Slide 1 - VanHolnap

Report
A helyi önkormányzatok 2013. évi
feladatai és finanszírozási rendszere
Helyi önkormányzatok száma, lakosságszáma
2012. január 1-jén
Helyi önkormányzatok
Községi önkormányzatok 500 fő lakosságszám alatt
Önkormányzatok Önkormányzatok
száma
lakosságszáma
(db)
(fő)
1 051
281 337
Községi önkormányzatok 500 és 999 fő lakosságszám között
677
487 014
Községi önkormányzatok 1 000 és 2 999 fő lakosságszám között
866
1 475 068
Községi önkormányzatok 3 000 fő lakosságszámmal, vagy e fölött
113
431 818
2 707
2 675 237
119
473 804
82
287 952
Városi önkormányzatok 5 000 és 9 999 fő lakosságszám között
101
711 521
Városi önkormányzatok 10 000 fő lakosságszámmal, vagy e fölött
121
2 233 744
304
3 233 217
Megyei önkormányzatok
19
-
Megyei jogú városi önkormányzatok
23
2 015 036
Fővárosi és kerületi önkormányzatok
24
1 694 426
3 196
10 091 720
Községek összesen
Nagyközségek
Városi önkormányzatok 5 000 fő lakosságszám alatt
Városi önkormányzatok összesen
Helyi önkormányzatok összesen
2
A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi
egyenlege
milliárd forint
2002.
Bruttó
adósságállomány
Pénzforgalmi
egyenleg
191,5
2006.
2010.
2011.
490,1 1 247,5 1 196,0
-105,0 -156,5 -232,0
143,5
%-os
2012. változás
várható
2011
/2002
1242,8
624,5
-60,0
-136,7
3
A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi
egyenlege
milliárd forint
1400
1200
1000
800
600
bruttó adósságállomány
pénzforgalmi egyenleg
400
200
0
2002
2006
2010
2011
2012
-200
-400
4
A helyi önkormányzatok eladósodottsága
2011-ben
millió forint
Kötvény-állomány
562,540.9
47%
Egyéb adósság
634,269
53%
5
A helyi önkormányzatok főbb település-típusonkénti
2011. évi adósságállománya
Főváros
Hosszú lejáratú
adósságállomány
Rövid lejáratú
adósságállomány
(szállítók nélkül)
Adósságállomány
összesen
(szállítók nélkül)
A szállítói
tartozások nélküli
adósságállomány
aránya az összes
eszközállományho
z viszonyítva (%)
Főv.
kerületek
172 165,5
93 619,4
10 957,9
17 542,8
183 123,4
111 162,2
8,0
6,5
Megyei
önkormányzat
Megyei
jogú
városok
millió forint
Többcélú
Egyéb
Nagyközség Község kistérségi
városok
társulás
1 505,5 323 115,8 362 665,3
Ország
összesen
22 809,7 40 816,1
116,0
1 016 813,3
63 228,9
4 459,9 23 493,2
254,4
179 996,6
1 609,0 383 071,8 425 894,2
27 269,6 64 309,3
370,4
1 196 809,9
0,8
10,1
103,5
0,4
59 956,0
16,3
14,4
8,7
3,8
6
A helyi önkormányzatok 2011. évi hosszú lejáratú
adósságállományának deviza összetétele
millió forint
Deviza
Forint
Euro
Svájci frank
Összesen
Egyéb
Tartozások fejlesztési
célú
kötvénykibocsátásból
67 906,6
56 466
395 290,3
256,1
Tartozások működési
célú
kötvénykibocsátásból
12 278,5
0
28 172
0
Beruházási és
fejlesztési hitelek
244 329 206 654,4
62 557,1
0
775
1 259,3
0
333 418,8 263 895,4
487 278,7
256,1
Működési célú hosszú
lejáratú hitelek
Adósságállomány
összesen
(rövid lejáratú
hitelek és
váltótartozások
nélkül)
8 904,7
Euró alapú
adósság
aránya
(%)
Svájci frank
alapú
adósság
aránya
(%)
519 919,0
10,9
76,0
40 450,5
0,0
69,6
513 540,5
40,2
12,2
10 939,0
7,1
11,5
1 084 849,0
24,3
44,9
7
Helyi önkormányzatokról szóló új törvény –
feladatátrendeződés
• az új Ötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési
önkormányzatok számára,
• a jelenlegi feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja 2013-tól,
• a települési önkormányzatok a jövőben a valós helyi feladat-szervezési döntéseket
igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára,
• a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek,
• a jövőben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő többsége a járási
kormányhivatalokhoz kerül, biztosítva az igazgatási feladatok országon belül
