ความก้าวหน้าการดำเนินงาน - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Report
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ี
สร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคด้วยว ัคซน
แผนการดาเนินงาน ปี 58
ี
กลุม
่ โรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป
ี ในเด็กอายุ 1 ปี
อ ัตราความครอบคลุมของการได้ร ับว ัคซน
ี ประเทศไทย: ปี 2520-2557
และโรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
ไอกรน
คอตีบ
ห ัด
บาดทะย ัก
ในเด็กแรกเกิด
โปลิโอ
อ ัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ี แสนคน
อ ัตราป่วยต่อเด็กเกิดมีชพ
ี (%)
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี , สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป
ทีม
่ า: กลุม
่ โรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ี ในเด็กอายุ 1 ปี
อ ัตราความครอบคลุมของการได้ร ับว ัคซน
ี ประเทศไทย: ปี 2520-2557
และโรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
ห ัดเยอรม ัน
ไข้สมองอ ักเสบ
Start JE vaccine in 1991
(17 provinces)
ปัญหาทีต
่ อ
้ งรีบแก้ไข
ี ครอบคลุมไม่ทว่ ั ถึง โดยเฉพาะประชาชน
• ว ัคซน
ในถิน
่ ทุรก ันดาร ชุมชนแออ ัดและชายแดนใต้
ี่ งที
เสย
่ มรคจะระบาด
คางทูโ
• โรคคอตีบเริม
่ กล ับมาระบาด
• โรคห ัดย ังระบาดเป็นระยะ
่ นใหญ่พบในเด็กเล็ ก 0-7 ปี (44%)
สว
อ ัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ี (%)
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี , สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป
ทีม
่ า: กลุม
่ โรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมายโรค 2558
 กวาดล้างโรคโปลิโอ
 กาจ ัดโรคบาดทะย ักในทารกแรกเกิด (1/พ ันเด็กเกิดมีชพี รายจ ังหว ัด)
 กาจ ัดโรคห ัด
(3.5/ประชากรแสนคนทุกกลุม
่ อายุ (ไม่เกิน2,250 ราย))
ลดอ ัตราป่วยของโรค
 HBV พาหะในเด็กอายุตา
่ กว่า 5 ปี < ร้อยละ 0.25
(10,000 ราย)
 คอตีบ
< 0.015 ต่อแสนคน (10 ราย)
 ไอกรน
< 0.08 ต่อแสนคน (50 ราย)
 JE
< 0.15 ต่อแสนคน (90 ราย)
ยุทธศาสตร์ :
งานการสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคของประเทศไทย
 เพิม่ และร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซนี ครบชุดทุก
ชนิดในประชากรกลุม
่ เป้าหมายให้เกินกว่าร้อยละ 90 ในทุก
้ ที่ (ยกเว้น MMR เกินกว่าร้อยละ 95)
พืน
 ยกระด ับมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมฯ ในสถานบริการ
ทุกระด ับ (ทงั้ 3 ด้าน คือ มาตรฐานการให้บริการ, มาตรฐาน
ี และระบบลูกโซค
่ วามเย็น และ
การบริหารจ ัดการว ัคซน
มาตรฐานการบ ันทึกข้อมูล)
 การนาว ัคซนี ใหม่ และการปร ับเปลีย่ นว ัคซนี ชนิดใหม่ทมี่ ี
ิ ธิภาพและความปลอดภ ัย เข้ามาให้บริการในแผนงาน
ประสท
สร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
ี ใหม่มาให้บริการในแผนงาน
การนาร่องว ัคซน
สร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
 JE, Live-attenuated
2556
 Pneumo
 Hib
 Rotavirus 2554
 Hepatitis A
255x?
 IPV
2557
 HPV
 Varicella
 Typhoid
 DTP-HB-Hib
 DTP-HB-Hib-IPV
256x?
 Cholera
 Other
ตารางสร ้างเสริมภูมค
ิ ุ ้มกันโรคของประเทศไทย
ี
ชนิดว ัคซน
อายุ
แรกเกิด
BCG, HB1
2 เดือน
OPV1, DTP-HB1
4 เดือน
OPV2, DTP-HB2
6 เดือน
OPV3, DTP-HB3
9 เดือน
Rota
vaccine
MMR1
1 ปี
LAJE1
18 เดือน
2 ปี 6 เดือน
JE1-2
OPV4, DTP4
MMR2 , LAJE2
4 ปี
JE3
OPV5, DTP5
7 ปี
(นร.ป.1)
12 ปี
(นร.ป.6)
หญิงตงครรภ์
ั้
ี่ ง
เจ้าหน้าที,่ กลุม
่ เสย
MMR/MR
HPV vaccine
dT in adult
ี ในอดีต)
dT 3 ครงั้ (ตามประว ัติการได้ร ับว ัคซน
immunization
dT
Influenza (ประจาฤดูกาล, ประจาปี )
ี
กลุม
่ เป้าหมายการให้ว ัคซน
เด็กก่อนว ัยเรียน
เด็กแรกเกิด
เด็กน ักเรียน
ั้
ึ ษาปี ที่ 1
ชนประถมศ
ก
กลุม
่ เป้าหมาย
หญิงมีครรภ์
เด็กน ักเรียน
ั้
ึ ษาปี ที่ 6
ชนประถมศ
ก
ต ัวชวี้ ัด
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้ร ับว ัคซน
(ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 95)







ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี
ี MMR ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 95 *
ี BCG ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี DTP-HB3 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี OPV3 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี DTP4 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี OPV4 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี JE2 ไม่นอ
ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90 *
หมายเหตุ * อยูใ่ นต ัวชวี้ ัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
(ยุทธศาสตร์ท1
ี่ การพ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย)
ต ัวชวี้ ัด
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี JE3 ไม่นอ
 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
ี DTP5 ไม่นอ
 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90 *
ี OPV5 ไม่นอ
 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ยกว่าร้อยละ 90
แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม ฐานข้อมูล Data center ของจ ังหว ัด
ี ในเด็กของสถานบริการ
หรือ ทะเบียนติดตามการได้ร ับว ัคซน
หมายเหตุ * อยูใ่ นต ัวชวี้ ัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
(ยุทธศาสตร์ท1
ี่ การพ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย)
สูตรการคานวณ
ี BCG, DTP-HB3, OPV3, MMR
เด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดทีร่ ายงานได้ร ับว ัคซน
A1 =
A2 =
A3 =
A4 =
B =
BCG
= (A1/B) X100
DTP-HB3 = (A2/B) X100
OPV3
= (A3/B) X100
MMR
=
(A4/B) X100
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี BCG
จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี DTP-HB3
จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี OPV3
จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี MMR
จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงาน
จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี อาศย
ั ในตาบล มีอายุครบ 1 ปี ในงวดรายงาน
เด็กทีอ
่ าศย
(เด็กเกิดในชว่ งเดือนเดียวกับงวดทีร่ ายงาน แต่ผา่ นมาแล ้ว 1 ปี
่ รายงานรอบ 6 เดือนแรก ของปี งบประมาณ 2558 เด็กทีม
เชน
่ อ
ี ายุครบ 1 ปี
ได ้แก่ เด็กทีเ่ กิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)
สูตรการคานวณ
ี DTP4, OPV4, JE2
เด็กอายุครบ 2 ปี ในงวดทีร่ ายงานได้ร ับว ัคซน
DTP4 = (A1/B) X100
OPV4 = (A2/B) X100
JE2 = (A3/B) X100
A1
A2
A3
B
= จานวนเด็กอายุครบ 2 ปี
= จานวนเด็กอายุครบ 2 ปี
= จานวนเด็กอายุครบ 2 ปี
= จานวนเด็กอายุครบ 2 ปี
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี DTP4
อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี OPV4
อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี JE2
อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงาน
อาศย
ั ในตาบล มีอายุครบ 2 ปี ในงวดรายงาน
เด็กทีอ
่ าศย
(เด็กเกิดในชว่ งเดือนเดียวกับงวดทีร่ ายงาน แต่ผา่ นมาแล ้ว 2 ปี
่ รายงานรอบ 6 เดือนแรก ของปี งบประมาณ 2558 เด็กทีม
เชน
่ อ
ี ายุครบ 2 ปี
ได ้แก่ เด็กทีเ่ กิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556)
สูตรการคานวณ
ี JE3
เด็กอายุครบ 3 ปี ในงวดทีร่ ายงาน ได้ร ับว ัคซน
JE3 = (A/B) X100
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี JE3
A = จานวนเด็กอายุครบ 3 ปี อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงาน
B = จานวนเด็กอายุครบ 3 ปี อาศย
ี DTP5, OPV5
เด็กอายุครบ 5 ปี ในงวดทีร่ ายงานได้ร ับว ัคซน
DTP5 = (A1/B) X100
OPV5 = (A2/B) X100
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี DTP5
A1 = จานวนเด็กอายุครบ 5 ปี อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงานได ้รับวัคซน
ี OPV5
A2 = จานวนเด็กอายุครบ 5 ปี อาศย
ั ในตาบลในงวดรายงาน
B = จานวนเด็กอายุครบ 5 ปี อาศย
ั ในตาบล มีอายุครบ 3 ปี ในงวดรายงาน เชน
่ รายงานรอบ 6 เดือน
เด็กทีอ
่ าศย
แรก ของปี งบประมาณ 2558 เด็กทีม
่ อ
ี ายุครบ 3 ปี ได ้แก่ เด็กทีเ่ กิดระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555
ั ในตาบล มีอายุครบ 5 ปี ในงวดรายงาน เชน
่ รายงานรอบ 6 เดือน
เด็กทีอ
่ าศย
แรก ของปี งบประมาณ 2558 เด็กทีม
่ อ
ี ายุครบ 5 ปี ได ้แก่ เด็กทีเ่ กิดระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553
เด็กทีม
่ อ
ี ายุครบ 2 ปี
พิจารณาจากเด็กในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบทัง้ หมดทีม
่ อ
ี ายุครบ 2 ปี
ี live JE 1 ครัง้ หรือ killed JE 2 ครัง้
ทีไ่ ด ้วัคซน
ี เจอีในเด็กทีอ
เกณฑ์การพิจารณาความครบถ ้วนของการได ้รับวัคซน
่ ายุครบ 2 ปี
ี เจอี
ประว ัติการได้ร ับว ัคซน
เมือ
่ เด็กอายุครบ 2 ปี
ี เจอี
ความครบถ้วนการได้ร ับว ัคซน
ในเด็กอายุครบ 2 ปี
ื้ ตาย 2 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
ื้ ตาย 1 ครงั้ ต่อด้วย เชอ
ื้ เป็น 1 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
ื้ ตาย 1 ครงั้
เชอ
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ื้ เป็น 1 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
