
• ต้องพิจารณาปัจจัยสาคัญอะไรในการออกแบบเพือ
่ ให้
ตอบสนองความต้องการและความแตกตาง
่
• มีแผนสารองฉุ กเฉิน หรือเตรียมพรอมต
อภาวะฉุ
กเฉิน
้
่
หรือไม่
ประเด็นสาคัญของหมวด 6
ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการอยางไร
่
ควบคุมอยางไร
่
ป้องกันความผิดพลาดอยางไร
่
ปรับปรุงอยางไร
ประเมินผลการเรียนรูของผู
่
้
้เรียน
อยางไร
่
• นวัตกรรมและพัฒนาให้ดีขน
ึ้ จนเกงขึ
้ อยางไร
่ น
่
•
•
•
•
ระบบงาน (Work system)
• คาว่า “ระบบงาน” หมายถึง วิธก
ี ารทีส
่ ถาบัน
ใช้เพือ
่ ให้บรรลุผลความสาเร็จ
่ วกับบุคลากร ผู้ส่งมอบและ
• เช่น ระบบงานเกีย
คูความร
วมมื
อ และองคประกอบอื
น
่ ๆ ทีจ
่ าเป็ น
่
่
์
ในการสร้างและจัดหลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริม
การเรียนรู้ และบริการการศึ กษาอืน
่ ๆ
• และกระบวนการสนับสนุ น
• ระบบงานต้ องประสานระหว่ างกระบวนการ
ทางานภายในและทรัพยากรทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ทาให้
ตัวอยางกระบวนการออกแบบ
่
ระบบงาน
กาหนด
วัตถุประสงคและ
์
เป้าหมายของการ
ออกแบบระบบงาน
ประเมินผลงาน
ของระบบงาน
ปรับปรุงองคกรและ
์
กระบวนการตาม
ระบบงานใหม่
ศึ กษารูปแบบ
ระบบงานที่
เป็ นไปได้
ออกแบบระบบงาน
ตามวัตถุประสงคที
์ ่
กาหนด
ตัวอยางการตั
ดสิ นใจเรือ
่ งระบบงาน
่
กาหนด
หลักเกณฑ ์
ของระบบงาน
ติดตามผลการ
ดาเนินการ
ปรับปรุงองคกรและ
์
กระบวนการตาม
ระบบงานใหม่
ประเมินผลงาน
ระบบงานเดิม
ตัดสิ นใจวาจะท
าเอง
่
หรือใช้ทรัพยากร
ภายนอก โดย
คานึงถึงความสามารถ
พิเศษรวมกั
น
่
กระบวนการทางาน (Work
Process)
“กระบวนการทางาน” หมายถึง กระบวนการ
สรางคุ
ณคาที
่ าคัญทีส
่ ุดภายในสถาบัน
ซึง่
้
่ ส
อาจรวมถึงการออกแบบและการส่งมอบหลักสูตร
การสนับสนุ นผูเรี
้ ยนและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
การจัดระบบและกระบวนการสนับสนุ นตางๆ
่
“กระบวนการทางาน”
เป็ นกระบวนการซึง่ เกีย
่ วของกั
บ
้
ผู้ปฏิบต
ั งิ านส่วนใหญของสถาบั
น
่
และสรางคุ
ณคากั
้
่ บผูเรี
้ ยน
การออกแบบกระบวนการ
ค้นหาความจาเป็ นใน
การออกแบบและสราง
้
นวัตกรรมของ
กระบวนการ
กาหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ทรัพยากร
นาสู่การปฏิบต
ั ิ
จริง
ตรวจสอบและ
ทดลองปฏิบต
ั ิ
กาหนดขอก
้ าหนดของการ
ออกแบบและแผนการ
ออกแบบ
ทาการ
ออกแบบ
การควบคุมกระบวนการ
จัดทามาตรฐาน
การปฏิบต
ั งิ าน
แก้ไขและป้องกัน
ปัญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้
