ماتریسQSMP

Report
QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING
MATRIX
QSMP‫ماتریس‬
‫مقدمه‬
‫یکی از روشها و تکنیکهای ارزیابی‪ ،‬پایش و نظارت برای تحقق استراتژی استفاده از ماتریس برنامه‬
‫ریزی استراتژیک کمی یا ‪ QSMP‬میباشد‪ .‬در این روش که در بسیاری از پژوهشهای مربوط به‬
‫مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار میگیرد مشخص میگردد که کدامیک از‬
‫گزینههای استراتژیک انتخاب شده امکان پذیر میباشد و در واقع این استراتژیها را اولویتبندی‬
‫مینماید‪.‬‬
‫این ماتریس از اطالعات بدست آمده در مراحل اول (ورودی) و دوم (مقایسه) چارچوب تحلیلی تدوین‬
‫استراتژی‪ ،‬استفاده می نماید‪ .‬و مرحله سوم تدوین استراتژی (تصمیم گیری) را محقق می سازد‪.‬‬
‫چارچوب تحلیلی برای‬
‫تدوین استراتژی‬
‫مراحل‬
‫کاری که‬
‫انجام میشود‬
‫مرحله ورودی‬
‫ابزار کار‬
‫مرحله اول‬
‫ماتریس ‪IFE‬‬
‫ماتریس ‪CPM‬‬
‫ماتریس ‪EFE‬‬
‫مرحله مقایسه ماتریس‬
‫استراتژی‬
‫اصلی‬
‫ماتریس ‪SPACE‬‬
‫ماتریس ‪BCG‬‬
‫ماتریس ‪IE‬‬
‫ماتریس ‪SWOT‬‬
‫مرحله سوم‬
‫ماتریس ‪QSMP‬‬
‫مرحله دوم‬
‫مرحله تصمیم‬
‫گیری‬
‫تهیه ماتریس ‪QSMP‬‬
‫گام اول‪:‬‬
‫فرصت ها و تهدیدات خارجی و قوت های و ضعف های‬
‫داخلی شرکت را در ستون سمت راست ‪ QSMP‬فهرست‬
‫نمایید‪ .‬این اطالعات باید از ماتریسهای ‪ EFE‬و ‪IFE‬‬
‫حاصل شوند‪.‬‬
‫گام دوم‪:‬‬
‫برای هر عامل موفقیت‪ ،‬امتیازی در نظر بگیرید‪.‬‬
‫این امتیازات با توجه به ماتریسهای ‪ EFE‬و ‪IFE‬‬
‫میباشد و در ستون دوم در برابر عوامل موفقیت‬
‫دهید‪.‬‬
‫قرارسوم‪:‬‬
‫گام‬
‫با در نظرگرفتن مرحله تلفیق و ترکیب‪ ،‬استراتژي‬
‫های شدنی و قابل اجرا را در نظر بگیرید و آنها‬
‫را د ردیف باالی ماتریس ‪ QSMP‬قرار دهید‪ .‬در‬
‫صورت امکان استراتژی های یک شکل را در یک دسته‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫تهیه ماتریس ‪QSMP‬‬
‫گام چهارم‪:‬‬
‫امتیازهای جذابیت )‪ (Attractive score‬را تعیین نمایید و‬
‫آنها را به صورت مقادیر عددی که نشان دهنده جذابیت‬
‫نسبی هر استراتژی می باشد‪ ،‬تعریف نمایید‪.‬‬
‫امتیاز جذابیت با در نظر گرفتن همزمان عوامل موفیقت‬
‫و طرح سوال زیر حاصل می شود‪.‬‬
‫با‬
‫انتخابآنگاه آن‬
‫مثبت باشد‬
‫اینپاسخ‬
‫آیا که‬
‫در صورتی‬
‫استراتژی اثر‬
‫استراتژی مذکور‬
‫عامل در‬
‫کلیدی مقایسه می شود‪ .‬امتیازهای جذابیت باید‬
‫عامل‬
‫گذارد ؟‬
‫می‬
‫به صورت خاص و با توجه به جذابیت نسبی هر استراتژی‬
‫به استراتژی دیگر داده شود‪.‬‬
‫اگر پاسخ منفی باشد‪ ،‬نشان می دهد که عامل موفقیت بر‬
‫استراتژی مذکور اثر ندارد‪ ،‬اذا امتیازی برای آن‬
‫تهیه ماتریس ‪QSMP‬‬
‫امتیازات جذابیت به‬
‫صورت زیر است‪:‬‬
‫گام پنجم‪:‬‬
‫جمع امتیازات جذابیت را به دست آورید‪ .‬این کار‬