ื้ เป็น 1 ครงั้ ต่อด้วย เชอ
ื้ ตาย 1 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
ไม่เคยได้ร ับเลย
ไม่ผา่ นเกณฑ์
เด็กทีม
่ อ
ี ายุครบ 3 ปี
พิจารณาจากเด็กในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบทัง้ หมดทีม
่ อ
ี ายุครบ 3 ปี
ี live JE 2 ครัง้ หรือ killed JE 2 ครัง้ -> live 1 ครัง้ หรือ killed 3 ครัง้
ทีไ่ ด ้วัคซน
ี เจอีในเด็กทีอ
เกณฑ์การพิจารณาความครบถ ้วนของการได ้รับวัคซน
่ ายุครบ 3 ปี
ี เจอี
ประว ัติการได้ร ับว ัคซน
เมือ
่ เด็กอายุครบ 3 ปี
ี เจอี
ความครบถ้วนการได้ร ับว ัคซน
ในเด็กอายุครบ 3 ปี
ื้ ตาย 3 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
้ื ตาย 2 ครงั้ ต่อด้วย เชอ
้ื เป็น 1 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
ื้ ตาย 1 ครงั้ ต่อด้วย เชอ
ื้ เป็น 2 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
ื้ ตาย 1 ครงั้ ต่อด้วย เชอ
ื้ เป็น 1 ครงั้
เชอ
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ื้ ตาย 1-2 ครงั้
เชอ
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ื้ เป็น 2 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
ื้ เป็น 1 ครงั้ ต่อด้วย เชอ
ื้ ตาย 1 ครงั้
เชอ
ผ่านเกณฑ์
ื้ เป็น 1 ครงั้
เชอ
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ี เลย
ไม่เคยได้ร ับว ัคซน
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ี
แนวทางการรายงานผลความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
• ส ถ า น บ ริ ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ ใ ห บ
้ ริ ก า ร วั ค ซ ี น ทุ ก ช นิ ด ใ น
กลุม
่ เป้ าหมายตามแผนงานสร ้างเสริมภูมค
ิ ุ ้มกันโรค
• ส ถ า น บ ริ ก า ร ติ ด ต า ม ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ อ ยู่ ใ น พื้ น ที่
ี ไม่ครบถ ้วนให ้ได ้รับวัคซน
ี ครบถ ้วน
รับผิดชอบทีไ่ ด ้รับวัคซน
ตามเกณฑ์อย่างสมา่ เสมอ
• สถานบริก ารจั ด ท ารายงานความครอบคลุ ม การได ้รั บ
ี ในแต่ละกลุม
วัคซน
่ เป้ าหมายสง่ ให ้ศูนย์ข ้อมูลระดับอาเภอ
• ศูนย์ข ้อมูลระดับอาเภอตรวจสอบรายงานความครอบคลุ ม
ี เป็ นรายตาบล สง่ ให ้ สสจ.
การได ้รับวัคซน
ี
แนวทางการรายงานผลความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี ในแต่ละ
• การรายงานข ้อมูลความครอบคลุมการได ้รับวัคซน
กลุม
่ เป้ าหมายเป็ นรายตาบล ดังนี้
- สสจ . ส่ ง ข อ
้ มู ล ความ ครอบคลุ ม ก ารได ร้ ั บวั ค ซ ี น ที่
ประมวลผลจากฐานข ้อมูล 21/43 แฟ้ ม ฐานข ้อมูล Data
center ของจั งหวัด หรือ จากทะเบียนติดตามการได ้รั บ
ี ให ้ สานั กงานป้ องกันควบคุมโรค ทุก 6 เดือน
วัคซน
- สานั กงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สรุปรายงานสง่ ให ้
สานั กโรคติดต่อทั่วไป ทุก 6 เดือน
- สานั ก โรคติดต่อ ทั่ วไปสรุป วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ทุก 6 เดือน
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2558
ี ทุก
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ชนิด
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้า
เรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ปี 2558
6.
ี
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับ
ี ทุกชนิด
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
สภาพการดาเนินงานในพืน้ ที่
 ระบุพน
ื้ ทีท
่ เี่ ป็นปัญหา
ี
 หาวิธเี ร่งร ัดความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
 ระบบการรายงานของจ ังหว ัด
 แหล่งทีม
่ าของข้อมูล
 สภาพปัญหา
 ประสานงานก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ หาทางแก้ไข
 ประสานขอรายงานความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซนี ทีเ่ ชอื่ ถือได้จาก
จ ังหว ัด เพือ
่ ใชเ้ ป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความ
ครอบคลุมในภาพรวมของจ ังหว ัด
ี ในพืน
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
กรอบการสารวจการได้ร ับว ัคซน
ี
สคร.สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งทุกจ ังหว ัด
ในกลุม
่ เสย
ครงที
ั้ ่ 1
พ.ย.- ธ.ค. 57
รายงานผูต
้ รวจเขต/สสจ.
เพือ
่ ร ับทราบและแก้ไขปัญหา
โดย สคร.ร่วมสน ับสนุน
วางแผน
ธ.ค. 57
่ สารวจ
สาน ัก ต. สุม
พ.ค.- มิ.ย.58
่ สารวจ ครงที
สคร.สุม
ั้ ่ 2 พ.ค.- มิ.ย.58
ผูต
้ รวจเขต/สสจ.
ดาเนินการแก้ไข
ปัญหา
ม.ค. - เม.ย. 58
ี่ งทีส
กิจกรรมการดาเนินงานสารวจกลุม
่ เสย
่ าค ัญ
ี่ ง พืน
1. สคร. ประสานกับ สสจ. วิเคราะห์กลุม
่ เสย
้ ที่
ี่ งทีเ่ ป็ นปั ญหาและตรวจสอบความครอบคลุม
เสย
ี ของพืน
วัคซน
้ ที่
2. สคร. และ สสจ. ประสานผู ้ตรวจราชการ และ
สาธารณสุขนิเทศก์ ในการวางแผนแก ้ไขปั ญหา
่ สารวจความครอบคลุมการได ้รับวัคซน
ี /
3. สคร. สุม
่ ติดตามประเมินผลใน
สานักโรคติดต่อทั่วไปสุม
ภาพรวม
ี ในกลุม
ี่ งโดยสาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป
ผลการสารวจการได้ร ับว ัคซน
่ เสย
่ สารวจจ ังหว ัด
 สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป สุม
 เด็กกลุม
่ เป้าหมายอายุ 1- 6 ปี
14
535
จ ังหว ัด
คน
่ สารวจ
้ ทีท
 ล ักษณะของพืน
่ ไี่ ด้ดาเนินการสุม
ชุมชุชนรอยต่
อใน-นอกเขตเทศบาล