egyenlő színvonalon történő ellátását,
• a helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, a
jövőben az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség,
lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
8
Helyi önkormányzatokról szóló új törvény önkormányzati kötelező feladatok 2013-tól
• településfejlesztés, településrendezés,
közvilágítás, kéményseprés, stb.),
településüzemeltetés
(köztemetők,
• óvodai ellátás,
• szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
• egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság,
rovarirtás),
• kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása,
stb.),
• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés,
-kezelés
és
-ártalmatlanítás
(csatornaszolgáltatás) ,
• lakás- és helyiséggazdálkodás,
9
Helyi önkormányzatokról szóló új törvény önkormányzati kötelező feladatok 2013-tól
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
helyi közfoglalkoztatás,
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
sport, ifjúsági ügyek,
nemzetiségi ügyek,
helyi közösségi közlekedés biztosítása,
hulladékgazdálkodás,
távhőszolgáltatás,
kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési
lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
10
Nem az önkormányzati törvényben előírt
önkormányzati feladatok
• Törvény a felsoroltakon kívül más a helyi közügy, helyben biztosítható
közfeladat ellátását is előírhatja.
• Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam
külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az
önkormányzat állami feladatokat is elláthat.
• A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi
közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos
hatáskörébe.
• Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező
feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az
önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön
források képezhetik.
11
Helyi önkormányzatokról szóló új törvény –
feladatátrendeződés
Az új Ötv. értelmében az önkormányzatoktól elkerülő feladatok:
• megyei intézmények állami fenntartásba kerültek (MIK-ek), a
megyék elsődleges feladata a területfejlesztés összefogása,
• alap- és középfokú oktatás, (óvoda kivételével)
• egészségügyi szakellátó intézmények (kórházak) fenntartása,
• államigazgatási feladat- és hatáskörök átkerülnek a járási
hivatalokhoz.
12
A megyei intézmények állami fenntartásba vétele
2011. évi CLIV. törvény alapján:
• a
megyei
intézmények
állami
fenntartásba
kerültek
2012. január 1-jétől,
• a megyék adósságállományát (189 mrd Ft) az állam átvállalta
2011-ben,
• a megyei intézmények szállítói tartozása az intézményfenntartást
követi,
• a megyei önkormányzatok vagyona, gazdasági társaságai,
alapítványai stb. térítésmentesen az államra szálltak.
13
A fekvő- és járóbeteg szakellátó egészségügyi
intézmények állami fenntartásba vétele
A fővárosi egészségügyi intézményekre vonatkozóan is hasonló döntés
született azzal, hogy esetükben az Állam a Fővárosi Önkormányzat
adósságállományából azon elemeket veszi át, amelyek az átvételre kerülő
egészségügyi intézményekhez és az általuk ellátott feladatokhoz
kapcsolódóan kerültek felvételre, illetve kibocsátásra (8,6 mrd Ft
összegben).
2012. május 1-jétől az állam a 2012. évi XXXVIII. törvény alapján
átvette a települési önkormányzatok aktív fekvőbeteg-szakellátást,
krónikus fekvőbeteg-szakellátást, valamint az integrált járóbetegszakellátást nyújtó egészségügyi intézményeit. Az átvételhez
kapcsolódóan az állam 2012. év végéig átvállalja az önkormányzatok
intézményeihez kapcsolódó adósságát és az intézmények szállítói
tartozását is.
