ปัญหายาเสพติด - สถิติทางการของประเทศไทย

Report
โครงการการพัฒนาขอมู
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่ 76 จังหวัด/18 กลุมจั
้ ลสถิตแ
่ งหวัด
จังหวัดตรัง
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
สถิตจ
ิ งั หวัดตรัง
ประเด็นหารือคณะกรรมการสถิตจ
ิ งั หวัดตรัง
• ภาพรวมโครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัดตรัง
์
• Product Champion/ Critical Issues ในประเด็น
ยุทธศาสตรจั
์ งหวัดตรัง
การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติจังหวัดตรั ง
ภายใต้ โครงการการพัฒนาข้ อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
วัน เวลา น.
สถานที่
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องเพื่อทราบ
1.1 ความเป็ นมา และแนวทางการดาเนินงานโครงการการพัฒนาข้ อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
ระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
1.2 สรุ ปประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแนวทางการพัฒนาข้ อมูลตาม
แนวคิดห่ วงโซ่ มูลค่ า (Value Chain)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องนาเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ร่ างแผนพัฒนาสถิตริ ะดับจังหวัดตรั ง
2.2 แนวทางการดาเนินงานต่ อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
2
วัตถุประสงคและผลผลิ
ตหลักโครงการ
์
วัตถุประสงคโครงการ
์
– บูรณาการขอมู
้ ทีเ่ พือ
่ ตอบสนองยุทธศาสตร ์
้ ลสารสนเทศระดับพืน
การพัฒนาจังหวัด สนับสนุ นการตัดสิ นใจเชิงพืน
้ ที่
– พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานสถิ
ตข
ิ ององคกรภาครั
ฐ ให้มี
้
์
ความเป็ นมืออาชีพดานข
อมู
ิ ละสารสนเทศ
้
้ ลสถิตแ
ผลผลิต
– รางแผนพั
ฒนาสถิตจ
ิ งั หวัดเพือ
่ การตัดสิ นของประเด็นยุทธศาสตร ์
่
ของจังหวัด ไดแก
้ ่ ข้อมูลในการบริหารจัดการ Product
Champion ทีไ่ ดรั
้ ฐาน ปัจจัยสู่
้ บการเลือก อาทิ ข้อมูลพืน
ความสาเร็จ KPIs ฯลฯ
3
ส านัก งานสถิต ิไ ด้ ด าเนิ น การพัฒ นาระบบสถิต ิเ ชิง พื้น ที่ รองรับ การ
พัฒ นาประเทศอย่างต่ อเนื่ อ ง โดยให้ ความส าคัญ ในการเชื่ อ มโยง
ยุทธศาสตรของประเทศสู
้ ทีข
่ องกลุมจั
จึงได้
่ ยุทธศาสตรเชิ
่ งหวัด
์
์ งพืน
จัด ท าโครงการพัฒ นาข้ อมู ล สถิ ต ิ แ ละสารสนเทศระดับ พื้ น ที่ 76
จังหวัด/18 กลุมจั
่ งหวัด
2555
นารอง
10
่
จังหวัด
2557
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
2556
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
นารอง
2 กลุม
่
่ 76 จังหวัด/18 กลุม
่
จังหวัด
จังหวัด
4
วิธก
ี ารดาเนินงาน
ศึ กษาทบทวน (Review) ยุทธศาสตร ์
ของจังหวัด
กาหนด Product Champion
(PC)/Critical Issue (CI) หลักภายใตแต
้ ่
ละยุทธศาสตร ์
สร้างหวงโซ
่
่ (Value Chain) ของแตละ
่
PC/CI
กาหนดปัจจัยความสาเร็จ (CSF) ในแต่
ละขอต
้ อห
่ วงโซ
่
่
กาหนดตัวชีว้ ด
ั (KPI) ในแตละ
CSF
่
กาหนดขอมู
่ ตอบตัวชีว้ ด
ั
้ ล (Data) เพือ
(KPI)
ตรวจสอบขอมู
้ ล (มี/ไมมี
่ /มีแตต
่ อง
้
ปรับปรุง)
เลือกประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่
เกีย
่ วของกั
บการพัฒนาจังหวัดใน
้
ดานเศรษฐกิ
จ สั งคม
้
สิ่ งแวดลอมเป็
นหลัก ประเด็น
้
ยุทธศาสตรด
หารจัดการ
์ านการบริ
้
เกณฑ
ในการเลื
อด
กขอมู
์ ต
ภาครั
ฐไม
าชุ
ลสถิต ิ
่ องท
้
้ PC/CI
พิจารณาจากเป้าประสงค ์ กล
ยุทธและโครงการในแผน
์
ยุทธศาสตรพั