มชนรอยต่
อใน-นอกเขตเทศบาล
33.3 %
%
33.3
้ ทีน
้ พืที
้ ที
ชุมชุชนพื
น
่ ทีร
ุท
ห่าห่งไกล
พืน
่ ทีง
ูส
า และพื
น
่ ทีายแดน
33.3
%%
้ท
้ส
้ช

มชนพื
่ กร
ุ ันดาร
ก ันดาร
างไกล
น
่ ชนเผ่
ง
ู ชนเผ่
า และพื
น
ช
่ ายแดน
33.3
ชุมชุชนแรงงานเคลื
อ
่ นย้
ายท
งชาวไทยและต่
ั้ งชาวไทยและต่
างด้
าวาว

มชนแรงงานเคลื
อ
่ นย้
ายท
ั้
างด้
6.7 %
%
6.7
ชุมชุชนแรงงานเคลื
อ
่ นย้
ายชาวไทย

มชนแรงงานเคลื
อ
่ นย้
ายชาวไทย
6.7 %
%
6.7
ชุมชุชนแรงงานเคลื
อ
่ นย้
ายชาวต่
างด้
าวาว

มชนแรงงานเคลื
อ
่ นย้
ายชาวต่
างด้
6.7 %
%
6.7
ชุมชุชนแออ
ัด ัด

มชนแออ
6.7 %
%
6.7
ชุมชุชนในเขตเทศบาล

มชนในเขตเทศบาล
6.7 %
%
6.7
ี
ผลร้อยละความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ี
ว ัคซน
ี่ ง
การสารวจเด็กกลุม
่ เสย
ปี 2557
การสารวจความครอบคลุมเฉลีย
่
ในเด็กไทย ปี 2556
BCG
100
100
DTP-HB3/OPV3
96.4
99.4
MMR
95.1
98.7
JE2
87.3
96.1
JE3
77.1
91.9
DTP4/OPV4
86.7
97.8
DTP5 /OPV5
67.1
90.3
แหล่งทีม
่ า : สาน ักงานป้องก ันควบคุมโรคที่ 1 -12 และ สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป กรมควบคุมโรค
ี
สาเหตุทเี่ ด็กไม่ได้ร ับว ัคซน
ลาด ับ
ี
สาเหตุทไี่ ม่ได้ร ับว ัคซน
1
ไม่วา
่ ง ไม่มเี วลาพาไป
จาว ันฉีดไม่ได้, พ้นกาหนดฉีดแล้วจึง
ไม่พาเด็กไป
กล ัวเด็กไม่สบาย
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้น ัด ในเด็กต่างด้าว
เด็กไม่สบายจึงไม่พาไปฉีด
ี
ไม่เห็นประโยชน์ของว ัคซน
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้น ัด ในเด็กไทย
สาเหตุอน
ื่ ๆ
รวม
2
3
4
5
6
7
8
จานวน
ร้อยละ
ราย
32.3
35
17
16.1
15
14
9
1
1
14
93
14.1
12.9
8.6
1.1
1.1
12.9
100
การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับ
ี ทุกชนิด
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
สภาพการดาเนินงานในพืน้ ที่
 ระบุพน
ื้ ทีท
่ เี่ ป็นปัญหา
ี
 หาวิธเี ร่งร ัดความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน

