اینجا کلیک کنید - شهرستان ارزوئیه

Report
‫تهیه پمفلت‬
‫دانشگاه علوم پزشکی کرمان‬
‫واحد پیشگیری و مراقبت بیماریهای‬
‫شبکه بهداشت ارزوئیه‬
‫وبا‬
‫( التور )‬
‫( مخصوص مدارس ابتدایی )‬
‫‪4‬‬
‫وبا چیست ؟‬
‫وبا یک بیماری میکروبی ‪ ،‬واگیر دار است که فقط‬
‫در حرارت باالی ‪ 60‬درجه از بین می رود‪ .‬این‬
‫میکروب در روده کوچک انسان رشد می کند و از‬
‫طریق مدفوع انسان وارد محیط می شود‪.‬‬
‫انسان چگونه به بیماری وبا مبتال می شود؟‬
‫باخوردن آب یا غذای آلوده به میکروب وبا به‬
‫ما منتقل می شود ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ولی واکنش آنافيالكس ي كه بالقوه كشنده است به شرط‬
‫شناسايي سريع و اقدام مناسب‪ ،‬قابل درمان اسـت‪،‬‬
‫واكنشهاي موضعي ‪ :‬شامل درد‪ ،‬تورم و يا قرمزي محل تزريق‬
‫می باشد‪.‬‬
‫میزان مورد انتظار براي اغلب واكسنها‪ ،‬حدود ‪ % 10‬است؛‬
‫بجز واكسن ثالث و يادآور كزاز ممكن است تا ‪ 50‬درصد نیز‬
‫برسد‪.‬‬
‫واکنش موضعی ‪ BCG‬دو هفته پس از تزريق بهصورت پاپول‬
‫مشاهده ميشود كه بعدا بهصورت زخم در آمده و بعد از‬
‫چند ماه‪ ،‬بهبود مييابد و پس از بهبودي از خود اسكار باقي‬
‫ميگذارد‪.‬‬
‫اسكار در جمعيتهاي آفريقايي و آسيايي شايعتر است‪.‬‬
‫نام‬
‫واکسن‬
‫واکنش‬
‫فاصله از‬
‫تزریق‬
‫حد انتظار ـ‬
‫درهزار دز‬
‫لنفادنیت‬
‫‪ 2 – 6‬ماه‬
‫‪- 1‬‬
‫‪0/1‬‬
‫التهاب استخوانی‬
‫‪ 1 – 12‬ماه‬
‫‪0/3‬‬
‫‪BCG‬‬
‫حدود یک در‬
‫میلیون‬
‫عفونت منتشر‬
‫‪ 1 – 12‬ماه‬
‫واکنش موضعی‬
‫بعد از ‪ 2‬هفته‬
‫تب باال‬
‫طی ‪ 72‬ساعت‬
‫‪100 - 500‬‬
‫موضعی خفیف‬
‫طی ‪ 72‬ساعت‬
‫‪100 -500‬‬
‫موضعی شدید‬
‫طی ‪ 72‬ساعت‬
‫‪1‬‬
‫بیقراری و جیغ زدن‬
‫طی ‪24‬ساعت‬
‫‪1 - 15‬‬
‫آبسه استریل‬
‫‪ 1 – 6‬هفته‬
‫‪0/01‬‬
‫کاهش عکس العمل‬
‫عضالنی و شل شدن‬
‫آن‬
‫طی ‪24‬ساعت‬
‫‪0/03 –1‬‬
‫تشنج‬
‫طی ‪ 2‬روز‬
‫‪0/1 -0/6‬‬
‫واکنش های موضعی و عمومی‬
‫آنافیالکس ی‬
‫طی یک ساعت‬
‫‪0/02‬‬
‫براي اغلب واكسنها‪ ،‬حدود ‪ % 10‬است‪.‬‬
‫آنسفالیت‬
‫طی ‪ 48‬ساعت‬
‫‪0–1‬‬
‫درمیلیون‬
‫واكنشهاي عمومي ‪ :‬شایعترین واکنش عمومی پس از‬
‫واكسيناسيون تب بوده و در حدود ‪ %10‬يا كمتر اتفاق‬
‫ميافتد‪.‬‬
‫تب متعاقب واكسن ثالث ممكن است به ‪ 50‬درصد نیز برسد‬
‫ساير واكنشهاي عمومي شايع مثل تحريكپذيري‪ ،‬خستگي و‬
‫رنگ پريدگي و از دست دادن اشتها نیز بعد از واكسيناسيون با‬
‫واكسن ثالث اتفاق ميافتند‪.‬‬
‫میزان مورد انتظار‬
‫‪DPT‬‬
‫عوارض ناخواسته‬
‫ایمنسازی‬
‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان‬
‫شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه‬
‫واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫زمستان ‪1391‬‬
‫هدف ايمنسازي ‪:‬‬
‫زمان و میزان بروز عوارض‬
‫‪‬بعض ي از واكسنها‪ ،‬حاوي موادي مانند آدجوانت‪،‬‬