กาหนดตัววัดผลงานของ
กระบวนการและตัววัด
ในกระบวนการ
ตรวจสอบและติดตาม
ผลงานของกระบวนการ
กาหนดวิธก
ี ารและ
เทคโนโลยีทใี่ ช้ใน
การควบคุม
กระบวนการ
ฝึ กอบรม
การปรับปรุง
กระบวนการ
ค้นหาโอกาสใน
การปรับปรุง
กระบวนการ
จัดทาเป็ น
มาตรฐาน
กระบวนการ
ใหม่
ทดสอบผลการ
ปรับปรุง
ทาการปรับปรุง
กระบวนการดวย
้
วิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม
กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ในการ
ปรับปรุง
กาหนด
เป้าหมายการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
สิ่ งทีค
่ วรคานึงถึง
โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ
ประกอบดวย
้
– ข้อรองเรี
ยน ข้อคิดเห็ นจากผูใช
้
้ ้บัณฑิต/
ผู้รับบริการ
–
ข้อมูลจากผูส
วมมื
อ
้ ่ งมอบ คูความร
่
่
–
ข้อผิดพลาด ข้อบกพรอง
การบริการที่
่
ไมได
่ คุ
้ ณภาพ
–
อุบต
ั ก
ิ ารณความเสี
่ ยงและความสูญเสี ยที่
์
หมวด 7 ผลลัพธ ์
ตรวจประเมินผลการดาเนินการและการ
ปรับปรุงในดานต
างๆ
ทีส
่ าคัญโดยเปรียบเทียบ
้
่
กับคูแข
น
่ ทีข
่ ายผลิตภัณฑหรื
่ ง่ และองคการอื
์
์ อ
ง ไดแก
่ ลายคลึ
ให้บริการทีค
้
์ าน
้ ่ ผลลัพธด
้
- การเรียนรู้ของผู้เรียน
100
คะแนน
- การมุงเน
7
0
่ ้ นลูกค้า
คะแนน
- งบประมาณ การเงิน และตลาด
70 คะแนน
- การมุงเน
ั งิ าน
7
0
่ ้ นผู้ปฏิบต
7.1 ผลลัพธด
ยนรูของผู
เรี
้
้
้ ยน
์ านการเรี
ก. ผลลัพธด
ยนรูของผู
เรี
้
้
้ ยน
์ านการเรี
- ระดับปัจจุบน
ั และแนวโน้มของตัววัด หรือตัว
บงชี
้ ส
ี่ าคัญของการเรียนรู้ และการ
่ ท
ปรับปรุงการเรียนรูของผู
เรี
้
้ ยนเป็ นอยางไร
่
ผลลัพธดั
น อยางไร
เมือ
่
์ งกลาวเป็
่
่
เปรียบเทียบกับผลการดาเนินการของคูแข
่ ง่
สถาบันการ ศึ กษาทีเ่ ทียบเคียงกันได้ กลุม
่
ผู้เรียนและส่วนตลาดอืน
่ ๆ (*)
7.1 ผลลัพธด
ยนรูของผู
เรี
้
้
้ ยน
์ านการเรี
ตัวอยางผลลั
พธด
ยนรูของผู
เรี
่
้
้
้ ยน
์ านการเรี
1
2
3
Level
Trend
(ผล/ระดับ)
s
52
53 54 (แนว
โน้ม)
+/-
ร้อยละของบัณฑิตระดับ
80
88
89 93
ปริญญาตรีทไี่ ดงานท
า
้
ร้อยละของบัณฑิตทีส
่ อบ
80
78
90 98
ผานใบประกอบวิ
ชาชีพ
่
เงินเดือนเฉลีย
่ ของผู้ไดงาน
1500 1100 140 160
้
ทา
0
0
00 00
+
+
+
Comparison
องคกร
์
เปรียบเทียบ
ตัวชีว้ ด
ั
เป้า
หมาย
จุฬา
ขอมู
ผล
้
ล เปรีย
บ
เทีย
บ
(+/-)
94
มหิดล 92
เชียงใ 135
หม่
00
+
7.2 ผลลัพธด
งเน
้
่ ้ นลูกคา้
์ านการมุ
ก. ผลลัพธด
งเน
้
่ ้ นผูเรี
้ ยนและผู้มีส่วนได้
์ านการมุ
ส่วนเสี ย
(1) - ผลลัพธปัจจุบน