14
Köznevelés
Feladatváltozás Állam - Önkormányzat között:
• Óvoda fenntartás és működtetés - teljes körűen települési önkormányzat
• Iskola (alapfokú, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, szak-, szakmai szolgálat)
Pedagógusok és szakmai segítőik - állami alkalmazottak
- közvetlen bérfinanszírozás
Szakmai dologi kiadás - állam támogatja
Működtetés (nem szakmai dologi kiadások, technikai személyzet)
Főszabály:
3000 fő lakos fölött - önkormányzati feladat
3000 fő lakos alatt - állami feladat
Kiegészítő szabály:
3000 fő lakos fölött - önkormányzat lemondhat, állam átvállalja
önkormányzat hozzájárulást fizet feltételtől
függően
3000 lakos alatt - önkormányzat átvállalhatja, ha képes működtetni
•
Szakképzés - állami feladat teljes körűen
15
Köznevelési intézményfenntartó rendszer
• A köznevelési intézményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fogja fenntartani.
• Az operatív feladatokat a Központ tankerületi igazgatóságai
látják el.
• A tankerületek területe megegyezik a járások területével.
• Költségvetési jogilag a Központ egy egységes költségvetési szerv
lesz, a tankerületek és az iskolák a Központ jogi személyiségű
szervezeti egységei lesznek.
• Ahol az állam látja el a működtetési feladatokat, ott ez a feladat is
a Központra hárul.
16
Szociális és gyermekvédelmi ellátási rendszer
változásai
• Állam átveszi: a gyermekvédelmi és a fogyatékos szakosított
bentlakásos ellátásokat
• Az intézmények fenntartását az EMMI által létrehozott Szociálisés Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogja végezni
• A közneveléssel ellentétben itt a teljes feladattömeg az állam
felelősségébe kerül, tehát a szakmai feladatellátás és a
működtetés egysége fennmarad
• Önkormányzatnál marad: idősek és hajléktalanok szakosított
bentlakásos ellátása
17
Változások az államigazgatási feladatok
rendszerében
• 2013. január 1-től megalakulnak a járási kormányhivatalok.
• A járási kormányhivatalok nem önkormányzati szervek lesznek,
hanem a Kormány alárendeltségében működnek.
• A járási kormányhivatalok a megyei kormányhivatalok
kirendeltségei lesznek.
• A kormányhivatalok átveszik az önkormányzatoktól az
okmányirodai és gyámügyi feladatok egészét.
• Szintén a kormányhivatalokhoz kerül néhány szociális segély
(időskorúak járadéka, ápolási díj) megállapítása és folyósítása.
18
Más fejezetekbe átkerülő források
EMMI-hez:
• Iskolapedagógus bérre 334,6 milliárd forint (korábbi ilyen célú állami
támogatás 251,3 milliárd + helyi illetékbevételek, helyben maradó SZJA közel
fele, és gépjárműadó 40%-a 83,3 milliárd forint).
• Taneszközökre 11,3 milliárd forint
hozzájárulások átcsoportosításából).
(korábbi
hasonló
célú
állami
• Szociális szakellátásra 16,3 milliárd forint (korábbi önkormányzati normatív
támogatás 5,8 milliárd + helyi SZJA 0,5 százalékpontja és gépjárműadó 5%-a
10,5 milliárd forint).
KIM-hez:
• Járási kormányhivatalok 29,6 milliárd forint (gyámügyi és okmányirodai
normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás,
valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része).
• Ellátottak juttatására 18,3 milliárd forint (az egyes segélyek, így az ápolási díj,
az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás).
19
Helyi önkormányzatokról szóló új törvény –
közös önkormányzati hivatal
•
•
•
•
•
2013. január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azon járáson belüli – községi önkormányzatok, amelyek területét legfeljebb egy
település választja el egymástól és lakosságszámuk nem haladja meg a 2000
főt.
