สไลด์ อ.เกื้อกูล

Report
HIIMS
@ประจวบคีรขี นั ธ์
ดัชนีสุขภาพ ผ่าน HIIMS 2557
แนวทางการประมวลผล HIIMS
คนไทย +และพักอาศัยในเขตรับผิดชอบ (1,3)
ข้อมูลประวัตริ บั บริการตรงตามเงื่อนไขดัชนีสุขภาพระบุ
ในแฟ้ มบริการแต่ละประเภท
ภายในกรอบเวลาทีป่ ระมวลผลแต่ละไตรมาส
Provis-upload Menu
URL ที่ควรติดตามในดัชนีช้ วี ดั สุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5
203.157.159.3
http://122.155.162.30/hiims/app/
http://203.157.159.3/hiims/app/
http://healthcaredata.moph.go.th/
http://thcc.or.th/download/vaccine.pdf
ปั ญหาข้อมูลคือ.....
ไม่คอ่ ยให้ความสาคัญ วดป.เกิด /สัญชาติ/
ประเภทพักอาศัย
ลืมบันทึกจุดคุณภาพข้อมูลบริการด้านนัน้ ๆ
วันและเวลาบันทึกบริการหรือ
บันทึกความครอบคลุมคลาดเคลื่อน
TIMELINE FOR 2558
จาหน่ายคนที่เคยอยู่ใน 1,3 แต่ได้ยา้ ยออก หรือ เสียชีวิต หรือตัวไปอยู่ท่ีอน่ื
กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ข้ นึ ทะเบียนไว้ ทาการจาหน่าย เมื่อเสียชีวิต พร้อมลงวันที่ชดั เจน
กลุ่มโรคเรื้อรัง ปรับสถานะภาพโรค ให้ตรงตามสภาพคนไข้ในปั จจุบนั
กรณีรกั ษาอยู่กบั รพ.แม่ข่าย ปรับเป็ น “ ยังรักษาอยู่”
กรณีส่งต่อให้โดยรพ.จังหวัดดูเพียงหน่วยเดียว หรือ ถูกส่งไปรักษากับ รพ. ในกทม.
ปรับสถานะภาพ เป็ น ส่งต่อ (แม่ข่ายกาหนดบันทึก REFER จริงทางระบบ
กรณีกลุ่มเป้าหมาย วัคซิน หรือ กลุ่มเป้าหมายคัดกรอง ทาการตรวจสอบนาฬิกา
ปฎิทินคอมพ์ ขององค์กร ให้ตรงความจริง ก่อนประมวลผล “กลุ่มเป้าหมาย”
บริหารจัดการระบบวัคซิน และระบบ บันทึก รหัสโรค ให้เป็ นไปตามมาตรฐานรหัส
ICD10,ICD10-TM,VACCINE_CODE
นิยามกลุ่มเป้าหมาย แฟ้ ม PERSON คือ...
DIAG+PROCED+DRUG--TTM
 (left(pc.proced,5) BETWEEN '90077' AND
'90079'
 OR left(pc.proced,4) ='4557')
OR DIDSTD like “4%”
 Ordiagcode like “U%”
ขอเพิม่ หัตการ ขึ้นต้นด้วย 87%
CHRONICFU SBP < DBP YEAR 57
EPI--HIIMS
BCG
DTP4
MMR
JE3
HB3
OPV5
010 OPV3
034 OPV4
061 JE2
053 DTP5
092/093 ??
085
083
084
052/J12
035
EPI -ไม่ระบุวคั ซินที่ให้บริการในปี 2557
BCG - 010
OPV4--084
23-NUTRITION
หมายถึง ขอมู
้ ลการวัดระดับโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนใน
เขตรับผิดชอบ ประกอบดวย
้
1) เด็ก 0-5 ปี เก็บขอมู
้ ลปี ละ 4 ครัง้ ครัง้ ที่
1 เดือนตุลาคม ,ครัง้ ที่ 2 เดือนมกราคม ,
ครัง้ ที่ 3 เดือนเมษายน,ครัง้ ที่ 4 เดือน
กรกฏาคม
โดยให้จัดส่งขอมู
้ ล ให้ส่วนกลาง
ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ
2) อายุ 6 -18 ปี เก็บขอมู
้ ลปี ละ 2 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 เทอมที่ 1 และครัง้ ที่ 2 เทอมที่
ANC FOR 43
ANC FOR 43
หญิงมีครรภ์ท่ีได้รบั ยาเม็ดเสริมไอโอดีน
การได้รบั ยาที่มีส่วนประกอบไอโอดินในหญิงตัง้ ครรภ์
มีการจัดการรหัสยา 24 หลักขึ้นต้นด้วย
1011100000030821217% หรือ
2011203200377262217% หรือ
2011101000199999203%
ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
บันทึกวินิจฉัยด้วย
F32% หรือ Depressive episodes
F33% หรือ Recurrent depressive
F341 หรือ Dysthymia
F38% หรือ mood disorders
F39%
CHRONIC
หมายถึง ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรือ
้ รัง ทุก
คนทีอ
่ าศั ยอยูในเขตรั
บผิดชอบ
่
ประกอบดวย
้
1) ผู้ป่วยโรคเรือ
้ รัง ทีไ่ ดรั
้ บการวินิจฉัย
จากโรงพยาบาล ทุกคนทีอ
่ าศั ยอยูใน
่
เขตรับผิดชอบ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
NCD ในงาน CCM ปี 55-58
โรคมะเร็ง
C00-C97
CHRONICFU
หมายถึง ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วย
โรคเรือ
้ รัง (เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง) ประกอบดวย
้
1) ผู้ป่วยโรคเรือ
้ รัง (เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรคไตเรือ
้ รัง) ทีไ่ ดรั
้ บการ
ตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและสถาน
บริการระดับปฐมภูม ิ
ไม่ได้วดั ความดันในการ F/U CHRONICFU

similar documents