ระบบการรายงานของจ ังหว ัด
 แหล่งทีม
่ าของข้อมูล
 สภาพปัญหา
 ประสานงานก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ หาทางแก้ไข
 ประสานขอรายงานความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซนี ทีเ่ ชอื่ ถือได้จาก
จ ังหว ัด เพือ
่ ใชเ้ ป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความ
ครอบคลุมในภาพรวมของจ ังหว ัด
การติดตามและประเมินผลตามต ัวชวี้ ัด
ี ในการบรรลุเป้าหมายเด็กทีม
ร้อยละความครอบคลุมว ัคซน
่ พ
ี ัฒนาการสมว ัย
กลุม
่ เป้าหมาย
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
1.1 ร้อยละของเด็กครบ 1 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 (ยกเว้น MMR ร้อยละ 95)
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
1.2 ร้อยละของเด็กครบ 2 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 (JE2/DTP4/ OPV4)
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
1.3 ร้อยละของเด็กครบ 3 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 (JE3)
ี ทุกประเภทตามเกณฑ์
1.4 ร้อยละของเด็กครบ 5 ปี ได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 (DTP5/ OPV5)
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้มหรือ Data center ของจ ังหว ัด หรือ
ี ของเด็กในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของ
ทะเบียนติดตามการได้ร ับว ัคซน
สถานบริการ
ระยะเวลา
ประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดย ทีมผูต
้ รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2558
ี ทุก
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ชนิด
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้า
เรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ปี 2558
6.
ี
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
ี ในโรงเรียน
สภาพปัญหาในการให้บริการว ัคซน
ผูป
้ กครองไม่อนุญาต
ี
ให้เด็กฉีดว ัคซน
เพราะเข้าใจว่าร ับครบ
เด็กบางสว่ นได้ร ับ
ี ชว
่ งก่อนว ัยเรียน
ว ัคซน
ไม่ครบถ้วน
ผูป
้ กครองไม่เก็บประว ัติ
ี ทาให้จนท.
การได้ร ับว ัคซน
ี
ไม่สามารถติดตามให้ว ัคซน
ได้อย่างเหมาะสม
มีโรค EPI ระบาดในน ักเรียน
1 ใน 3 เป็นโรคคอตีบ
1 ใน 5 เป็นห ัด
ั้ ป. 1
การดาเนินการเมือ
่ เด็กเข้าเรียนชน

ี ของเด็กใน
รร. แจ้งผูป
้ กครองให้สาเนาประว ัติการร ับว ัคซน
ื่ เด็กกาก ับ
สมุดบ ันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมเขียนชอ
มอบให้โรงเรียนเมือ
่ เข้าเรียน
เขียนชื่อ-นามสกุลเด็ก

ี แก่เด็กทีร่ ับว ัคซน
ี ไม่ครบให้ครบถ้วน
สถานบริการติดตามให้ว ัคซน
ั้ ป. 1 และบ ันทึกในสาเนาประว ัติการร ับ
รวมถึงให้ MMR แก่เด็กชน
ี ของเด็กแผ่นเดิมเก็บไว้ท ี่ รร.
ว ัคซน
ั้ ป. 6
การดาเนินการตรวจสอบประว ัติในน ักเรียนชน

ี dT ป.6 แล้วบ ันทึกการได้ร ับว ัคซน
ี ใน
สถานบริการให้บริการว ัคซน
ี สาหร ับน ักเรียนประถมศก
ึ ษาปี ที่ 6” นี้
“บ ัตรร ับรองการได้ร ับว ัคซน

ั้ ป. 1 ของเด็ก ป.6 นี้
สถานบริการบ ันทึกการได้ร ับ MMR เมือ
่ อยูช
่ น
ี สาหร ับน ักเรียนประถมศก
ึ ษาปี ที่ 6”
ใน “บ ัตรร ับรองการได้ร ับว ัคซน
 หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ ขอให้สอบถามบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง :-
ี น ักเรียนในอดีต
 เจ้าหน้าทีท
่ ใี่ ห้บริการว ัคซน
 ผูป
้ กครองเด็ก หรือครู เพือ
่ ให้ได้ขอ
้ มูลทีถ
่ ก
ู ต้องทีส
่ ุด