2000 fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös hivatalhoz.
Közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő,
vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.
A közös önkormányzati hivatalokat legkésőbb 2013. márciusáig kell
megalakítani.
Ezt követően a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy
megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei
az önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül döntenek.
20
Helyi önkormányzatokról szóló új törvény –
közös önkormányzati hivatal
•
•
•
Amennyiben a közös hivatalt határidőre nem hozzák létre, vagy valamely
település nem tud csatlakozni, akkor a fővárosi és megyei kormányhivatal
vezetője jelöli ki az ahhoz tartozó településeket.
A megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen
biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos, vagy időszakos ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város,
akkor a város a székhelytelepülés, egyéb esetekben a székhelytelepülést a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
21
Kondíciók
• 2013-ban a IX. fejezet előirányzata 670,5 milliárd forint.
• Helyben maradó SZJA 4,1 százalékpontja kiszabályozásra kerül (a maradék 3,9
állami támogatássá alakul).
• A gépjárműadó 45%-a kiszabályozásra kerül, 15%-a az általános támogatás forrása
lesz.
• A teljes illetékbevétel – mely 2012-ben már csak a megyei jogú városoknál és a
fővárosnál volt – kiszabályozásra kerül.
• Jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik (a korábban e célt szolgáló
támogatás forrása beépül az általános működési támogatásba).
• Helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változik.
22
Az önkormányzati átengedett bevételek
alakulása
Átengedés mértéke
2012-ben
(zárójelben a 2012. évi
átengedés mértéke)
Az ágazati
Az általános
Átengedés mértéke
feladatokhoz
támogatásba
2013-ban
átrendezett mérték átcsoportosított
(zárójelben az
(zárójelben az
mérték (zárójelben
összeg)
összeg)
az összeg)
SZJA (8%)
4,1% (49,1 Mrd Ft) 3,9% (45,6 Mrd Ft)
0
Illeték (100%)
100% (12,3 Mrd Ft)
0
Gépjárműadó (100%)
0
45% (32,4 Mrd Ft) 15% (11,7 Mrd Ft) 40 % (29,4 Mrd Ft)
23
A helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásai
millió forint
Megnevezés
2012. évi előirányzat
Állami támogatások és SZJA bevétel együtt
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék zárolása
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
jogcímből zárolás
A szekszárdi Német Színház támogatásának átcsoportosítása az EMMI
fejezetbe
2013. évi bázis irányszám
Pedagógus életpálya-modell többletigénye
A BKV-nak nyújtott támogatás csökkentése
Önkormányzati szervezetfejlesztés miatti megtakarítás
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
Megyei jogú városok által átvett könyvtárak, múzeumok (KIM-től)
2013. évi irányszám (fejezeti átadások nélkül)
Illetékbevételek
Gépjárműadó
2013. évi irányszám a fejezeti átcsoportosításhoz figyelembe vett
gépjárműadó és illetékbevételekkel
Állami támogatások
928 813,4
1 041 930,8
-12 000,0
SZJA
bevételek
113 117,4
-4 000,0
-32,4
1 025 898,4
12 512,0
-10 000,0
-15 000,0
3 750,0
5 500,0
1 022 660,4
12 328,6
44 100,0
1 079 089,0
24
Fejezeti átcsoportosítások
EMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógusbérre
ebből:
-334 600,0
támogatás
SZJA
illetékbevétel
gépjárműadó (40%)
EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra
ebből:
támogatás
SZJA (0,5%)
gépjárműadó (5%)
EMMI fejezetbe átkerülő támogatás az iskolai szakmai munka feltételeinek
biztosításához
KIM fejezetbe átkerülő források (járási kormányhivataloknak működési célra)
KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira)
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása
-251 300,0
-42 171,4
-12 328,6
-28 800,0
-16 322,8
-5 835,9
-6 886,9
-3 600,0
-11 335,8
-29 605,0
-18 325,9
1 000,0
Ferihegyi út meghosszabbításának támogatása
670,0
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása
2012. évi irányszám (állami támogatások)
500,0
671 069,5
0,0
25
Általános működési feladatok támogatása
Önkormányzati feladatellátás finanszírozása:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (112,6 milliárd forint)
Három elemű támogatás
• Az önkormányzati hivatal működéshez az elismert hivatali létszám bér- és
dologi kiadásaihoz járul hozzá.