ั และแนวโนมดานความพึงพอใจ
์
้ ้
และไมพึ
่ งพอใจของผูเรี
้ ส่วนไดส
้ ยน และผูมี
้ ่ วนเสี ย
เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผูเรี
้ ยนและผู้
มีส่วนไดส
การอื
น
่ ทีจ
่ ด
ั
้ ่ วนเสี ย ตอคู
่ แข
่ งและองค
่
์
หลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรูและบริ
การ
้
ทางการศึ กษาอืน
่ ๆทีค
่ ลายคลึ
งกัน
้
(2) - ผลลัพธปั
ั และแนวโน้ม ดานการสร
าง
์ จจุบน
้
้
ความสั มพันธและความผู
กพันของผูเรี
์
้ ยนและผูมี
้ ส่วน
ไดส
ให้เปรียบเทียบผลลัพธใน
้ ่ วนเสี ยเป็ นอยางไร
่
์
7.2 ผลลัพธด
งเน
้
่ ้ นลูกคา้
์ านการมุ
ตัวชีว
้ ด
ั
1 ความพึงพอใจของของ
ผูเรี
จจัยสนับสนุ น
้ ยนดานปั
้
การเรียนการสอน
2 ความพึงพอใจตอ
่
ประสิ ทธิภาพการสอน
3 ความพึงพอใจดานการให
้
้
หมา
(ผล/ระดับ)
ย 52 53 54
4.00 4.0 4.1 4.13
1 1
4.00 3.8 4.1 4.33
8 3
4.00 4.4 4.5 4.57
ds
(แนว
โน้ม)
+/-
องคกร
์
เปรียบเทียบ
ตัวอยางผลลั
พธด
งเน
่
้
่ ้ นผูเรี
้ ยนและผู้มีส่วน
์ านการมุ
เป้า
Level
Tren
ไดส
้ ่ วนเสี ย
Comparison
ข้อมู ผล
ล เปรีย
บ
เทีย
บ
(+/-)
+
ST
3.80
+
+
ST
3.80
+
+
ST
4.10
+
7.3 ผลลัพธด
การเงิน
้
์ านงบประมาณ
และตลาด
ก. ผลลัพธด
การเงิน และตลาด
้
์ านงบประมาณ
(1) - ผลการดาเนินการดานงบประมาณและการเงิ
น
้
ของสถาบันเป็ น อยางไร
ทัง้ นี้ให้รวมถึงตัววัด
่
มตนทุ
ดานการควบคุ
้
้ น หรือความ เข้มแข็งดาน
้
การเงิน (*)
(2) - ผลการดาเนินการดานการตลาดของสถาบั
น
้
เป็ นอยางไร
ทัง้ นี้ให้รวมถึงตาแหน่ง หรือส่วน
่
แบงทางการตลาด
การขยายตลาด และส่วนแบง่
่
ตลาดและการเจาะตลาดใหม่ (*)
1 รายไดค
้ าธรรม
่
การศึ กษาตอปี
่ ตอคน
่
2 ทุนการศึ กษาทีค
่ ณะจัด
ให้
3 จานวนเงินทุนสนับสนุ น
การวิจย
ั
(ตอคน)
่
4 จานวนเงินทุนสนับสนุ น
การวิจย
ั ทีไ่ ดรั
้ บจาก
ภายนอกนอกสถาบัน
(ตอคน)
่
5 รายไดที
้ เ่ กิดจากผลงาน
การวิจย
ั สิ ทธิบต
ั ร อนุ
สิ ทธิบต
ั ร (ตอคน)
่
6 จานวนเงินบริจาคจาก
52
53
54
300
25,
000
251
27,
000
295
29,
000
300
50,
000
60,
000
65,
000
72,
000
250,
000
260,
000
270,
000
350,
000
300,
000
105,
000
277,
000
550,
000
500,
207,
347,
195,
25000
โน้ม)
+/-
+
+
องคกร
์
เปรียบเทียบ
การเงิน และ
พธด
ตัวอยางผลลั
้
่
์ านงบประมาณ
เป้า
Level
Trends
Comparison
ตลาดตัวชี้วดั
หมาย
(ผล/ระดับ)
(แนว
ขอมู
้ ล
BKU
27,000
BKU
310
BKU
33,
000
+
BKU
+
BKU
+
BKU
200,
000
100,
000
50,
ผล
เปรียบ
เทียบ
(+/-)
+
-
+
+
+
7.4 ผลลัพธด