์ ฒนาจังหวัดเป็ น
หลัก เพือ
่ ดูวาข
่ อมู
้ ลมีผลตอการ
่
ขับเคลือ
่ นยุทธศาสตรหรื
์ อไม่
หากขอมู
่ ไี มชั
่ ะ
้ ลทีม
่ ดเจนพอทีจ
ระบุ PC/CI ได้ ให้ใช้ขอมู
้ ล
ทางสถิต ิ อาทิ การวิเคราะห ์
BCG Matrix หรือ HAI Index
มาช่วยเทียบเคียง
“แผนพัฒนาสถิตจ
ิ งั หวัด”
5
ยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2557 - 2560
์
วิสัยทัศน:์ “ตรัง เมืองแห่งความสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ การเสริม สร้า งความมัน่ คงทาง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ฐ า น
จัง หวัด (ด้า นเกษตรกรรม สัง คม พัฒนาคุ ณ ภาพชีว ิต และ ทรัพ ยากรให้ย ัง่ ยืน และสร้ า ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร การศึกษาเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ สิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ท่ อ งเที่ย ว) ที่ม ัง่ คัง่ และมี
เสถียรภาพ
เป้าประสงค์
1. รายได้จากการเกษตรเพิม่ ขึน้
2. ผลผลิต ทางอุ ต สาหกรรมและ
การเกษตรมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้
3. รา ย ได้ จ า กกา รท่ อ ง ดที่ ย ว
เพิม่ ขึน้
1. ตรังเป็ นสังคมดี
1. ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามอุดม
2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่
สมบูรณ์
มันคง
่
2. จังหวัดตรังมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี
3. ประชาชนมีสขุ ภาวะ
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรูด้ แี ละมี
คุณภาพ
Product Champion / Critical Issues - Rationale
เกษตรกรรม – ยางพารา
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ขึน้ อยู่กบั พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการทาสวนยางพารา ถ้าปี ใดยางพารามีราคาสูง เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมก็จะดี แต่ ถา้ ปี ใด
ราคายางพาราตกต่า เศรษฐกิจโดยรวมก็จะซบเซาไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ – ป่ าไม้
เนื่องจากป จั จุบ นั ทรัพยากรป่า ไม้ในจัง หวัดตรัง ถูก บุ ก รุก อย่า งต่ อเนื่อ ง ซึ่ง จากการสารวจพบว่า
ประเด็น ด้า นการบุ รุ ก ท าลายป่ า เป็ น จุ ด อ่ อ นส าคัญ ของจัง หวัด ตรัง จึง มีก ารวางเป้ าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน เป็ นประเด็นหลักในเรื่องของการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
ความมันคงในสั
่
งคม – ยาเสพติด
ั หาที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมัน่ คงในจัง หวัด ตรัง มากที่สุ ด ใน
ยาเสพติด ถู ก จัด อัน ดับ เป็ น ป ญ
ขณะเดียวกันจากการสารวจความต้องการของประชาชน ยังมีการระบุวา่ ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพ
ติดเป็ นปญั หาทีป่ ระชาชนในอาเภอต่างๆ ต่างให้ความสาคัญมากเป็ นอันดับต้น
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
อืน
่ ๆ
15%
โครงสรางผลิ
ตภัณฑจั
้
์ งหวัดตรัง ปี
2554
การศึ กษา
5%
การ
ขนสง
ขายส่ ่ ง
และการ
ขายปลีก
สื่ อสาร
13%
4%
การผลิต
14%
การเกษต
ร
49%
• ปี 2554 จัง หวัด ตรัง มีมู ล ค่ า ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวม
จัง หวัด ณ ราคาประจ าปี (Gross
Provincial
Product : GPP) เท่ากับ 88,573 ล้านบาท อยู่
อันดับ 5 ของภาคใต้ และอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัด
ั ่ นดามัน
ภาคใต้ฝงอั
• มีมลู ค่าภาคการเกษตรอยู่ท่ี 43,679 ล้านบาท และ