ี ให้ รร. เพือ
นา “บ ัตรร ับรอง ฯ” ทีบ
่ ันทึกการได้ร ับว ัคซน
่ มอบให้ผป
ู ้ กครอง
ก่อนเด็กจบ เพือ
่ ให้เด็กนาเป็นหล ักฐานเมือ
่ เข้า ม. 1
ั้ ป. 6
ี ในน ักเรียนชน
บ ัตรร ับรองการได้ร ับว ัคซน
ด้านหล ัง
ด้านหน้า
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2558
ี ทุก
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ชนิด
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้า
เรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ปี 2558
6.
ี
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
ผลการประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
ปี 2557 ใน 50 จ ังหว ัด
ี อาเภอ
คล ังว ัคซน
1 บริหาร
จ ัดการทว่ ั ไป
หน่วยบริการ
2 บริหารจ ัดการ
ี และระบบ
ว ัคซน
่ วามเย็น
ลูกโซค
ภาพรวม
ร้อยละ 80.5 (ร้อยละของคะแนน)
ร้อยละ 68.7 (ร้อยละจานวนแห่ง)
เป้าหมาย ปี 58 :
ผลการประเมิน> ร้อยละ 80
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ > ร้อยละ 70
ภาพรวม
ร้อยละ 83.3 (ร้อยละของคะแนน)
ร้อยละ 71.1 (ร้อยละจานวนแห่ง)
การประเมินมาตรฐาน
การดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
สคร.
ประชุมชแี้ จงเดือน มกราคม 2558
จานวนจ ังหว ัดอย่างน้อยครึง่ หนึง่ ของจานวนจ ังหว ัดทงหมดในเขต
ั้
ี โรงพยาบาล 1 แห่ง
จ ังหว ัดละ 2 อาเภอ  คล ังว ัคซน
 หน่วยบริการในรพ. 1 แห่ง
 หน่วยบริการในรพสต. 1 แห่ง
จ ังหว ัด
่ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
สสจ. สุม

่ นิเทศ ติดตามประเมินผล
สสอ. และ โรงพยาบาลแม่ขา
่ ย (CUP) สุม
การดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคของสถานบริการในเครือข่าย
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2558
ี ทุก
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ชนิด
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้า
เรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ปี 2558
6.
ี
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอ
ี
1. มาตรการด้านการให้ว ัคซน
การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซนี ตามระบบปกติ
ี ให้ครบถ้วน
โดยตรวจสอบและติดตามกลุม
่ เป้าหมายให้ได้ร ับว ัคซน