งเน
ั งิ าน
้
่ ้ นผู้ปฏิบต
์ านการมุ
ก. ผลลัพธด
ปฏิ
ั งิ าน
้
้ บต
์ านผู
ั งิ านกับ
1) ผลลัพธด
กพันของผูปฏิ
้
์ านความผู
้ บต
สถาบัน และความพึงพอใจของผูปฏิ
ั งิ าน
้ บต
2) ผลลัพธด
ฒนาผูปฏิ
ั งิ านและกลุมผู
์ านการพั
้
้ บต
่ น
้ า
3) ผลลัพธด
ตรากาลัง และขีดความสามารถ
์ านอั
้
รวมถึงจานวนของบุคลากรและทักษะทีเ่ หมาะสม
4) ผลลัพธด
างาน รวมถึง
์ านบรรยากาศการท
้
สุขอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความ
ปลอดภัยของสถานทีท
่ างาน รวมทัง้ การ
ให้บริการ และสิ ทธิประโยชนของผู
ปฏิ
ั งิ าน
์
้ บต
(*)
ตัวอยาง
ั งิ าน
งเน
่ ตัววัดดานการมุ
้
่ ้ นผู้ปฏิบต
54
4.10
4.12
4.22
อาจารยพิ
/อาสาสมัคร
่
์ เศษ/อาจารยต
์ างชาติ
4.45
4.49
4.55
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน
3.97
4.12
4.44
1 ความพึงพอใจและความผาสุก
ผูสอน
้
Tren
ds
(แนว
โน้ม)
+/-
Comparison
ขอมู
้ ล ผล
เปรีย
บ
เทียบ
(+/-)
องคกร
์
เปรียบเทียบ
52
Level
(ผล/ระดับ)
53
ตัวชีว้ ด
ั
เป้า
หมาย
4.00
2 จานวนขอร
ยนของผูปฏิ
ั งิ าน
้ องเรี
้
้ บต
20
29
10
5
3 อัตราการลาออกของสายผูสอน
(%)
้
1%
5%
3%
1%
4 อัตราการเขารั
้ บการฝึ กอบรม(%)
100%
87
91
98
5 อัตราการเขารั
้ บการฝึ กอบรมของ
ผูปฏิ
ั งิ านสนับสนุ น(%)
้ บต
100%
91
97
100
+
+
+
+
+
+
+
BK 4.10
U
BK 4.51
U
BK 4.40
U
BK 15
U
BK 4.5
U
BK 89
U
BK 94
U
+
+
+
+
+
+
+
7.5 ผลลัพธด
ทธิผลของ
้
์ านประสิ
กระบวนการ
ก. ผลลัพธด
ทธิผลของกระบวนการ
้
์ านประสิ
บต
ั ก
ิ ารของ
1) ผลการดาเนินการดานการปฏิ
้
ระบบงาน รวมทัง้ การเตรียมระบบงาน และ
สถานทีท
่ างานให้พรอม
เมือ
่ เกิดภัยพิบต
ั แ
ิ ละ
้
ภาวะฉุ กเฉิน
2) ผลการดาเนินการดานกระบวนการท
างานที่
้
สาคัญ รวมถึงผลิตภาพรอบเวลาและผลของ
ตัววัดอืน
่ ทีเ่ หมาะสมดานประสิ
ทธิผลของ
้
กระบวนการ ประสิ ทธิภาพและนวัตกรรม
ตัวอยางผลลั
พธด
ทธิผลของกระบวนการ
่
้
์ านประสิ
Level
Tre
Comparison
(ผล/ระดับ)
nds
52
53 54 (แน
ขอ
้ ผล
ว
มูล เปรีย
โน้ม
บ
)
เทียบ
+/(+/-)
82
83 84
na
+ BKU
+
องคกร
์
เปรียบเทียบ
ตัวชีว้ ด
ั
เป้า
หมาย
1 รอยละความพึ
งพอใจของผูรั
้
้ บบริการตอประ
่
สิ ทธิของกระบวนการหลัก
2 รอยละของกระบวนหลั
กทีม
่ ก
ี ารพัฒนาและ
้
ปรับปรุงตามผลการประเมิน
3 รอยละความพึ
งพอใจตอภาวะฉุ
กเฉิน
้
่
4 รอยละจ
านวนบุคลากรทีร่ บ
ั รูและเข
าใจแนว
้
้
้
ปฏิบต
ั ข
ิ องแผนสารองฉุ กเฉิน
5 รอยละความพึ
งพอใจของผูใช
้
้ ้ฐานขอมู
้ ล
