Kecerova_RedBull

Report
Red Bull Music Academy
Michaela Kecerová
2GPsb
1
Obsah
- Charakteristika podniku
- Poslanie podniku
- Vízia podniku
- História podniku
- BCG Matica
- PEST analýza
- Segmentácia trhu
- Marketingový výskum
- Marketingový mix
- Návrh kampane
2
Charakteristika podniku Red Bull
- Výrobca najpredávanejšieho energetického nápoja na svete
- Založil kategóriu energetických nápojov
- Pôsobí vo viac ako 120 krajinách sveta
3
Poslanie
Dodávať energiu prostredníctvom energetického nápoja
rovnomennej značky Red Bull vyčerpaným ľuďom v
momente, keď ju najviac potrebujú.
Kedykoľvek, kdekoľvek.
4
Vízia
Byť číslom 1 na trhu energetických nápojov a ponúkať
svojim konzumentom produkt, s ktorým sa stotožňujú, a
ktorý im dodáva energiu, ktorú potrebujú.
5
História podniku
- Pôvod nápoja v Thajsku
- Dietrich Mateschitz na svojich obchodných cestách
objavil nápoj Krating Daeng (v preklade červený býk)
- 1987 - Vznik značky Red Bull v Salzburgu v Rakúsku
- 1989 - Začiatok expanzie do okolitých krajín
- 1993 - Slovensko
6
BCG Matrix: Red Bull
Stars
Segment energetických nápojov ako jediný rastie
v kategórii nealko nápoje. Rast 20%+
Red Bull je svetovým aj lokálnym lídrom
segmentu energetických nápojov
- Pozícia Stars - Produkty, ktoré majú najlepšie
obchodné výsledky, či už v oblasti tempa rastu
alebo market sharu.
Udržanie výsledkov je finančne náročné ale
výsledkom je vysoký zisk
7
PEST analýza
Ktoré faktory majú vplyv na podnik ?
Politicko – legislatívne faktory
Antimonopolné zákony
Zákony súvisiace s konzumáciou energetických
nápojov a kofeínu
Ekonomické faktory
Priemerná mzda
Nezamestnanosť
Kupná sila
Sociálno-kultúrne faktory
Demografický vývoj populácie
Zmeny životného štýlu
Prechod na zdravý životný štýl
Technologické faktory
Celkový stav technológií
8
Segmentácia trhu
1. Demografické kritérium
2. Geografické kritérium
3. Psychografické kritérium
4. Tempo využitia
9
Segmentácia trhu – Demografické kr.
-Produkty spoločnosti Red Bull sú určené pre všetky
vekové kategórie 15+
- Globálna komunikácia smerovaná na EPG (entry point
generation) 15-18 rokov
10
Segmentácia trhu – Geografické kr.
-Distribúcia po celom Slovensku
- Zameraná viac na oblasť miest – väčšia kúpyschopnosť
11
Segmentácia trhu – Psychografické kr.
- Uponáhľaná doba
- Potreba doplnenia energie v mnohých situáciách
- Zvýšený dopyt po energetických nápojoch
12
Segmentácia trhu – Tempo využitia
- Zvýšená konzumácia v situáciách zvýšenej psychickej a
fyzickej námahy (pri športe, učení, v práci a pod.)
- Vysoká konzumácia v nočnej gastronómii (koncerty,
diskotéky)
13
Marketingový výskum
- Každoročný dotazník na študentskej pôde na zistenie
povedomia o značke a konzumácie spotrebiteľov
- Online dotazník vedený externou firmou s cieľom získať
všeobecný prehľad o správaní zákazníkov voči segmentu
14
Marketingový mix - Produkt
- Red Bull Music Academy 2012
- Kultúrny event silno prepojený na hudobnú scénu
- Celosvetová súťaž pre talentovaných hudobníkov či
spevákov
15
Marketingový mix – Produkt: Popis produktu
- Po aplikačnej fáze je vybraných 60 najvhodnejších
kandidátov do akadémie 2012 v New Yorku
- Akadémia je viactýždňový "tábor" pre 60 vybraných
hudobníkov z celého sveta, rozdelených do 2 skupín po
30 ľudí
- Tieto 2 tímy strávia spolu akadémiu v najlepších
štúdiách, s najlepšími producentmi či s najlepšími
hudobnými prednáškami a spolu vytvárajú 2-CD, ktoré
neskôr vydá Red Bull Records v náklade 1 000 000
kusov a distribuujue do celého sveta
16
Marketingový mix – Miesto
- Aktivácia tradičnej kampane Red Bull Music Academy
na študentskej pôde
- Aktivácia v scénových hudobných kluboch,
skúšobňách a pod.
- PR aktivácia produktu v zásadných mienkotvorných
printoch
- Guerillová kampaň na študentskej pôde
- Online bannerová kampaň s prepojením na
redbullmusicacademy.com
- Aktivácia prostredníctvom Opinion Leaders
17
Marketingový mix – Cena
- Red Bull Music Academy nie je produkt v pravom slova
zmysle
- Konzument si priamo produkt Red Bull Music Academy
nekupuje, avšak zvyšovanie povedomia o značke v
napojení na hudobný aspekt u neho aktivuje a zvyšuje
kúpyschopnosť nápoja Red Bull v budúcnosti
- Cena je v tomto prípade abstraktná
18
Marketingový mix –Propagácia
- Guerillová kampaň s focusom na študentskú pôdu
- Kampaň je zameraná na zvýšenie povedomia o značke
Red Bull Music Academy s cieľom priameho zapojenia sa
oslovených ľudí do akadémie.
19
Odporúčania
- Zameriavať sa na guerillové kampane a ďalšie formy netradičnej reklamy, pretože
v dnešnej dobe môžu lacnejšie a údernejšie osloviť potenciálneho zákazníka
- V prípade Red Bull Music Aacdemy hlavný focus smerovať
na scénové kluby a hudobné weby
20
Ďakujem za pozornosť
21

similar documents