มูลค่านอกการเกษตรอยูท่ ่ี 44,895 ล้านบาท
• เกษตรกรรมในจังหวัดตรัง มีมลู ค่าทัง้ สิน้ ประมาณ
38,677 ล้านบาท ซึ่งเป็ นสาขาทีม่ มี ูลค่ามากทีส่ ุด
และเป็ น เศรษฐกิ จ หลัก มาโดยตลอด โดยมีพ ืช
เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ได้แ ก่ ยางพารา ปาล์ม น้ า มัน
และไม้ยนื ต้นอื่นๆ
BCG - สินค้าเกษตรกรรม
70
50
เงาะ
ปาล์มน ้ามัน
30
10
100
ยางพารา
80
60
40
20
-10
-30
-50
มังคุด
กล้ วยน ้าว้ า
สุกร
ทุเรี ยน
ไก่
0
ไข่ไก่
ลองกอง
-20
เกษตรกรรม - ยางพารา
โครงสร้างหลักด้านเกษตรกรรมของจังหวัดตรัง
สถานการณ์ด้านกสิกรรมของจังหวัดตรัง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์จากยางพารา ยังช่วยสร้างงานให้กว่า 8,296 คน (68% ของจานวนคนงาน
ในระบบอุตสาหกรรมของจังหวัดตรัง ) และมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 3,151 ล้านบาท หรือ 54% ของเงินลงทุนใน
อุตสาหกรรมของจังหวัดตรัง
ทรัพยากรธรรมชาติ - ทรัพยากรป่ าไม้
จานวนคดีที่มีการจับกุมในเรื่องของการบุรกุ พื้นที่ป่าไม้
1 ต.ค. 47 –
30 ก.ย. 48
1 ต.ค. 48 –
30 ก.ย. 49
1 ต.ค. 49 –
30 ก.ย. 50
1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51
1 ต.ค. 51 –
30 ก.ย. 52
1 ต.ค. 52 –
30 ก.ย. 53
2,189
2,444
970
3,469
1,912
1,507
จังหวัดตรังยังคงมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยทีพ่ บว่าสภาพปญั หาการบุกรุกพืน้ ทีป่ ่า สามารถ
วิเคราะห์ได้ดงั นี้
1. ปา่ บก: มีการบุกรุกจากการใช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตร และการลักลอบตัดไม้เพื่อทาการแปรรูป และก่ อสร้างอาคาร
บ้านเรือน
2. ปา่ ชายเลน: บุกรุกเพือ่ ใช้ประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม และการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ริมทะเล หรือการเผาถ่าน
ปจั จุบนั จังหวัดตรังมีพน้ื ทีป่ า่ ไม้สภาพธรรมชาติเหลืออยูป่ ระมาณ 668,150 ไร่ หรือประมาณ 21.74 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด ซึง่
ตามหลักการทางด้านความสมดุลทางระบบนิเวศด้านทรัพยากรป่าไม้และการบริหารจัดการพื้นที่แล้ว ต้องมีพ้นื ที่ป่า
ธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด หรือประมาณ 1,235,250 ไร่ จึงถือว่าสถานการณ์ทางด้านป่ าไม้ของ
จังหวัดตรังอยู่ในระดับวิกฤต
ความมันคงทางสั
่
งคม - ยาเสพติด
ปัญหาด้านความมันคงและความสงบ
่
สถานการณ์ ท่ีส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมัน่ คงของ
จัง หวัด ที่ส าคัญ ตามล าดับ ของความรุ น แรงของ
ปญั หา
• ปัญหายาเสพติด
• การทาลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
• อาชญากรรม
• ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
• การทาประมง
• ภัยพิบตั ิ
• ก่อการร้าย
จานวนคดี/ผูต้ ้องหา คดียาเสพติด ที่มีการ
จานวนที่
2554
2555
อัตราการ
จัจับบกุกุมมในจังหวัดตรัง
เติบโต (%)
คดี
1,892
4,145
119%
ผูต้ อ้ งหา
2,238
4,651
108%
พื้นที่ที่มีการจับกุมมากที่ สดุ
• อาเภอเมือง
98 คน
• ปะเหลียง
23 คน
• กันตัง
20 คน
• ห้วยยอด
19 คน
จังหวัดตรังให้ความสาคัญในเรื่องของการจัดการปญั หายาเสพติด โดยมีการระบุ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็ นหนึ่งในโครงการสาคัญในการแก้ไขปญั หาสังคมและคุณภาพชีวติ ในช่วงของการ
ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์จงั หวัดตรัง ปี 2553 - 2556