(Egy fő 3,6 millió forint/ fő bér és szocho + 0,98 millió forint dologi kiadás,
mintegy 25 000 fő közszolgálati tisztviselőre számolva.)
• Településüzemeltetés egyes kiemelt feladataihoz kapcsolódó támogatás:
zöldterület-gazdálkodáshoz; közvilágításhoz; temető-, közút fenntartáshoz.
E kettő együttes összegét csökkenti (esetenként lenullázhatja) a helyi
önkormányzat elvárt bevétele, ami a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a.
• Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de min. 3 millió forint.
26
Köznevelés
Köznevelési feladatok finanszírozása
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (109,9 milliárd forint)
Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek és kötelező keresetelemek
alapján a havi tényleges bérszámfejtésre épül
Lépései:
• gyerekszámból, csoportátlagból -> elismert csoportszám
• pedagógus kötelező óraszámból, elismert csoportszámból -> elismert pedagógus
létszám
• tényleges keresetekből, elismert pedagógus létszámból -> elismert keresetelemek
Óvodaműködtetés (17,0 milliárd forint)
• statisztikai gyermeklétszám és 54 000 forint/fő/év szorzataként
• elszámolás zárszámadás keretében
Gyermekétkeztetés (29,5 milliárd forint)
a 2012.-ben is ismert jogosultsági, igénylési, elszámolási feltételek szerint
68 000 forint/fő/év fajlagos
27
Segélyezés
Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Változás: Normatív ápolási díj és időskorúak járadéka államhoz kerül
Finanszírozás
• Alapelve változatlan, a konkrét összegek változnak
• Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz (39,1 milliárd forint)
• 80% a 2012. évi arányok alapján,
• 20% lakosságszám alapján kerül elosztásra
• de min. 1000 forint/fő, max. 25 000 forint/fő
• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (117,7 milliárd forint)
Alapellátás
Alapelve változatlan, de a konkrét összegek változnak
10-30% közötti többlet
társulásos megoldásnál: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátások esetén
Fajlagos változások:
• házi segítségnyújtás
125 000 forint/fő
csökkent
• időskorúak nappali ellátása
115 000 forint/fő
növekedett
• fogyatékosak nappali ellátása
570 000 forint/fő
növekedett
• pszichiátriai betegek nappali ellátása
330 000 forint/fő
növekedett
28
Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása
Feladatváltozás
• Önkormányzatnál marad: idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása
• Állam átveszi: a további szakosított bentlakásos ellátásokat
Önkormányzatnál maradó feladatok finanszírozása két elemű
• Szakmai dolgozók bértámogatása
• Intézményi működtetési támogatás
Szakmai dolgozók bértámogatása (16,8 milliárd forint):
• Elve: a törvény által elismert szakmai létszámhoz kapcsolódó kötelező bérelemek
finanszírozása illetményszámfejtés tényadatai alapján
• Lépései:
• ellátotti létszámból -> elismert alkalmazotti létszám
• illetményszámfejtésből -> kötelező bérelemek
• elismert alkalmazott létszámból, kötelező bérelemekből -> bértámogatás
29
Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása
Intézményi működtetés támogatása (4,1 milliárd forint):
• Célja: hozzájárulás
• a nem szakmai dolgozók béréhez
• szakmai dologi kiadáshoz
• épületműködtetéshez
• Módszere:
• maximum a szolgáltatási önköltség, valamint a térítési díjak és a
bértámogatás összegének különbözete
Bölcsődés, és fogyatékos intézményekben elhelyezetett gyermekek étkeztetése:
a 2012.-ben is ismert jogosultsági, igénylési, elszámolási feltételek szerint
68 000 forint/fő/év fajlagos
30
Közművelődési feladatok támogatása
Kulturális feladatok támogatása (17,6 milliárd forint)
Feladatszerkezet változása:
• A megyei múzeumi igazgatóságok
törzsintézményei a megyeszékhely megyei jogú városokhoz (Pest Megyében
Szentendréhez),
tagintézményei az illetékes települési önkormányzatok
• A megyei könyvtárak a megye székhely megyei jogú városokhoz (Pest Megyében
Szentendréhez)
kerülnek fenntartásra.