ี เสริมในพืน
ี่ ง (Supplementary Immunization
้ ทีเ่ สย
รณรงค์ให้ว ัคซน
Activity : SIA)
2. มาตรการด้านการเฝ้าระว ังโรค
เร่งร ัดให้ทกุ จ ังหว ัดเฝ้าระว ังผูป้ ่ วย AFP ให้ตามเกณฑ์อย่างน้อย 2 ต่อแสน
เด็กอายุตา
่ กว่า 15 ปี
ติดตามการเก็บต ัวอย่างอุจจาระในผูป้ ่ วย AFP ให้ได้ตามเกณฑ์อย่างน้อย
้ื โปลิโอ)
ร้อยละ 80 (เพือ
่ ยืนย ันการปลอดเชอ
ี โปลิโอประจาปี 2557-58
การรณรงค์ให้ว ัคซน
ี เสริมเฉพาะแก่กลุม
ี ไม่ครบถ้วน
1. ให้ว ัคซน
่ เด็กทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ทีย
้ ทีม
(กลุม
่ เด็กต่างด้าว เด็กในพืน
่ ากลาบาก หรือเด็กในพืน
่ ี
ปัญหาความรุนแรง)
่ งเวลาการรณรงค์
้ ทีแ
2. ให้ สสจ.เป็นผูก
้ าหนดพืน
่ ละชว
(ม.ค. – เม.ย. 58)
3. หน่วยเล็กทีส
่ ด
ุ เป็นชุมชน
้ ที่ ให้ดาเนินการปี เว้นปี
4. ปร ับระยะห่างการรณรงค์ในแต่ละพืน
้ ทีช
ยกเว้นในพืน
่ ายแดนภาคใต้
ี
5. ทาการรณรงค์ในล ักษณะ SIA โดยแนะนาให้รณรงค์ว ัคซน
หลายชนิดในคราวเดียวก ัน
มาตรการและค่าเป้าหมายในการกาจ ัดโรคห ัด
ความครอบคลุมของการ
ี ป้องก ันโรคห ัด
ได้ร ับว ัคซน
เข็มที่ 1 และ 2
ต้องไม่ตา
่ กว่าร้อยละ 95
2
1
ด้านการ
ป้องก ัน
ควบคุมโรค
ั ว่ นผูป
ั
สดส
้ ่ วยสงสยโรคห
ัด
ทีไ่ ด้ร ับการเก็บต ัวอย่าง
่ ตรวจทาง
สง
ห้องปฏิบ ัติการ
ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 40
ด้านการ
เฝ้าระว ัง
โรค
3
ด้านผลล ัพธ์
อ ัตราป่วยโรคห ัดในประชากรทุกกลุม
่ อายุ
ต้องไม่เกิน 3.5 ต่อประชากรแสนคน (2,250 ราย) ใน ปี 2558
ความเป็นมา
้ นรุนแรงในเด็กเล็ก
• ห ัดเป็นโรคทีแ
่ พร่กระจายได้งา
่ ย มีอาการแทรกซอ
• ปัจจุบ ันผูป
้ ่ วยห ัด ร้อยละ 40 อายุระหว่าง 9 เดือนถึง 7 ปี
• สาเหตุเนือ
่ งจากระด ับภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันทีย
่ ังคงตา
่ ในเด็กกลุม
่ นี้ สว่ นหนึง่ เกิด
ี MMR2 ในอดีต ซงึ่ ทิง้ ชว
่ งห่างถึง 7 ปี (เข็ม
การกาหนดตารางว ัคซน
หนึง่ 9 เดือน เข็มสอง 7 ปี ) ซงึ่ ตามธรรมชาติเด็กเล็กประมาณ 1 ใน 5
ี MMR1
จะไม่สร้าง immunity หล ังได้ร ับว ัคซน
ระดับภูมค
ิ ุ้มกันตอหั
่ ดในประชากร
คาดประมาณจาก serosurvey
Est % immune
100
90
76
80
70
60
50
40
26.5
30
20
10
0
<1
1-7
95
93.2
83.6
90.6
92.6
96.3
ั ว่ นผูป
สดส
้ ่ วยห ัดปี 2555
91
ก่อนว ัยเรียน
81.9
72.7
ประถม-ม ัธยม
ึ ษา
อุดมศก
ทางาน
8-12
13-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59
60+
0-7 ปี
44%
8-15 ปี
19%
16-20 ปี
12%
21+ ปี
26%
สถานการณ์ โรคหัด ในประเทศไทย
พบในกลุ่มอายุต่ากว่ า 7 ปี เป็ นจานวนมาก
ผู้ป่วยหัด 2555
26%
0-7 ปี
44%
8-15 ปี
16-20 ปี
12%
21+ ปี
19%
ี ห ัด
การให้ว ัคซน
• ปัจจุบ ัน
อายุ
7 ปี
เข็มที่ 2
9 – 12 เดือน
เข็มที่ 1
• สงิ หาคม 2557
อายุ
9 – 12 เดือน
เข็มที่ 1
2 ½ ปี
เข็มที่ 2
7 ปี
เข็มที่ 2
อนาคตยกเลิก
MR (multiple dose)
3 – 6 ปี และ น ักเรียน
MMR (single dose)
Priorix
เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี
MMR (single dose)
(MMRII)
เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2558
ี ทุก
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ชนิด
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้า
เรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ปี 2558
6.
ี
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
อ ัตราป่วยโรคคอตีบและความครอบคลุมของ
ี คอตีบครบ 3 ครงั้
การได้ร ับว ัคซน
ในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2557
ร้อยละ
อ ัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
อัตราป่ วย
ความครอบคลุม
แหล่งทีม
่ า : สาน ักระบาดวิทยาและสาน ักโรคติดต่อทวไป
่ั
กรมควบคุมโรค
จานวนและร้อยละของผูป
้ ่ วยยืนย ันและเข้าข่ายโรคคอตีบ
้ ทีท
ในพืน
่ ม
ี่ ก
ี ารระบาด จาแนกตามกลุม
่ อายุ ปี 2555
กลุม
่ อายุ (ปี )
จานวน ( N=48)
ร้อยละ
0-5
5
10.4
6-15
16
33.3
16-25
5
10.4
้ ไป
26 ปี ขึน
22
45.8
รวม
48
100
ทีม
่ า : สาน ักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ี่ งในการระบาดของโรคคอตีบในประเทศไทย
ความเสย
่ งว่างแห่งภูมต
 ชอ
ิ า้ นทานโรค