Product Champion / Critical Issues - Rationale
เกษตรกรรม – ยางพารา
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ขึน้ อยู่กบั พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการทาสวนยางพารา ถ้าปี ใดยางพารามีราคาสูง เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมก็จะดี แต่ ถา้ ปี ใด
ราคายางพาราตกต่า เศรษฐกิจโดยรวมก็จะซบเซาไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ – ป่ าไม้
เนื่องจากป จั จุบ นั ทรัพยากรป่า ไม้ในจัง หวัดตรัง ถูกบุกรุกอย่า งต่ อเนื่อง ซึ่ง จากการสารวจพบว่า
ประเด็น ด้า นการบุ รุ ก ท าลายป่ า เป็ น จุ ด อ่ อ นส าคัญ ของจัง หวัด ตรัง จึง มีก ารวางเป้ าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน เป็ นประเด็นหลักในเรื่องของการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
ความมันคงในสั
่
งคม – ยาเสพติด
ั หาที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมัน่ คงในจัง หวัด ตรัง มากที่สุ ด ใน
ยาเสพติด ถู ก จัด อัน ดับ เป็ น ป ญ
ขณะเดียวกันจากการสารวจความต้องการของประชาชน ยังมีการระบุวา่ ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพ
ติดเป็ นปญั หาทีป่ ระชาชนในอาเภอต่างๆ ต่างให้ความสาคัญมากเป็ นอันดับต้น
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
เกษตรกรรม
ทรัพยากร
• ระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านคมนาคมยัง
ไม่ได้มาตรฐาน
• ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่า
• เกษตรกรยังขาดองค์ความรูท้ เ่ี พียงพอ
• เครือ่ งมือในการประกอบอาชีพมีไม่เพียงพอ
• ขาดการต่อยอดเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางการเกษตรให้สงู ขึน้
• ขาดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทีด่ ี และเป็ นระบบ
• ขาดเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมในการบริหารจัดการ
•ประชาชนขาดจิตสานึก และไม่ให้ความร่วมมือในการอนุ รกั ษ์
ธรรมชาติ
• การทิง้ ขยะและสิง่ ปฏิกลู โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารจัดการหรือบาบัด
ั ่ างรุนแรงทาให้ทรัพยากรชายฝงั ่
•การกัดเซาะชายฝงอย่
เสียหาย
• การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ ทาการเกษตรและสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
• การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
สังคม
• การแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่ง มีแ นวโน้ ม สูง ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
• การเล่นพนัน
• การแพร่หลายของอบายมุขในพืน้ ที่
• ประชาชนได้ ร ับ ผลกระทบจากภัย ของยาเสพติด
ั หาจากการลัก ทรัพ ย์ แ ละท าร้ า ย
โดยเฉพาะป ญ
ร่างกาย โดยเยาวชนทีต่ ดิ ยาเสพติด
• ประชาชนมีโรคประจาตัวเพิม่ มากขึน้
VC ยุทธศาสตร์ที่ 1: Product Champion ยางพารา
การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มงคั
ั ่ ง่ และมีเสถียรภาพ
การวิจัย
และพัฒนา
(R&D)
•การวิจย
ั
และพัฒนา
พันธพื
์ ช
•การ
วางแผน
การผลิต
(Crop
Planning)
ปั จจัย
พืน
้ ฐานและ
การพัฒนา
เกษตรกร
•การบริหาร
จัดการน้า
•การรวมกลุม
่
เกษตรกร
สหกรณ ์ และ
ภาคีในสาขาที่
เกีย
่ วของ
้
•การพัฒนาปัจจัย
การผลิต
การสรางองค
้
์
ความรูและขี
ด
้
ความสามารถให้
เกษตรกร และ
สถาบันดาน
้
การเกษตร
•ส่งเสริมการ
จัดหาแหลง
dกระบวนการ
แปรรูป
การเพิม
่
ผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดต ้นทุน