Támogatás: két szempont szerint differenciált, kötött
• Szakmai szempontok
- múzeumi ellátás
- könyvtári szolgáltatás
- közművelődés
• Településtípusok szerint
31
Előadó-művészeti támogatás, egyéb kulturális
célú támogatások
Előadó-művészeti támogatása (11,8 milliárd forint)
Két szempont szerint differenciált, kötött támogatás
• Szakmai szempontok
színház – zenekar – énekkar
• Támogatás típus szerint
művészeti ösztönző
létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás
Központosított előirányzatok
• Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, múzeumi szakmai támogatás
(780,0 millió forint)
• „ART” mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatására (100,0 millió forint)
32
Egyéb, az önkormányzatokat megillető
támogatások
• Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4,9 milliárd forint.
• Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása 100 millió
forint.
• A központosított előirányzatok rendszere nagyrészt változatlan marad 2012-höz
képest.
Tartalékok:
• Kiegészítő támogatási tartalékok (önkormányzati fejezeti tartalék 49 milliárd
forint, szerkezetátalakítási tartalék 35 milliárd forint).
• Megyei önkormányzati tartalék 1,5 milliárd forint.
33
Várható további intézkedések
• Pedagógus életpálya bevezetésének elhalasztása 2013. szeptember 1-ről
2014. január 1-re (megtakarítás kb. 73 milliárd forint).
• Helyi önkormányzati hatáskörű szociális segélyek együttes összegének
maximálása (megtakarítás kb. 8 milliárd forint).
Egyes önkormányzati (jegyzői és saját hatáskörű), továbbá a járási
kormányhivatalokba 2013. január 1-jétől átkerülő segélyek együttfolyósítási
összeghatára a közfoglalkoztatási minimálbér.
34
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény –
adósságkeletkezés engedélyezése
• Az Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően a helyi önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletet kizárólag a Kormány hozzájárulásával
köthet.
• Az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját
bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg.
• Nem kell a Kormány hozzájárulása
= az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert fejlesztési
támogatások megelőlegezésére vagy önrészére szolgáló hitelek,
= a költségvetési éven belüli működési célú hitel (likvid hitel),
= a reorganizációs hitelek, valamint
= a törvényben írt értékhatár alatti ügyletek esetében.
• Az adósságmegújító hitelt is engedélyeztetni kell.
35
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény –
adósságkeletkezés engedélyezése
Az új szabályozás célja
• az önkormányzatok fizetésképtelenné válásának megelőzése,
• a nagymértékben eladósodott önkormányzatok további eladósodásának
megakadályozása,
• az önkormányzati alrendszer hiányának kordában tartása,
• továbbá annak biztosítása, hogy az önkormányzatok csak a törvény által
számukra előírt (kötelező és önként vállalt) feladatok ellátásának
érdekében kössenek adósságot keletkeztető ügyleteket.
36
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény –
adósságkeletkezés engedélyezése
A Kormány az ügylethez abban az esetben járul hozzá, ha
• az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben
meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását
eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése
biztosított,
• az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját
bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg,
• az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati
alrendszere adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti (2013-tól),
• az adósságot keletkeztető ügylet nem eredményezi a 2012. év végi
államadósság-mutató növekedését a 2011. év végi mutatóhoz képest
(2012-ben).
37
Köszönöm a figyelmüket!

similar documents