‫با ضرب امتیاز عامل در امتیاز جذابیت آن حاصل‬
‫می شود و نشان دهنده جذابیت نسبی آن استراتژی‬
‫می باشد‪.‬‬
APPLE
APPLE
‫محدودیتهای‬
‫ماتریس ‪QSMP‬‬
‫‪ -1‬همیشه نیازمند یک قضاوت همراه با بصیرت می‬
‫باشد و فرض بر این است که مدیران در این خصوص‬
‫آگاهی‬
‫الزم‬
‫را‬
‫دارا‬
‫هستند‪.‬‬
‫میزان‬
‫و‬
‫امتیاز‬
‫جذابیت هرچند بر مبنای اطالعات هدف قرار داده‬
‫شده است‪ ،‬لیکن باز هم نیازمند تصمیم های همراه‬
‫‪ -2‬استراتژی های حاصله از ماتریس ‪ QSMP‬چون بر‬
‫با قضاوت است‪.‬‬
‫مبنای اطالعات مرحله اول و دوم چارچوب تحلیلی‬
‫تدوین‬
‫استراتژی‬
‫شکل‬
‫گرفته‪،‬‬
‫کیفیت‬
‫منوط به کیفیت مراحل مذکور است‪.‬‬
‫نتایج‬
‫آن‬
‫پایان‬
‫آینده از آن کسانی است که آن را می سازند‬
‫منابع‬
‫کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید‪ ،‬ترجمه علی‬
‫پارسائیان و محمد اعرابی ‪ ،‬چاپ یازدهم ‪1386 ،‬‬
‫‪Implementing strategic management ,APPLE Inc,Rabia‬‬
‫‪Iftikhar,2013‬‬
‫ماتریس ‪IFE‬‬
‫ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ‪Internal Factor Evaluation‬‬
‫بررس ی عوامل داخلی‪ :‬شامل گردآوری‪ ،‬دسته بندی و ارزیابی اطالعات مربوط به عملیات است‪ .‬باید عواملی را که نقش‬
‫حیاتی دارند شناسایی نمود و آنها را رتبه بندی کرد‪.‬‬
‫گامهای تهیه ماتریس‪:‬‬
‫‪ -1‬پس از بررس ی عوامل داخلی مهم را لیست نمایید( ابتدا نقاط قوت و بعد ضعف)‬
‫‪ -2‬به عوامل وزن یا ضریب بدهید (مجموع وزن ها باید یک شود)‬
‫‪ -3‬واکنش سازمان به هریک از این عوامل را نمره بدهید‪(.‬نمره ‪ 1‬بیانگر ضعف اساس ی‪ ،‬نمره ‪ 4‬قوت بسیار بال ‪،‬‬
‫و ‪ 2‬ضعف کم و نمره ‪ 3‬نقطه قوت)‬
‫‪ -4‬ضریب هر عامل را رتبه مربوطه ضرب نمایید تا نمره نهایی به دست آید‪.‬‬
‫‪ -5‬جمع نمره های نهایی را حساب کنید‪ .‬جمع نمره ‪ 4‬به معنی واکنش عالی سازمان است و میانگین نمره ‪2.5‬‬
‫است‪.‬‬
APPLE
‫ماتریس ‪EFE‬‬
‫ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ‪External Factor Evaluation‬‬
‫بررس ی عوامل خارجی‪ :‬تهیه فهرست نهایی از فرصت هایی که می توان از آنها بهره برداری کرد و تهدیداتی که میتوان از آن ها‬
‫احتراز کرد‪.‬‬
‫گامهای تهیه ماتریس‪:‬‬
‫‪ -1‬پس از بررس ی عوامل خارجی مهم را لیست نمایید( ابتدا فرصت ها و بعد تهدیدها)‬
‫‪ -2‬به عوامل وزن یا ضریب بدهید (مجموع وزن ها باید یک شود)‬
‫‪ -3‬واکنش سازمان به هریک از این عوامل را نمره بدهید‪(.‬نمره ‪ 1‬بدترین واکنش‪ ،‬نمره ‪ 4‬واکنش عالی‪ ،‬و ‪ 2‬واکنش در حد‬
‫متوسط و نمره ‪ 3‬بالتر از متوسط)‬
‫‪ -4‬ضریب هر عامل را رتبه مربوطه ضرب نمایید تا نمره نهایی به دست آید‪.‬‬
‫‪ -5‬جمع نمره های نهایی را حساب کنید‪ .‬جمع نمره ‪ 4‬به معنی واکنش عالی سازمان است و میانگین نمره ‪ 2.5‬است‪.‬‬
APPLE

similar documents