6 รอยละงบประมาณที
ป
่ ระหยัดได้
้
7 การลดตนทุ
้ นคาใช
่
้จาย
่
คาไฟ
่
คาน
่ ้าและสาธารณูปโภค
คาปฏิ
บต
ั งิ านนอกเวลาปฏิบต
ั ริ าชการ
่
80
80
20
40
65
80
80
89
50
92
66
95
85
+ BKU na
na
+ BKU
80
15%
75
5%
79 84
7% 9%
+ BKU 77
+ BKU 8.5
10%
10%
10%
1.8
1.3
2.2
2.4 3.8
2.7 3.1
3.6 4.8
+ BKU na
+ BKU na
+ BKU na
+ BKU
50
+
ตัวอยาง
ทธิผลของ
่ ตัววัดดานประสิ
้
กระบวนการ
–
–
–
–
ความพึงพอใจในการพัฒนากระบวนการตามกล
ยุทธ ์ / จานวนแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารทีเ่ ป็ นไปตามแผน
ความพึงพอใจของผูน
้ าระดับสูงและพนักงาน
เกีย
่ วกับผลการดาเนินการของระบบการวัด การ
วิเคราะหและการทบทวน
จานวน Best
์
practices ทีไ่ ดแต
จานวนขอมู
้ ละปี
่
้ ลและ
สารสนเทศทีจ
่ ด
ั ให้ผู้เกีย
่ วของแต
ละปี
้
่
ความน่าเชือ
่ ถือ ความปลอดภัยและการใช้งานงาย
่
ของ H/W และS/W
ผลการตรวจประเมิน การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบการจัดการสารสนเทศ
7.6 ผลลัพธด
าองคการ
(65
้
์ านการน
์
คะแนน)
ก. ผลลัพธด
าองคการและความ
้
์ านการน
์
รับผิดชอบตอสั
่ งคม
าเร็จตามกลยุทธและ
1) ผลลัพธของความส
์
์
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารของสถาบัน
2) ผลลัพธปั
ั และแนวโน้มของผลลัพธด
์ จจุบน
์ านธรร
้
มาภิบาลและความรับผิดชอบดานการเงิ
นทัง้
้
ภายในและภายนอก (*)
3) ผลลัพธด
บต
ั ต
ิ ามระเบียบ ข้อบังคับ
์ านการปฏิ
้
ความปลอดภัย
การรับรองมาตรฐาน และ
พธด
ตัวอยางผลลั
าองคการและความ
่
้
์ านการน
์
รับผิดชอบตอสั
Level
Tren
่ งคม เป้า
1
2
3
4
5
หมาย
(ผล/ระดับ)
52 53 54
ร้อยละของบุคลากรทีร่ บ
ั รู้และ 80 85
เขาใจทิ
ศทางองคกร
้
์
ร้อยละของกลุมผู
80 90
่ ้มีส่วนได้
ส่วนเสี ยทีไ่ ดรั
้ จงและ
้ บการชีแ
ถายทอดทิ
ศทางองคกร
่
์
ร้อยละของการบรรลุ
80 66
เป้าหมายตามตัวชีว้ ด
ั ของ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารประจาปี
ระดับความพึงพอใจของ
4.00 4.1
บุคลากรทีม
่ ต
ี อการน
าองคกร
1
่
์
ร้อยละของจานวนขอ
80 75
้
87
90
95
99
ds
(แนว
โน้ม)
+/+
BKU
80
BKU
83
4.6 4.88
7
80 97
ขอมู
้ ล
ผล
เปรีย
บ
เทียบ
+
85
+
71
Comparison
องคกร
์
เปรียบเทียบ
ตัวชีว้ ด
ั
+
92
+
BKU
+
BKU
-
4.20
50
+
ระดับพัฒนาการของผลลัพธ ์
เป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมหรือระดับโลก
เริม
่ เป็ นผู้นา
ผลลัพธเริ
่ ดีขน
ึ้
์ ม
เพิง่ เริม
่ มีผลลัพธให
์ ้เห็ น

similar documents