•การเพิม
่ ผลิต
ภาพ
การจัดการ
แรงงาน
•แนวทางการ
รับมือกับภัย
พิบต
ั ิ
ส่งเสริมการใช้
พลังงาน
ทดแทน ใน
กระบวนการ
เพือ
่ ลดตนทุ
้ น
ส่งเสริมการทา
เกษตรกรรม
อินทรีย ์
การแปรรูป
และสร ้าง
มูลค่าเพิม
่
dกระบวนการค้า
และการตลาด
การขนสง่
และจัดการ
ิ ค ้า
บริหารสน
(Logistics)
•พัฒนา
• พั ฒ น า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กระบวนการ
แปรรูปเพือ
่ เพิม
่ การขนส่ งและ
กระจายสิ นคา้
มูลคา่
มาตรฐานการ
ผลิต เกษตร
อุตสาหกรรม
(GMP/HACC
P) – เป็ นมิตร
ตอสิ
่ ่ งแวดลอม
้
•ผลกระทบตอ
่
สิ่ งแวดลอมที
่
้
เกิดจากการ
แปรรูป
•ส่งเสริมการ
ผลิต แบบไร้
ของเสี ย และ
การพัฒนา
ระบบ
การตลาด
•พัฒนาตลาด
กลางสิ นคา้
•การวางแผน
ในการรับมือ
กับผลผลิตลน
้
ตลาด และ
ควบคุมราคา
สิ นคา้
ผู ้บริโภค
เกษตรกร
dกระบวนการผลิต
VC ยุทธศาสตร์ที่ 2: Critical Issue ยาเสพติด
การเสริมสร้างความมันคงทางสั
่
งคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
การป้ องกัน
•ส่งเสริมกิจกรรม
การให้ความรู้ และ
สรางจิ
ตสานึกเรือ
่ ง
้
ยาเสพติดใน
โรงเรียน
•สรางการตระหนั
ก
้
ให้กับผูประกอบการ
้
และชุมชน
•การพัฒนาเยาวชน
ให้เป็ นผูน
้ าตนแบบ
้
ในสั งคม
•พัฒนาปรับปรุง
พืน
้ ทีส
่ ั นทนาการ
ของชุมชน
พัฒนาแหลงเรี
่ ยนรู้
ดานยาเสพติ
ดนอก
้
การปราบปราม
•ส่งเสริมมาตรการ
/ เครือ
่ งมือในการ
ตรวจสอบและ
ป้องกันยาเสพติด
ในสถาน
ประกอบการ
•สรางเครื
อขาย
้
่
ความรวมมื
อใน
่
ชุมชนในการ
ตรวจสอบ และ
สั งเกตุการณ ์
การควบคุม ดูและ
และบาบัดรักษา
แบบบูรณาการ
•พัฒนามาตรฐาน
ของสถานบาบัด
•การส่งเสริมการ
เขารั
้ บการบาบัด
ของผูติ
้ ดยา
•พัฒนาบุคลากร
ในเรือ
่ งของการ
บาบัดยาเสพติด
•การพัฒนาอาชีพ
เพือ
่ สรางรายได
้
้
เสริมให้ผูต
ง
้ องขั
้
การเยียวยา และฟื้ นฟู
•การส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผูที
้ ไ่ ดรั
้ บการ
บาบัดแลว
้
•การส่งเสริม
กิจกรรมรวมกั
นใน
่
สั งคมให้กับผูที
้ ไ่ ดรั
้ บ
การบาบัดแลว
้
VC ยุทธศาสตร์ที่ 3: Critical Issue การฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้
การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยงยื
ั ่ นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ส่งเสริมจิตสานึ ก และสร้าง
องค์ความรู้
•สรางความเข
มแข็
ง
้
้
ชุมชนดานการอนุ
รก
ั ษ์
้
ป่า – เครือขายอนุ
รก
ั ษ์
่
สิ่ งแวดลอม
้
•การเผยแพรองค
่
์
ความรู/สร
ตสานึก
้ างจิ
้
ดานการอนุ
รก
ั ษพื
้ ทีส
่ ี
้
์ น
เขียว ให้ชุมชนใน
พืน
้ ที่
•แตงตั
่ ง้ และกาหนด
หน้าทีข
่ องหน่วยงาน
หลักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนา ส่งเสริมแนวทางการ
ป้ องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
•กาหนดแนวทางและกฎระเบียบ
ในการอยูอาศั
ย กาจัดของเสี ย
่
และการดูแลพืน
้ ที่
สรางความมี
ส่วนรวมของ
้
่
ประชาชนในการดูแลพืน
้ ทีส
่ ี
เขียว
•ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการ
บังคับใช้กฎหมายอยางมี
่
ประสิ ทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
(และเครือ
่ งมือ) พืน
้ ทีส
่ ี เขียวใน
ชุมชน
แผนงานรับมือภัยพิบต
ั จ
ิ าก
ธรรมชาติ
ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมที่
สมดุลยกั
์ บธรรมชาติ
ดาเนินการ ฟื้ นฟู และ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรที่เสื่อม
โทรม
•ส่งเสริมกิจกรรม
การปลูกป่า

similar documents