กลุม
่ ผูใ้ หญ่ทเี่ กิดก่อนหรือ
่ งต้นของ EPI
เกิดในชว

ี หรือ
เด็กทีไ่ ม่ได้ร ับว ัคซน
ได้ร ับไม่ครบ

ี่ ง
้ ทีต
พืน
่ า่ งๆทีเ่ สย
Herd immunity ของ Diphtheria = 85 %
ผูป
้ ่ วยยืนย ันโรคคอตีบปี 2556
จ ังหว ัด
ี ชวี ต
ป่วย เสย
ิ
อายุ
เดือนทีป
่ ่ วย
ปัตตานี
3
2
< 15 ปี
ม.ค.-ส.ค.
สงขลา
4
0
< 15 ปี
ม.ค.-ก.ค.
นราธิวาส
3
1
< 15 ปี
ก.พ.-พ.ค.
ตาก
1
0
< 15 ปี
มิ.ย.
ยโสธร
1
0
> 15 ปี
มิ.ย.-ก.ย.
อุดรธานี
2
0
> 15 ปี
ก.ค.-ส.ค.
กทม.
2
1
< 15 ปี
> 15 ปี
ส.ค. , ธ.ค.
สตูล
2
1
< 15 ปี
ก.ย.
ี งใหม่
เชย
1
1
< 15 ปี
ก.ย.
ยะลา
2
1
< 15 ปี
ต.ค.
รวม
21
7
ข้อมูล ณ ว ันที่ 21 ม.ค.
57
ผลการประชุม
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
เมือ
่ 28 มกราคม 2556 มีมติ......
ี dT จานวน 1 ครงั้
1. กาหนดให้รณรงค์ใชว้ ัคซน
2. ผูใ้ หญ่กลุม
่ อายุ 20-50 ปี
ี่ ง
้ ทีท
3. การรณรงค์ฯ ให้เน้นในพืน
่ เี่ สย
ต่อการเกิดโรคคอตีบก่อน
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ
ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
ี
เพือ
่ คุม
้ ครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยว ัคซน
เป้าหมายของโครงการ
ี dT ในประชากรอายุ 20-50 ปี
1. ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 85
ี MR ในประชากรเด็กอายุ
2. ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
2.5 – 7 ปี ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 95
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ
ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
ี
เพือ
่ คุม
้ ครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยว ัคซน
มี.ค – เม.ย. 57
โครงการนาร่อง
รณรงค์ dT
จ.มุกดาหาร
(1.6 แสนโด๊ส)
ต.ค. – พ.ย. 57
ขยายการรณรงค์
dT ภาคอีสาน
19 จ ังหว ัด
(~10 ล้านโด๊ส)
มี.ค. – เม.ย 58
พ.ค. – ก.ย. 58
ขยายการรณรงค์ dT
ภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้
รวม 57จ ังหว ัด
(~ 18 ล้านโด๊ส)
ี MR
ให้ว ัคซน
2 .5 - 7 ปี
ทว่ ั ประเทศ
ี ห ัด
การให้ว ัคซน
• เดิม
อายุ
7 ปี (ป. 1)
เข็มที่ 2
9 - 12 เดือน
เข็มที่ 1
• ใหม่
สงิ หาคม 2557
อายุ
9 - 12 เดือน
เข็มที่ 1
2 ½ ปี
เข็มที่ 2
7 ปี (ป. 1)
เข็มที่ 2
อนาคตยกเลิก
ี MR ประมาณ 3 ล้านคน
ให้ว ัคซน
พฤษภาคม – ก ันยายน 2558
ี ในงาน EPI (โดยรวม ปี 58)
แผนการรณรงค์ให้ว ัคซน
ี
ว ัคซน
ต.ค.
57
พ.ย.
57
ธ.ค.
57
ม.ค.
58
ก.พ.
58
มี.ค.
58
เม.ย.
58
dT
20-50ปี
MR
FLU
ตรวจสอบปริมาณความจุของตูเ้ ย็ น
MR
น.ร.ป.1
dT
น.ร.ป.6
พ.ค.
58
มิ.ย.
58
ก.ค.
58
ส.ค.
58
ก.ย.
58
ี MR ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี
การให้บริการว ัคซน
ี MMR ในอดีต
ตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
ี MR ครงนี
แล้วให้ว ัคซน
ั้ ้ ด ังตาราง
ี ในอดีต
ประว ัติการได้ร ับว ัคซน
ี /ไม่ทราบ
ไม่เคยได้ร ับว ัคซน
เคยได้ 1 เข็ม
เคยได้ 2 เข็ม
(เข็มสุดท้ายอายุตงแต่
ั้
18 เดือน)
ี ครงนี
การให้ว ัคซน
ั้ ้
ั้ ป.1
1 เข็ม แล้วให้อก
ี 1 ครงเมื
ั้ อ
่ เข้าเรียนชน
1 เข็ม ห่างก ันอย่างน้อย 1 เดือน
ไม่ตอ
้ งให้
กิจกรรมสาค ัญ ปี งบประมาณ 2558
ี ทุก
1. การเร่งร ัด/คงร ักษาระด ับความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ชนิด
ี ในน ักเรียนเมือ
2. โครงการตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
่ เข้า
เรียน
3. การประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
4. การเร่งร ัดการดาเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกาจ ัดโรคห ัด
5.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ปี 2558
6.
ี
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน
ี
การดาเนินโครงการนาร่องในการใชว้ ัคซน

โครงการต่อเนือ
่ ง
 HPV vaccine ในจ ังหว ัด อยุธยา
สคร. 1
 Rota vaccine ในจ ังหว ัดสุโขท ัย สคร. 9
ื้ เป็นใน 8 จ ังหว ัดภาคเหนือตอนบน สคร. 10
 JE เชอ
ื้ เป็น สคร. 9, 4, 3
้ ทีใ่ ห้บริการ JE เชอ
และขยายพืน
 WHO SEARO
สนับสนุนการดาเนินงานแผนงานสร้ างเสริมฯ แก่ประเทศสมาชิก
โดยมีการทบทวนแผนงานสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กันโรค
เพื่อการพัฒนาแผนงานฯ ให้ เข้ มแข็ง นาสู่เป้ าหมายที่ตังงั วว้
 ประเทศวทยมีการทบทวนครังงสุดท้ าย เมื่อปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547)
ระยะเวลาประเมิน 6 ถึง 19 พฤศจิกายน 2557
ขอบคุณคร ับ

similar documents