‫‪‬حفاظت فرد و جامعه در برابر بيماریهاي قـابل پيشگیري‬
‫نگهدارنده و تثبيت كننده هستند كه ميتوانند باعث ايجاد‬
‫‪‬واكنشها معموال از يـك تا دو روز بـعد از ايمنـسازي ات ــفاق‬
‫با واكسـن است‪.‬‬
‫اين واكنشها شوند‪.‬‬
‫ميافـتنـد‬
‫‪(‬به جز واکسن ‪ M.M.R‬كه عوارض آن ‪ 6‬تا ‪ 12‬روز‬
‫‪‬واكسنها موجب فعال كردن سيستم ايمني و در نتيجه‬
‫طبقهبندي پيامدهاي نامطلوب پس از‬
‫ايمنسازي‬
‫‪‬به طور كلي هيچ واكسني عاري از عوارض جانبي‬
‫‪ -1‬واكنش به واكسن ‪ :‬عوارض ي كه ميتوانند به دليل ماهيت‬
‫‪‬میزان مورد انتظار واکنش های موضعی و عمومی براي‬
‫نيست‪.‬‬
‫واكسن بهوجود آيند ‪ .‬اين موارد جزء الينفك واكسن مي‬
‫اغلب واكسنها‪ ،‬حدود ‪ % 10‬است؛‬
‫‪‬افرادي كه واكسن را دريافت ميكنند ممكن است‬
‫باشد و در صورتي كه واكسن بصورت صحيح هم اگر داده‬
‫‪‬میزان عوارض موضعي واکسن ‪ DPT‬و توام و کزاز در‬
‫اثرات جانبي خفيفي را از خود بروز دهند ‪.‬‬
‫شود نیز بوجود خواهد آمد ‪.‬‬
‫دزهاي يادآور بین ‪ 50‬تا ‪ 85‬درصد افزايش پيدا ميكند‪.‬‬
‫‪‬يا در موارد نادر‪ ،‬با عوارض شديد و حتي تهديد كنندة‬
‫‪ -2‬اشـتباه در بـرنامه ‪ :‬عوارض ي كه ممكـن اسـت به دلـيل بروز‬
‫زندگي‪ ،‬مواجه شوند‪.‬‬
‫اشتباه در مراحل ايمنسازي (تزريقات غیر استريل ـ عدم تهيه‬
‫ايجاد ايمني در بدن ميشوند‪.‬‬
‫ً‬
‫كامال بي ضرر‬
‫هيچ واكسني‬
‫و صددرصد مؤثر نيست‪.‬‬
‫صحيح واكسن ـ تزريق در محل نادرست ـ حمل و نقل غیر‬
‫صحيح ـ بي توجه اي به موارد منع مصرف )روي دهند ‪.‬‬
‫‪ -3‬همزماني ‪ :‬عوارض ي كه ممكن است به ايمنسازي مربوط‬
‫نباشند و بيماري يا عارضه اي است كه با واكسيناسيون بروز‬
‫‪‬واكنشها در بعض ي مواقع از اثرات خود‬
‫ميكند اما موقتا به واكسن ارتباط داده می شوند ‪.‬‬
‫واكسن هستند و در بعض ي مواقع بهدليل خطا در‬
‫‪ -4‬واكنش تزريق ‪ :‬عوارض ي كه به دليل اضطراب و تشويش‬
‫نحوة تجويز واكسن اتفاق ميافتند‪.‬‬
‫‪‬واكنشهاي موضعي‪ ،‬تب و عالئم عمومي‪ ،‬جزء‬
‫در اثر ترس و يا درد ناش ي از تزريق بروز مينمايند ‪ -5.‬واكنش‬
‫ناشناخته ‪ :‬عوارض ي كه در اثر عوامل ناشناخته ايجاد‬
‫ميشوند ‪.‬‬
‫بعد از واكسيناسيون اتفاق مـيافتد)‪.‬‬
‫واكنش مربوط به واكسن‬
‫‪ -1‬واكنشهاي عادی و خفيف‬
‫‪‬واكنشهاي موضعي (‪ )Local Reaction‬شامل‪:‬‬
‫درد ‪،‬تورم و یا قرمزی محل تزریق می باشند‪.‬‬
‫‪‬واكنشهاي عمومي (‪ )Systemic Reaction‬شامل‪:‬‬
‫تب‪ ،‬تحريكپذيري‪ ،‬خستگي و رنگ پريدگي و از دست دادن‬
‫اشتها هستند‪.‬‬
‫‪ -2‬واکنش های نادر و شديد‬
‫اغلب واكنشهاي نادر و شديد مانند‪( :‬تشنج‪،‬‬
‫ترومبوسيتوپني‪ ،‬حمالت هايپوتونيك با كاهش پاسخدهي و‬
‫پاسخهاي ايمني هستند‪.‬‬
‫جيغ كشيدن مداوم)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

similar documents